Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2331/16, Stran 1204
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/2015), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, v nadaljevanju: OP 2014-2020), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L187, z dne 26. 6. 2014), Sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – »de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 in 35/16) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Organa upravljanja za sklade evropske kohezijske politike, št. 3032-39/2016/13, z dne 1. 6. 2016 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016–2018
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast« in prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju navedene prednostne naložbe, ki je »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGRT).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa za izbor operacij, opis izvedbe ter regija izvajanja
2.1. Namen in cilj javnega razpisa za izbor operacij
Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij (sklop B). Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij (oz. ciljnih upravičencev) v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.
Cilji javnega razpisa za izbor operacij so zlasti:
– spodbujanje nastanka novih socialnih podjetij, in mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;
– spodbujanje obstoječih socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu:
– ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva;
– povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;
– povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu;
– zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.
2.2. Predmet javnega razpisa za izbor operacij
Predmet javnega razpisa je izbor operacij za sofinanciranje zagona socialnih podjetij v primeru novoustanovljenih socialnih podjetjih oziroma zagona podjetniških podjemov v primeru obstoječih socialnih podjetjih (sklop A), ter zagona novih mladinskih zadrug (sklop B).
2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v obeh kohezijskih regijah, in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tiste kohezijske regije, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije (kjer ima upravičenec sedež oziroma poslovno enoto, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije v celoti).
Razmerje financiranja po posameznih kohezijskih regijah:
– v primeru Kohezijske regije Vzhodna Slovenija je delež prispevka skupnosti 75 %, delež nacionalnega prispevka je 25 %,
– V primeru Kohezijske regije Zahodna Slovenija je delež prispevka Skupnosti 70 %, delež nacionalnega prispevka je 30 %.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji za sklop A in B
– Na razpis se lahko prijavijo socialna podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so pridobila status socialnega podjetja po 1. 1. 2012, po Zakonu o socialnem podjetništvu ne glede na pravnoorganizacijsko obliko (zadruge, mladinske zadruge, zavodi, ustanove, društva, d.o.o., vzajemne oblike organiziranosti in drugi predstavniki sektorja socialne ekonomije),
– Fizične osebe in podjetniki posamezniki se lahko prijavijo na razpis, če predhodno ustanovijo zadrugo oziroma drugo pravnoorganizacijsko obliko s statusom socialnega podjetja, s katero kandidirajo na razpisu.
– V primeru mladinskih zadrug lahko mladinsko zadrugo ustanovijo najmanj 3 fizične ali pravne osebe (mladinske organizacije ali mladinski centri) oziroma podjetniki posamezniki, stari med 18 in 29 let. Mladinsko zadrugo vodi direktor, star med 18 – 29 let. Mladinska zadruga mora imeti status socialnega podjetja. Mladinska zadruga mora biti ustanovljena in registrirana na pristojnem registrskem sodišču in pridobiti status socialnega podjetja ob oddaji vloge na razpis.
– Socialno podjetje, ki bo v sklopu upravičenih stroškov uveljavljalo stroške v zvezi z delom (prispevki delojemalca in delodajalca), mora v času izvajanja operacije zaposliti vsaj eno osebo v eni od oblik (polni ali krajši delovni čas).
– Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja, kjer je to relevantno. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja, pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
c) eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic, podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
– Upravičenec mora po prejemu subvencije ohraniti sedež podjetja in dejavnost podjetja v regiji (vzhodni oziroma zahodni) v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/ES.
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14-UPB8),
– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni list RS, št. 44/07-UPB, 5/11, 39/13 in 56/53) in niso podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,
– niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– glede podjetja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12),
– dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
– Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
a) imajo neporavnane zapadle davčne obveznosti do Republike Slovenije,
b) bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
c) skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,
– 3 – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: (i) kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; (ii) kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
d) dajejo prednost uporabi domačim proizvodom pred uvoženimi
Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.
Prijavitelj lahko kandidira le z eno vlogo na javni razpis za izbor operacij.
3.2. Državne pomoči
Prijavljena operacija mora v skladu s pravili državnih pomoči izpolnjevati naslednje pogoje:
– skladna je z namenom in s predmetom javnega razpisa;
– ne sme se pričeti izvajati pred oddajo vloge na javni razpis;
– ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov za enak namen;
– izkazovati mora spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah).
3.3. Upravičenci/ciljne skupine
Upravičenci za sklop A so socialna podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), za sklop B pa zadruge, ustanovljene s strani mladih (od 18 do 29 let) s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11). Velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja.
Ciljne skupine so socialna podjetja in potencialni socialni podjetniki.
4. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Operacije bodo morale izpolnjevati naslednja pogoje za upravičenost:
1) usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi oziroma prednostne naložbe,
2) realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost upravičencev,
3) izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno z zaprto finančno konstrukcijo,
4) umestitev v specifični cilj prednostne naložbe.
4.1. Merila za ocenjevanje vlog
1) ocena kakovosti in izvedljivosti operacije: reference / izkušnje prijavitelja, kakovost projektnega tima, kakovost poslovnega načrta operacije, vključenost finančnih virov, 30 točk,
2) tržni potencial: ustreznost poznavanja ciljne populacije, poznavanje potreb ciljne populacije, tržni potencial produkta/modela/storitve, kakovost analize trga., 25 točk,
3) širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive: poznavanje lastnega družbenega učinka, sposobnost usklajevanja ponudbe in povpraševanja na področju socialnega podjetništva v regiji, prepoznavanje družbenih učinkov, 20 točk,
4) stopnja inovativnosti predlagane operacije: inovativnost in inventivnost poslovnega modela (uvedba novosti v obstoječi poslovni model oziroma inovativnost poslovnega modela z novimi pristopi), oblikovanje notranje in zunanje verige vrednosti kontinuiran proces uvajanja novosti v podjetju/podjemu, 25 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. Vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
4.2. Postopek izbora
Postopek izbora se deli na postopek preverjanja pogojev javnega razpisa za izbor operacij in postopek ocenjevanja.
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom imenoval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: strokovna komisija).
Strokovna komisija poda predlog pozitivnega sklepa v podpis ministru za vse formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki so pri ocenjevanju presegle prag 50 točk. V primeru, da pridobi več vlagateljev 50 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti prijavitelji, ki so pridobili več točk, kar velja za sklop A in za sklop B. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri merilu ocena kakovosti in izvedljivosti operacij, nato stopnjo inovativnosti predlagane operacije, nato tržni potencial in nazadnje širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive in nazadnje.
Minister sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
4.3. Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo predvidoma v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo.
Strokovna komisija bo ocenjevala formalno popolnost vloge in vsebinsko ustreznost vloge. Strokovna komisija lahko v fazi ocenjevanja formalne popolnosti enkrat pozove vlagatelja k dopolnitvi vloge. Formalna popolnost vloge tako še ne pomeni, da vloga izpolnjuje vse pogoje, določene z javnim razpisom, ki se ocenjuje šele v drugi fazi ocenjevanja. Prijavitelj v dopolnitvah ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki so predmet ocenjevanja na podlagi razpisnih meril.
Na glede na prejšnjo točko sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Podrobnejše informacije o zavržbi in zavrnitvi vlog so v točkah 2.27 in 2.28 razpisne dokumentacije.
Če prijavitelj ne posluje s štampiljko, mora to napisati.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša največ do 1.907.824,86 EUR, od tega:
– za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR,
– za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.
Razdelitev po proračunskih postavkah in proračunskih letih je naslednja:
PP
2016
2017
2018
160059 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – V Slovenija – EU udeležba
322.640,50
322.640,50
322.640,50
160060 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – V Slovenija – slovenska udeležba
107.546,83
107.546,83
107.546,83
160061 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – Z Slovenija – EU udeležba
144.028,00
144.028,00
144.028,00
160062 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – Z Slovenija – slovenska udeležba
61.726,29
61.726,29
61.726,29
Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR.
Ministrstvo si pridržuje pravico do spremembe razmerja sredstev za posamezni sklop glede na izbrane vloge, pri čemer se skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis ne spreminja.
Ministrstvo si pridržuje pravico do objave dodatnega roka za posredovanje vlog, kolikor se vsa razpoložljiva sredstva ne bodo dodelila v prvem roku.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrtovanega subvencioniranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.
6. Shema državnih pomoči
Operacije, izbrane na tem javnem razpisu bodo sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev nacionalnega proračuna v skladu s shemo državnih pomoči »de minimis« (številka priglasitve: M001-2399245-2015).
Stopnja intenzivnosti pomoči po »de minimis« je 100 %.
Dodeljena sredstva imajo status pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
7. Obdobje upravičenosti (obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, predviden datum začetka upravičenosti in zaključka upravičenosti)
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na razpis za izbor operacij. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki, ki so nastali in so plačani od datuma oddaje vloge do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje (31. 10. 2018).
Osnova za izplačilo sredstev so zahtevki upravičenca za izplačilo sredstev, ki se praviloma izstavljajo:
– v letu 2016: do 31. 10. 2016
– v letu 2017: do 31. 10. 2017
– v letu 2018: do 31. 10. 2018.
8. Vsebina in priprava vloge na javnih razpis za izbor operacij:
Vloga je popolna, če vsebuje vse pravilno in popolno izpolnjene obrazce, ki so navedeni v točkah 3-6 poglavja »2.12 Razpisna dokumentacija«
Vloga mora vsebovati:
– Izpolnjen prijavni obrazec,
– Poslovni načrt z dispozicijo operacije,
– Finančni načrt,
– Razdelitev upravičenih stroškov po kategorijah,
– Izjavo prijavitelja o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izjavo o že prejetih državnih pomočeh in izjavo s seznamom vseh povezanih podjetij s prejemnikom oziroma prejemniki sredstev, v skladu s shemo »de minimis«,
– v primeru mladinskih zadrug tudi evidenco o zahtevani starosti ustanoviteljev oziroma zaposlenih v mladinski zadrugi.
9. Upravičeni stroški, financiranje in predplačila
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa, vzdrževanja ali najema opreme
– stroški nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev,
– prispevki delavca in delodajalca za stroške plač,
– stroški za službena potovanja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15 % neposrednih upravičenih stroškov za plače).
Dokazila za upravičene stroške se preverjajo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za programsko obdobje 2014–2020. Prispevek realizacije upravičenih stroškov k ciljem operacije se preverja s periodičnimi poročili, ki jih je upravičenec dolžan posredovati ob posredovanju zahtevka za izplačilo na posredniški organ.
Stroški najema poslovnih prostorov in pripadajoče opreme, kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti in je pomembna bližina lokacije potencialnim kupcem / strankam (npr. najem poslovnih prostorov v mestnem središču), so upravičeni do skupne višine največ 2.000,00 EUR na operacijo.
Stroški opreme
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače.
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Nakup opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo vozila za cestni prevoz tovora v komercialnem cestnem tovornem prevozu. Nakup vozil je upravičen le kolikor je neposredno povezan s cilji projekta in je nakup bolj racionalen od najema vozila.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z leasingom ni dovoljeno. Dovoljeno je zapiranje finančne konstrukcije z mikrokrediti za socialna podjetja, kolikor se s tem ne krijejo isti stroški.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelja pozove na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.
Pavšalno financiranje posrednih stroškov
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU.
Posredni stroški operacije vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona, mobilnih telefonov itd.), ki so nastali kot posledica izvajanja operacij ter jih ni mogoče neposredno dodeliti na stroškovne nosilce in se uveljavljajo v obliki pavšalne stopnje do največ 15 % posrednih stroškov na neposredne stroške za plače.
Dokazilo za uveljavljanje posrednih stroškov v obliki pavšalne stopnje je plačan izdatek za neposredne stroške osebja.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji.
Predplačila
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in 131. členom Uredbe 1303/2013/EU lahko v primerih državne pomoči MGRT upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo. MGRT bo upravičencem za namen izvajanja programa izplačalo predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev. Predplačila morajo biti zavarovana, in sicer se kot primerno finančno zavarovanje šteje bančna garancija ali drug instrument zavarovanja za zavarovanje predplačila. Stroške v zvezi z zavarovanjem predplačil nosi upravičenec. Za pridobitev predplačila mora upravičenec ob podpisu pogodbe predložiti ustrezen instrument zavarovanja, ki se glasi na MGRT, in sicer do višine 110 % zneska predplačila za predviden čas vračila predplačila oziroma vsaj dva meseca po predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo, s katerim se poračunava predplačilo.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila). Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
11. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo. Dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije zagotavlja upravičenec v skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU ter v skladu z nacionalno zakonodajo.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Podrobnejša določila so v točki 2.15. razpisne dokumentacije.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU. Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njegovimi pogoji strinja. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Podrobnejša določila so v točki 2.11. razpisne dokumentacije.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. Kazalniki, ki jih je upravičenec dolžan zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so navedeni v vzorcu pogodbe o sofinanciranju. (Priloga k Navodilom za prijavo na javni razpis).
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral z vidika trajnosti operacije upoštevati določila 71. člena Uredbe 1303/2013/ES. Kolikor nastopi kakršnakoli sprememba po tem členu, je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije, sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev MGRT o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija in bo MGRT postopal skladno s Strategijo OU za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, objavljene na spletni povezavi http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/strategija-ou-za-boj-proti-goljufijam_koncna-verzija23022016.pdf.
Kolikor ministrstvo kadarkoli v času postopka javnega razpisa, ali kasneje ugotovi, da prijavitelj/upravičenec ne izpolnjuje več pogojev, se pogodbe s prijaviteljem ne sklene, sklep o izboru pa razveljavi, od že sklenjene pogodbe pa odstopi in od prijavitelja zahteva vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno.
20. Oddaja vlog
Prijavitelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana ali dostavi osebno v glavno pisarno, od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30 oziroma vsak petek med 9. in 14.30.
Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne odpiraj – zagon So.P/2016 – (označite sklop, na katerega se prijavljate – Sklop A oziroma Sklop B)«Neposredna predložitev vlog na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni dan med 9. in 15.30, v petek med 9. in 14.30.
21. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 15. 7. 2016.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva pa datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo s sklepom.
22. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.
23. Obveščanje o izboru
Strokovna komisija bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Ministrstvo bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredovalo vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije. Rezultati javnega razpisa za izbor operacij so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za izplačilo z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na spletni strani: www.mgrt.gov.si. Vse ostale informacije dobite na tel. 01/400-34-59 in na e-pošti: krunoslav.karlovcec@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost