Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2292/16, Stran 1231
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS in 3/13) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016 (MUV, št. 8 /16) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2016 v okvirni višini 20.000 EUR, na proračunski postavki 711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva.
II. Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8)
Pomoč za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v nekmetijske proizvode in širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški gradnje ali obnove objekta za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih in
– stroški nakupa nove opreme in naprav za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ga mora predložiti v roku dveh let po prejemu sredstev,
– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2016 do vključno 9. 9. 2016. Kot dokazilo o plačilu računa velja: na računu razvidna oznaka plačano ali priložena položnica ali bančno dokazilo ali blagajniški prejemek,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisno dokumentacijo.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do 5.000 EUR za posamezno naložbo. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila v sorazmernem deležu po ukrepu.
III. Upravičenci
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo, na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
– imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine,
– imajo sedež dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev,
– minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini,
– so oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (subvencijsko vlogo).
IV. Splošne določbe de minimis uredbe komisije (EU) št. 1407/2013
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Druge določbe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, kumulacija de minimis pomoči in obveznosti prejemnika pomoči so navedene v razpisni dokumentaciji.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 9. 9. 2016.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge, oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do vključno 9. 9. 2016 do 13. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 9. 9. 2016. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov vlagatelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 20. 9. 2016. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 30. 11. 2016.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor