Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

Ob-3214/16, Stran 2189
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Navodil Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, april 2016, Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike, v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015, Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.04, Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020, objavljenimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, v nadaljevanju: OP 2014–2020), Slovenske Strategije Pametne Specializacije (potrjena s strani Vlade RS s sklepom št. 31400-2/2015/7, z dne 20. 9. 2015, in s strani Evropske Komisije dne 3. 11. 2015, v nadaljevanju: S4), Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (št. 2014/C, 198/01, UL C 198, z dne 27. 6. 2014); Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014), Obvestila Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (št. 2016/C 262/01, UL C 262, z dne 19. 7. 2016), Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/I), Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16) in Odločitve o podpori št. 1-2/1/MGRT/0 »Javni razpis za izbor operacij Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, št. 3032-124/2016/12, z dne 12. 10. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »OP 2014–2020«,
– prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«;
– prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«;
– in prispeva k doseganju specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.
Javni razpis se izvaja v treh fazah.
Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrala strateško razvojno inovacijska partnerstva (v nadaljevanju: SRIP), ki bodo pripravila akcijske načrte za svoje delovanje.
Potrjeni akcijski načrti bodo podlaga za nadaljnje izvajanje aktivnosti SRIP v okviru druge faze javnega razpisa. Poleg upravljalcev SRIP se lahko v tej fazi predvidi tudi upravljalce posameznih verig vrednosti in horizontalnih mrež kot samostojnih inovacijskih grozdov v okviru posameznega SRIP.
Predložitev prijav na tretjo fazo javnega razpisa, za sofinanciranje izvajanja aktivnosti SRIP do 30. 9. 2022, bo potekala na podlagi rezultatov vrednotenja delovanja SRIP, ki se bo izvedlo v letu 2019.
SRIP so podrobneje predstavljena v točki II. razpisne dokumentacije.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.
Na področju razvoja kadrov se ta razpis dopolnjuje z javnim razpisom za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki sta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4, na področju internacionalizacije pa z javnim razpisom za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, ki bo objavljen naknadno.
Javni interes pri vzpostavljanju SRIPov je v zagotovitvi inovacijskega eko-sistema na ravni prednostnih področij uporabe S4, ki ne bo le zagotavljal celovito podporno okolje, ampak ki bo preko podpore povezovanju relevantnih deležnikov, še posebej pa srednjih in manjših podjetij, prispeval k delitvi tveganj, doseganju kritične mase naložbenega potenciala ter kompetenc in kapacitet, prispeval k izkoriščanju eksternalij ter zmanjševanju transakcijskih stroškov pri bolj usklajenem nastopu deležnikov, ki, skupaj, prispevajo k vzpostavljanju trajnih poslovnih odnosov, ki temeljijo na dobri poslovni praksi in zaupanju. Pri vzpostavljanju SRIPov se bo izhajalo iz obstoječega stanja institucionalnega podpornega okolja, kjer bodo na nekaterih področjih v tej smeri narejeni prvi koraki, medtem ko bo šlo na področjih, kjer sodelovanje že obstaja, le za njegovo poglobitev.
Cilj javnega razpisa je tako vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4.
Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Trajnostni turizem
6. Tovarne prihodnosti
7. Zdravje – medicina
8. Mobilnost
9. Razvoj materialov kot končnih produktov
Natančna opredelitev sedaj veljavnih prednostnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP, katerih cilj je preko okrepljenega sodelovanja spodbuditi povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.
SRIPi bodo lahko delovali na dveh ravneh, in sicer:
i. Na ravni SRIP kot celote.
ii. V njihovem okviru pa lahko pride do vzpostavitve verig vrednosti ter horizontalnih mrež.
Horizontalne tehnologije, na osnovi katerih se oblikujejo horizontalne mreže, so taksativno opredeljene v dokumentu S4. SRIP na področju Pametnih mest in skupnosti tako vključuje horizontalno mrežo na področju IKT, prav tako pa so v okviru področja uporabe Tovarne prihodnosti opredeljene omogočitvene tehnologije, ki so podlaga za delovanje mreže ali mrež na tem področju.
Horizontalne mreže delujejo v okviru SRIP za posamezno področje z namenom tesnejšega razvojnega povezovanja deležnikov, ki delujejo v okviru dane tehnologije, vendar pa je njihov namen obenem tudi vključevanje omogočitvenih tehnologij v vertikalne verige v okviru vseh ostalih SRIPov.
Veriga vrednosti je skupina deležnikov, ki sestavljajo vertikalno povezano verigo ali mrežo, v okviru katere obstajajo komplementarnosti pri raziskavah, razvoju in inovacijah (povezovanje večih tehnologij in produktnih smeri), trženju in/ali poslovanju, ki se odražajo bodisi v obliki prodaje končnih produktov oziroma se odražajo v prodaji vmesnih produktov v okviru mednarodnih verig in mrež vrednosti. Glede na usmerjenost verig na produkte imajo v njih ključno vlogo uvajalci na trg, pri čemer morajo v verigi sodelovati najmanj trije gospodarski subjekti. Verige vrednosti se vzpostavijo tam, kjer je to smiselno.
2.3. Regija izvajanja
SRIP-i, skladno z S4, pokrivajo celotno območje Republike Slovenije, torej tako Vzhodno kot Zahodno kohezijsko regijo. Sredstva, dodeljena za posamezno operacijo, se bodo štela pro rata v breme Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije v razmerju 52,92: 47,08, to je glede na število prebivalstva v posamezni kohezijski regiji na podlagi statističnih podatkov iz prvega četrtletja 2016 (vzhod: 1.092.192, zahod: 971.995).
3. Upravičenci / ciljne skupine
Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa, ki so upravljavci inovacijskega grozda, so skladno s 3. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo1 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko, s sedežem v Republiki Sloveniji.
1»Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. V skladu s sodno prakso je »podjetje« v okviru konkurenčnega prava opredeljeno kot subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status tj. ali je organizirano po javnem ali zasebnem pravu ali način financiranja. Gospodarska dejavnost pa je opredeljena kot vsaka dejavnost, v okviru katere se na trgu ponuja blago ali storitve. Pri tem ni pomembno ali je dejavnost donosna ali ne. Subjekt, ki opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti, se obravnava kot podjetje le v povezavi z gospodarskimi dejavnostmi (Obvestilo Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (št. 2016/C 262/01, UL C 262, z dne 19. 7. 2016))
Upravičeno je tudi podjetje, s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob plačilu pomoči poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v davčni register skladno z Zakonom o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14). V tem primeru mora prijavitelj k vlogi priložiti izjavo o tem, da bo najkasneje do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevani vpis.
4. Opredelitev pojma »upravičenec« in »prijavitelj« ter pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Opredelitev pojma »prijavitelj« in »upravičenec«
Prijavitelj je pravni subjekt, ki v imenu SRIP odda prijavo na javni razpis. Prijavitelj je lahko le upravljalec SRIPa.
Upravičenec je pravni subjekt, ki upravlja inovacijski grozd (torej SRIP, vertikalno verigo vrednosti ali horizontalno mrežo) in ki je pogodbena stranka pogodbe o sofinanciranju na osnovi katere oziroma katerih se izvaja operacija, za katero je bilo odobreno sofinanciranje s pravnomočnim sklepom ministrstva.
4.2. Pogoji za kandidiranje za potencialne upravičence za vse tri faze javnega razpisa
– ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US),
– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– ni za iste stroške pridobil ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– ni v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
– ima poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– pravna oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice obsodbe za pravno osebo ali odgovorno osebo pravne osebe,
– ne teče pravda med ministrstvom in upravičencem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– do pomoči na podlagi tega razpisa niso upravičene pravne osebe, ki opravljajo naslednje dejavnosti:
a) premogovništvo po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),
b) sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
a. znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
b. je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč na podlagi sheme državnih pomoči RRI ni dovoljena za prejemnike pomoči, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga.
Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se omejevala možnost za izkoriščanje rezultatov, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pomoč za inovacijske grozde se v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014) in Shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/I), dodeli izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovacijski grozd.
Iz vloge prijavitelja mora biti razvidno, da izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja operacije. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, in zahtevalo vračilo vseh že izplačanih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun (v nadaljevanju: TRR) do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
Pogoje za kandidiranje prijavitelj dokazuje z:
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in ki ob oddaji vloge na javni razpis nima poslovnega naslova podružnice v Republiki Sloveniji, mora v vlogi na javni razpis podpisati izjavo o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo izvedel zahtevan vpis v davčni register skladno z Zakonom o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14),
– dokazilom, da so upravičenca člani inovacijskega grozda pooblastili za upravljanje.
Ministrstvo bo lahko pogoje preverjalo iz javno dostopnih evidenc ali zahtevalo dodatne obrazložitve s strani prijavitelja.
4.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati poslovni model SRIP v vseh fazah javnega razpisa
Poslovni model SRIP mora biti skladen z načeloma:
1. Odprtosti: SRIP mora imeti jasno opredeljene pogoje vključevanja novih članov z namenom njihove krepitve skozi čas.
2. Relativne uravnoteženosti pri upravljanju SRIP: ne glede na strukturo članstva in financiranja, je treba v okviru organov odločanja zagotoviti relativno uravnoteženost pri odločanju med tremi skupinami deležnikov, in sicer: a.) velikimi podjetji; b.) srednjimi in majhnimi podjetji ter c.) raziskovalnimi in drugimi organizacijami in subjekti. Razen v posebej utemeljenih primerih (npr. zaradi izrazito neuravnotežene strukture članstva gospodarskih subjektov po velikosti v začetni fazi ali močne zastopanosti nevladnega sektorja) se šteje, da uravnoteženost okvirno pomeni, da ima v teži odločanja gospodarstvo preko 50 in ne več kot 75 odstotkov, v teži gospodarstva pa srednja in majhna podjetja vsaj 40 % teže pri upravljanju.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih SRIP, znaša skupaj 10.490.783,75 EUR, in sicer:
– 4.441.378,21 EUR – namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 3.951.248,79 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 1.110.344,55 EUR – slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
– 987.812,20 EUR – slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.
Za sofinanciranje prve faze javnega razpisa je na razpolago 810.000,00 EUR.
Za sofinanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 4.840.000,00 EUR.
Za sofinanciranje tretje faze javnega razpisa bo na razpolago najmanj 4.840.783,75 EUR, višina sredstev pa se lahko poveča za morebitna neporabljena sredstva iz prve in druge faze javnega razpisa.
Sredstva bremenijo proračunske postavke ministrstva:
– 160253 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
– 160254 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
– 160255 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska udeležba
– 160256 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska udeležba.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do 2022. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:
– v letu 2017: 1.890.000,00 EUR,
– v letu 2018: 3.600.000,00 EUR,
– v letu 2019: 1.800.000,00 EUR,
– v letu 2020: 1.100.000,00 EUR,
– v letu 2021: 1.100.000,00 EUR
– v letu 2022: 1.000.783,75 EUR
Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna dinamika se lahko spremeni glede na letno finančno dinamiko izbranih operacij, na podlagi akcijskih in letnih načrtov.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom sprememb ministrstva se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS.
Na področju internacionalizacije SRIPov bodo upravičencem, izbranim v 2. in 3. fazi tega razpisa, v letih 2017 do 2021 predvidoma na voljo sredstva v okviru samostojnega javnega razpisa oziroma poziva za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih.
6. Vodenje postopka javnega razpisa in višina sofinanciranja operacije za celotno obdobje upravičenosti
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovno komisijo s sklepom imenuje minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ali od njega pooblaščena oseba.
Ministrstvo o dodelitvi sredstev odloči s sklepom. Izbranega prijavitelja oziroma upravičenca bo ministrstvo pozvalo k podpisu pogodbe. Če se le-ta v roku osmih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo si pridržuje pravico do spremembe vzorca pogodbe. V kolikor upravičenec podpis pogodbe zavrne, se šteje, da je odstopil od vloge na javni razpis.
Ministrstvo in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju določita obseg in dinamiko sofinanciranja operacije. Maksimalna možna višina sofinanciranja, ki se lahko dodeli upravičencem v okviru posameznega prednostnega področja uporabe S4 iz 2.1. točke tega razpisa za celotno obdobje upravičenosti vseh treh faz javnega razpisa znaša 870.000,00 EUR, razen za področje uporabe Pametna mesta in skupnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja znaša 1.750.000,00 EUR in za področje uporabe Tovarne prihodnosti, kjer maksimalna možna višina sofinanciranja znaša 2.650.000,00 EUR, pod pogoji, določenimi v nadaljevanju. Vsi omenjeni zneski se skladno s točko 10. lahko povečajo za do milijon evrov. Stopnja sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov ne sme presegati 50 %.
Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen v celoti od izvedenih aktivnosti in doseženih ciljev operacije, ki bodo navedeni v pogodbi o sofinanciranju, ki pa se lahko dopolnijo oziroma spremenijo ob potrditvi Akcijskega načrta, če s tem soglašata obe pogodbeni stranki.
7. Postopek in način izbora ter merila v okviru 1. faze javnega razpisa
Za vsako prednostno področje uporabe se bo odobrila le ena vloga.
V okviru 1. faze javnega razpisa bo ministrstvo o vlogah prijaviteljev odločalo na podlagi dveh odpiranj, v skladu s 26. točko javnega razpisa.
Vloga prijavitelja mora vsebovati vse sestavine, navedene v II.8.1. točki razpisne dokumentacije.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, strokovna komisija najprej oceni, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa (ugotavljanje upravičenosti z vidika umestitve v prednostna področja S4) ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Zap. št.
Merila
Najvišje št. točk
1
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela: 
a) Oblikovanje poslovnega modela. 
b) Način financiranja poslovnega modela. 
c) Jasnost, merljivost in prepričljivost (kredibilnost) opredeljenih ciljev.
15
2
Sposobnost potencialnega upravičenca: 
– Usposobljenost potencialnega upravičenca za izvedbo poslovnega modela SRIP (npr. upravljavska/koordinacijska/strokovna sposobnost) in usposobljenost vodij verig mrež in horizontalnih mrež za sodelovanje pri izvedbi poslovnega modela SRIP (npr. upravljavska /koordinacijska/ strokovna sposobnost).
15
3
Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije do trga na prednostnih področjih
a) Ustreznost in jasnost opredelitve primerjalnih prednosti.
b) Razvojne ambicioznosti in kvalitete ter globine strateškega povezovanja. 
c) Doseganje kritične mase kompetenc in kapacitet.
55
4
Prispevek k doseganju ciljev področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov
– Relevantnost z vidika prioritet S4, pokrivanje celotnega področja uporabe na danem področju S4
15
Skupaj
100
Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, od katerega naprej bo odobreno sofinanciranje, je najmanj 60 točk, pri čemer nobeno od meril ne sme biti ocenjeno z 0 točkami, pri 2. in 3. merilu, kot tudi podmerilu 3c, pa vloga ne sme doseči manj od polovice možnih točk v okviru posameznega merila. V tem primeru se vloga s sklepom zavrne.
V primeru dveh ali več pozitivno ocenjenih vlog za eno prednostno področje uporabe do izteka prvega roka za predložitev vlog v okviru 1. faze javnega razpisa, bo ministrstvo štelo, da pogoj reprezentativnosti in pokrivanja celotnega področja uporabe S4 ni izpolnjen, ter bo vse vloge prijaviteljev za zadevno prednostno področje uporabe s sklepom zavrnilo, prijavitelje pa napotilo k vložitvi skupne vloge, o kateri bo odločilo na podlagi drugega odpiranja prispelih vlog.
V primeru dveh ali več pozitivno ocenjenih vlog za eno prednostno področje uporabe do izteka drugega roka za predložitev vlog v okviru 1. faze javnega razpisa, bo ministrstvo v primeru, da glede zadevnega prednostnega področja uporabe na predmetnem javnem razpisu še ni bilo dodeljenih sredstev sofinanciranja operacije s pravnomočnim sklepom o izboru, vse vloge zavrnilo. V primeru, da so glede zadevnega prednostnega področja uporabe na predmetnem javnem razpisu že bila dodeljena sredstva sofinanciranja operacije s pravnomočnim sklepom o izboru, bo ministrstvo vse vloge prijaviteljev, prejete v drugem roku, s sklepom zavrnilo.
Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu števila dobljenih točk od najbolje do najslabše ocenjene vloge.
8. Način financiranja 1. faze javnega razpisa
Za 1. fazo javnega razpisa je na razpolago 810.000,00 EUR. Višina sofinanciranja operacije za stroške in izdatke, nastale od datuma oddaje vloge na 1. fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge na 2. fazo javnega razpisa, znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ 90.000,00 EUR.
Akcijski načrt, katerega okvirne vsebine sledijo strukturi iz Obrazca 4 razpisne dokumentacije, skupaj z zahtevkom za izplačilo za stroške in izdatke, nastale do datuma izdaje zahtevka, upravičenci iz prvega roka 1. faze javnega razpisa predložijo na ministrstvo najkasneje do 9. 4. 2017. Upravičenci, ki so sklepe o izboru pridobili na podlagi vloge na drugi rok za predložitev vlog v okviru 1. faze javnega razpisa, lahko akcijski načrt, skupaj z zahtevkom za izplačilo za stroške in izdatke, nastale do datuma izdaje zahtevka, predložijo najkasneje do 9. 8. 2017.
Vsebinska podlaga za potrditev zahtevka za izplačilo je vsebinska ustreznost predloga akcijskega načrta, ki pomeni tudi začetek formalnega usklajevanja na državni ravni. Kriteriji za vsebinsko ustreznost predloga so opredeljeni v točki II.9. razpisne dokumentacije.
V primeru oblikovanja verig vrednosti ali horizontalnih mrež v okviru posameznega SRIP, lahko upravičenci hkrati z akcijskim načrtom SRIP predložijo v potrditev tudi posamezen akcijski načrt verige vrednosti ali horizontalne mreže.
Potrditev akcijskega načrta s strani relevantnih državnih institucij bo potekalo po postopku, opredeljenem v točki II.9.1. razpisne dokumentacije.
Zahtevek za izplačilo za stroške, nastale od datuma izdaje prvega zahtevka za izplačilo do datuma oddaje vloge na drugo fazo javnega razpisa, upravičenci predložijo najkasneje v roku 30 dni od datuma oddaje vloge na drugo fazo javnega razpisa.
9. Postopek in način izbora v okviru 2. faze javnega razpisa ter način financiranja
Ob potrditvi akcijskega načrta bodo upravičenci iz 1. faze javnega razpisa pozvani, da predložijo vlogo na 2. fazo javnega razpisa.
Vloga prijavitelja mora vsebovati vse sestavine, navedene v II.8.2. točki razpisne dokumentacije.
V okviru druge faze javnega razpisa se sofinancirajo stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge na drugo fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge na tretjo fazo javnega razpisa (skrajni rok za oddajo vloge na tretjo fazo javnega razpisa je 8. 1. 2020). Za sofinanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 4.840.000,00 EUR.
Celotni zahtevani znesek sofinanciranja vseh delov vloge SRIP, ki predstavlja eno operacijo, ne more presegati najvišje višine sofinanciranja operacije, opredeljene v naslednjem odstavku.
Višina sofinanciranja operacije za stroške in izdatke, nastale od datuma oddaje vloge na 2. fazo javnega razpisa, do datuma oddaje vloge na 3. fazo javnega razpisa, znaša do največ 390.000,00 EUR, za področje uporabe Pametna mesta in skupnosti do največ 830.000,00 EUR in za področje uporabe Tovarne prihodnosti do največ 1.280.000,00 EUR. Stopnja sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov ne sme presegati 50 %.
Predlogi za vzpostavitev verig vrednosti ali horizontalne mreže morajo dodatno zadostiti naslednjim pogojem:
1. Utemeljenost v fokusnih področjih S4 (ta so po različnih področjih uporabe opredeljena različno specifično, kar pomeni, da je fleksibilnost z vidika organizacije verig vrednosti po posameznih področjih različna).
2. Jasna opredelitev trga za končne oziroma vmesne produkte glede na primerjalne prednosti deležnikov v Sloveniji.
3. Obstoj komplementarnosti pri RRI (povezovanje več tehnologij in produktnih smeri), trženju in/ali poslovanju. Na strani uvajalcev na trg to pomeni sodelovanje najmanj treh gospodarskih subjektov.
4. Pripravljenost na sofinanciranje aktivnosti posamezne verige vrednosti.
5. Utemeljitev potrebe po zagotovitvi novega upravljavca oziroma utemeljitev zakaj na ta način ne bi/ne bo prišlo do neutemeljene razdrobitve inovacijskega podpornega okolja.
6. Upravljavec verige vrednosti ali horizontalne mreže je lahko podjetje, skladno z opredelitvijo v točki 3, katere ena od osnovnih dejavnosti je razvojno povezovanje deležnikov.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge v okviru posameznega roka za oddajo vlog, strokovna komisija preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz točke 4.2 in 4.3. javnega razpisa. Če oceni, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se vloga zavrne.
Za vse ostale vloge strokovna komisija utemelji odločitev o izboru z vidika naslednjih meril:
Zap. št.
Merila
1
Vzdržnost in trajnost poslovnega modela: 
– Oblikovanje poslovnega modela. 
– Način financiranja poslovnega modela. 
– Jasnost, merljivost in prepričljivost (kredibilnost) opredeljenih ciljev.
2
Sposobnost potencialnega upravičenca: 
– Usposobljenost potencialnega upravičenca za izvedbo poslovnega modela SRIP 
(npr. upravljavska/koordinacijska/strokovna sposobnost) in usposobljenost vodij verig mrež in horizontalnih mrež za sodelovanje pri izvedbi poslovnega modela SRIP (npr. upravljavska /koordinacijska/ strokovna sposobnost).
Ministrstvo o dodelitvi sredstev odloči s sklepom. Z izbranimi upravičenci bo ministrstvo podpisalo pogodbo o sofinanciranju operacije.
Potrjen akcijski načrt je priloga k pogodbi o sofinanciranju. Akcijski načrti se lahko spreminjajo s potrditvijo predloženih letnih načrtov, kot bo opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju. Stroški in izdatki bodo upravičeni do povračila iz sredstev evropske kohezijske politike le za aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta.
Uspešnost vsakega od SRIP bo v letu 2019 vrednotena s strani neodvisnega evalvatorja, ki bo podal oceno glede naslednjih kriterijev:
1. Doseganje ciljev iz akcijskega načrta.
2. Napredek pri spodbujanju skupnega razvoja in storitev še posebej pri povezovanju in razvoju skupnih RRI iniciativ za razvoj in trženje zahtevnejših, celovitih in integriranih izdelkov in storitev.
3. Obseg uvajanja horizontalnih omogočitvenih tehnologij v vertikalne verige vrednosti.
4. Dejansko realizirane tržne manifestacije, ki izhajajo iz skupnih aktivnosti oziroma intenzivnost in kvaliteta skupnih aktivnosti, ki vodijo k tržnim manifestacijam.
5. Uspešnost internacionalizacije in vključevanja v mednarodne verige vrednosti.
Vsak izmed kriterijev bo ocenjen na lestvici:
0 – brez bistvenega napredka oziroma pod pričakovanji;
1 – opazen napredek, skladno s pričakovanji;
2 – odličen napredek, nad pričakovanji.
V primeru, da posamezen SRIP ne bi dosegel vsaj treh točk, se pogodba z njim prekine, saj bi to pomenilo, da partnerstvo ne daje pravih rezultatov. V tem primeru upravičeni stroški tečejo do datuma prejema sklepa o prekinitvi operacije. SRIP tudi ni upravičen do sredstev iz 3. faze javnega razpisa.
Na podlagi podrobnejše analize in vrednotenja akcijskih načrtov, učinkovitosti in uspešnosti strateških partnerstev ter na osnovi obsežnejšega procesa podjetniškega odkrivanja, bo po potrebi izvedena revizija S4.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v točki II.10. razpisne dokumentacije.
10. Postopek in način izbora v okviru 3. faze javnega razpisa
Za sofinanciranje tretje faze javnega razpisa bo na razpolago najmanj 4.840.783,75 EUR, višina sredstev pa se lahko poveča za morebitna neporabljena sredstva iz prve in druge faze javnega razpisa. Sofinancirajo se stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge na 3. fazo javnega razpisa, s tem, da vloge ni mogoče oddati pred 1. 12. 2019, do 30. 9. 2022.
SRIP, ki v okviru vrednotenja v 2. fazi javnega razpisa dosežejo 3–10 točk, bodo po zaključenem procesu vrednotenja pozvani, da za namen sofinanciranja v 3. fazi javnega razpisa kot vlogo na javni razpis predložijo noveliran akcijski načrt, finančni načrt za obdobje 2020–2022 in letni načrt aktivnosti za leto 2020.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge strokovna komisija preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz točke 4.2 in 4.3. javnega razpisa. Če oceni, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se vloga zavrne.
V primeru novo oblikovanih verig vrednosti ali horizontalnih mrež v okviru posamezne operacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. točke javnega razpisa, postopek poteka enako kot v 9. točki.
V primeru izvedene revizije S4, ki bi se odražal v novem prednostnem področju uporabe, prijavitelj novega SRIP predloži vlogo, ki vsebuje vse sestavine, navedene v II.8.3. točki razpisne dokumentacije, postopek izbora pa poteka enako kot za drugi rok 1. faze javnega razpisa. Višina sofinanciranja za novo področje za celotno obdobje upravičenosti za tretjo fazo javnega razpisa ne more presegati 390.000 EUR, stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov pa ne sme presegati 50 %.
Preostala razpoložljiva sredstva se bodo razdelila glede na skupno dosežene točke v okviru vrednotenja iz 2. faze javnega razpisa, pri čemer se zaradi vključenosti horizontalnih mrež točke na področju Pametnih mest in skupnosti štejejo dvojno, na področju Tovarn prihodnosti pa trojno, vendar največ do maksimalne višine sofinanciranja, določene v 6. točki javnega razpisa.
Ministrstvo o dodelitvi sredstev odloči s sklepom. Z izbranimi upravičenci bo ministrstvo podpisalo pogodbo o sofinanciranju operacije.
V kolikor bi prišlo do prekinitve delovanja posamezne horizontalne mreže ali verige vrednosti, bodisi v drugi ali tretji fazi JR, se lahko preostali deli operacije še naprej nemoteno izvajajo, če bodo njihovi cilji doseženi ne glede na spremenjene okoliščine.
Način financiranja je podrobneje opredeljen v točki II.11. razpisne dokumentacije.
11. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015 in njene spremembe, št. priglasitve: BE01-2399245-2015/I, datum potrditve spremembe sheme: 6. 5. 2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči RRI). Upravičena je pomoč za inovacijske grozde na podlagi navedene sheme državnih pomoči RRI.
Državna pomoč ima spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja operacije.
Upravičenec do državne pomoči mora upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna višina državne pomoči v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
12. Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči RRI in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.
Glede na shemo državnih pomoči RRI so upravičeni naslednji stroški:
Upravičeni stroški
Stroški osebja in upravni stroški (vključno z režijskimi stroški), ki so povezani
z naslednjimi dejavnostmi:
– spodbujanje grozdov, da olajšajo sodelovanje, izmenjavo informacij ter zagotavljanje ali usmerjanje specializiranih in uporabniku prilagojenih podpornih storitev za podjetja;
– trženje grozda, da se razširi sodelovanje novih podjetij ali organizacij ter poveča prepoznavnost grozda;
– upravljanje zmogljivosti grozda;
– organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc v podporo izmenjavi znanja, mreženju in mednarodnemu sodelovanju.
Intenzivnost pomoči
do 50 % skupnih upravičenih stroškov
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov po namenu ter dokazila za upravičenost stroškov operacije po sklopih upravičenih stroškov so podrobneje predstavljeni v točki II.5 Pravila državnih pomoči in upravičeni stroški razpisne dokumentacije. Upravičenec mora pri porabi sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
Ob ugotovljeni nenamenski uporabi sredstev bo ministrstvo zahtevalo vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
13. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na prvo fazo javnega razpisa.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od datuma oddaje vloge na prvo fazo javnega razpisa, do 30. 9. 2022. Obdobje upravičenosti za izdatke (plačila) navedenih upravičenih stroškov je do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, to je 31. 10. 2022.
Datumi in način izstavljanja zahtevkov za sofinanciranje bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju.
14. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na akcijski načrt partnerstva,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati.
Posamezno podjetje lahko na javni razpis odda več vlog.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD, DVD, USB ključ …) v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za SRIP«, in prispeti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
15. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezijsko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike znaša 80,00 % / 20,00 %.
16. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje
Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumenti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vsebin-ekp-2014–2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
17. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenci morajo zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije za preverjanje upravljanja in revizijske postopke skladno s pravili skupnosti (140. člen Uredbe 1303/2013/EU) in z nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU morajo biti vsi dokumenti o izdatkih operativnega programa na voljo Evropski komisiji in Evropskemu računskemu sodišču:
a) za obdobje treh let v primeru operacij, katerih skupni upravičeni izdatki znašajo manj kot 1.000.000 EUR, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo izdatke teh operacij;
b) v obdobju dveh let v primeru operacij, katerih skupni upravičeni izdatki znašajo več kot 1.000.000 EUR, in sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo končne izdatke dane končane dejavnosti.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
18. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
19. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
20. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v točki II.14. razpisne dokumentacije.
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Če v petih letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, lahko ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov.
26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Datuma odpiranja vlog na prvo fazo javnega razpisa sta: 21. 11. 2016 in 13. 2. 2017.
Odpiranja vlog na drugo fazo javnega razpisa bodo vsak drugi ponedeljek v mesecu od januarja do novembra 2017.
Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega razpisa je 13. 1. 2020.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 oziroma v petek od 9. do 14.30) najkasneje tri delovne dni pred posameznim odpiranjem vlog.
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene, bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu s 14. točko tega javnega razpisa.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge niso dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se k dopolnitvi ne poziva ponovno.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
27. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O dodelitvi sredstev odloči minister oziroma pooblaščena oseba s sklepom.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni v roku 60 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
28. Razpisna dokumentacija: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
29. Sprememba javnega razpisa: ministrstvo lahko v primeru spremenjenih okoliščin objavi spremembo javnega razpisa. Sprememba javnega razpisa se lahko nanaša tudi na povečanje razpisanih sredstev ali spremembo rokov za odpiranje vlog na javni razpis.
30. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po elektronskem naslovu srip.mgrt@gov.si. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo