Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Ob-3204/16, Stran 2222
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 5.600.000 EUR, in sicer:
.1. Športne dejavnosti: 4.800.000 EUR, od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa – programe reprezentanc: 1.920.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc: 1.800.000 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo: 744.000 EUR,
d) za druge programe: 96.000 EUR,
e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 240.000 EUR,
.2. Raziskovanje in razvoj športa: za programe dejavnosti raziskovanja in razvoja športa, za nakup tehnologij za spremljanje in razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raziskovalne projekte in za druge programe razvoja športa: 680.000 EUR.
.3. Založništvo v športu: za revije ali knjige s strokovnimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 120.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.
Prednost pri izboru imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Opozorilo: Nacionalne panožne športne zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2, morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah, in sicer z uradnimi nazivi športnih panog iz aplikacije e-šport.
Opozorilo: Večpanožne športne zveze, ki kandidirajo na področju D1 in D2, lahko kandidirajo le vsaka s po enim programom na področju D1 oziroma D2, v katerem prijavijo vse svoje vsebine s področja D1 oziroma D2.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje programov so določene v pravilniku.
Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov vrhunskega športa se upoštevajo osvojene medalje v članski kategoriji za področje D1. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se upoštevajo osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši in mlajši) in kadetov za področje D2. Pri tem ovrednoti konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine po modelu konkurenčnosti tekmovanja in ravni tekmovanja. Pri vrednotenju programov za področje D1 in D2 se uporabljajo izhodiščni podatki od Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez iz e-aplikacije, potrjene od strani pristojnega organa OKS-ZŠZ, predvidoma v februarju 2017.
Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izberejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge načine za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in smotrno, v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za program.
Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o sofinanciranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volontersko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso predmet sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.
Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca programa, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja vrhunskega športa – programi nacionalnih reprezentanc (D1) in s podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc (D2) so:
Strokovni kader: 
– stroški dela (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov …) 
– potni stroški (kilometrine, dnevnice) 
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem prostoru
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški: 
– stroški prevoza na tekmovanje (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu) 
– športna oprema in rekviziti 
– registracija športnikov in ekip 
– kotizacija ali startnina 
– stroški sodnikov ali delegatov 
– nezgodna zavarovanja 
– stroški priprav 
– stroški prehrane 
– zdravstveno varstvo športnikov (kontrolni in obdobni pregledi) 
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa
Športni objekti: 
– stroški najemnin 
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje ...) 
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče 
– stroški zavarovalnih premij 
Del stroškov delovanja zveze:
– stroški zaposlenih in materialni stroški do 15 % upravičenih sredstev
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3) so:
Strokovni kader: 
– stroški dela strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji …) 
– potni stroški (kilometrine, dnevnice) 
– strokovno izpopolnjevanje trenerjev 
– licenciranje strokovnih kadrov 
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
Materialni stroški: 
– športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti 
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost 
– stroški oglaševanja 
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala 
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo
Športni objekti: 
– stroški najemnin športnih objektov 
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, čiščenje, vzdrževanje ...) 
– stroški zavarovalnih premij 
– stroški varovanja
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s podpodročja drugih programov (D4) so:
Strokovni kader: 
– stroški dela strokovnega kadra (predavatelji, vodje delavnic …) 
– potni stroški (kilometrine, dnevnice)
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo
Materialni stroški: 
– stroški oglasov, objav, naznanil 
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska 
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema predavalnice
Upravičeni stroški sofinanciranega programa na področju neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5) so definirani v pogodbi.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s področja raziskovanja in razvoja športa (RR) so:
1. Znanstveni in strokovni raziskovalni projekti:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za obdobje, ki ga predvideva projekt. Če se ti instrumenti in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravičene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskovalnega projekta,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah,
– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.
2. Meritve analize in svetovanja:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost),
– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,
– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, kadar je to nujno za evalvacijo projekta,
– drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica meritev, analiz in svetovanja.
3. Tehnologija:
– stroški nabave opreme po računu.
4. Drugi programi razvoja športa:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta,
– stroški dela, ki so neposredno vezani na realizacijo prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s področja založništva v športu (Z) so:
1. Med upravičene stroške na področju izdaje knjig sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo avtorskih pravic idr.)
b) tiskarska priprava in tisk ter priprava e-knjige
c) stroški uredniškega dela.
2. Med upravičene stroške na področju izdaje revij sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorska besedila, prevodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za besedila in vizualno gradivo, lektoriranje …), distribucija za brezplačne revije
b) tiskarska priprava in tisk
c) stroški uredniškega dela.
3. Med upravičene stroške na področju internetnih vsebin sodijo:
a) stroški avtorskega dela (stroški administratorja spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo avtorskih pravic idr.)
b) stroški domene
c) stroški gostovanja na strežniku.
Za sofinanciranje programov RR s podpodročja spremljanja in razvoja športne vadbe lahko kandidirajo prijavitelji s podizvajalci, ki izvajajo meritve z vključeno interpretacijo rezultatov meritev in/ali svetovanja na podlagi ugotovitev interpretacij, na enem ali več od naslednjih področji: fiziologije ter medicine športa, biomehanike, psihologije športa, športne klinične prehrane ali področja enostavnih gibalnih testov, kineziološkega pregleda ter vrednotenja športnih znanj. Prijavitelj s podizvajalci mora zagotavljati ustrezne prostorske, tehnološke in kadrovske pogoje za izvajanje prijavljenih storitev ter objavljen cenik z nazivom in specifikacijo storitev. Prijavitelj mora v kandidaturi na javni razpis navesti program dela, ki mora vsebovati namen in cilje, konkretno vsebino, finančni načrt ter način vrednotenja uspešnosti programa. Nadalje mora prijavitelj v vlogi na javni razpis opredeliti in navesti vse podizvajalce, s katerimi bo izvajal program ter vrsto dela, ki ga bo opravljal posamezni podizvajalec. Prijavitelj oziroma izvajalec programa lahko tekom izvajanja programa spremeni ali nominira novega podizvajalca, vendar le ob predhodno pridobljenem soglasju Fundacije za šport. V primeru spremembe podizvajalca mora izvajalec programa tudi za novega podizvajalca predložiti Fundaciji za šport vse potrebne dokumente, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Če Fundacija za šport pri pregledu vloge in vlogi priložene dokumentacije ugotovi, da podizvajalec ni ustrezen, prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor bo izvajalec programa izvajal program s podizvajalcem, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni ustrezen, se stroški takšnega podizvajalca ne priznajo kot upravičeni stroški programa.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega programa fundacije enostransko spremeni dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2017 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc (D1),
– obrazec FŠO 2017 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programov reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2017 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– obrazec FŠO 2017 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2017 – D5: prijavni obrazec za programe na področju neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5),
– obrazec FŠO 2017 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2017 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v športu (Z),
– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.
Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. novembra 2016. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.
Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:
– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prijavitelja),
– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis “Ne odpiraj-vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Prijavitelj mora obvezno oddati elektronsko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, v zapečateni ovojnici!
5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec FŠO 2017 za posamezno področje, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu v danem roku dopolnil.
Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec FŠO 2017 za področje, na katerem kandidira prijavitelj, z vsemi zahtevanimi prilogami.
Na področju Dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3), mora prijavitelj, ki kandidira s podizvajalci, tiskani vlogi obvezno priložiti seznam podizvajalcev ter izpolnjena in podpisana soglasja podizvajalcev, navedenih v seznamu podizvajalcev.
Na področju Raziskovanja in razvoja športa (RR), pri kandidaturi za nabavo tehnologije, morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi predračuni s podrobno specifikacijo opreme in namena koriščenja te opreme, priloženi predračuni pa morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
Na področju Raziskovanja in razvoja športa (RR), pri kandidaturi za podpodročja spremljanja in razvoja športne vadbe, morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi:
– veljavni, javno dostopni cenik z nazivom in specifikacijo storitev (op. področje delovanja, naziv storitve, enota, cena na enoto), za vsakega izvajalca oziroma podizvajalca storitev.
– dokazila o referencah izvajalca oziroma podizvajalca storitev (op. izobrazba, reference s področja storitev, ki jih bo opravljal v programu), za vsakega izvajalca oziroma podizvajalca storitev.
Na področju Založništva v športu (Z), pri kandidaturi za knjige, monografije, zbornike …, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen osnutek te publikacije. Pri kandidaturi za revijo pa mora biti tiskani vlogi obvezno priložen en izvod zadnje izdane številke te revije.
6. Informiranje prijaviteljev: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisija s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije od prosilcev zahtevajo dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do 31. januarja 2017. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet fundacije sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2017.
Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, v roku 30 dni.
8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prijavitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej označil kot poslovno skrivnost.
Fundacija za šport