Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2016 z dne 2. 9. 2016

Kazalo

Št. 4301-5/2016/15 Ob-2906/16, Stran 1928
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16) in 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«
1. Splošni podatki o javnem razpisu
1.1. Podatki posredniškega organa
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva
Naziv: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI)
Naslov: Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
Zakoniti zastopnik: dr. Peter Gašperšič, minister
Spletna stran: http://www.mzi.gov.si/si/
1.2. Dostopnost in vsebina razpisne dokumentacije
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mzi.gov.si
Dokumentacija javnega razpisa je sestavljena iz sledečih dokumentov:
– razpisna dokumentacija s prilogo:
– Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja; 
– obrazci za sestavo vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o vlagatelju,
– Obrazec št. 2: Osnovni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 3: Osnovni podatki o stavbi,
– Obrazec št. 4: Izjava vlagatelja,
– Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Obrazec št. 6: Kontrolnik za popolnost vloge,
– Obrazec št. 7: Oprema ovojnice.
1.3. Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno pošto: mzi.pp-eps@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 20 dni pred rokom za oddajo vlog. MZI bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podal v roku 5 delovnih dni od prejema vprašanja in najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani MZI. MZI na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.
Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije.
MZI lahko po predhodni odobritvi Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavi spremembo javnega razpisa. Objava spremembe javnega razpisa bo izvedena na enak način kot objava predmetnega javnega razpisa.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa predstavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320),
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 281),
– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo z vsemi spremembami (Uredba EU 480/2014);
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena uredba,
– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU),
– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU),
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014,
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07),
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15),
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),
– Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16),
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3),
– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16),
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (SVRK, 17. 4. 2015),
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015,
– Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015,
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, julij 2015,
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, julij 2015,
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, julij 2015,
– Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
– Odločitev o podpori št. 4-1-4/MZI/0 za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin« Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3032-78/2016/6 z dne, 29. 8. 2016,
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si ter www.mzi.gov.si/si in vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne naloge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni prispevki programa k finančnim instrumentom in nadaljnja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov. V primeru uporabe postopka javnozasebnega partnerstva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.
»Celovita energetska prenova« je usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.
4. Podatki o sofinaciranju
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4.1 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
4.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 10.588.235 EUR (od tega 9.000.000 EUR sredstev EU in 1.588.235 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).
Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva:
– PP 160328 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-EU,
– PP 160329 PN4.1-Energetska prenova stavb-14-20-KS-slovenska udeležba.
4.2. Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.
Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo EU 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020« z upoštevanjem 15 letnega referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje.
Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z zasebnim parterjem.
4.3. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.
Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), ki obsegajo:
– stroške investicijske in projektne dokumentacije v skupni višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške nadzora v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške ostalih storitev, 
kot so opredeljeni v poglavju 3.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
– stroški gradnje in nakupa opreme, kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
– stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV);
– stroški plač, kot so opredeljeni v poglavju 3.4 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV).
Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost,
– nepredvidena dela,
– davek na promet z nepremičninami,
– nakup rabljene opreme,
– notarski in odvetniški stroški.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije,
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene,
– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni so le stroški za del investicije, ki prispeva k neposrednemu prihranku pri rabi energije v stavbah, ki so predmet operacije.
Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi evropske kohezijske politike.
Programsko območje izvajanja tega javnega razpisa obsega območje celotne Slovenije.
4.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2018. Za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, vezane na upravičene stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru do 31. 12. 2018. Za izdatke, vezane na stroške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa o sofinanciranju operacije, niso upravičene do sofinanciranja.
Predviden datum črpanja sredstev podeljenih po tem javnem razpisu je v prvi polovici leta 2017, konec črpanja sredstev pa v drugi polovici leta 2018.
5. Vlagatelj in upravičenci
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti občine ali osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki so vezani na celotno stavbo/e. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.
V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stavbe, ki je/so v (so)lasti osebe širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država ter osebe zasebnega prave, je operacija lahko predmet sofinanciranja, zgolj v primeru, da oseba zasebnega prava zagotovi celoto sredstev za izvedbo dela operacije, ki se nanaša na njen (so)lastniški delež. Predmetni del ni predmet sofinanciranja, zaradi česar oseba zasebnega prava ni upravičenec v skladu s tem razpisom. V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe investicije.
6. Pogoji, zahteve in merila za priznanje upravičenosti
6.1. Pogoji
Vloga mora za priznanje upravičenosti izkazovati izpolnjevanje sledečih pogojev:
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Vsebina pogoja za ugotavljanje upravičenosti
Zahtevana dokazila
Izkazovanje možnosti za financiranje z energetskim pogodbeništvom
Vlagatelj mora izkazati, da je bil za operacijo izveden predhodni postopek ugotavljanja primernosti JZP s pripadajočo dokumentacijo (v skladu z 31. členom Zakona o JZP).
Ocena možnosti javno-zasebnega partnerstva
Podpora samo za stavbe, ki izkazujejo določen nivo dovedene energije
Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet operacije, ne izpolnjujejo minimalnih zahtev energetske učinkovitosti (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah).
Razširjen energetski pregled
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelan razširjen energetski pregled (REP) in določen nivo energetske učinkovitosti stavbe v skladu s točko 6.1 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.
Razširjen energetski pregled
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelana energetska izkaznica (EI), v kolikor je po EZ-1 zahtevana.
Energetska izkaznica
Pridobljena izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe, da bo(do) stavba/e po izvedeni energetski prenovi dosegala/e predpisano raven učinkovite rabe energije, kot jo določa trenutno veljavni predpis (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah).
Izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti stavbe
Podpora le za tisti del operacije, ki prispeva k učinkoviti rabi in/ali uporabi obnovljivih virov energije
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelana investicijska dokumentacija, pripravljena v skladu s točko 6.2 Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja ter potrjena s strani pristojnega organa.
Investicijska dokumentacija, 
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije
Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki je/so predmet operacije, izdelan načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov.
Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov
Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo pripravljen izračun finančne vrzeli za referenčno obdobje operacije 15 let ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje. Izračun mora biti izdelan skladno z EU uredbama št. 1303/2013 in 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020«.
Investicijska dokumentacija
Izkazovanje lastništva 
Vlagatelj mora izkazati, da je stavba/e, ki je/so predmet operacije, v celoti v lasti občine ali države. V primeru solastništva z osebo zasebnega prava mora vlagatelj izkazati, da ima za izvedbo operacije sklenjen sporazum o sofinanciranju z vsemi drugimi (so)lastniki stavb/e.
Izpis iz zemljiške knjige, 
Sporazum o sofinanciranju operacije (v primeru solastništva)
Izkazovanje urejenega upravljavstva
V primeru, da je v stavbi/ah, ki je/so predmet operacije, več upravljavcev, mora vlagatelj izkazati urejeno upravljavstvo. Šteje se, da je upravljavstvo urejeno, če je med vsemi upravljavci stavb/e, ki je/so predmet operacije, sklenjen sporazum o tem, kdo bo vodil energetsko prenovo, in izdelan načrt o financiranju.
Sporazum o vodenju in načrt o financiranju
Opredelitev predloga celovite energetske prenove stavbe
Vlagatelj mora izkazati, da se bo v okviru operacije izvajala celovita energetska prenova, kot je predlagana v razširjenem energetskem pregledu
Razširjen energetski pregled ter izjava vlagatelja, se bo v okviru operacije izvajala celovita energetska prenova, kot je predlagana v razširjenem energetskem pregledu
Sočasno izvajanje drugih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe
Vlagatelj mora izkazati, da se bodo v okviru operacije ob energetski prenovi v skladu z načeli dobrega gospodarja izvajali tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje stanja stavbe.
Izjava vlagatelja, da se bodo v okviru operacije ob energetski prenovi v skladu z načeli dobrega gospodarja izvajali tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje stanja stavbe.
Minimalna višina operacije
Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost operacije v primeru JZP1 nad 750.000,00 € brez DDV in v primeru JN2 nad 500.000,00 € brez DDV.
Investicijska dokumentacija
1Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
2Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško razmerje.
Projektna dokumentacija
Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se izvaja v okviru javnega naročila, izdelana projektna dokumentacija (IDP, PZI). PGD in PVO se izdelata, če je to zahtevano po trenutno veljavni gradbeni oziroma okoljski zakonodaji.
Projektna dokumentacija
Zaključena finančna konstrukcija
Vlagatelj mora izkazati, da ima operacija zaključeno finančno konstrukcijo oziroma, ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu, zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah). 
Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije oziroma drugo enakovredno dokazilo)
Izbrani izvajalci 
Izvajalci, ki bodo izvajali predmet operacije, morajo biti pravnomočno izbrani po postopku, skladnem z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva oziroma drugega pravno relevantnega področja.
Odločitve o izboru izvajalcev, ki bodo izvajali predmet operacije,
Potrdilo o pravnomočnosti odločitev o izboru izvajalcev, ki bodo izvajali predmet operacije
Izdelan LEK
Vlagatelj mora izkazati, da ima lokalna skupnost, v kateri se izvaja operacija, izdelan lokalni energetski koncept (LEK).
Odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta občine
Pridobljena dovoljenja in soglasja
Vlagatelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora odgovorni projektant podati izjavo, da glede na zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Glede na vrsto posegov, upoštevajoč področno zakonodajo, se po potrebi priložijo še: 
– analizo presoje vplivov na okolje, ki jo mora izdelati za to pooblaščena institucija; 
– soglasja nosilcev urejanja prostora, v kolikor je poseg na področju varovalnih pasov in ostalih omejitev (npr. kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja kulturne dediščine, soglasje upravljavca energetskih vodov, v kolikor je za poseg potrebno soglasje upravljavca …).
Če soglasja niso potrebna, mora projektant podati izjavo, da ostala soglasja niso potrebna.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
Analiza presoje vplivov na okolje, 
Soglasja nosilcev urejanja prostora, 
V primeru, da zgornji dokumenti niso potrebni, se predloži izjava projektanta o navedenem dejstvu.
Namembnost stavbe
Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet operacije, ni(so) namenjena bivanju.
Izjava vlagatelja, da stavba ni namenjena bivanju
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev za ugotavljanje upravičenosti bodo zavrnjene.
6.2. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava vlagatelja:
Zahteve
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacij. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da operacija ne bo predmet nedovoljenih sprememb, in da izbrane operacije za podporo iz skladov ne vključujejo operacije, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave v skladu po preselitvi proizvodne dejavnosti zunaj programskega območja v skladu s 71. členom EU Uredba o skupnih določbah. Spremembe operacije so dovoljene zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja, do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Vlagatelj/upravičenec mora zagotoviti, da v primeru, da je izvajalec istočasno tudi dobavitelj elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem, le-ta prihrankov energije, ki so posledica izvedenih ukrepov energetske učinkovitosti in so predmet sofinanciranja, ne sme upoštevati v okviru sheme prihrankov energije pri končnih odjemalcih opredeljene s 318. členom EZ-1 in Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Vlagatelju/upravičencu ni prepovedano sodelovanje na razpisu zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije oziroma projekta.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom.
6.3. Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so, na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, razdeljena na tri sklope in dodatek za stavbe kulturne dediščine:
A. prispevek k energetski učinkovitosti (50 %),
B. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca (35 %),
C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti (15 %).
Sklopi so definirani z naslednjimi kazalniki:
A. Prispevek k energetski učinkovitosti:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto),
b) razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije.
B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto),
C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti:
a) izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom,
b) višina operacije brez DDV (mio €),
c) izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile.
D. Specifična merila za stavbe kulturne dediščine:
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnika tAa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden.
Najvišje možno skupno število točk je 100. Posamezni sklopi so ovrednoteni z utežmi (utež 1), znotraj sklopov pa so z utežmi (utež 2) ovrednoteni posamezni kazalniki. Za vsak kazalnik je mogoče prejeti največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega kazalnika (utež 2) s 100. Za vsak sklop je mogoče prejeti največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega sklopa (utež 1) s 100.
Operacije, ki bodo pri merilih Aa in Ba skupno dosegle nič točk, ne glede na skupno število doseženih točk pri ostalih merilih, bodo opredeljene kot neprimerne za izvedbo s sredstvi evropske kohezijske politike.
Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vrednosti od 5 do 9 pa navzgor.
Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na listi operacij, ki bodo sofinancirane iz naslova energetske prenove stavb.
Slika 1
Posamezni kazalniki se točkujejo po formuli:
Slika 2
pri čemer sta n zaporedna številka kazalnika in tn število izračunanih točk za ta kazalnik
Za izračun skupnega števila točk (SŠT) celotne operacije je treba točke, pridobljene za posamezne kazalnike, sešteti:
Slika 3
pri čemer so SŠT skupno število točk in Aa, Ab,..., Cc oznake kazalnikov
A. Prispevek k energetski učinkovitosti, z utežjo 50 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije3 in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto), s podrejeno utežjo 80 %:
3Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu kazalnika tAa (razmerje med letnim prihrankom končne energije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden.
od vključno 0 do 30
0 točk
od vključno 30 do 155
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:
Slika 4
od vključno 155 ali več
100 točk
b. razmerje med povečanjem proizvodnje energije iz OVE in porabo končne energije, s podrejeno utežjo 20 %:
od vključno 0,00 do 0,25
0 točk
od vključno 0,25 do 0,75
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:
Slika 5
od vključno 0,75 ali več
100 točk
B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani upravičenca, z utežjo 35 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne energije in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto), s podrejeno utežjo 100 %:
od vključno 0,00 do 0,15
0 točk
od vključno 0,15 do 0,85
od 0,01 do 99,99 točk
po enačbi:
Slika 6
od vključno 0,85 ali več
100 točk
C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu družbene ozaveščenosti, z utežjo 15 %:
a. izvedba operacije po JZP4,5 , ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom, s podrejeno utežjo 30 %, pri čemer delež vrednosti operacije brez DDV, ki se nanaša na JZP, znaša:
Slika 7
do 50,00 %
0,00 točk
od vključno 50,00 %
do 99,99 %
od 45,00 do 99,99 točk
po enačbi:
Slika 8
za 100,00 %
100 točk
a. višina operacije brez DDV (mio €), s podrejeno utežjo 50 %:
i. v primeru javno-zasebnega partnerstva6:
od vključno 0,75 do 1,50
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
Slika 9
od vključno 1,50 ali več
100 točk
ii. v primeru javnega naročila7:
4Če so pri operaciji izpolnjeni pogoji iz druge alineje tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki določa, »da v primeru dejavnosti, ki so tako povezane z varovanjem državne, uradne ali vojaške skrivnosti, da bi z izvedbo postopka bilo onemogočeno varovanje te skrivnosti«, se šteje, kot da je operacija izvedena v celoti (100 %) po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energetskim pogodbeništvom.
5Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
6Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne razpisne dokumentacije.
7Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško razmerje.
od vključno 0,5 do 1,5
od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:
od vključno 1,5 ali več
100 točk
b.
c. vzporedno z EPS se bo izvedla izgradnja električne polnilne naprave za avtomobile, s podrejeno utežjo 20 %:
DA
100 točk
NE
0 točk
7. Način predložitve vlog
7.1. Splošno
Dokumenti vloge morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.
Vloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti vloge zloženi vrstnem redu, kot izhaja iz poglavja 7.2. Prav tako je zaželeno, da so vse strani vloge oštevilčene z zaporednimi številkami.
Vloga naj bo sestavljena iz enega originala in ene kopije ter kopije celotne vloge v elektronski obliki (na zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija 1«.
Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec št. 7: Oprema ovojnice.
Zaželeno je, da so vsi listi dokumentacije vloge prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.
V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojnici, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.
7.2. Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.
1. Osnovni podatki o vlagatelju (obrazec št. 1)
2. Osnovni podatki o operaciji (obrazec št. 2)
3. Osnovni podatki o stavbi (obrazec št. 3)
4. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4)
5. Vzorec pogodbe o sofinanicranju (obrazec št. 5)
6. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6)
Vlagatelji morajo vlogi priložiti tudi vsa dokazila, ki so zahtevana v poglavju 6.1.
7.3. Oddaja vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. 12. 2016. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva na naslovu http://www.mzi.gov.si/ najmanj 45 dni pred prvim dodatno predvidenim datumom oddaje vloge.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«). Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga se šteje za pravočasno, če bo do navedenega roka osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti najkasneje na rok za predložitev vlog.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo označene z »Ne odpiraj – vloga«, kot to določa obrazec št. 7 in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto – original poštna nalepka oziroma datuma oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena pošiljatelju.
8. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
8.1. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovanega večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 8 dni od poteka roka za oddajo vlog.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagatelja (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
8.2. Dopolnjevanje vlog
Če komisija, v roku osmih dni od odpiranja vlog, sama ali na predlog vlagatelja ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, bo dopustila in omogočila dopolnitev take vloge. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Če vlagatelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne bo dopolnil, bo komisija tako vlogo zavrgla.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. V primeru, da vloga v predpisanem roku ni dopolnjena, se vloga s sklepom zavrže.
8.3. Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministru za infrastrukturo.
8.4. Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je dopusten upravni spor.
Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzovejo v osmih dneh od prejema poziva, se šteje, da je odstopil od vloge. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mzi.gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost