Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Št. 8020-115/2016-2 Ob-3184/16, Stran 2219
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 s spremembami in dopolnitvami (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju PFN), objavlja
javni razpis 
za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, navedenih v 4. poglavju, podpoglavju 4.1, točki 2 javnega razpisa (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 1.000.000,00 EUR.
3. Namen razpisa je spodbujanje projektov kmetijskih gospodarstev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2014–2020.
4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev, sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec PFA, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na navedeni javni razpis, in vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojila,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na Sklad. Po zaprtju javnega razpisa bo dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 1. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 14. 11. 2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga PFA«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
4. Razpisni pogoji
4.1 Vlagatelji
1. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta.
2. Vlagatelji in upravičenci do posojila so: kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, tj. kmet in opravljajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike Slovenije.
3. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala, srednje velika ali velika podjetja.
4. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme1 (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
1Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
5. Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so registrirani oziroma vpisani v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2016 (ne velja za mlade prevzemnike kmetij).
6. Upravičeno območje tega razpisa je ozemlje Republike Slovenije, in sicer lahko Sklad dodeli posojila kmetijskim gospodarstvom za realizacijo projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, upravičencem iz Republike Slovenije in slovenskim partnerjem v čezmejnih programih, ki so bili uspešni na razpisih za pridobitev evropskih sredstev.
7. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
7.1 ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2 ali 3 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja osebe javnega prava, ki jih po metodologiji Sklada ni mogoče razvrstiti v bonitetno oceno, pri čemer morajo ti vlagatelji imeti delež dolgov v financiranju na dan 31. 12. 2015 85,00 % ali manj) oziroma je kreditna sposobnost ocenjena manj kot dobra za kmete. Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih, ki niso kmetje, je objavljena na spletni strani Sklada, v razdelku predpisi;
7.2 nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave Republike Slovenije;
7.3 je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
7.4 je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
7.5 je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme1ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
7.6 je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
7.7 ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu PFA, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno se šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v tajništvo Sklada, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 5. poglavju javnega razpisa.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. Podlaga za dodelitev posojila upravičencu je dokument (sklep, odločba oziroma drug pisni dokument) o odobrenih evropskih sredstvih in sklenjena pogodba za ta odobrena sredstva.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta.
7. Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko 250.000,00 EUR.
8. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu prejme posojilo za upravičene stroške projekta, za katere še ni prejel izplačanih evropskih sredstev.
9. Vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke, tako da jih je mogoče preveriti.
10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR in ne manj kot 5.000,00 EUR.
2. Posojilo se dodeljuje v EUR.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
4. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.
5. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo projekta.
6. Posojilni pogoji:
Višina posojila 
(v EUR)
Obrestna mera
min. 5.000,00
max. 100.000,00
veljavna referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči (ROM)* + 1,00 % letno
* ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Upravičenec praviloma vrača posojilo sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
– Obresti se plačujejo mesečno.
4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, zapisa posojilne pogodbe v notarski obliki, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca in so opredeljeni v Tarifnem pravilniku Sklada, izsek cenika je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo sklenil posojilno pogodbo v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo posojilo praviloma vračal sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
4. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami in izvršnico. Pred sklepanjem posojilne pogodbe mora upravičenec v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila posredovati:
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic in
– v kolikor je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik tudi overjeno izvršnico,
– v kolikor je prijavitelj oseba javnega prava, mora priložiti še soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09).
5. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 45 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
6. Če upravičenec, ki mu je bilo posojilo dodeljeno, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– se začne po podpisu posojilne pogodbe v notarski obliki in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa,
– se izvede z nakazilom posojila na račun upravičenca.
2. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
3. Upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje k zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno pogodbo.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.
2. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo dodeljeno posojilo porabil skladno z namenom njegove dodelitve.
4. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da bo vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
5. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta.
6. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca, na njegove stroške ali na stroške Sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega mnenja o projektu.
8. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki je določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu z rokom, določenim v pogodbi o odobritvi evropskih sredstev.
5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec PFA.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec posojilne pogodbe.
3. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– v kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno dejavnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so organizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
izpisek iz sodnega/poslovnega registra za pravne osebe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 9. 2016, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja, skladne z javnim razpisom.
4. Sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih evropskih sredstvih.
5. Pogodba o odobrenih evropskih sredstvih.
6. Dokazila o poslovanju vlagatelja:
– za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike:
– Sklad bo sam pridobil podatke iz javno dostopnih evidenc. V kolikor jih Sklad iz javno dostopnih evidenc ne bo uspel pridobiti oziroma bodo pridobljeni podatki iz Izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015 in Bilance stanja na dan 31. 12. 2015 nepopolni ali neustrezni, bo le-te moral vlagatelj predložiti sam ali jih bo moral dopolniti
– za kmete:
– ustrezno dokazilo s strani Kmetijske svetovalne službe (KSS) o obsegu skupnega prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela v zadnjem letu s priloženim izračunom;
– potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad;
– popis obstoječih finančnih obveznosti (posojil, leasingov), ki jih vlagatelj navede v prijavnem obrazcu PFA in zanje priloži amortizacijske načrte, iz katerih je razvidna njihova letna obveznost.
7. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
8. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.
6. Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 80 točk, in sicer po naslednjih kriterijih:
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leti 2016 in 2017 (maksimalno št. točk 35) in
– Finančna merila (maksimalno št. točk 45).
2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji vloge).
3. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge. Odpiranje je praviloma vsak torek, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga z datumom na ovojnici od vključno 14. 11. 2016 dalje. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.
4. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle 30 ali več točk, do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj 30 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile na rep upravičencev za dodelitev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih točk po 1. merilu – koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za leto 2016. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge, se zavržejo in jih bo Sklad vrnil vlagatelju.
9. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev posojilne pogodbe.
4. Na podlagi prvega odstavka 10. člena ZSRR-2 ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad