Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3712. Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe, večstranske sisteme trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje, stran 12810.

  
Na podlagi prvega odstavka 277. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe, večstranske sisteme trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila o vsebini in načinu poročanja o poslih iz 275. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju ZTFI),
2. v zvezi z razkritjem informacij o poslih iz 276. člena ZTFI:
(a) podrobnejša pravila o načinu razkritja teh informacij,
(b) podrobnejša pravila o uporabi 276. člena ZTFI za posle, pri katerih so delnice uporabljene kot zavarovanje, za posojilne in druge posle, pri katerih je vrednost delnic določena na podlagi drugih dejavnikov in ne na podlagi trenutne tržne vrednosti delnic,
3. podrobnejše organizacijske zahteve za večstranske sisteme trgovanja (v nadaljevanju: MTF),
4. podrobnejša pravila v zvezi s preglednostjo ponudbe in povpraševanja v MTF iz 286. člena ZTFI:
(a) o razponu ponudbenih nakupnih in prodajnih cen oziroma kotacij izbranih vzdrževalcev trga in informacij o globini interesa za trgovanje, ki jih je treba razkriti,
(b) o velikosti in vrsti naročil ter o tržnih modelih, v zvezi s katerimi je lahko upravljavec MTF oproščen obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 286. člena ZTFI,
5. podrobnejša pravila v zvezi s preglednostjo informacij o poslih, sklenjenih v MTF, iz 287. člena ZTFI:
(a) o obsegu in vsebini informacij, ki jih je treba javno razkriti,
(b) o pogojih za odložitev teh razkritij,
6. v zvezi s sistematičnimi internalizatorji:
(a) podrobnejša merila sistematičnosti, organiziranosti in pogostosti poslovanja investicijskega podjetja za lasten račun z izvrševanjem naročil strank zunaj organiziranega trga ali MTF, (drugi odstavek 16. člena ZTFI),
(b) podrobnejša merila za uporabo 288. in 289. člena ZTFI,
(c) podrobnejša merila za določitev, kdaj je ponudba sistematičnega internalizatorja objavljena redno in stalno ter tako, da je enostavno dostopna (prvi odstavek 290. člena ZTFI),
(d) podrobnejšo opredelitev sredstev in načina javne objave ponudb sistematičnih internalizatorjev, pri čemer morajo ta sredstva vključevati: zmogljivosti tistega organiziranega trga, v kotacijo katerega je bil sprejet finančni instrument, ki je predmet ponudbe, poslovalnice drugih oseb in lastne zmogljivosti,
(e) pogoje za spremembo zavezujočih ponudb (drugi odstavek 290. člena ZTFI),
(f) podrobnejša splošna merila za določitev izrednih tržnih razmer in okoliščin, v katerih je dovoljen umik zavezujočih ponudb (tretji odstavek 290. člena ZTFI),
(g) podrobnejša splošna merila za uporabo četrtega in petega odstavka 291. člena ZTFI,
(h) podrobnejša merila za določitev, kdaj število naročil strank ali skupna količina, ki je predmet teh naročil, znatno presega običajno število oziroma količine (drugi odstavek 293. člena ZTFI).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(pojmi) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, kot na primer:
1. stranka v 12. členu,
2. MTF in upravljavec MTF v 13. členu,
3. sistematični internalizator v drugem odstavku 16. člena,
4. zavezujoča ponudba v prvem odstavku 289. člena.
(2) Za namene drugega odstavka 16. člena ZTFI in 288. člena ZTFI ter tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »likviden trg« za posamezno delnico obstaja, če so izpolnjeni pogoji iz 22. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2. 9. 2006, str. 1; v nadaljevanju Uredba 1287/2006/EU) in tretjega ter četrtega odstavka 277. člena ZTFI,
2. »standardna tržna velikost« za delnico, za katero obstaja likviden trg, je določena v skladu s 23. členom Uredbe 1287/2006/EU in petim odstavkom 277. člena ZTFI.
2. OBVEZNOST POROČANJA PO 275. ČLENU ZTFI 
3. člen
(načini poročanja) 
(1) Borznoposredniška družba oziroma oseba iz petega odstavka 275. člena ZTFI (v nadaljevanju: zavezanci za poročanje) mora poročila o poslih s finančnimi instrumenti, o katerih mora poročati na podlagi 275. člena ZTFI, Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) predložiti v obliki in na način, kot je določen v prvem odstavku 12. člena Uredbe 1287/2006/EU in funkcionalnimi specifikacijami, ki jih izda Agencija.
(2) Agencija v skladu s šestim odstavkom 275. člena ZTFI oprosti posamezne zavezance za poročanje obveznosti poročanja o tistih poslih, za katere v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe 1287/2006/EU ugotovi, da prejema enakovredna poročila o teh poslih od oseb iz petega odstavka 275. člena ZTFI. Agencija oprosti obveznosti poročanja na ta način vse zavezance, ki bi morali poročati o poslih, o katerih enakovredno poroča posamezna oseba iz petega odstavka 275. člena ZTFI.
4. člen 
(vsebina poročila) 
Poročilo o poslih iz 275. člena ZTFI mora vsebovati podatke, ki jih določata prvi in drugi odstavek 13. člena Uredbe 1287/2006/EU v obliki, določeni s funkcionalnimi specifikacijami, ki jih izda Agencija.
3. RAZKRITJE INFORMACIJ O POSLIH IZ 276. ČLENA ZTFI 
5. člen
(razkritje podatkov o poslih) 
(1) Borznoposredniška družba, sistematični internalizator in upravljavec MTF (v nadaljevanju: zavezanec za objavo) morajo razkriti podatke o poslih iz 276. člena ZTFI v skladu s 27. členom v zvezi s 3. členom Uredbe 1287/2006/EU.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavezanec za objavo odloži objavo podatkov o poslih v skladu z 28. členom Uredbe 1287/2006/EU.
6. člen 
(pravilo o uporabi 276. člena ZTFI)
Borznoposredniška družba mora pri poslih, pri katerih so delnice uporabljene kot zavarovanje, za posojilne in druge posle, in pri katerih je vrednost delnic določena na podlagi drugih dejavnikov in ne na podlagi trenutne tržne vrednosti delnic, izdelati natančno analizo tveganj v skladu s Sklepom o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/16, v nadaljevanju sklep o ureditvi).
4. ORGANIZACIJSKE IN DRUGE ZAHTEVE ZA MTF 
7. člen 
(organizacijske zahteve za MTF) 
(1) Upravljavec MTF mora opravljanje MTF organizirati tako, da ne vpliva na opravljanje drugih investicijskih storitev in poslov ali drugih storitev.
(2) Upravljavec MTF mora za opravljanje MTF zagotoviti ustrezne kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje.
(3) Upravljavec MTF mora za potrebe opravljanja MTF izdelati natančno analizo tveganj v skladu s sklepom o ureditvi.
8. člen 
(preglednost informacij o ponudbi in povpraševanju iz 286. člena ZTFI)
(1) Upravljavec MTF mora v skladu z 286. členom ZTFI razkriti tiste podatke o ponudbi in povpraševanju po delnicah, ki so za posamezno vrsto trgovalnega sistema določeni v drugem do petem odstavku 17. člena Uredbe 1287/2006/EU.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena Agencija upravljavca MTF oprosti razkrivanja podatkov o ponudbi in povpraševanju, če so izpolnjeni pogoji, določeni v 18. do 20. členu v zvezi s 3. členom Uredbe 1287/2006/EU.
9. člen 
(preglednost informacij o poslih iz 287. člena ZTFI)
(1) Upravljavec MTF mora v skladu z 287. členom ZTFI razkriti tiste podatke o poslih z delnicami, ki so za posamezno vrsto trgovalnega sistema določeni v 27. členu Uredbe 1287/2006/EU.
(2) Agencija lahko upravljalcu MTF dovoli odložiti razkritje informacij iz 1. odstavka tega člena ob upoštevanju 28. člena Uredbe 1287/2006/EU.
10. člen 
(obveznost objave informacij in mesto objave informacij) 
(1) Upravljavec MTF mora informacije o preglednosti ponudbe in povpraševanja iz 8. člena tega sklepa objavljati v rokih, kot so določeni v 29. členu Uredbe 1287/2006/EU.
(2) Upravljavec MTF mora informacije o poslih iz 9. člena tega sklepa objavljati na mestih, ki so strankam in potencialnim strankam iz držav članic dostopna preko sistemov iz 30. člena Uredbe 1287/2006/EU.
(3) Upravljavec MTF mora zagotoviti, da sistemi, ki jih ima vzpostavljene za objavo informacij v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, izpolnjujejo pogoje iz 32. člena Uredbe 1287/2006/EU.
5. POSEBNE DOLOČBE ZA SISTEMATIČNE INTERNALIZATORJE 
11. člen 
(merila sistematičnosti, organiziranosti in pogostosti poslovanja sistematičnega internalizatorja) 
Za sistematičnega internalizatorja se šteje, da sistematično, organizirano in pogosto posluje za lasten račun z izvrševanjem naročil strank zunaj organiziranega trga ali MTF, v kolikor izpolnjuje kriterije iz 21. člena Uredbe 1287/2006/EU.
12. člen 
(podrobnejša merila za uporabo 288. in 289. člena ZTFI)
Sistematični internalizator mora za delnice, v zvezi s katerimi obstaja likviden trg, in za posle do standardne tržne velikosti, objavljati zavezujoče ponudbe v skladu s 24. členom Uredbe 1287/2006/EU. V primeru delnic, za katere likvidni trg ne obstaja, sistematični internalizatorji razkrijejo ponudbo svojim strankam na njihovo zahtevo.
13. člen 
(merila za stalnost in rednost ponudbe ter dostopnost) 
Šteje se, da je ponudba sistematičnega internalizatorja redna in stalna ter enostavno dostopna, v kolikor je dejavnost sistematičnega internalizatorja neprekinjeno na razpolago strankam, hkrati pa so informacije o ponudbi in povpraševanju objavljene v skladu z 29. in 30. členom Uredbe 1287/2006/EU in ob izpolnjevanju pogojev iz 32. člena Uredbe 1287/2006/EU.
14. člen 
(sredstva in način javne objave ponudb sistematičnega internalizatorja) 
(1) Sistematični internalizator mora zagotavljati javno objavo ponudb iz prvega, drugega in tretjega odstavka 29. člena Uredbe 1287/2006/EU v skladu s 30. in 32. členom Uredbe 1287/2006/EU.
(2) Sistematični internalizator mora zagotoviti javno objavo informacij o poslih iz drugega, četrtega in petega odstavka 29. člena Uredbe 1287/2006/EU v skladu s 30. in 32. členom Uredbe 1287/2006/EU.
15. člen 
(sprememba ali umik zavezujoče ponudbe) 
(1) Sistematični internalizator lahko spremeni svoje zavezujoče ponudbe, če je to potrebno v skladu s posebnimi tržnimi razmerami in v primeru, ko bi bil sistematični internalizator izpostavljen neprimernim tveganjem.
(2) Sistematični internalizator lahko umakne svoje zavezujoče ponudbe, če je to potrebno zaradi izrednih tržnih razmer in v primeru, ko bi bil sistematični internalizator izpostavljen znatni izpostavljenosti tveganju.
16. člen 
(izvrševanje naročil pri sistematičnih internalizatorjih) 
(1) Sistematični internalizator lahko ravna na način iz četrtega odstavka 291. člena ZTFI, če je naročilo večje od obsega, ki je določen v 26. členu Uredbe 1287/2006/EU, na način iz petega odstavka 291. člena ZTFI pa v primerih, kot jih določa prvi odstavek 25. člena v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1287/2006/EU.
(2) Sistematični internalizator ravna na način iz drugega odstavka 293. člena ZTFI, tako da v okviru ukrepov, ki jih sprejema v skladu z zahtevami sklepa o ureditvi, ravna na način iz drugega pododstavka drugega odstavka 25. člena Uredbe 1287/2006/EU.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pravilih v zvezi s preglednostjo in celovitostjo trga za borznoposredniške družbe ter večstranske sisteme trgovanja (MTF) (Uradni list RS, št. 106/07).
18. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-21/2016-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-1611-0143
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost