Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2289/16, Stran 1239
Na podlagi 25. člena Pogodbe o ustanovitvi Slovenskega inovacijskega stičišča, Evropskega gospodarskega združenja – SIS EGIZ z dne 21. 5. 2015 in sklepa št. 5.1 Sveta SIS EGIZ z dne 24. 5. 2016, objavljamo javni razpis za imenovanje
direktorja oziroma direktorice 
Slovenskega inovacijskega stičišča – SIS Evropskega gospodarskega združenja – SIS EGIZ 
1. Kandidati oziroma kandidatke (v nadaljevanju: kandidati) morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– najmanj visokošolsko izobrazbo vsaj 7. stopnje;
– prednost imajo kandidati z doktoratom znanosti;
– najmanj štiri leta uspešnega opravljanja vodstvenih funkcij na področju razvoja in raziskovanja in/ali v organizacijah, ki se ukvarjajo s financiranjem takšnih dejavnosti;
– aktivno znanje enega tujega jezika in dodatno pasivno znanje drugega tujega jezika, pri čemer tuj jezik ne pomeni jezika ene od držav bivše Jugoslavije.
Kandidati lahko svoje prijave posredujejo po pošti na naslov: Slovensko inovacijsko stičišče, Evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS EGIZ), Večna pot 113, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javni razpis za imenovanje direktorja SIS EGIZ«. Ne glede na način pošiljanja mora prijava prispeti na navedeni naslov do vključno 14. ure 18. 6. 2016. Prijava mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, naslov, elektronska pošta), dokazila oziroma izjave o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev in vizijo kandidata o razvoju Stičišča.
2. Kandidati, katerih prijave ne bodo izkazovale izpolnjevanja zahtevanih pogojev (npr. ne bodo izkazovale znanja kandidata na področju tujih jezikov) ali prijavi ne bodo predložili vizije razvoja stičišča, ne bodo pozvani k dopolnitvi, ampak bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjega postopka.
3. Izbirna komisija, ki jo sestavljajo člani Sveta SIS EGIZ, bo na podlagi prejetih prijav pripravila predlog najprimernejšega kandidata.
4. Svet zavoda bo imenoval direktorja za dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
5. Pravice in obveznosti direktorja se določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem v imenu SIS EGIZ po registraciji združenja sklene predsednik sveta SIS EGIZ.
6. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas trajanja mandata.
7. O izboru kandidata bodo kandidati obveščeni preko navadne in elektronske pošte, navedene v prijavi, v roku 30 dni od objave razpisa.
8. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v pisarni SIS EGIZ, tel. 01/47-98-293.
Svet SIS EGIZ