Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Ob-3177/16, Stran 2234
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 7/2004, 5/2009, Uradni list RS, št. 5/12 in 61/16), svet zavoda Mestna knjižnica Piran objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja 
javnega zavoda Mestna knjižnica Piran 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z enakega ali sorodnega področja,
– višja raven znanja slovenskega ter italijanskega jezika in osnovna raven najmanj še enega svetovnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva.
Za direktorja je lahko imenovana tudi oseba brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar mora le-tega opraviti v roku, ki ga določa Zakon o knjižničarstvu, sicer mu mandat, po sklepu sveta zavoda, preneha.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi program razvoja zavoda za obdobje trajanja mandata.
Pisne vloge z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev s programom razvoja zavoda za obdobje trajanja mandata pošljite na naslov: Mestna knjižnica Piran, Obala 114, 6320 Portorož, z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«.
Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo prispele na naslov, naveden v razpisu, do 21. 10. 2016 do 15. ure.
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa, po pridobitvi mnenja strokovnih delavcev in soglasja ustanovitelja, za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku, določenim z zakonom.
Svet zavoda Mestna knjižnica Piran