Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Št. 430-483/2016/6(15131-20) Ob-2293/16, Stran 1210
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, št. 430-483/2016
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev« za obdobje od porabe sredstev za izvajanje projekta po obstoječi pogodbi, vendar najkasneje 1. 1. 2017, do 31. 12. 2018 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali EU skladov že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj projekta mora imeti vzpostavljeno lastno mrežo kontaktov v državah, katerih državljani predstavljajo delež nezakonite migracije v Republiki Sloveniji, ter mora imeti v letu 2015 delovne izkušnje z organiziranjem prostovoljnega vračanja in reintegracijskih programov v Afganistanu, Iraku in Iranu.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Merilo za ocenitev vloge so pretekle delovne izkušnje, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v predmetni razpisni dokumentaciji.
Vloga lahko za projekt glede na pretekle delovne izkušnje prejme največ 100 točk. Ocenjuje se število preteklih delovnih izkušenj s področja izvajanja prostovoljnega vračanja v različnih državah v letu 2015.
Kot pretekle izkušnje se ne upoštevajo izkušnje s prostovoljnim vračanjem v države članice Evropske unije.
Za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo po merilu pretekle delovne izkušnje dosegla največje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu znaša 250.000,00 EUR. Projekt se bo pričel izvajati, ko se bodo porabila sredstva za izvajanje projekta po obstoječi pogodbi, vendar najkasneje 1. 1. 2017, in se bo izvajal do 31. 12. 2018 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta. Naročnik bo obvestil izbranega prijavitelja – izvajalca o poteku obstoječe pogodbe in ga pozval k pričetku izvajanja projekta v roku 7 dni od prejema obvestila.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 187.500,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 62.500,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do 13. 7. 2016, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 14. 7. 2016.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: Dodatne informacije – javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz RS in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«, št. 430-483/2016.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 29. 6. 2016.
Ministrstvo za notranje zadeve