Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Ob-3196/16, Stran 2198
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljubljana, Dunajska 22, na podlagi 73. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in 4. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08) objavlja
javni razpis 
za izbiro koncesionarja za izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji
I. Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji v programskem obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2023 na celotnem območju Republike Slovenije. Javna služba nalog genske banke v živinoreji obsega:
– zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala;
– ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih deskriptorjih;
– razmnoževanje in trajnostno rabo genskega materiala.
Podrobneje so naloge opredeljene v Programu varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017 do 2023, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/).
Javna služba nalog genske banke v živinoreji se financira iz proračuna Republike Slovenije. Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje nalog je opredeljen v proračunu Republike Slovenije in v letnih programih varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji.
V skladu z določili četrtega odstavka 67. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15; v nadaljnjem besedilu: ZŽiv) so sredstva za izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji namenjena za:
– izvajanje strokovnih nalog;
– neposredna plačila in druge podpore rejcem in imetnikom živali;
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo ohranjanje genetskih rezerv v živinoreji.
II. Vlagatelj: vlagatelj mora imeti pravnoorganizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu, in sicer tako, da je vpisan v sodni register, drug register ali drugo uradno evidenco kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava.
III. Pogoji za pridobitev koncesije
Za pridobitev koncesije za izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje.
1. Splošni pogoji:
– v ustanovitvenem aktu mora imeti podlago za opravljanje nalog, ki se izvajajo kot javna služba nalog genske banke v živinoreji;
– ne sme se ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z interesi ali konkurenčna nalogam, ki jih izvaja kot javno službo nalog genske banke v živinoreji, ali bi lahko imel koristi od rezultatov ukrepov, ki jih predlaga;
– mora zagotavljati varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.
2. Kadrovski pogoji:
2.1. Strokovni vodja programa izvajanja javne službe nalog genske banke v živinoreji mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – zootehnika ali druge podobne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na tem področju;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela na tem področju;
– organizacijske sposobnosti.
2.2. Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju javne službe nalog genske banke v živinoreji, morajo biti ustrezno strokovno usposobljene v skladu s 101. členom ZŽiv.
3. Tehnični pogoji:
– imeti mora prostor oziroma potrebne laboratorije z merilno in drugo opremo;
– imeti mora strojno in programsko opremo za opravljanje nalog ter vodenje informacijskih sistemov na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji;
– imeti mora opremo in prostor za varno shranjevanje genetskega materiala v obliki semena, jajčnih celic, zarodkov in drugega genetskega materiala;
– imeti mora opremo, ki omogoča primerno hitre in zanesljive stike z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo potrjene rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– mora sodelovati z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji, na podlagi pogodb o sodelovanju oziroma aktivnega članstva (organizacija in prispevki na mednarodnih dogodkih, strokovne objave).
Vlagatelj, ki ne izpolnjuje pogojev za izvajanje določenih nalog s področja javne službe nalog genske banke sam, mora za izvajanje teh nalog skleniti pogodbe z organizacijami, ki te pogoje izpolnjujejo.
IV. Dokumenti in dokazila
Dokumenti in dokazila, ki jih mora k vlogi na javni razpis priložiti vlagatelj, so:
1. Izpolnjevanje splošnih pogojev:
– obrazec s splošnimi podatki o vlagatelju;
– izpis iz sodnega registra, drugega registra ali druge uradne evidence, ki dokazuje pravni status vlagatelja in dejavnost, za katero je registriran;
– izjava vlagatelja iz IV. točke razpisne dokumentacije.
2. Izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
Za strokovnega vodjo:
– izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjava o znanju najmanj enega svetovnega jezika;
– seznam objavljenih strokovnih oziroma znanstvenih del s področja živalskih genskih virov od leta 2007 naprej;
– dokazila o organizacijskih sposobnostih (priporočila, spričevala, potrdila …).
Za osebe, ki sodelujejo pri izvajanju javne službe nalog genske banke v živinoreji:
– izjava o izobrazbi, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, trajanje strokovnega dela na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji in vključenost v mednarodno sodelovanje.
3. Izpolnjevanje tehničnih pogojev:
– popis pisarniških in laboratorijskih prostorov s površino, namenjeno izvajanju javne službe nalog genske banke;
– popis strojne in programske opreme namenjene opravljanju nalog ter vodenju informacijskih sistemov na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji;
– popis opreme in prostorov za varno shranjevanje genetskega materiala v obliki semena, jajčnih celic, zarodkov in drugega genetskega materiala;
– izjava, da oprema omogoča primerno hitre in zanesljive stike z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo potrjene rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov.
4. Izpolnjevanje drugih pogojev:
– kopije sklenjenih pogodb z organizacijami, ki so v skladu s predpisi usposobljene za izvajanje določenih nalog s področja javne službe nalog genske banke v živinoreji, če za izvajanje teh nalog vlagatelj ni usposobljen;
– kopije sklenjenih pogodb oziroma listin, ki dokazujejo sodelovanje vlagatelja z mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji.
V. Merila za izbiro koncesionarja
Pri izboru koncesionarja se upošteva usposobljenost vlagatelja za izvajanje nalog, ki so predmet koncesije in se izkazujejo z naslednjimi merili:
– stopnja izobrazbe oseb;
– oprema in prostori za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji;
– vključenost v mednarodno sodelovanje na področju živalskih genskih virov.
Merila
Točke
1. Stopnja izobrazbe oseb*
do 50
1.1. srednješolska izobrazba (V.)
5
1.2. višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program (VI/1.)
10
1.3. specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni program, visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st.) (VI/2.)
20
1.4. specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program, magisterij stroke (2. bol. st.) (VII.)
30
1.5. specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti (VIII/1.)
40
1.6. doktorat znanosti, doktorat znanosti
(3. bol. st.) (VIII/2.)
50
2. Oprema in prostori za izvajanje nalog
do 20
2.1. opremo
do 10
2.2. prostore
do 10
3. Izkušnje na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji**
do 40
3.1. do pet let strokovnega dela na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji
20
3.2. nad pet let strokovnega dela na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji
40
4. Vključenost v mednarodno sodelovanje s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji v obdobju zadnjih petih let
do 60
4.1. strokovne objave v tujih publikacijah
do 10
4.1.1 do pet strokovnih objav v tujih publikacijah
5
4.1.2 nad pet strokovnih objav v tujih publikacijah
10
4.2. sodelovanje s prispevki na mednarodnih dogodkih
do 20
4.2.1 do pet prispevkov na mednarodnih dogodkih
10
4.2.2 nad pet prispevkov na mednarodnih dogodkih
20
4.3. organizacija mednarodnih dogodkov v Sloveniji
do 30
4.3.1 do pet organiziranih mednarodnih dogodkov v Sloveniji
15
4.3.2 nad pet organiziranih mednarodnih dogodkov v Sloveniji
30
Skupaj
do 170
* Ugotavlja se strokovna usposobljenost za vsakega posameznika, vključenega v izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji, izračuna pa se tehtana sredina.
** Ugotavljajo se izkušnje za vsakega posameznika, vključenega v izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji, izračuna pa se tehtana sredina.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje sedmih let od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2023.
VII. Čas in kraj oddaje vlog: pisne vloge z vso zahtevano dokumentacijo iz poglavja IV (Dokumenti in dokazila) morajo biti dostavljene v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najpozneje 45. dan od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Vse pisne vloge morajo biti dostavljene v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami: »za javni razpis Izbira koncesionarja za javno službo nalog genske banke v živinoreji – ne odpiraj«. Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna vloga. Vloga je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
VIII. Datum, kraj in čas odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog je javno in bo potekalo osmi dan od dneva zaključka javnega razpisa, v sobi 212 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22 v Ljubljani.
IX. Postopek za izbiro koncesionarja
Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog izvaja komisija, ki jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Komisija bo odprla, pregledala in ocenila vloge, prispele na javni razpis. Pri odpiranju vlog so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki vlagateljev. Če vloga ne bo popolna, jo lahko vlagatelj dopolni v osmih dneh od opozorila.
Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se s sklepom zavrže. O izidu javnega razpisa se pisno obvestijo vsi vlagatelji v osmih dneh od izdaje odločbe o izbiri koncesionarja. Na javnem razpisu se izbere en koncesionar, ki zagotovi izvajanje javne službe nalog genske banke v živinoreji za celotno obdobje in območje podeljene koncesije.
Na predlog komisije, minister o izbiri koncesionarja odloči z odločbo. Pritožba zoper odločbo o izbiri koncesionarja ne zadrži izvajanja programa javne službe genske banke. Koncesionar sklene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano koncesijsko pogodbo.
X. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1. povabilo k oddaji vloge;
2. navodila vlagateljem za izdelavo vloge;
3. prijavni obrazec;
4. izjava vlagatelja;
5. vzorec koncesijske pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva (http://www.mkgp.gov.si/) ali na naslovu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, v tajništvu Direktorata za kmetijstvo, soba 201, vsak delovni dan med 10. in 14. uro.
Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po tel. 01/478-90-49. Odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Klemen Brglez.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano