Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016

Kazalo

Ob-2324/16, Stran 1203
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), objavlja na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/14 in 26/15; v nadaljevanju: Uredba) in za izvajanje:
– Delegirane uredbe Komisije(EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3-6);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/232 z dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (UL L št. 44 z dne 19. 2. 2016, str. 1-4) in
– Sklepa Komisije z dne 12. 8. 2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji,
javni razpis 
za ukrep subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016, znaša do 30.000 EUR.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 15.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 15.000 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % nepovratnih sredstev.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016 so vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2015 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji.
3. Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v letu 2015 glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v letu 2013, kar pomeni, da so bile navedene čebelje matice vzrejene od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2015.
3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016 samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016 so:
– vlagatelj mora izpolniti pogoj iz 2. poglavja tega javnega razpisa;
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljevanju: ZKme-1) in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2016 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
– vlagatelj mora čebelje matice vpisati v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– vlagatelj mora v letu 2015 izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku;
– vlagatelj za ista nepovratna sredstva, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Republike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.
5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev po tem ukrepu.
5.2 Prejemnik sredstev mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agenciji), revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
6. Višina sredstev
6.1 Najprej se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.
6.2 Preostala sredstva se v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 7. poglavja tega javnega razpisa razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število upravičenih čebeljih matic in odstotek povečanja vzreje čebeljih matic v obdobju od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2015.
6.3 Na podlagi Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15 in 55/15) Agencija pri izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016 upošteva obveznost obračuna akontacije dohodnine izplačanih sredstev.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo točkovane glede na odstotek povečanja vzreje čebeljih matic v obdobju od 2013 do 2015, in sicer:
– 10 točk – od 0,1 % do vključno 1 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 25 točk – od 1 % do vključno 3 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.
8. Vloga
8.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano oziroma v primeru, če subjekt v pravnem prometu posluje z žigom, žigosano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
9. Rok in način prijave
9.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije, in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 1. julija 2016.
9.2 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
9.3 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016«.
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu s III. poglavjem Uredbe in IV. poglavjem ZKme-1)
10.1 Agencija odpira in obravnava vloge na zaprt javni razpis hkrati po zaprtju javnega razpisa.
10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa, in sicer v višini iz 6. poglavja tega javnega razpisa.
10.4 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
10.5 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca.
10.6 Kontrola na kraju samem se lahko opravi pred izdajo odločbe in še pet let po izplačilu sredstev po tem ukrepu.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano