Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3711. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, stran 12799.

  
Na podlagi 2. točke 163. člena, prvega odstavka 205. člena in 1. do 4. ter 6. točke prvega odstavka 220. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa:
1. podrobnejše značilnosti storitev in poslov iz 3. točke prvega odstavka 151. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI),
2. podrobnejše organizacijske zahteve za opravljanje investicijskih storitev,
3. podrobnejše postopke za ugotavljanje, preprečevanje, obvladovanje oziroma razkrivanje nasprotij interesov pri opravljanju posameznih investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ter kombinacij teh storitev,
4. podrobnejša merila za opredelitev vrst nasprotij interesov, katerih nastop lahko škoduje interesom strank ali morebitnih strank borznoposredniške družbe,
5. podrobnejšo vsebino in način vodenja evidenc iz 202. člena ZTFI,
6. merila za določitev pomena različnih dejavnikov iz 226. člena ZTFI, ki so podlaga za presojo najboljšega možnega izida za stranko, ob upoštevanju vrednosti in vrste naročila ter profesionalnosti oziroma neprofesionalnosti stranke,
7. dejavnike, ki jih lahko upošteva borznoposredniška družba pri pregledu svojih sistemov za izvrševanje naročil, in okoliščine, v katerih je treba ustrezno spremeniti te sisteme, zlasti dejavnike za določanje, katera mesta izvrševanja naročil strank omogočajo doseganje na dosledni podlagi najugodnejših izidov za stranke,
8. značilnosti in obseg informacij, ki jih mora borznoposredniška družba dati strankam v skladu z drugim do četrtim odstavkom 227. člena in 228. členom ZTFI,
9. podrobnejše pogoje in značilnosti postopkov iz prvega odstavka 231. člena ZTFI,
10. podrobnejša pravila o izvrševanju limitiranih in drugih naročil strank,
11. postopke z zahtevo za obravnavo kot stranko iz tretjega odstavka 235. člena ZTFI,
12. postopke za pridobitev soglasja iz petega odstavka 235. člena ZTFI,
13. vnaprej določene sorazmerne zahteve, ki vključujejo količinske pragove, na podlagi katerih se družba lahko obravnava kot primerna nasprotna stranka po četrtem odstavku 235. člena ZTFI,
14. druga podrobnejša pravila o opravljanju investicijskih storitev za stranke, predpisana z Direktivo Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L 241 z dne 2. 9. 2006, str. 26).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(pojmi) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah 4. člena Uredbe (EU) 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 642/2012 in v določbah ZTFI, kot na primer:
1. ožji družinski član v tretjem odstavku 5. člena ZTFI,
2. finančni instrumenti v 7. členu ZTFI,
3. investicijske storitve in posli v 8. členu ZTFI,
4. pomožne investicijske storitve v 10. členu ZTFI,
5. neprofesionalna stranka v tretjem odstavku 12. člena ZTFI,
6. vzdrževalec trga v prvem odstavku 16. člena ZTFI,
7. investicijska skupina v 22. členu ZTFI,
8. nadzorni organ v 24. členu ZTFI,
9. enote kolektivnih naložbenih podjemov in enote kolektivnih naložbenih podjemov UCITS v 26. členu ZTFI,
10. nasprotje interesov v prvem odstavku 198. člena ZTFI.
(2) Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »zadevna oseba« v zvezi z borznoposredniško družbo pomeni:
(a) direktor, partner ali enakovredna oseba, poslovodja ali odvisni borznoposredniški zastopnik borznoposredniške družbe,
(b) direktor, partner ali enakovredna oseba ali poslovodja odvisnega borznoposredniškega zastopnika podjetja,
(c) zaposleni družbe ali njegovega odvisnega borznoposredniškega zastopnika ter vsaka druga fizična oseba, katere storitve so na voljo družbi ali so pod nadzorom družbe ali njenega odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki se ukvarja z opravljanjem investicijskih storitev in dejavnosti družbe,
(d) fizična oseba, ki se neposredno ukvarja z izvajanjem storitev za borznoposredniško družbo ali za njene odvisne borznoposredniške zastopnike na podlagi dogovora o zunanjem izvajanju investicijskih storitev in dejavnosti družbe.
2. »osebna transakcija« je posel, ki ga sklene zadevna oseba ali finančni analitik iz prvega odstavka 36. člena tega sklepa oziroma je sklenjen za račun te osebe, če je izpolnjen vsaj eden od navedenih kriterijev:
(a) oseba ravna izven svojega rednega opravljanja del in nalog,
(b) posel je sklenjen za račun zadevne osebe ali finančnega analitika oziroma za račun ožjega družinskega člana te osebe ali osebe, ki je v razmerju tesne povezanosti s to osebo,
3. »pomemben poslovni proces« je operativni proces ali funkcija, pri kateri bi napaka ali izpad v njenem izvajanju povzročila pomembno prekinitev v poslovanju borznoposredniške družbe ali njeno poslovanje v skladu s predpisi ali ogrozila njeno finančno trdnost, razen:
(a) pridobivanja svetovalnih ali drugih storitev, ki niso sestavni del opravljanja investicijskih storitev in poslov oziroma pomožnih investicijskih storitev (v nadaljevanju: investicijske storitve), kot na primer pravno svetovanje, usposabljanje zaposlenih, fizično in tehnično varovanje,
(b) pridobivanje standardiziranih storitev, vključno s storitvami v zvezi s podatki o trgovanju s finančnimi instrumenti,
4. »trajni nosilec podatkov« je sredstvo, ki omogoča stranki shraniti nanjo osebno naslovljene informacije na način, ki ji bo omogočal dostop do teh informacij ter njihovo reprodukcijo v nespremenjeni obliki v določenem časovnem obdobju, glede na namen teh informacij,
5. »investicijska raziskava« je naložbeno priporočilo, ki:
(a) je označeno ali opisano kot investicijska raziskava ali drugače predstavljeno kot neodvisna in objektivna razlaga opisane teme,
(b) ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja v skladu s 5. točko prvega odstavka 8. člena ZTFI,
6. »povezana oseba« v zvezi z borznoposredniško družbo pomeni:
(a) oseba, ki ima položaj člana njenega organa vodenja ali nadzora,
(b) oseba, ki je zaposlena pri borznoposredniški družbi,
(c) ožji družinski član osebe iz (a) ali (b) podtočke te točke,
(d) družba, ki je podrejena osebi iz (a), (b) ali (c) podtočke te točke,
(e) delničarji borznoposredniške družbe, ki imajo posredno ali neposredno najmanj petodstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe ali glasovalnih pravicah,
(f) pravne osebe, ki so podrejene družbe borznoposredniške družbe,
(g) člani organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz (e) in (f) podtočke te točke in njihovih ožjih družinskih članov.
2. SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE 
3. člen 
(spoštovanje predpisov) 
Borznoposredniška družba mora organizirati svoje poslovanje tako, da ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja, v vsakem trenutku zagotavlja spoštovanje pravil, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev, in nadzor nad spoštovanjem teh pravil, predvsem pa:
1. predpisov v zvezi z obvladovanjem tveganj,
2. predpisov v zvezi s pravili varnega in skrbnega poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev za stranke,
3. predpisov v zvezi s pravili glede preglednosti in celovitosti trga,
4. predpisov v zvezi s pravili glede preprečevanja in odkrivanja zlorab trga,
5. predpisov s področja upravljanja investicijskih skladov,
6. predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
7. predpisov s področja varstva potrošnikov,
8. predpisov s področja varstva osebnih podatkov in
9. drugih predpisov, ki se uporabljajo pri izvajanju investicijskih in drugih storitev iz 151. člena ZTFI, ki jih borznoposredniška družba dejansko opravlja.
4. člen 
(splošne zahteve) 
(1) Borznoposredniška družba mora, ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja, izpolnjevati naslednje splošne organizacijske zahteve:
1. da pripravi, izvaja in vzdržuje postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način razporeja funkcije, pooblastila in odgovornosti,
2. da zagotovi, da so vse zadevne osebe seznanjene s postopki, ki jih morajo upoštevati za pravilno opravljanje svojih dolžnosti,
3. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje primerne notranje kontrolne mehanizme, katerih namen je zagotoviti skladnost z odločitvami in postopki na vseh ravneh borznoposredniške družbe,
4. da zaposli osebje, ki razpolaga z usposobljenostjo, znanjem in strokovnostjo, ki so potrebni za opravljanje dodeljenih odgovornosti ter ima ves čas ustrezno število pooblaščenih borznih posrednikov,
5. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje učinkovito notranje poročanje ter pretok informacij na vseh ustreznih ravneh,
6. da vzdržuje primerne in urejene evidence svojih poslov in dokumentov v zvezi z notranjo organizacijo in postopki,
7. da zagotovi, da posameznim zadevnim osebam, ki opravljajo več funkcij, to ne preprečuje opravljanja posamezne funkcije na preudaren, pošten in strokoven način ter ustrezno razmeji funkcije, ki jih ne more opravljati ista oseba,
8. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje sisteme ter postopke, ki so primerni za ohranjanje varnosti, celovitosti in zaupnosti informacij,
9. da sprejme, izvaja in vzdržuje primerno politiko neprekinjenega poslovanja, katere cilj je zagotoviti, da se ključni podatki in funkcije ohranjajo ter da se investicijske storitve in druge dejavnosti ne prekinejo v primeru izpada sistemov ter postopkov, ali, kadar to ni mogoče, da se omogoči pravočasno obnovitev podatkov in pravočasno nadaljevanje opravljanja investicijskih storitev ter drugih dejavnosti,
10. da sprejme, izvaja in vzdržuje računovodske politike in postopke, ki ji omogočajo, da izdela in pravočasno posreduje finančna ter druga poročila, ki prikazujejo resnično in pošteno sliko ter so skladna z vsemi veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi pravili,
11. da spremlja in redno ocenjuje primernost in učinkovitost svojih sistemov, notranjih kontrolnih mehanizmov in ureditev, ter sprejme primerne ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti,
12. da vzpostavi ustrezne sisteme, postopke in mehanizme za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga iz 10. poglavja ZTFI.
(2) Določbe Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/16); v nadaljevanju: sklep o ureditvi) glede organizacijskih zahtev pri upravljanju s tveganji se smiselno upoštevajo tudi glede organizacijskih zahtev pri drugih področjih poslovanja borznoposredniške družbe. Pravila, politike in postopki, ki jih borznoposredniška družba sprejme na podlagi sklepa o ureditvi in tega sklepa, morajo biti v pisni obliki.
5. člen 
(dolžnosti organov vodenja in nadzora) 
(1) Aktivnosti iz 11. točke prvega odstavka 4. člena tega sklepa morata neposredno izvrševati uprava in, kjer je to potrebno, nadzorni svet borznoposredniške družbe.
(2) Pri izvajanju teh nalog morajo osebe iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da najmanj enkrat letno prejmejo poročila iz 6., 7. in 8. člena tega sklepa ter se prepričati, da so bili v primeru pomanjkljivosti sprejeti ustrezni ukrepi.
(3) Za upravni odbor borznoposredniške družbe z enotirnim sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa o nadzornem svetu borznoposredniške družbe, za izvršne direktorje oziroma izvršne direktorice pa tudi določbe tega sklepa o upravi borznoposredniške družbe.
3. ORGANIZACIJSKE IN DRUGE ZAHTEVE V ZVEZI S POSAMEZNIMI PODROČJI POSLOVANJA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 
6. člen 
(zagotavljanje skladnosti poslovanja s predpisi) 
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati trajno ter učinkovito funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi (»compliance«), ki deluje neodvisno in ima naslednje odgovornosti:
1. spremljanje in redno ocenjevanje primernosti ter učinkovitosti rednih postopkov, ter ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, na področju skladnosti poslovanja družbe s predpisi,
2. svetovanje in pomoč zadevnim osebam, pristojnim za opravljanje posameznih investicijskih in drugih storitev, za uskladitev družbe z obveznostmi, ki jih določajo ustrezni predpisi.
(2) Funkcija iz prvega odstavka tega člena je ustrezno organizirana, če:
1. borznoposredniška družba imenuje osebo, ki je odgovorna za izvajanje funkcije spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi ter za poročanje upravi, nadzornemu svetu in, kadar je to ustrezno, osebi, ki je odgovorna za funkcijo upravljanja s tveganji borznoposredniške družbe v zvezi s spremljanjem skladnosti poslovanja s predpisi,
2. oseba, ki jo izvaja, ima potrebne pristojnosti, sredstva, strokovno znanje in dostop do vseh ustreznih informacij,
3. se oseba, vključena v funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi, ne sme ukvarjati z opravljanjem storitev ali dejavnosti, ki jih spremlja,
4. metoda nagrajevanja osebe, pristojne za funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi, ne vpliva na njeno objektivnost, niti ne sme biti verjetno, da bi vplivala nanjo.
(3) Borznoposredniški družbi ni treba izpolnjevati zahtev iz 3. in 4. točke drugega odstavka tega člena, če lahko dokaže, da glede na naravo, obseg in kompleksnost poslov ter naravo in obseg investicijskih ter drugih storitev, ki jih dejansko opravlja, učinkovitost njene funkcije spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi ni ogrožena.
7. člen 
(upravljanje s tveganji) 
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati trajno in učinkovito funkcijo upravljanja s tveganji, ki deluje neodvisno in ima naslednje odgovornosti:
1. spremljanje in redno ocenjevanje primernosti ter učinkovitosti rednih postopkov, ter ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, na področju obvladovanja tveganj,
2. poročanje upravi in nadzornemu svetu borznoposredniške družbe v zvezi s spremljanjem obvladovanja tveganj.
(2) Borznoposredniški družbi ni treba vzpostaviti in vzdrževati funkcije upravljanja s tveganji kot neodvisne službe, če lahko dokaže, da glede na naravo, obseg in kompleksnost poslov ter naravo in obseg investicijskih in drugih storitev, ki jih dejansko opravlja, trajno in učinkovito izvajanje njene funkcije obvladovanja tveganj ni ogroženo.
8. člen 
(notranja revizija) 
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati službo notranje revizije, ki je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih delov borznoposredniške družbe in ima naslednje odgovornosti:
1. vzpostavitev, izvajanje in vzdrževanje revizijskega načrta za pregled ter ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov, mehanizmov notranje kontrole in ureditev borznoposredniške družbe,
2. izdajanje priporočil na podlagi rezultatov notranjerevizijskih pregledov,
3. preverjanje skladnosti ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti, z navedenimi priporočili,
4. poročanje organom vodenja in nadzora borznoposredniške družbe v zvezi z notranjo revizijo.
(2) Borznoposredniška družba mora organizirati službo notranjega revidiranja v skladu s prvim in sedmim odstavkom 193. člena ZTFI.
9. člen 
(sistemi, postopki in mehanizmi za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga ter osebne transakcije)
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati ustrezen sistem in pravila za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga iz Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 16. 4. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU), v okviru katerega mora oblikovati zlasti:
1. pravila za odkrivanje sumljivih naročil in poslov z opisom vzpostavljenih kriterijev in notranjih kontrol za ta namen,
2. postopke v primeru zavrnitve sumljivega naročila,
3. postopke glede poročanja sumljivih poslov iz 16. člena Uredbe 596/2014/EU,
4. ustrezen informacijski sistem, ki vključuje mehanizme in signale za odkrivanje in preprečevanje zlorab trga iz Uredbe 596/2014/EU.
(2) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati primerna pravila, s katerimi preprečuje:
1. sklenitev osebne transakcije, zaradi katere bi prišlo do kršitev pravil o zlorabi trga iz Uredbe 596/2014/EU, kršitev pravil o varstvu zaupnih podatkov iz pododdelka 7.2.6. ZTFI ali drugih pravil poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov, predvsem pravil v zvezi s preprečevanjem nasprotij interesov,
2. zadevnim osebam svetovanje ali naročanje drugim osebam, razen v okviru opravljanja rednih del in nalog, naj sklenejo posel, ki bi bil, če bi se uvrstil med osebne transakcije, prepovedan v skladu s 1. točko tega odstavka,
3. zadevnim osebam razkritje katerihkoli informacij drugim osebam, razen v okviru opravljanja rednih del in nalog, če se lahko razumno pričakuje, da bo na podlagi teh informacij druga oseba storila dejanje, prepovedano na podlagi 1. ali 2. točke tega odstavka.
(3) Pravila iz drugega odstavka tega člena so primerna, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zadevne osebe so seznanjene z omejitvami glede osebnih transakcij in ukrepov, ki jih je borznoposredniška družba vzpostavila v zvezi z osebnimi transakcijami,
2. zadevne osebe so zadolžene, da o vsaki osebni transakciji na ustrezen način obvestijo borznoposredniško družbo,
3. zunanji izvajalci, ki so dolžni spoštovati določbe tega člena na podlagi 11. točke 14. člena tega sklepa, so zadolženi, da borznoposredniški družbi na zahtevo posredujejo podatke iz evidence, ki jo vodijo na podlagi 4. točke tega odstavka,
4. borznoposredniška družba vodi evidenco o osebnih transakcijah iz 2. točke tega odstavka, vključno z morebitnimi dovoljenji, prepovedmi ali navodili v zvezi s posamezno transakcijo, ki so jih pridobile zadevne osebe v skladu z 2. točko prvega odstavka 6. člena tega sklepa. Za vodenje evidence se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 13. člena tega sklepa.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljata za:
1. osebne transakcije, opravljene na podlagi izvrševanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo transakcije ni predhodno prišlo do komunikacije med osebo, za račun katere se opravi transakcija, in osebo, ki opravlja storitev gospodarjenja,
2. osebne transakcije, opravljene z enotami kolektivnih naložbenih podjemov, ki so predmet nadzora na podlagi zakonodaje države članice, ki zahteva enakovredno stopnjo razpršitve tveganja v njihovih sredstvih, če oseba, za račun katere se opravi transakcija, ne sodeluje pri upravljanju tega podjema.
10. člen 
(reševanje pritožb neprofesionalnih strank) 
Borznoposredniška družba mora v skladu z določili zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov, vzpostaviti in vzdrževati učinkovite ter pregledne postopke za razumno in hitro reševanje pritožb, prejetih od neprofesionalnih strank in morebitnih neprofesionalnih strank, ter voditi evidenco o prejetih pritožbah ter ukrepih, sprejetih za njihovo reševanje. Za vodenje evidence se smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 13. člena tega sklepa.
11. člen 
(opravljanje storitev iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI)
(1) Borznoposredniška družba mora za opravljanje storitev iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI organizirati posebno organizacijsko enoto, ki je funkcionalno in prostorsko ločena od enot, ki opravljajo investicijske storitve in posle.
(2) Borznoposredniška družba mora za opravljanje storitev iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične pogoje z upoštevanjem načela proporcionalnosti.
(3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti izvajanje posamezne storitve iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI v skladu s pravili stroke ter izdelati natančno analizo tveganj v skladu s 17. členom sklepa o ureditvi za vsako posamezno storitev, ki jo dejansko opravlja.
12. člen 
(pogoji za opravljanje storitev iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI)
Borznoposredniška družba mora za posamezne storitve iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI sprejeti posebne pogoje za opravljanje teh storitev, vključno s tarifo za opravljanje teh storitev in poslov, poleg tega pa mora za vsako posamezno storitev zagotoviti zadosten kapital zaradi tveganj, ki jih posamezne storitve lahko prinašajo.
13. člen 
(vsebina in način vodenja evidenc) 
(1) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco strank iz tretjega odstavka 202. člena ZTFI z naslednjo vsebino:
1. podatki o stranki v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma,
2. podatki o razvrstitvi strank na neprofesionalne, profesionalne in primerne nasprotne stranke, skupaj z razlogi za razvrstitev,
3. podatki o znanju in izkušnjah strank, potrebnih za izvajanje pojasnilne obveznosti iz 214. člena ZTFI.
(2) Borznoposredniška družba mora voditi evidenco naročil in poslov s finančnimi instrumenti iz četrtega odstavka 202. člena ZTFI z vsebino, določeno v 7. in 8. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2. 9. 2006, str. 1).
(3) Borznoposredniška družba mora voditi evidence in dokumentacijo iz 202. člena ZTFI, tako da so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) mora imeti možnost, da lahko do podatkov hitro dostopi in rekonstruira vsako ključno fazo obdelave vsakega posla,
2. kakršne koli popravke ali druge spremembe in vsebino evidence pred kakršnimi koli popravki ali spremembami, mora biti mogoče brez težav ugotoviti.
(4) Borznoposredniška družba mora evidence, ki navajajo ustrezne pravice in obveznosti borznoposredniške družbe in stranke na podlagi pogodbe o opravljanju storitev, ali pogoje, po katerih družba opravlja storitve za stranko, hraniti najmanj toliko časa, kolikor traja odnos s stranko. Ne glede na prejšnji stavek mora borznoposredniška družba evidence hraniti v skladu z osmim odstavkom 202. člena ZTFI.
(5) Agencija lahko v izjemnih okoliščinah od borznoposredniške družbe zahteva, da hrani katero koli ali vse evidence za daljše obdobje, če je to utemeljeno z vrsto finančnega instrumenta ali transakcije in če je to potrebno, da se Agenciji omogoči izvajanje nadzorniške funkcije na podlagi ZTFI.
14. člen 
(prenos pomembnih poslovnih procesov na zunanje izvajalce) 
(1) Borznoposredniška družba mora pri sklenitvi pogodbe o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov iz 200. člena ZTFI zagotoviti, da pri tem ne pride do prenosa odgovornosti borznoposredniške družbe in njenih organov vodenja ali nadzora za spoštovanje pravil, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev, in nadzora nad spoštovanjem teh pravil, na druge osebe ter da pogoji, na podlagi katerih je borznoposredniška družba pridobila dovoljenje za opravljanje posameznih storitev, ostanejo izpolnjeni.
(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti ustrezno skrbnost pri sklenitvi, izvajanju ali prekinitvi pogodbe o prenosu pomembnih poslovnih procesov na zunanjega izvajalca, zlasti pa mora zagotoviti, da:
1. ima zunanji izvajalec sposobnost, zmogljivost in vsa zakonsko zahtevana dovoljenja, da funkcije, storitve ali dejavnosti, opravlja zanesljivo in strokovno,
2. zunanji izvajalec storitve izvaja učinkovito; borznoposredniška družba mora vzpostaviti metode za ocenjevanje standarda uspešnosti izvajalca storitev,
3. zunanji izvajalec ustrezno nadzoruje izvajanje funkcij in primerno upravlja s tveganji, ki so povezana z zunanjim izvajanjem,
4. ima sprejete ustrezne postopke, če ugotovi, da zunanji izvajalec ne more opravljati funkcij učinkovito in v skladu z veljavnimi predpisi,
5. ima ustrezne zmogljivosti za učinkovit nadzor funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, in upravljanje s tveganji, povezanimi z zunanjim izvajanjem, ter nadzorovati navedene funkcije in upravljati navedena tveganja; če je pogodba o prenosu pomembnih poslovnih procesov sklenjena z zunanjim izvajalcem, ki je sestavni del iste investicijske skupine kot borznoposredniška družba, se pri tem ustrezno upošteva možnost vplivanja borznoposredniške družbe na zunanjega izvajalca,
6. zunanji izvajalec borznoposredniški družbi razkrije vse dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na njegovo zmožnost izvajanja funkcij na učinkovit način in v skladu z veljavnimi predpisi,
7. lahko, če je potrebno, prekine pogodbo o prenosu pomembnih poslovnih procesov na drugo osebo brez posledic za kontinuiteto in kakovost izvajanja storitev za stranke,
8. zunanji izvajalec spoštuje navodila borznoposredniške družbe,
9. imajo ona sama, njen revizor in Agencija učinkovit dostop do podatkov, ki se nanašajo na dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje, in na poslovne prostore zunanjega izvajalca,
10. zunanji izvajalec varuje vse zaupne informacije, ki zadevajo borznoposredniško družbo in njene stranke,
11. zunanji izvajalec izvaja določbe 9. člena tega sklepa za osebe, ki imajo pri njem smiselno položaj zadevne osebe,
12. imata borznoposredniška družba in zunanji izvajalec vzpostavljen krizni načrt za izvajanje ukrepov v primeru kriznega dogodka ter zagotovljeno redno testiranje varnostne opreme, če je to potrebno ob upoštevanju funkcije, storitve ali dejavnosti.
(3) Pogodba o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov mora biti sklenjena v pisni obliki.
15. člen 
(zunanji izvajalci storitev upravljanja premoženja iz tretjih držav) 
(1) Če borznoposredniška družba pooblasti zunanjega izvajalca iz tretje države za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, mora ta oseba imeti dovoljenje nadzornega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank in biti predmet nadzora nadzornega organa tuje države, s katerim ima Agencija sklenjen ustrezen sporazum o sodelovanju.
(2) Agencija objavi seznam nadzornih organov v tujih državah, s katerimi ima sklenjene sporazume iz prejšnjega odstavka.
16. člen 
(varstvo finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank) 
(1) Borznoposredniška družba mora, za namene zaščite pravic strank v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki pripadajo strankam, izpolnjevati naslednje zahteve:
1. voditi mora take evidence, dokumentacijo in račune, kakršni so potrebni, da lahko kadar koli in takoj razloči med denarnimi sredstvi in finančnimi instrumenti oziroma sredstvi, ki jih vodi za eno stranko, in sredstvi, ki jih vodi za druge stranke in lastnimi sredstvi,
2. voditi in vzdrževati mora dokumentacijo, evidence in račune na način, ki zagotavlja njihovo točnost, zlasti njihovo pravilnost v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki jih vodi za stranko,
3. redno mora usklajevati interne evidence, dokumentacije in račune v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi oziroma sredstvi strank, z računi in evidencami kakršnih koli tretjih oseb, ki vodijo ta sredstva,
4. izvršiti mora vse aktivnosti potrebne za zagotovitev, da je mogoče ločeno identificirati finančne instrumente strank, ki so deponirani pri tretji osebi od lastnih finančnih instrumentov te tretje osebe in od finančnih instrumentov borznoposredniške družbe, bodisi z drugačno naslovljenostjo računov strank pri tretjih osebah, ali s sprejemom drugih enakovrednih ukrepov, s katerimi se doseže enaka stopnja zaščite,
5. sprejeti mora ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se denarna sredstva stranke, ki so deponirana v skladu z 18. členom tega sklepa, vodijo na računu ali na računih, identificiranih ločeno od računov, na katerih se vodijo denarna sredstva borznoposredniške družbe,
6. uvesti mora takšno organizacijsko ureditev, s katero bo v največji meri zmanjšala tveganje izgube ali zmanjšanja sredstev stranke ali pravic v zvezi s temi sredstvi, ki nastane kot posledica zlorabe sredstev, goljufije, slabega administriranja sredstev, nezadostnega vodenja evidenc ali malomarnosti,
7. finančne instrumente mora voditi tako, da vodi ločene račune vsaj za finančne instrumente za svoj račun, finančne instrumente za račun povezanih oseb in finančne instrumente za račun ostalih strank, ne glede na to ali se finančni instrumenti vodijo za namen storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali izvrševanja naročil za račun strank. Ločene račune iz prejšnjega stavka vodi tako, da se ti računi vodijo v centralnem depoju ali vmesnem poddepoju za račun bodisi borznoposredniške hiše, bodisi povezanih oseb bodisi ostalih strank borznoposredniške družbe.
(2) Denarno dobroimetje mora borznoposredniška družba voditi na enak način, kot je določeno v 7. točki prvega odstavka tega člena.
17. člen 
(deponiranje finančnih instrumentov strank) 
(1) Borznoposredniška družba sme deponirati finančne instrumente, ki jih vodi za račun strank, na enega ali več računov finančnih instrumentov, odprtih pri tretji osebi, pod pogojem, da borznoposredniška družba vrši izbiro in periodični nadzor te tretje osebe in ureditev vzpostavljeno pri tej tretji osebi za hrambo in vodenje finančnih instrumentov stranke, z ustrezno strokovnostjo, usposobljenostjo in skrbnostjo.
(2) Borznoposredniška družba mora pri izbiri tretje osebe iz prejšnjega odstavka upoštevati njeno strokovnost in tržni ugled, kakor tudi kakršne koli pravne zahteve ali tržne prakse povezane z vodenjem ali hrambo finančnih instrumentov strank, ki bi lahko negativno vplivale na pravice strank.
(3) Tretja oseba, pri kateri namerava borznoposredniška družba hraniti ali voditi finančne instrumente za račun druge osebe oziroma za račun svojih strank, mora biti predmet specifične pravne ureditve in nadzora, ki velja za takšno hrambo in vodenje finančnih instrumentov v pravni ureditvi države domicila te tretje osebe.
(4) Borznoposredniška družba ne sme hraniti ali voditi finančnih instrumentov za račun svojih strank pri osebi iz tretje države, v kateri ne obstajajo predpisi, ki bi urejali hrambo in vodenje finančnih instrumentov za račun drugih oseb, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. če značilnost finančnih instrumentov ali narava investicijskih storitev v zvezi s temi finančnimi instrumenti zahteva, da so ti finančni instrumenti deponirani pri osebi iz tretje države,
2. če se finančni instrumenti vodijo za račun profesionalne stranke in ta stranka pisno zahteva, da borznoposredniška družba njene finančne instrumente vodi pri osebi v tretji državi.
(5) Borznoposredniška družba, ki vodi finančne instrumente strank v centralnem depoju prek svojega računa v centralnem depoju ali prek drugega vmesnega poddepozitarja, mora skladno z določbami 247. člena ZTFI vzpostaviti in voditi poddepoje finančnih instrumentov strank, in sicer tako, da za vsako stranko pri sebi oblikuje poddepo, na katerem evidenčno ločeno vodi finančne instrumente te stranke.
18. člen 
(deponiranje denarnih sredstev stranke) 
(1) Borznoposredniška družba mora ob prejemu denarnih sredstev stranke, ta sredstva nemudoma deponirati na enega ali več računov, odprtih pri vsaj eni od naslednjih oseb:
1. centralni banki,
2. kreditni instituciji, s pridobljenim dovoljenjem skladno z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU).
(2) Prvi odstavek tega člena ne velja za kreditno institucijo z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 2013/36/EU, v zvezi z depoziti v smislu navedene direktive, ki jih vodi institucija.
(3) Poseben denarni račun iz 267. člena ZTFI, je račun, ki ga borznoposredniška družba odpre pri osebi iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Borznoposredniška družba, ki ne deponira denarnih sredstev strank pri centralni banki, mora s profesionalno skrbnostjo:
1. izbrati in imenovati kreditno institucijo iz prvega odstavka tega člena, pri kateri so oziroma bodo deponirana denarna sredstva strank,
2. vršiti periodični pregled izbrane kreditne institucije iz prvega odstavka tega člena, ali le-ta izpolnjuje kriterije, na podlagi katerih jo je borznoposredniška družba izbrala za deponiranje denarnih sredstev strank,
3. vršiti periodični pregled ureditve vodenja denarnih sredstev strank pri izbrani kreditni instituciji iz prvega odstavka tega člena.
(5) Pri izbiri kreditne institucije iz prvega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba, z namenom, da zagotovi varstvo pravic strank, kakor tudi kakršne koli pravne ali zakonske zahteve ali tržno prakso, povezano z vodenjem denarnih sredstev strank, ki bi lahko imeli negativne učinke na pravice strank, upoštevati strokovnost in tržni ugled takih institucij.
19. člen 
(spodbude) 
Borznoposredniška družba sme v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev za stranke plačati ali prejeti samo naslednje vrste provizij, opravnin ali nedenarnih spodbud:
1. provizije, opravnine ali nedenarne spodbude, ki jih plača ali zagotovi stranka ali oseba, ki ukrepa v imenu stranke, ali pa se plačajo ali zagotovijo stranki ali osebi v imenu stranke,
2. pristojbine, provizije ali nedenarne spodbude, ki jih plača ali zagotovi tretja oseba ali oseba, ki ukrepa v imenu tretje osebe, ali pa se plačajo ali zagotovijo tretji osebi ali osebi, ki ukrepa v imenu tretje osebe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) so splošni podatki, na zahtevo stranke pa tudi podrobni podatki, o obstoju, naravi in znesku provizije, opravnine ali nedenarne spodbude ali, če zneska ni mogoče določiti, načinu izračuna tega zneska, jasno razkriti stranki, na način, ki je izčrpen, natančen in razumljiv, pred začetkom opravljanja investicijske storitve,
(b) plačilo provizije, opravnine ali nedenarne spodbude mora biti oblikovano tako, da izboljša kakovost storitve, ki jo borznoposredniška družba opravlja za stranko, in ne ovira izpolnjevanja dolžnosti borznoposredniške družbe, da ravna v najboljšem interesu stranke,
3. potrebne opravnine, ki omogočajo ali so potrebne za opravljanje investicijskih storitev, kakršne so stroški hrambe, poravnave ali menjave, zakonske dajatve ali pravni stroški, in ki po svoji naravi ne morejo povzročiti nasprotij z obveznostmi borznoposredniške družbe, da posluje pošteno, pravično in strokovno v skladu z najboljšimi interesi strank.
20. člen 
(informacije za stranke in morebitne stranke) 
Borznoposredniška družba mora v skladu z 212. členom ZTFI zagotoviti, da vse informacije, ki jih posreduje neprofesionalnim strankam ali morebitnim neprofesionalnim strankam, in vse informacije, ki jih bodo zelo verjetno prejele neprofesionalne stranke ali morebitne neprofesionalne stranke, izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. informacije vključujejo naziv borznoposredniške družbe,
2. informacije so točne, zlasti pa ne poudarjajo morebitnih koristi investicijske storitve ali finančnega instrumenta brez poštene in vidne navedbe vseh morebitnih tveganj,
3. informacije zadostujejo in so predstavljene tako, da jih bo verjetno razumel povprečen pripadnik ciljne skupine strank, v katero so usmerjene, ali za katero je verjetno, da jih bo prejela,
4. informacije ne prikrivajo, slabijo ali zamegljujejo pomembnih dejstev, izjav ali opozoril,
5. kadar informacije primerjajo investicijske storitve, finančne instrumente ali osebe, ki opravljajo investicijske storitve, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) primerjava mora biti smiselna in predstavljena na pošten in uravnotežen način,
(b) navedeni morajo biti viri informacij, ki so bili uporabljeni za primerjavo,
(c) vključena morajo biti ključna dejstva in predpostavke, uporabljene za primerjavo,
6. kadar informacija vsebuje navedbo pretekle uspešnosti finančnega instrumenta, finančnega indeksa ali investicijske storitve, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) ta navedba ne sme biti najbolj vidna lastnost sporočila,
(b) informacija mora vsebovati ustrezne podatke o uspešnosti, ki se nanašajo na predhodnih pet let ali na celotno obdobje, za katero je bil finančni instrument ponujen, finančni indeks vzpostavljen ali se je investicijska storitev opravljala, če je to obdobje krajše od petih let, ali na daljše obdobje, če tako določi borznoposredniška družba, v vsakem primeru pa morajo navedene informacije o uspešnosti zajemati zaključena 12-mesečna obdobja,
(c) referenčno obdobje in vir informacij morata biti jasno navedena,
(d) informacija mora vsebovati vidno opozorilo, da se podatki nanašajo na preteklost in da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec rezultatov v prihodnosti,
(e) kadar se navedba opira na podatke, izražene v valuti, ki ni valuta države članice, v kateri prebiva stranka ali morebitna stranka, jasno navede to valuto in tudi opozorilo, da se lahko dobički povečajo ali zmanjšajo zaradi valutnih nihanj,
(f) kadar navedba temelji na bruto uspešnosti, je treba razkriti učinke provizij, opravnin in drugih stroškov,
7. kadar informacija vsebuje ali se nanaša na simulirano preteklo uspešnost, se mora nanašati na finančni instrument ali finančni indeks, izpolnjeni pa morajo biti tudi naslednji pogoji:
(a) simulirana pretekla uspešnost mora temeljiti na dejanski pretekli uspešnosti enega ali več finančnih instrumentov ali finančnih indeksov, ki so enaki kakor zadevni finančni instrument ali so podlaga zanje,
(b) za dejansko preteklo uspešnost iz podtočke (a) morajo biti izpolnjeni pogoji iz podtočk (a) do (c), (e) in (f) 6. točke prvega odstavka tega člena,
(c) informacija mora vsebovati vidno opozorilo, da se podatki nanašajo na simulirano preteklo uspešnost in da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec prihodnje uspešnosti,
8. kadar informacije vsebujejo podatke o pričakovani uspešnosti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) informacije ne smejo temeljiti na simuliranih preteklih donosih ali se sklicevati nanje,
(b) temeljiti morajo na razumnih predpostavkah, ki jih podpirajo objektivni podatki,
(c) kadar informacije temeljijo na bruto uspešnosti, je treba razkriti učinke provizij, opravnin in drugih stroškov,
(d) vsebovati morajo vidno opozorilo, da taka predvidevanja niso zanesljiv kazalec donosov v prihodnosti,
9. kadar se informacije nanašajo na določeno davčno obravnavo, je v njih vidno navedeno, da je ta davčna obravnava odvisna od posameznih okoliščin vsake stranke in se lahko v prihodnje spreminja,
10. informacije ne uporabljajo imena nobenega nadzornega organa na način, ki bi namigoval ali nakazoval, da ta organ podpira ali odobrava produkte ali storitve borznoposredniške družbe,
11. informacije morajo biti skladne z informacijami iz 22. do 25. člena tega sklepa.
21. člen 
(pogodba o opravljanju investicijskih storitev in splošni pogoji poslovanja) 
(1) Borznoposredniška družba mora v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev ali v splošnih pogojih poslovanja neprofesionalni stranki razkriti informacije iz 22. do 25. člena tega sklepa.
(2) Borznoposredniška družba mora v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev ali v splošnih pogojih poslovanja profesionalni stranki razkriti informacije iz 3. in 4. točke prvega odstavka 24. člena tega sklepa.
(3) V primeru, da se investicijske storitve nanašajo na enote kolektivnih naložbenih podjemov UCITS se šteje, da so v prospektu oziroma izvlečku prospekta, izdelanemu na podlagi predpisov, ki urejajo njihovo poslovanje, vsebovane ustrezne informacije v zvezi s finančnim instrumentom in stroški, povezanimi s tem finančnim instrumentom.
(4) Borznoposredniška družba mora obvestiti stranke o:
1. spremembah splošnih pogojev poslovanja in
2. spremembah ostalih informacij v zvezi s storitvami za stranke,
ki se nanašajo na bistvene spremembe informacij iz 22. do 25. člena tega sklepa tako, da jim posreduje obvestilo z navedbami katere določbe oziroma informacije se spreminjajo in kako se glasijo ter kje se nahaja čistopis spremenjenih splošnih pogojev poslovanja oziroma dokumentov, ki vsebujejo spremembe informacij. V obvestilu mora biti navedeno, da lahko stranka na izrecno zahtevo prejme čistopis teh dokumentov tudi po pošti. Borznoposredniška družba mora stranki dopustiti primeren rok za zavrnitev sprememb zgoraj navedenih dokumentov in v obvestilu navesti kakšne možnosti ima stranka v tem primeru.
(5) V primeru, da borznoposredniška družba neprofesionalne stranke vabi k sklenitvi pogodbe v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali v zvezi s finančnim instrumentom, tako da je ponudbi ali povabilu k sklenitvi pogodbe priložen obrazec za odgovor ali sicer natančno določen način odgovora, mora takšno vabilo vsebovati informacije iz 22. do 25. člena tega sklepa, razen če je za sklenitev pogodbe potrebna dokumentacija, ki že vsebuje te informacije.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena borznoposredniška družba lahko informacije iz 22. do 25. člena tega sklepa objavi samo na svoji spletni strani, če:
1. ima stranka dostop do interneta, kar dokazuje s tem, da borznoposredniški družbi posreduje ustrezen naslov elektronske pošte, na katero bo prejemala obvestila borznoposredniške družbe, za katera se bosta stranka in borznoposredniška družba dogovorili, da se posredujejo po elektronski pošti,
2. se stranka v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev ali kasneje pisno strinja, da bo s temi informacijami seznanjena prek spletne strani,
3. borznoposredniška družba stranko preko elektronske pošte obvesti o naslovu spletne strani ter mestu, kjer so te informacije dostopne,
4. so informacije, objavljene na spletni strani borznoposredniške družbe, ažurne in točne,
5. so informacije, objavljene na spletni strani borznoposredniške družbe, strankam neprekinjeno dostopne.
22. člen 
(informacije o borznoposredniški družbi in njenih storitvah) 
(1) Borznoposredniška družba mora neprofesionalni stranki razkriti naslednje informacije o sebi in investicijskih storitvah, ki jih opravlja:
1. firmo in sedež ter kontaktne podatke, ki jih stranke potrebujejo, da lahko učinkovito komunicirajo z družbo,
2. navedbo jezika, v katerem lahko stranka komunicira z borznoposredniško družbo ter prejema dokumente in druge informacije,
3. načine komunikacije, ki se bodo uporabljali med borznoposredniško družbo in stranko, vključno, če je primerno, z načini pošiljanja in prejemanja naročil,
4. izjavo, da ima borznoposredniška družba dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev, ter ime in kontaktni naslov nadzornega organa, ki je dovoljenje izdal,
5. če borznoposredniška družba deluje prek odvisnega borznoposredniškega zastopnika, navedbo tega dejstva in države članice, v kateri je odvisni borznoposredniški zastopnik registriran,
6. način in roke pošiljanja poročil iz 224., 236., 242., 262. in 265. člena ZTFI ter drugih primerljivih poročil o opravljanju posameznih investicijskih storitev,
7. če borznoposredniška družba vodi finančne instrumente ali denarna sredstva stranke, kratek opis ukrepov, ki jih borznoposredniška družba sprejme, da zagotovi zaščito finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke, vključno s podrobnostmi o sistemu jamstva iz 12. poglavja ZTFI oziroma drugi ustrezni odškodninski shemi za vlagatelje ali jamstvenem sistemu, ki se uporablja za borznoposredniško družbo zaradi njenih dejavnosti v državi članici,
8. opis, lahko tudi v obliki povzetka, politike obvladovanja nasprotij interesov, ki jo borznoposredniška družba vzdržuje v skladu s 33. členom tega sklepa.
(2) Borznoposredniška družba mora, če stranka to zahteva, razkriti nadaljnje podrobne podatke o navedeni politiki obvladovanja nasprotij interesov, na način iz 34. člena tega sklepa ali na način iz šestega odstavka 21. člena tega sklepa.
(3) Borznoposredniška družba mora pri opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti vzpostaviti primerno metodo ocenjevanja in primerjave (»benchmarking«), ki bo smiselno merilo, na podlagi investicijskih ciljev stranke in vrst finančnih instrumentov, vključenih v portfelj stranke, da bo stranka lahko ocenila kvaliteto opravljanja te storitve ter stranki razkriti še naslednje dodatne informacije:
1. informacije o načinu in pogostosti vrednotenja finančnih instrumentov v portfelju stranke,
2. podrobnosti o vsakem prenosu opravljanja storitve gospodarjenja z vsemi finančnimi instrumenti ali sredstvi ali z delom finančnih instrumentov ali sredstev v portfelju stranke na zunanjega izvajalca,
3. navedbo merila uspešnosti (»benchmarka«), ki se uporablja za primerjavo uspešnosti portfelja stranke.
23. člen 
(informacije o finančnih instrumentih) 
(1) Borznoposredniška družba mora v splošne informacije o finančnih instrumentih vključiti tudi opis tveganj, primeren za posamezno vrsto finančnega instrumenta, ki vključuje:
1. tveganja, povezana s posamezno vrsto finančnega instrumenta, vključno z obrazložitvijo stopnje vzvoda in njegovimi učinki ter tveganjem izgube celotne naložbe,
2. tveganje nestanovitnosti cen posamezne vrste finančnih instrumentov in morebitne omejitve na razpoložljivem trgu za take instrumente,
3. dejstvo, da lahko stranka zaradi poslov s posamezno vrsto finančnih instrumentov, poleg stroškov pridobivanja instrumentov prevzame tudi dodatne finančne in druge obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi,
4. morebitne zahteve po kritju ali podobne obveznosti, ki se nanašajo na posamezno vrsto finančnih instrumentov.
(2) Kadar borznoposredniška družba stranki posreduje informacije o finančnem instrumentu, ki je predmet javne ponudbe in je bil v zvezi z njim objavljen prospekt v skladu z 2. poglavjem ZTFI oziroma primerljivimi predpisi, mora borznoposredniška družba stranko obvestiti o dostopnosti tega prospekta.
(3) Če je verjetno, da so tveganja, povezana s posamezno vrsto finančnega instrumenta, ki je sestavljen iz dveh ali več različnih finančnih instrumentov ali storitev, večja od tveganj, povezanih s katerim koli od njegovih sestavnih delov, mora borznoposredniška družba zagotoviti primeren opis njegovih sestavnih delov, ter način, kako medsebojni vpliv med njimi povečuje tveganja.
(4) Kadar posamezna vrsta finančnega instrumenta vključuje jamstvo tretje osebe, morajo informacije o jamstvu obsegati dovolj podrobnosti o izdajatelju jamstva in jamstvu, da stranki omogočajo pošteno oceno jamstva.
24. člen 
(informacije o ravnanju s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi strank) 
(1) Borznoposredniška družba mora obvestiti stranko o načinih vodenja finančnih instrumentov in denarnih sredstev v skladu s pododdelkom 7.2.5 ZTFI, še posebej pa:
1. o odgovornosti borznoposredniške družbe za vsa dejanja ali opustitve dejanj tretje osebe, preko katere se vodijo finančni instrumenti in denarna sredstva stranke ter za posledice, ki jih lahko utrpi stranka, zaradi nesolventnosti tretje osebe,
2. o tveganjih, kadar na podlagi posamezne nacionalne zakonodaje finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke, ki jih vodi tretja oseba, ni mogoče identificirati ločeno od drugih finančnih instrumentov, ki jih vodi tretja oseba,
3. o tem, da je vodenje računa finančnih instrumentov in denarnih sredstev predmet zakonodaje v jurisdikciji, ki ni jurisdikcija države članice, pri čemer mora borznoposredniška družba izrecno navesti, da se lahko pravice stranke v zvezi s temi finančnimi instrumenti ali denarnimi sredstvi razlikujejo,
4. kadar ima tretja oseba, preko katere se vodijo finančni instrumenti in denarna sredstva stranke, pravico unovčenja ali zastavno pravico v zvezi z navedenimi finančnimi instrumenti ali denarnimi sredstvi, o tveganjih, ki izhajajo iz tega.
(2) Borznoposredniška družba mora ob pridobitvi soglasja stranke iz drugega odstavka 203. člena ZTFI stranki zagotoviti jasne, popolne in natančne podatke o obveznosti ter odgovornosti borznoposredniške družbe glede uporabe finančnih instrumentov, vključno s pogoji za njihovo vračilo, ter o tveganjih, ki izhajajo iz tega. Borznoposredniška družba posreduje razkritje stranki na način iz 34. člena tega sklepa.
25. člen 
(informacije o stroških in drugih plačilih) 
Borznoposredniška družba mora stranki zagotoviti informacije o stroških in povezanih plačilih, ki vsebujejo naslednje sestavine:
1. skupno ceno, ki jo plača stranka za finančni instrument ali investicijsko storitev, vključno z vsemi povezanimi pristojbinami, provizijami, opravninami in izdatki, ter vsemi davki, ki se plačajo prek borznoposredniške družbe, ali, če ni mogoče navesti točne cene, osnovo za izračun skupne cene tako, da jo lahko stranka preveri, pri čemer morajo biti postavke ustrezno razporejene,
2. kadar je del skupne cene iz 1. točke tega člena izražen v tuji valuti, navedbo valute ter veljavnega menjalnega razmerja in stroškov v zvezi z menjavo valute,
3. opozorilo, da lahko nastanejo drugi stroški, vključno z davki, povezani s posli s finančnim instrumentom ali z investicijsko storitvijo, ki niso plačani prek borznoposredniške družbe,
4. podrobnosti o izvedbi posla in plačilih.
26. člen 
(presoja primernosti in ustreznosti) 
(1) Borznoposredniška družba mora pri presoji iz prvega in drugega odstavka 214. člena ZTFI upoštevati:
1. v zvezi z znanjem in izkušnjami stranke:
(a) vrste storitev, poslov in finančnih instrumentov, s katerimi je stranka seznanjena,
(b) naravo, količino in pogostost poslov, ki jih je stranka že sklenila,
(c) stopnjo izobrazbe in poklic stranke,
2. v zvezi s finančnim položajem stranke:
(a) vire in velikost rednih dohodkov stranke,
(b) likvidno premoženje stranke, njene naložbe in nepremičnine,
(c) finančne obveznosti stranke,
3. v zvezi z naložbenimi cilji stranke:
(a) namen in pričakovano trajanje naložbe,
(b) profil tveganosti stranke in njene preference glede prevzemanja tveganj.
(2) Borznoposredniška družba se pri presoji iz prvega odstavka tega člena lahko zanese na podatke, ki ji jih je posredovala stranka, razen če ve ali bi morala vedeti, da so informacije zastarele, nepopolne ali zavajajoče.
(3) Borznoposredniška družba stranke ne sme vzpodbujati pri ravnanju iz četrtega odstavka 214. člena ZTFI.
(4) Borznoposredniška družba lahko ravna v skladu z 215. členom ZTFI tudi pri opravljanju investicijskih storitev v zvezi z naslednjimi finančnimi instrumenti iz pete alineje prve točke 215. člena ZTFI:
1. finančni instrument se ne šteje za izvedeni finančni instrument,
2. obstajajo pogoste priložnosti za odsvojitev, odkup ali drugačno realizacijo finančnega instrumenta po cenah, ki so javno dostopne tržnim udeležencem in so tržne cene ali cene, dane na voljo ali potrjene s sistemi vrednotenja, ki so neodvisni od izdajatelja,
3. ne vključuje nikakršne dejanske ali morebitne obveznosti za stranko, ki presega stroške pridobivanja finančnega instrumenta,
4. ustrezni in razumljivi podatki o značilnostih finančnega instrumenta so javno na voljo, tako da ima stranka možnost, da presodi, ali naj sklene posel s finančnim instrumentom ali ne.
27. člen 
(vsebina obračuna o opravljenem poslu) 
(1) Borznoposredniška družba mora stranki predložiti obračun o opravljenem poslu iz 236. člena ZTFI, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. firmo in sedež borznoposredniške družbe,
2. ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež stranke,
3. datum in čas sklenitve posla,
4. vrsto naročila,
5. mesto izvršitve naročila,
6. oznako finančnega instrumenta,
7. vrsto posla (nakup oziroma prodaja),
8. količino,
9. ceno za enoto, izraženo v denarju ali odstotku, v kolikor gre za obveznice. Pri obveznicah je treba poleg odstotka navesti tudi ceno v denarju,
10. skupno vrednost,
11. skupno vsoto zaračunanih provizij in stroškov,
12. dolžnosti stranke v zvezi s poravnavo posla, vključno s časovnim rokom za plačilo ali izročitev finančnih instrumentov, kot tudi podatke o računu vrednostnih papirjev, če ta podatek predhodno ni bil sporočen stranki.
(2) Borznoposredniška družba mora, če neprofesionalna stranka to zahteva, provizije in stroške iz 11. točke prvega odstavka tega člena ustrezno razčleniti.
(3) Če je bila nasprotna pogodbena stranka v poslu borznoposredniška družba ali druga oseba iz investicijske skupine, ki ji pripada borznoposredniška družba, ali druga stranka borznoposredniške družbe, mora borznoposredniška družba stranki to dejstvo razkriti na obračunu, razen če je bilo naročilo izvedeno prek sistema trgovanja, ki omogoča anonimno trgovanje.
(4) Kadar se naročilo izvaja v tranšah, lahko borznoposredniška družba stranki posreduje informacije iz 9. točke prvega odstavka tega člena o ceni posamezne tranše ali o povprečni ceni. Če navede povprečno ceno, mora borznoposredniška družba neprofesionalni stranki na zahtevo zagotoviti informacije o ceni posamezne tranše.
(5) Borznoposredniška družba lahko zagotovi stranki informacije iz prvega odstavka tega člena z uporabo standardnih oznak, če zagotovi tudi razlago uporabljenih oznak.
28. člen 
(poročilo o stanju naložb z obračunom poslov) 
(1) Borznoposredniška družba mora stranki predložiti poročilo o stanju naložb z obračunom poslov iz 242. člena ZTFI, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
1. firmo in sedež borznoposredniške družbe,
2. ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež stranke ter ime ali drugo oznako računa stranke,
3. poročilo o sestavi in vrednosti portfelja stranke na začetku in na koncu obdobja poročanja, vključno s podrobnimi podatki o vsakem finančnem instrumentu, njegovi tržni ali pošteni (če tržna vrednost ni na voljo) vrednosti in stanju denarnih sredstev ter donosnosti portfelja v obdobju poročanja,
4. skupni znesek pristojbin in stroškov, nastalih med obdobjem poročanja, z razčlembo vsaj skupnih provizij za upravljanje in skupnih stroškov, povezanih z izvedbo poslov,
5. primerjava uspešnosti v obdobju, ki ga pokriva poročilo, z merilom uspešnosti (»benchmarkom«), dogovorjenim med borznoposredniško družbo in stranko,
6. skupni znesek dividend, obresti in drugih plačil, prejetih v obdobju poročanja, iz naslova finančnih instrumentov v portfelju stranke,
7. informacije o drugih korporacijskih dejanjih, iz katerih izhajajo pravice v zvezi s finančnimi instrumenti v portfelju stranke,
8. podatke iz 3. do 12. točke prvega odstavka 27. člena tega sklepa za vse posle, sklenjene v obdobju poročanja.
(2) Borznoposredniška družba mora podatke iz 4. točke prvega odstavka tega člena na zahtevo stranke ustrezno razčleniti.
(3) Če pogodba sklenjena med borznoposredniško družbo in neprofesionalno stranko o opravljanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti stranke dovoljuje vodenje portfelja z vzvodom, se mora periodično poročilo stranki predložiti najmanj enkrat mesečno.
29. člen 
(izpisek o stanju in prometu na računu) 
Borznoposredniška družba mora stranki predložiti poročilo o stanju in prometu na računu iz 262. člena ZTFI, ki vsebuje poleg podatkov iz 262. člena ZTFI še podatke o tem, v kakšnem obsegu so bili finančni instrumenti v obdobju poročanja predmet poslov na podlagi soglasja stranke iz drugega odstavka 203. člena ZTFI in podatke o nadomestilih, ki stranki pripadajo iz teh poslov. Če borznoposredniška družba navedene dodatne podatke predloži stranki na način iz 27. ali 28. člena tega sklepa, ji teh podatkov ni treba ponovno predlagati na način iz prvega stavka tega člena.
30. člen 
(način posredovanja izpiskov) 
Borznoposredniška družba mora podatke iz 27. do 29. člena tega sklepa stranki posredovati na način iz 34. člena tega sklepa.
31. člen 
(podatki o odprtih nekritih pozicijah) 
Borznoposredniška družba, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali storitve iz pododdelka 7.2.5 ZTFI, mora neprofesionalno stranko obvestiti o vseh morebitnih izgubah, ki presegajo vnaprej določeni prag, dogovorjen med borznoposredniško družbo in stranko, v zvezi z nekritimi odprtimi pozicijami v izvedenih finančnih instrumentih. Borznoposredniška družba mora obvestilo iz prvega stavka tega člena stranki posredovati najkasneje do konca delovnega dne, v katerem je bil presežen prag, ali, če je prag presežen na nedelovni dan, do konca naslednjega delovnega dne.
4. PRAVILA V ZVEZI Z NASPROTJI INTERESOV 
32. člen 
(vrste nasprotij interesov) 
Borznoposredniška družba mora opredeliti vrste nasprotij interesov, katerih nastop lahko škoduje interesom strank ali morebitnih strank borznoposredniške družbe, najmanj na podlagi naslednjih kriterijev:
1. borznoposredniška družba, zadevna oseba ali katerakoli oseba, ki je z borznoposredniško družbo povezana z obvladovanjem bo verjetno ustvarila finančni dobiček, ali se izognila finančni izgubi na račun stranke,
2. borznoposredniška družba, zadevna oseba ali katerakoli oseba, ki je z borznoposredniško družbo povezana z obvladovanjem ima drugačen interes v zvezi z rezultatom storitve, ki se opravlja za stranko, ali posla, ki se opravi v imenu stranke, kot ga ima stranka,
3. borznoposredniška družba, zadevna oseba ali katerakoli oseba, ki je z borznoposredniško družbo povezana z obvladovanjem ima finančno ali drugo spodbudo, da interes druge stranke ali skupine strank postavi pred interes stranke,
4. borznoposredniška družba, zadevna oseba ali katerakoli oseba, ki je z borznoposredniško družbo povezana z obvladovanjem opravlja isto dejavnost kakor stranka,
5. borznoposredniška družba, zadevna oseba ali katerakoli oseba, ki je z borznoposredniško družbo povezana z obvladovanjem prejme ali bo prejela od osebe, ki ni stranka, spodbudo v zvezi s storitvijo, ki se opravlja za stranko, v obliki denarnih sredstev, blaga ali storitev, ki niso standardna provizija ali opravnina za navedeno storitev.
33. člen 
(politika obvladovanja nasprotij interesov) 
(1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti in vzdrževati učinkovito politiko obvladovanja nasprotij interesov ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja. Če je borznoposredniška družba članica investicijske skupine, mora politika upoštevati tudi okoliščine, s katerimi je borznoposredniška družba seznanjena ali bi morala biti seznanjena in ki lahko pripeljejo do nasprotja interesov zaradi strukture in poslovnih dejavnosti drugih članic skupine.
(2) Politika obvladovanja nasprotij interesov, vzpostavljena v skladu s prvim odstavkom tega člena, mora obsegati vsaj naslednje vsebine:
1. okoliščine, ki predstavljajo ali zaradi katerih lahko nastane, glede na storitve in dejavnosti, ki jih opravlja borznoposredniška družba neposredno ali preko zunanjih izvajalcev, nasprotje interesov z bistvenim tveganjem povzročitve škode interesom ene stranke ali več strank,
2. postopke in ukrepe za obvladovanje teh nasprotij.
(3) Postopki in ukrepi iz 2. točke drugega odstavka tega člena morajo zagotoviti, da zadevne osebe, ki za borznoposredniško družbo opravljajo posamezne storitve ali posle, pri katerih obstaja možnost nasprotja interesov, lahko opravljajo te storitve ali posle neodvisno od interesov, ki bi lahko bili v nasprotju z interesi stranke.
(4) Pri izpolnjevanju zahteve iz tretjega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba, ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih dejansko opravlja, določiti najmanj naslednje postopke ali ukrepe:
1. učinkovite postopke za preprečevanje ali nadziranje izmenjave informacij med zadevnimi osebami, ki opravljajo dejavnosti s tveganjem nastanka nasprotja interesov, če bi lahko izmenjava takih informacij škodovala interesom ene ali več strank,
2. ločeni notranji nadzor zadevnih oseb, katerih glavne funkcije so povezane z izvajanjem poslov v imenu strank ali opravljanjem storitev za stranke, katerih interesi bi lahko bili v nasprotju, ali ki kako drugače predstavljajo različne interese, ki bi lahko bili v nasprotju, vključno z interesi borznoposredniške družbe,
3. odstranitev kakršne koli neposredne povezave med plačilom zadevnim osebam, ki se ukvarjajo v glavnem z eno dejavnostjo ali storitvijo, in plačilom ali ustvarjenimi prihodki drugih zadevnih oseb, ki se ukvarjajo v glavnem z drugo dejavnostjo ali storitvijo, če bi lahko v zvezi s temi dejavnostmi ali storitvami nastalo nasprotje interesov,
4. ukrepe za preprečevanje ali omejevanje tveganja, da katera koli oseba uveljavlja neustrezen vpliv na način, na katerega zadevne osebe opravljajo storitve ali dejavnosti,
5. ukrepe za preprečevanje ali nadziranje hkratnega ali zaporednega ukvarjanja zadevne osebe z drugimi storitvami ali dejavnostmi, če lahko tako ukvarjanje škoduje ustreznemu obvladovanju nasprotij interesov.
34. člen 
(razkritje nasprotij interesov strankam) 
Če mora borznoposredniška družba na podlagi tretjega odstavka 198. člena ZTFI strankam razkriti splošne značilnosti in vire nasprotij interesov, mora biti to razkritje pisno na trajnem nosilcu podatkov. Borznoposredniška družba posreduje razkritje stranki na papirju, na drugem trajnem nosilcu podatkov pa le, če je to običajen način izmenjave podatkov med borznoposredniško družbo in stranko in se je stranka izrecno odločila, da želi prejeti to razkritje na ta način in ne na papirju.
35. člen 
(evidenca dejavnosti in storitev, v zvezi s katerimi je nastalo nasprotje interesov) 
Borznoposredniška družba mora voditi evidenco vseh storitev ali dejavnosti, ki jih izvaja borznoposredniška družba ali druga oseba v njenem imenu, pri katerih je nastalo ali, v primeru trajajoče storitve ali dejavnosti, bi lahko nastalo, nasprotje interesov z bistvenim tveganjem povzročitve škode interesom ene ali več strank.
36. člen 
(investicijske raziskave) 
(1) Borznoposredniška družba, ki pripravlja ali ureja pripravo investicijskih raziskav, namenjenih poznejši objavi, ali za katere je verjetno, da bodo pozneje poslane strankam borznoposredniške družbe ali javnosti, mora zagotoviti izvajanje vseh ukrepov iz 33. člena tega sklepa v zvezi z osebami, ki sodelujejo pri pripravi investicijskih raziskav (v nadaljevanju: finančni analitik), in drugimi zadevnimi osebami, katerih pristojnosti ali poslovni interesi bi lahko bili v nasprotju z interesi oseb, katerim se pošilja investicijska raziskava.
(2) Postopki ali ukrepi iz 33. člena tega sklepa morajo v zvezi z investicijskimi raziskavami izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. finančni analitiki in druge zadevne osebe ne smejo opravljati osebnih transakcij ali trgovanja, razen kot vzdrževalci trga, ki poslujejo v dobri veri in med običajnim potekom vzdrževanja trga, ali pri izvajanju nespodbujenih naročil strank, v imenu katere koli druge osebe, vključno z borznoposredniško družbo, s finančnimi instrumenti, na katere se nanašajo investicijske raziskave, ali s katerimi koli povezanimi finančnimi instrumenti, če poznajo verjeten čas ali vsebino navedene investicijske raziskave, ki ni javno objavljena ali na voljo strankam in njenih zaključkov ni mogoče na enostaven način sklepati iz informacij, ki so javno objavljene, dokler prejemniki investicijske raziskave nimajo razumnih možnosti, da ukrepajo na njeni podlagi,
2. finančni analitiki in druge zadevne osebe, ki sodelujejo v pripravi investicijske raziskave, ne smejo opravljati osebnih transakcij s finančnimi instrumenti, na katere se nanaša investicijska raziskava, ali s katerimi koli drugimi povezanimi finančnimi instrumenti, v nasprotju s tekočimi priporočili, razen v izjemnih okoliščinah in na podlagi predhodne odobritve osebe iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa,
3. borznoposredniška družba, finančni analitik in druge zadevne osebe, ki sodelujejo v pripravi investicijskih raziskav, ne smejo prejemati spodbud od oseb, ki imajo bistvene interese v zadevi, ki je predmet investicijske raziskave,
4. borznoposredniška družba, finančni analitik in druge zadevne osebe, ki sodelujejo v pripravi investicijskih raziskav, ne smejo obljubiti izdajateljem finančnih instrumentov prednostnega izdelovanja investicijskih raziskav,
5. izdajatelji finančnih instrumentov, zadevne osebe razen finančnih analitikov in druge osebe pred objavo investicijske raziskave ne smejo imeti pravice pregledovati osnutka investicijske raziskave za namen preverjanja natančnosti dejanskih izjav, navedenih v raziskavi, ali za kateri koli drugi namen, razen preverjanja skladnosti s pravnimi obveznostmi borznoposredniške družbe, če osnutek investicijske raziskave vsebuje priporočilo ciljne cene.
Za namene tega odstavka »povezan finančni instrument«, pomeni finančni instrument, na katerega ceno zelo vplivajo gibanja cene drugega finančnega instrumenta, ki je predmet investicijske raziskave, in vključuje izvedeni finančni instrument navedenega drugega finančnega instrumenta.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata, če:
1. finančni analitik, ki pripravlja investicijsko raziskavo, ni član investicijske skupine, kateri pripada borznoposredniška družba,
2. borznoposredniška družba bistveno ne spremeni priporočil v okviru investicijske raziskave,
3. borznoposredniška družba ne predstavi investicijske raziskave kot raziskave, ki jo je pripravila sama,
4. borznoposredniška družba preveri, ali se za osebo, ki je pripravila investicijsko raziskavo, uporabljajo postopki ali ukrepi, ki so v skladu z 33. členom tega sklepa in prvima dvema odstavkoma tega člena.
(4) Naložbeno priporočilo, ki ne izpolnjuje pogojev, da bi se štelo za investicijsko raziskavo, mora biti jasno označeno kot tržno sporočilo iz drugega odstavka 212. člena ZTFI in mora vsebovati navedbo, da ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo.
37. člen 
(investicijsko svetovanje) 
(1) Za namene opredelitve izraza »investicijsko svetovanje« iz petega odstavka 8. člena ZTFI je osebno priporočilo tisto priporočilo, ki je dano osebi kot vlagatelju, potencialnemu vlagatelju ali pooblaščencu vlagatelja ali potencialnega vlagatelja.
(2) Dano priporočilo mora biti predstavljeno na za osebo primeren način ali pa mora temeljiti na obravnavi okoliščin, v katerih se nahaja navedena oseba, in se nanaša na eno od naslednjih ravnanj:
(a) nakup, prodajo, vpis, zamenjavo, odsvojitev, držanje ali prevzem določenega finančnega instrumenta (underwriting),
(b) uveljavljanje ali neuveljavljanje kakršnih koli pravic, ki izhajajo iz določenega finančnega instrumenta za nakup, prodajo, vpis, zamenjavo ali odsvojitev finančnega instrumenta.
(3) Priporočilo ni osebno priporočilo, če je podano izključno preko distribucijskih poti ali javnosti.
5. PRAVILA V ZVEZI S PRESOJO NAJBOLJŠEGA MOŽNEGA IZIDA ZA STRANKO 
38. člen 
(kriteriji najboljše izvedbe) 
(1) Borznoposredniška družba mora pri izvajanju naročil stranke upoštevati naslednje kriterije za določanje sorazmernega pomena dejavnikov iz 226. člena ZTFI:
1. značilnosti stranke, vključno z uvrstitvijo stranke v kategorijo profesionalnih ali neprofesionalnih strank,
2. značilnosti naročila stranke,
3. značilnosti finančnih instrumentov, ki so predmet naročila stranke,
4. značilnosti morebitnih mest izvrševanja naročil strank.
(2) Borznoposredniška družba mora pri določitvi najboljšega možnega izida za neprofesionalno stranko določiti skupno vrednost posla, ki vključuje ceno finančnega instrumenta in vse stroške, ki jih v zvezi z izvedbo posla nosi stranka, ne glede na to, kdo je prejemnik plačila teh stroškov. Kadar borznoposredniška družba v skladu s svojo politiko izvrševanja naročil strank lahko naročilo v zvezi s posameznim instrumentom izvede na več mestih izvrševanja naročil, mora pri oceni izida za neprofesionalno stranko upoštevati tudi svoje provizije, ki jih zaračuna stranki, pri čemer teh provizij ne sme strukturirati tako, da s tem diskriminira posamezna mesta izvrševanja naročil.
(3) Za namene tega člena in 40. člena »mesto izvrševanja naročil« pomeni organizirani trg, MTF, sistematičnega internalizatorja, vzdrževalca trga ali drugega zagotovitelja likvidnosti (liquidity provider) ali subjekt, ki v tretji državi opravlja funkcijo, podobno funkcijam zgoraj navedenih.
39. člen 
(politika izvrševanja naročil) 
Borznoposredniška družba mora svojo politiko izvrševanja naročil strank enkrat letno preučiti v skladu s prvim odstavkom 229. člena ZTFI. Ob spremembah okoliščin v zvezi s poslovanjem borznoposredniške družbe, ki bi lahko bistveno vplivale na njeno politiko izvrševanja naročil strank in predvsem na njeno dosledno doseganje najboljšega možnega izida za stranke, mora borznoposredniška družba nemudoma preučiti svojo politiko izvrševanja naročil.
40. člen 
(informacije o politiki izvrševanja naročil) 
(1) Borznoposredniška družba mora stranki pred začetkom opravljanja posamezne investicijske storitve posredovati naslednje informacije o svoji politiki izvrševanja naročil:
1. razlago relativnega pomena, ki ga borznoposredniška družba v skladu s kriteriji iz prvega odstavka 38. člena tega sklepa pripisuje dejavnikom iz 226. člena ZTFI, ali procesa, na podlagi katerega borznoposredniška družba določa relativni pomen teh dejavnikov,
2. seznam mest izvrševanja naročil, za katere borznoposredniška družba ocenjuje, da na njih lahko dosledno dosega najboljši možni izid za stranke,
3. jasno in vidno opozorilo, da lahko katerokoli specifično navodilo stranke iz drugega in tretjega odstavka 226. člena ZTFI borznoposredniški družbi prepreči izvajanje posameznih ukrepov, ki jih je pripravila in vključila v svojo politiko izvrševanja naročil strank, za doseganje najboljšega možnega izida za stranke.
(2) Borznoposredniška družba mora stranki informacije iz prvega odstavka tega člena zagotoviti na način iz prvega oziroma šestega odstavka 21. člena tega sklepa.
41. člen 
(uporaba določb) 
Določbe 38. do 40. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi v primerih, kadar borznoposredniška družba v okviru opravljanja storitev iz 1. in 4. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI naročila posreduje v izvrševanje drugim osebam.
6. PRAVILA V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM NAROČIL STRANK 
42. člen 
(pogoji izvrševanja naročil) 
(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da se naročila strank takoj in natančno evidentirajo ter razporedijo.
(2) Borznoposredniška družba mora izvršiti primerljiva naročila strank v zaporednem vrstnem redu in takoj, razen če je to zaradi narave naročila ali prevladujočih tržnih pogojev praktično neizvedljivo ali če interesi stranke zahtevajo drugače.
(3) Borznoposredniška družba mora neprofesionalno stranko takoj obvestiti o morebitnih bistvenih ovirah za izvršitev naročil. V primeru, da naročilo stranke ni izvršeno takoj, mora borznoposredniška družba stranki na zahtevo posredovati informacije o statusu naročila.
43. člen 
(naročila za skupni račun) 
(1) Borznoposredniška družba mora v politiki izvrševanja naročil strank določiti pravila, s katerimi zagotovi, da izvrševanje naročil strank za skupni račun verjetno ne bo imelo negativnih posledic na doseganje najboljšega možnega izida za stranko, o morebitnih negativnih posledicah pa mora stranko vnaprej obvestiti. Borznoposredniška družba naročil za svoj račun, ki se izvršujejo skupaj z naročili strank znotraj naročila za skupni račun, ne sme naknadno spremeniti tako, da bo razdelitev učinkov naročila za skupni račun v škodo strank.
(2) Borznoposredniška družba mora v politiki izvrševanja naročil strank določiti pravila za delitev učinkov delno izvršenih naročil za skupni račun, ki na pravičen način upošteva obseg in pogoje posameznih naročil strank. Pri delitvi učinkov delno izvršenih naročil za skupni račun morajo imeti naročila strank prednost pred naročili borznoposredniške družbe za svoj račun, razen če borznoposredniška družba lahko dokaže, da naročil za stranke ne bi mogla izvesti pod tako ugodnimi pogoji, ali jih sploh ne bi mogla izvesti, če jih ne bi združila v naročilo za skupni račun z lastnimi naročili. V tem primeru lahko borznoposredniška družba razdeli učinke tako, kot bi razdelila učinke delno izvršenih naročil v celoti med stranke.
7. PRAVILA V ZVEZI S PRIMERNIMI NASPROTNIMI STRANKAMI 
44. člen 
(primerne nasprotne stranke) 
(1) Borznoposredniška družba lahko prizna kot primerno nasprotno stranko osebo, ki izpolnjuje pogoje za profesionalno stranko iz prvega odstavka 207. člena ZTFI in četrtega do šestega odstavka 208. člena ZTFI. Borznoposredniška družba lahko osebo iz četrtega do šestega odstavka 208. člena ZTFI prizna kot primerno nasprotno stranko samo v zvezi z investicijskimi storitvami ali posli, za katere izpolnjuje pogoje za profesionalno stranko.
(2) Za postopke v zvezi s priznavanjem za primerno nasprotno stranko in obravnavanjem primernih nasprotnih strank pri opravljanju investicijskih storitev in poslov se smiselno uporabljajo določbe ZTFI, ki urejajo postopke v zvezi s profesionalnimi strankami.
45. člen 
(uporaba določb ZTFI za primerne nasprotne stranke) 
(1) Če primerna nasprotna stranka zahteva obravnavo kot stranka, za katero se uporabljajo določbe iz prvega odstavka 235. člena ZTFI, ne zahteva pa izrecno obravnave kot neprofesionalna stranka, jo borznoposredniška družba obravnava kot profesionalno stranko.
(2) Če primerna nasprotna stranka zahteva obravnavo kot neprofesionalna stranka, mora borznoposredniška družba ravnati v skladu s četrtim odstavkom 207. člena ZTFI.
46. člen 
(sorazmerne zahteve za količinske pragove za primerne nasprotne stranke) 
Borznoposredniška družba lahko na podlagi četrtega odstavka 235. člena ZTFI kot primerno nasprotno stranko obravnava tudi drugo družbo iz države članice, in sicer v primeru, da omenjena družba izpolnjuje naslednje sorazmerne zahteve, ki vključujejo tudi količinske pragove:
1. da je v posameznem poslu zajetih najmanj 0,1 % vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja, ali
2. da je v posameznem koledarskem letu zajeto najmanj 0,3 % vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
47. člen 
(uskladitev poslovanja) 
Borznoposredniške družbe uskladijo svoje poslovanje z zahtevami iz tega sklepa v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
48. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 5/08, 80/11 in 20/14).
49. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-28/2016-5
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-1611-0155
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost