Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Št. 376-01/2016-1 Ob-3197/16, Stran 2232
Na podlagi 42. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 22/14), 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 17. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16), Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, objavlja
javni razpis 
za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin 
1. Koncedent: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
2. Koncesijski akt: javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16).
3. Predmet javnega razpisa: koncesija se podeljuje za upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin.
4. Obseg koncesije: predmet koncesije je upravljanje žičniških naprav za prevoz oseb na smučišču Kanin in obsega obratovanje, zagotavljanje varnosti, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter razpolaganje z žičniškimi napravami krožno kabinsko žičnico Kanin, odsek A – B, B – C in C – D, 3-sedežnici Skripi, sedežnico Prevala in 2-sedežnico Graben na Kaninu, in vse objekte in naprave, ki so v lasti koncedenta in nujno potrebni za delovanje žičniških naprav ali namenjeni javni rabi žičniških naprav, kot so objekti, prostori in naprave za blagajne, skladišča in shrambe, restavracijo in ostali prostori in naprave, ki sestavljajo celovito infrastrukturo ter so natančnejše razvidni iz seznama, ki je priloga razpisne dokumentacije.
5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se izvaja na območju smučišča Kanin, ki obsega površino, ki obsega površino zemljišč navedenih v seznamu, ki je priloga razpisne dokumentacije.
6. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 10 let (rok koncesije), z možnostjo podaljšanja. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe s strani pogodbenih strank – koncedenta in koncesionarja.
7. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin (Uradni list RS, št. 63/16) in skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije in predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb. Podrobnejša določila glede postopka izbire koncesionarja so podana v razpisni dokumentaciji.
8. Minimalni pogoji za prijavo, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis:
– prijavitelj ne sme biti v enem izmed položajev za izključitev, ki jih določa zakon, ki ureja področje javnih naročil,
– proti prijavitelju ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, ki ureja gospodarske družbe, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, ali da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ali da nad njim ni začet postopek v skladu s predpisi druge države oziroma ni v položaju z enakimi pravnimi posledicami,
– prijavitelj mora imeti veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– prijavitelj mora razpolagati s strokovno usposobljenimi kadri, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo področje žičniških naprav za prevoz oseb in varnosti na smučiščih in imeti zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije,
– prijavitelj mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano izvajati koncesionirano dejavnost v skladu s predpisi, normativi in standardi,
– prijavitelj se mora obvezati skleniti zavarovanja skladno z Odlokom o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin,
– prijavitelj mora v prijavi predložiti elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja predpisanih evidenc, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in pridobitev koncesije,
– prijavitelj mora imeti najmanj eno referenco na področju upravljanja smučišč in obratovanja žičniških naprav na visokogorskih smučiščih iz zadnjih petih let šteto od dneva objave javnega razpisa,
– prijavitelj mora biti sposoben za začetek upravljanja in obratovanja žičniških naprav v roku, ki je določen v razpisni dokumentaciji,
– prijavitelj mora biti finančno in poslovno sposoben za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
– prijavitelj mora izpolnjevati druge pogoje za upravljanje in obratovanje žičniških naprav in smučišč, ki so določeni z zakonom.
Natančnejši pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podani v razpisni dokumentaciji.
Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci: vlogo lahko predloži skupina vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge nastopa tudi s podizvajalci. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne vloge oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
9. Merila za izbor koncesionarja: merilo za izbor koncesionarja so reference prijavitelja, ki se nanašajo na upravljanje enakih ali večjih žičniških naprav za prevoz oseb in smučišč, pri čemer dobi več točk prijavitelj, ki ima večje število referenc za upravljanje žičniških naprav za prevoz oseb in smučišč v visokogorju.
Podrobnejša vsebina merila in opredelitev načina točkovanja je podana v razpisni dokumentaciji.
10. Zavarovanje za resnost prijave: ni zahtevano.
11. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Razpisna dokumentacije je dostopna na spletni strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si/seznam-razpisov-natecajev-pozivov/objavljeno/
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
13. Rok za predložitev prijav: prijavitelji morajo svoje prijave, z vsemi zahtevanimi prilogami, osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – prijava – Upravljanje žičniških naprav na smučišču Kanin« in številka objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Končni rok za oddajo prijav je 28. oktober 2016, do 12. ure. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Bovec prispeti do navedenega roka (datuma in ure), sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
14. Javno odpiranje prijav bo 28. oktobra 2016, ob 12.30, na naslovu Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Komisija bo odprla vse v roku dostavljene prijave.
15. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. V kolikor prijave ne bo popolna in bo pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme zahtevati zgolj takšna pojasnila in dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila komisija, ne bo ustrezno dopolnil prijave, se bo prijava zavrgla.
16. Prijave bo odpirala in izvedla postopek ocenjevanja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
17. Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pri kontaktni osebi: Patricija Muršič, elektronski naslov: obcina.turizem@bovec.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj je 21. 10. 2016, do 12. ure. Koncedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljana vprašanja, najpozneje tri dni pred rokom za oddajo prijav.
18. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisan, in v tem primeru ni odškodninsko odgovoren.
19. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Bovec.
Občina Bovec