Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2296/16, Stran 1238
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno vozilo, Audi A6, 3.0 TDI Quattro Aut., z registrsko oznako LJ A2-501, številka šasije WAUZZZ4FX5N042425, leto izdelave 2004, prevoženih 201.616 km, s pripadajočimi štirimi zimskimi pnevmatikami, prostoročno napravo bluetooth Parot in letno vinjeto 2016, vozilo je v dobrem voznem stanju.
* prevoženi km so podani s stanjem na dan 26. 5. 2016.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 6.120,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR.
5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana.
6. Čas javne dražbe: v torek, 21. 6. 2016, z začetkom ob 13. uri.
7. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba se izkaže z osebnim dokumentom.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe
Pred začetkom javne dražbe morajo dražitelji plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, to je 612,00 EUR, in sicer na transakcijski račun Državnega zbora: 0110 0637 0121 177, sklic na št. 12114-7201001-00120216, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – Audi A6«.
Plačilo varščine se pred začetkom javne dražbe izkaže s potrdilom o vplačani varščini, kar šteje za dano ponudbo za posamično premičnino najmanj po izklicni ceni, s katero dražitelji sprejmejo obveznost, da pristopijo k javni dražbi. V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije.
Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi.
9. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled premičnine, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), bo možen v torek, 14. 6. 2016 ter na dan javne dražbe od 9. do 11. ure. Vsi, ki so zainteresirani za ogled, se v navedenem terminu zglasijo na recepciji Državnega zbora, na Šubičevi 4, Ljubljana.
Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Ivu Paalu, tel. 01/478-97-12 ali GSM št. 041/680-212, vsak delovni dan med 9. in 11. uro; e-pošta: ivo.paal@dz-rs.si.
10. Objava javne dražbe s podrobnejšimi informacijami in pravili javne dražbe je dostopna na spletu organizatorja javne dražbe: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/.
Republika Slovenija Državni zbor