Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2016 z dne 29. 12. 2016

Kazalo

3853. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta, stran 13236.

  
Na podlagi 107. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZDT-1) je Državnotožilski svet na 66. redni seji, ki je potekala dne 30. 11. 2016, in na 67. redni seji, ki je potekala dne 22. 12. 2016, sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Državnotožilskega sveta 
1. člen 
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 35/16) se v 14. členu besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se po novem glasi:
»(2) Svet z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme Poslovnik sveta, odloča o podajanju predloga za imenovanje generalnega državnega tožilca RS, o sprejetju meril za kakovost dela in o mnenju k skupnemu letnemu poročilu.«.
2. člen 
V 24. členu se v prvem odstavku znesek »100« nadomesti z zneskom »50«, znesek »130« nadomesti z zneskom »65« in številka »80« nadomesti s številko »50«.
3. člen 
V 25. členu se črta peta alineja.
Na koncu besedila četrte alineje se črta podpičje in se ga nadomesti s piko.
4. člen 
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Svet lahko imenuje tudi nadomestnega člana, ki v primeru izločitve posameznega člana Komisije le tega nadomešča.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen 
Dosedanje besedilo 28. člena postane prvi odstavek.
V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Naloge zapisnikarja opravlja delavec Strokovne službe Sveta.«.
6. člen 
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen 
(naloge predsednika Komisije) 
(1) Predsednik Komisije predstavlja in zastopa Komisijo ter vodi njeno delo.
(2) Predsednik Komisije opravlja naslednje naloge:
– sklicuje in vodi seje Komisije;
– podpisuje načelna mnenja, priporočila in smernice, dopise in zapisnike Komisije;
– obvešča javnost o stališčih Komisije po seznanitvi predsednika Sveta.
(3) V primeru, ko je predsednik odstoten ali mu je prenehala funkcija, njegove naloge opravlja namestnik predsednika Komisije.
(4) Predsednik lahko pooblasti namestnika, člana Komisije ali vodjo Strokovne službe Sveta, da pri opravljanju posameznih nalog predstavlja Komisijo.«.
7. člen 
V 29. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za delo Komisije velja tretji odstavek 24. člena tega Poslovnika, smiselno pa tudi prvi in drugi odstavek 8. člena, 9. člen, prvi in drugi odstavek 10. člena, 11., 12., 17. člen, prvi in drugi odstavek 18. člena, 19. in 21. člen.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »predlagatelja« doda besedilo »in državnega tožilca, katerega ravnanje je obravnavala,«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Te Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DTS št.1010/2013-19
Ljubljana, dne 28. decembra 2016
Boris Ostruh l.r.
Predsednik 
Državnotožilskega sveta 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti