Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

0956 I 0404/2011 Os-2006/16, Stran 1250
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava, proti dolžniku: Saša Junker, Ulica Hermana Potočnika 31, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Kramer Tina – odvetnica, Pražakova ulica 012, Ljubljana, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
dolžniku Saši Junkerju, EMŠO: 3103974500579, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tina Kramer, Pražakova ulica 12, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2016