Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2287/16, Stran 1239
Občina Kostanjevica na Krki na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 65/07, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13), 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 36/16) objavlja javni razpis za
direktorja 
javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 
Za direktorja je lahko imenovan, kdor strokovno pozna področje dela javnega zavoda in ima vodstvene sposobnosti.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem v skladu z opisi kategorij Klasius – P Statističnega urada Republike Slovenije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v muzejskih institucijah,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– obvlada slovenski in en svetovni jezik na osnovni ravni,
– ima vodilne ali vodstvene izkušnje,
– ima strokovni izpit na področju varstva kulturne dediščine oziroma mora le-tega opraviti v enem letu po nastopu mandata.
K vlogi morajo kandidati priložiti tudi program delovanja zavoda za mandatno obdobje.
Direktor je imenovan za dobo petih letih z možnostjo ponovnih imenovanj.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis,
– program dela in razvoja zavoda za njegovo mandatno obdobje,
– ter dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (ftk. diplome),
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (z navedbo obdobja, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, vrsta dela in stopnja zahtevnosti del),
– dokazilo o znanju tujega jezika (fotokopija spričevala, potrdilo).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in drugimi zahtevanimi prilogami, kandidat pošlje v zaprti ovojnici, s pripisom: »Javni razpis za direktorja javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki – ne odpiraj« na naslov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, in sicer v roku 8 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po imenovanju direktorja.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občina Kostanjevica na Krki