Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Ob-3208/16, Stran 2200
Na podlagi Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016, Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj številka 0071-5/2016-3 in Letnega delovnega, finančnega in kadrovskega načrt za leto 2016 številka 0074-3/2016-1 (0100), ki ga je Svet ZRSŠ sprejel na 12. seji, dne 14. 4. 2016 in Soglasja MIZŠ k Letnemu delovnemu, finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto 2016 številka 406-1/2016/26 z dne 9. 5. 2016
sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj 
v šolskem letu 2015/2016 in v šolskem letu 2016/2017
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZRSŠ).
2. Predmet sofinanciranja
Predmet sofinanciranja stroškov šolskih tekmovanj, ki so bila izvedena v šolskem letu 2015/2016 in ki bodo izvedena v letu 2016/2017 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje stroškov za organizacijo in izvedbo državnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih tekmovanj ter sofinanciranje stroškov udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih / olimpijadah za učence, dijake in študente višjih strokovnih šol.
Predmet sofinanciranja so:
a.) stroški organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja);
b.) stroški organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij:
– kultura, kulturna in naravna dediščina,
– umetnost,
– trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje,
– poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja);
c.) stroški udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih / olimpijadah, po predhodno izvedenem izboru na državni ravni (v nadaljevanju: mednarodna tekmovanja).
Predmet sofinanciranja niso tekmovanja iz športa.
3. Pogoji za kandidiranje
Vlogo za sofinanciranje lahko vložijo vsi tisti, ki izpolnjujejo naslednje navedene pogoje in kriterije za organizacijo in izvedbo tekmovanja (v nadaljevanju: prijavitelj):
a.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje za državno tekmovanje iz znanja ali za drugo državno tekmovanje, če je tekmovanje organizirano stopenjsko. Tekmovanja so lahko organizirana na naslednjih stopnjah: šolska, regionalna, državna. Organizirane stopnje so lahko tudi drugače poimenovane, vendar mora biti iz organizacije in izvedbe posamezne stopnje tekmovanja razvidno, za katero stopnjo gre. Organizator državnega tekmovanja mora organizirati najmanj dve stopnji, pri čemer mora biti šolska oziroma regionalna stopnja, kadar šolska stopnja ni organizirana, dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol. Na šolsko oziroma regionalno stopnjo, kadar šolska stopnja ni organizirana, se tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo. Na državno stopnjo tekmovanja se lahko uvrstijo tekmovalci le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja.
b.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje udeležbe na evropskem mednarodnem tekmovanju, če je na njem udeleženih najmanj 10 držav in če ima najmanj petletno tradicijo oziroma če je bilo pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih organizirano najmanj petkrat.
c.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje udeležbe na svetovnem mednarodnem tekmovanju, če je na njem udeleženih najmanj 20 držav iz različnih kontinentov in če ima najmanj petletno tradicijo oziroma če je bilo pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih organizirano najmanj petkrat.
d.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje državnega tekmovanja iz znanja, če se le-to zaključi praviloma do konca meseca aprila tekočega šolskega leta ali za drugo državno tekmovanje oziroma mednarodno tekmovanje, če se le-to zaključi praviloma do konca tekočega šolskega leta.
e.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje tekmovanja, če je organiziral in izvedel posamezno tekmovanje ter stopnjo tekmovanja sam brez podizvajalcev, to je, če ni sklenil pravnega posla s podizvajalcem/ci za organizacijo in izvedbo tekmovanja.
f.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje tekmovanja, če od udeležencev tekmovanja ni zahteval predhodne nabave posebne opreme in/ali predhodne nabave pripomočkov za sodelovanje na tekmovanju.
g.) Prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva za organizacijo in izvedbo tekmovanja tudi iz drugih virov, ki skupaj z deležem sofinanciranja stroškov šolskega tekmovanja, zadoščajo za kritje stroškov celotnega tekmovanja.
h.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje, če ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti javno objavljena na spletni strani prijavitelja, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug ustrezen način. Določbe pravil iz prejšnjega stavka morajo urejati:
– splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, cilj in opredelitev tekmovanja),
– razpis tekmovanja,
– organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organizacija vodenja tekmovanja in priprava nalog),
– priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vrsta in število),
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad,
– postopek za reševanje ugovorov na vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja in
– financiranje tekmovanja.
i.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje, če ima za organizacijo in izvedbo tekmovanja imenovano strokovno državno tekmovalno komisijo.
j.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje, če je vsaj 1 mesec pred pričetkom tekmovanja, javno objavil tekmovalno gradivo na spletni strani ali v tiskani obliki ali na kakšen drug ustrezen način.
k.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje, če zagotovi prevod tekmovalnih nalog za VIZ na področju italijanske in madžarske narodne skupnosti.
l.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje, če je objavil neuradne rezultate tekmovanja najkasneje 3 delovne dni po izvedbi tekmovanja, uradne rezultate pa najkasneje 14 dni po izvedbi tekmovanja. Po objavi neuradnih rezultatov mora prijavitelj omogočiti možnost ugovorov.
m.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje, če je do 16. 8. v tekočem koledarskem letu, objavil razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto, v katerem so objavljeni vsebina (teme po posameznih skupinah tekmovanj) in datumi posameznih stopenj tekmovanja.
n.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje za več različnih tekmovanj, vendar za vsako tekmovanje na svojem prijavnem obrazcu. Mednarodno tekmovanje se šteje kot samostojno tekmovanje.
o.) Prijavitelj lahko vloži vlogo za sofinanciranje, če za upravičene stroške tekmovanj, ki jih uveljavlja v okviru tega javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj, ni in ne bo prejel sredstev iz kotizacij in drugih javnih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja).
p.) Prijavitelj odda vlogo za sofinanciranje – prijavni obrazec za šolsko leto 2015/2016, ki mora biti napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, opremljeno s podpisi in žigi prijavitelja ter zahtevanimi prilogami in pošlje po pošti na naslov Zavoda RS za šolstvo. Vloge za vsa tekmovanja, ki jih prijavitelj organizira in izvede, lahko pošlje v eni skupni kuverti z dopisom, na katerem je zapisano, kaj vse kuverta vsebuje, in sicer v roku določenem v točki 6., a.) tega javnega razpisa.
r.) Prijavitelj odda vlogo za sofinanciranje – prijavni obrazec za šolsko leto 2016/2017, ki mora biti napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, opremljeno s podpisi in žigi prijavitelja ter zahtevanimi prilogami in pošlje po pošti na naslov Zavoda RS za šolstvo. Vloge za vsa tekmovanja, ki jih prijavitelj organizira in izvede lahko pošlje v eni skupni kuverti z dopisom, na katerem je zapisano, kaj vse kuverta vsebuje, in sicer v roku določenem v točki 6., b.) tega javnega razpisa.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
a.) Višina sredstev sofinanciranja organizacije in izvedbe tekmovanj učencev in dijakov za šolsko leto 2015/2016 znaša 161.204,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo v skladu z Letnim delovnim, finančnim in kadrovskim načrtom ZRSŠ za leto 2016 v okviru nalog Zavoda RS za šolstvo, ki jih ZRSŠ v letu 2016 izvaja kot posebne projekte v letu 2016, in sicer v okviru naloge Sofinanciranje organizacije in izvedbe tekmovanj učencev in dijakov. Letni delovni, finančni in kadrovski načrt za leto 2016 je Svet ZRSŠ sprejel dne 14. 4. 2016. K Letnemu delovnemu, finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto 2016 je ZRSŠ prejel soglasje MIZŠ številka 406-1/2016/26 z dne 9. 5. 2016.
Vrednost sofinanciranja po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) je naslednja:
– 145.000,00 EUR s PP 709810 – Tekmovanja učencev in dijakov ter
– 8.000,00 EUR s PP 716710 – Mednarodna tekmovanja.
Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju, predlaga imenovana komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila za izbor.
b.) Okvirna višina sredstev sofinanciranje organizacije in izvedbe tekmovanj učencev in dijakov za šolsko leto 2016/2017 znaša 161.204,00 EUR.
Okvirna vrednost sofinanciranja po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) je naslednja:
– 152.339,00 EUR s PP 709810 – Tekmovanja učencev in dijakov ter
– 8.865,00 EUR s PP 716710 – Mednarodna tekmovanja.
Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju, predlaga imenovana komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila za izbor.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in ZRSŠ.
6. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
a.) Rok za predložitev vlog za sofinanciranje šolskih tekmovanj za šolsko leto 2015/2016 in način predložitve:
– Vloga za sofinanciranje – prijavni obrazec 2015/2016 (skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami) mora biti predložena v zaprti kuverti v vložišče ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, najkasneje do 24. 10. 2016, do 10. ure oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan.
– Opremljenost prijave:
Vlogo za sofinanciranje – prijavni obrazec 2015/2016 (skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami) je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2015/2016«,
– naslov ZRSŠ, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
– naslov prijavitelja.
b.) Rok za predložitev vlog za sofinanciranje šolskih tekmovanj za šolsko leto 2016/2017 in način predložitve:
– Vloga za sofinanciranje – prijavni obrazec 2016/2017 (skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami) mora biti predložena v zaprti kuverti v vložišče ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, najkasneje do 7. 9. 2017, do 10. ure oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan.
– Opremljenost prijave:
Vlogo za sofinanciranje – prijavni obrazec 2016/2017 (skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami) je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2016/2017«,
– naslov ZRSŠ, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
– naslov prijavitelja.
Popolna vloga za sofinanciranje mora vsebovati:
– Vlogo za sofinanciranje – prijavni obrazec, opremljeno z vsemi žigi in podpisi;
– vse zahtevane priloge.
7. Datum pregleda pravočasno prispelih vlog za sofinanciranje
Pregled v roku prejetih Vlog za sofinanciranje vodi imenovana komisija. Pregled vlog bo potekal predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev vlog za sofinanciranje šolskih tekmovanj za šolsko leto 2015/2016 in predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev vlog za sofinanciranje šolskih tekmovanj za šolsko leto 2016/2017, v prostorih ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prejema vloge. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog za sofinanciranje pregled vlog ne bo javen.
Imenovana komisija nato ugotovi, ali so Vloge za sofinanciranje popolne glede na zahtevane pogoje in zahtevane priloge. Imenovana komisija pisno pozove tiste prijavitelje, katerih Vloge za sofinanciranje niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne Vloge za sofinanciranje, ki je prijavitelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Imenovana komisija nato opravi dokončen pregled in oceni Vloge za sofinanciranje.
8. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev
a) Merila za sofinanciranje realiziranih stroškov državnih tekmovanj iz znanja:
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 3.000 udeležencev
5 točk
od 3.001 do 10.000 udeležencev
10 točk
nad 10.001 udeležencev
15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 300 udeležencev
5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev
10 točk
nad 1.001 udeležencev
15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
5–15 točk
manj kot 5 let
0 točk
od 5 do 10 let
5 točk
od 11 do 15 let
10 točk
16 in več
15 točk
število tekmovanj, ki jih organizira in izvede prijavitelj tega tekmovanja:
5–15 točk
samo to tekmovanje
0 točk
od 1 do 5 tekmovanj
5 točk
od 6 in več
15 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja ni 
10 točk
nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni
10 točk
Skupaj največ
80 točk
b) Merila za sofinanciranje realiziranih stroškov drugih državnih tekmovanj:
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 2.000 udeležencev
5 točk
od 2.001 do 8.000 udeležencev
10 točk
nad 8.001 udeležencev
15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
5–15 točk
od 1 do 300 udeležencev
5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev
10 točk
nad 1.001 udeležencev
15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
5–15 točk
manj kot 5 let
0 točk
od 5 do 10 let
5 točk
od 11 do 15 let
10 točk
16 in več
15 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja ni 
10 točk
Skupaj največ
55 točk
c) Merila za sofinanciranje realiziranih stroškov udeležbe na mednarodnih tekmovanjih:
evropsko mednarodno tekmovanje 
– do 20 držav
– 21–25 držav
– več kot 26 držav
0 točk
10 točk
20 točk
svetovno mednarodno tekmovanje oziroma olimpijada 
– do 20 držav
– 21–25 držav
– več kot 26 držav
0 točk
10 točk
20 točk
tekmovanje poteka:
10–30 točk
– v sosednji državi
10 točk
– v drugih evropskih državah
20 točk
– na drugi celini
30 točk
Skupaj največ
70 točk
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu sofinanciranja šolskih tekmovanj
Imenovana komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili.
Prijavitelji bodo o izidu sofinanciranja šolskih tekmovanj obveščeni v 30 dneh od dneva pregleda prejetih vlog za sofinanciranje tekmovanja.
Izbrani prijavitelji bodo o višini sredstev sofinanciranja šolskih tekmovanj obveščeni po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe.
Če se prejemnik po prejemu poziva, v roku določenem v pozivu, k sklenitvi pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
10. Pritožbeni postopek
Prijavitelj lahko vloži pritožbo pisno ali ustno na zapisnik v roku treh dni od prejema sklepa o izidu na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog za sofinanciranje. O pritožbi odloči imenovana pritožbena komisija v roku 3 dni od prejema pritožbe, s sklepom, ki je dokončen.
11. Dokumentacija za oddajo vloge za sofinanciranje šolskih tekmovanj vsebuje:
– besedilo javnega razpisa z vsebino sofinanciranja šolskih tekmovanj,
– vloga za sofinanciranja – prijavni obrazec 2015/2016,
– vloga za sofinanciranja – prijavni obrazec 2016/2017,
– vzorec pogodbe (za sofinanciranje tekmovanja za šolsko leto 2015/2016),
– vzorec pogodbe (za sofinanciranje tekmovanja za šolsko leto 2016/2017).
12. Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge za sofinanciranje šolskih tekmovanj: javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani ZRSŠ (http://www.zrss.si/). Dodatne informacije na e-naslovu: info@zrss.si. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Priloga 1: Vloga za sofinanciranje – prijavni obrazec 2015/2016
Priloga 2: Vloga za sofinanciranje – prijavni obrazec 2016/2017
Priloga 3: Vzorec pogodbe za šolsko leto 2015/2016
Priloga 4: Vzorec pogodbe za šolsko leto 2016/2017.

AAA Zlata odličnost