Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3710. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj, stran 12796.

  
Na podlagi 1. in 3. točke 163. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora vložnik zahteve priložiti:
1. zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 151. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI),
2. zahtevi za izdajo dovoljenja za storitev upravljanja MTF iz 5. točke prvega odstavka 167. člena oziroma iz 2. točke prvega ostavka 316. člena ZTFI,
3. zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI,
4. zahtevi za izdajo dovoljenja za statusna preoblikovanja borznoposredniških družb po 169. členu ZTFI in za povečanje osnovnega kapitala borznoposredniške družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe, po 2. točki osmega odstavka 154. člena ZTFI,
5. obvestilu o nameri ustanovitve podružnice borznoposredniške družbe v državi članici, iz drugega odstavka 170. člena ZTFI,
6. obvestilu o spremembah glede podružnice v državi članici iz 173. člena ZTFI,
7. zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika iz 187. člena ZTFI.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti kopijo potrdila o plačilu takse.
(3) Določbe tega sklepa, ki se nanašajo na upravljanje storitev MTF, se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca organiziranega trga, ki vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za storitev upravljanja MTF.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, kot na primer:
1. vzajemno priznane finančne storitve v tretjem odstavku 5. člena,
2. investicijske storitve in posli v 8. členu,
3. pomožne investicijske storitve v 10. členu,
4. borznoposredniška družba v 11. členu,
5. MTF in upravljavec MTF v 13. členu,
6. nadzorni organ v 24. členu.
(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. »investicijske storitve« so posamezne investicijske storitve in posli iz 8. člena ZTFI ter posamezne pomožne investicijske storitve in posli iz 10. člena ZTFI, za opravljanje katerih zaprosi borznoposredniška družba z zahtevo na podlagi 165. člena ZTFI;
2. »druge finančne storitve« so posamezne finančne storitve iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI, dodatne finančne storitve iz 4. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI ter posamezne storitve in posli iz 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI, za opravljanje katerih zaprosi borznoposredniška družba z zahtevo na podlagi 165. člena ZTFI v zvezi s petim odstavkom 151. člena ZTFI.
(3) Za namen drugega poglavja tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določa Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/16); v nadaljevanju: sklep o ureditvi).
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE INVESTICIJSKIH STORITEV IN STORITEV UPRAVLJANJA MTF 
3. člen 
(splošno o dokumentaciji) 
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in storitev upravljanja MTF mora borznoposredniška družba zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 167. člena ZTFI priložiti:
1. dokumentacijo o skladnosti statusnega ustroja borznoposredniške družbe z določbami oddelka 4.1 ZTFI,
2. dokumentacijo o ustreznosti in primernosti načrtovanega notranjega upravljanja za upravljanje s tveganji, ki jim bo borznoposredniška družba izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov,
3. dokumentacijo o izpolnjevanju organizacijskih in drugih pogojev.
2.1. Dokumentacija o statusnem ustroju borznoposredniške družbe
4. člen 
(dokumentacija o statusnem ustroju) 
(1) Dokumentacija za ugotavljanje skladnosti statusnega ustroja borznoposredniške družbe z določbami oddelka 4.1 ZTFI mora vsebovati:
1. statut oziroma družbeno pogodbo borznoposredniške družbe v skladu s 1. točko 165. člena ZTFI,
2. dokazila, da člani nadzornega sveta ali upravnega odbora izpolnjujejo pogoje za opravljanje te funkcije v skladu s 157. členom ZTFI v zvezi z 53. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2),
3. seznam delničarjev ali družbenikov borznoposredniške družbe v skladu s 3. točko 165. člena ZTFI.
(2) Za dokazila iz 2. točke prvega odstavka tega člena se štejejo:
1. dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, ki dokazujejo strokovno usposobljenost imenovanih članov nadzornega sveta v skladu s 157. členom ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 53. člena ZBan-2;
2. izpisek iz kazenske evidence ali druga oblika dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 157. člena ZTFI v zvezi s prvim in drugim odstavkom 53. člena ZBan-2;
3. dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 36. člena ZBan-2.
2.2. Dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja
5. člen 
(dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja) 
Dokumentacija za ugotavljanje ustreznosti in primernosti načrtovane ureditve notranjega upravljanja iz prvega odstavka 193. člena ZTFI v zvezi s 128. členom ZBan-2 za upravljanje s tveganji, ki jim bo borznoposredniška družba izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov, mora vsebovati opis sistema notranjega upravljanja, ki vključuje dokumentacijo iz 6. do 9. člena tega sklepa o:
1. organizacijskem ustroju,
2. postopkih upravljanja s tveganji,
3. mehanizmih notranjih kontrol in
4. politikah in praksah prejemkov.
6. člen 
(dokumentacija o organizacijskem ustroju) 
Dokumentacija za presojo organizacijskega ustroja borznoposredniške družbe mora vsebovati:
1. organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja, vključno z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter komunikacijskih tokov med različnimi organizacijskimi ravnmi,
2. pravilnike, navodila in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
3. dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih, v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
4. dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za preprečevanje nastanka nasprotja interesov,
5. dokumentacijo, iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali investicijske storitve oziroma storitve upravljanja MTF, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost ter dokumentacija, ki dokazuje strokovno usposobljenost višjega vodstva,
6. dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za doseganje visoke korporativne kulture in etičnih vrednot pri poslovanju iz 8. člena sklepa o ureditvi.
7. člen 
(dokumentacija o postopkih ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj) 
Dokumentacija za presojo postopkov ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj borznoposredniške družbe mora vsebovati:
1. strategije in politike prevzemanja in upravljanja tveganj iz 5. in 6. člena sklepa o ureditvi ter opis postopkov oziroma procesov iz 21. in 23. člena sklepa o ureditvi,
2. pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov iz 28. in 30. člena sklepa o ureditvi,
3. pravila uporabe zunanjih izvajalcev iz 29. in 30. člena sklepa o ureditvi,
4. opis poročanja o tveganjih iz 25. člena sklepa o ureditvi.
8. člen 
(dokumentacija o mehanizmu notranjih kontrol) 
Dokumentacija za presojo mehanizma notranjih kontrol borznoposredniške družbe mora vsebovati:
1. dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost mehanizma notranjih kontrol z opisom:
(a) pravil in kontrol nad izvajanjem organizacijskih, poslovnih, in delovnih postopkov borznoposredniške družbe,
(b) funkcij in služb notranjih kontrol,
2. dokumentacijo, iz katere je razvidna raven delovanja službe notranje revizije, funkcije upravljanja tveganj in službe skladnosti poslovanja, če je ta organizirana, pri vseh delovnih procesih v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF, vključno:
(a) s strategijo služb oziroma funkcij notranjih kontrol,
(b) z opisom postopkov, pravil in obsega aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF.
9. člen 
(dokumentacija o politikah in praksah prejemkov) 
Dokumentacija za presojo ustreznosti politik in praks prejemov borznoposredniške družbe mora vsebovati:
(a) dokumentacijo, iz katere je razviden sistem nagrajevanja, vsaj za kategorije zaposlenih, ki lahko v okviru svojih pristojnosti ali delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti borznoposredniške družbe,
(b) dokumentacijo, iz katere bo razvidno spoštovanje načel iz prvega odstavka 193. člena ZTFI v zvezi s 170. členom ZBan-2 in
(c) dokumentacijo, iz katere bo razviden način ocenjevanja uspešnosti zaposlenih, ki so predmet variabilnega nagrajevanja iz 51. člena sklepa o ureditvi.
2.3. Dokumentacija o izpolnjevanju organizacijskih in drugih pogojev
10. člen 
(dokumentacija o izpolnjevanju organizacijskih in drugih pogojev) 
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja organizacijskih in drugih pogojev za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za opravljanje investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF mora vsebovati:
1. poslovni načrt borznoposredniške družbe v skladu z 2. točko 165. člena ZTFI,
2. dokumentacijo o izpolnjevanju posameznih določb Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 85/16; v nadaljevanju: sklep o pogojih), v zvezi z investicijskimi storitvami oziroma storitvami upravljanja MTF, ki jih bo borznoposredniška družba dejansko opravljala,
3. dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki bo omogočala varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanje MTF ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave,
4. dokumentacijo o informacijskih sistemih, ki jih bo borznoposredniška družba uporabila pri opravljanju investicijskih storitev oziroma upravljanju MTF, ter strategijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki bo zagotavljala varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
5. dokumentacijo glede sposobnosti pravočasnega, točnega in standardiziranega poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agenciji) in drugim nadzornim organom.
3. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DRUGIH FINANČNIH STORITEV 
11. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev) 
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev mora borznoposredniška družba zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogoja iz 4. točke prvega odstavka 167. člena ZTFI priložiti:
1. dokumentacijo o ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja za upravljanje s tveganji, ki jim bo borznoposredniška družba izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov,
2. dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev,
3. dokaze o izpolnjevanju pogojev za opravljanje posamezne finančne storitve, ki jih določajo drugi zakoni, in jih ta sklep ne ureja.
(2) Za dokumentacijo iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 2.2. in 2.3. podpoglavja tega sklepa.
(3) V kolikor borznoposredniška družba zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev vloži hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev oziroma storitev upravljanja MTF, se zahtevana dokumentacija iz 2.2. in 2.3. podpoglavja tega sklepa za obe dovoljenji združi, razen v delih, kjer to ni smiselno.
4. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STATUSNA PREOBLIKOVANJA IN POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S STVARNIM VLOŽKOM, KATEREGA PREDMET SO DELNICE DRUGE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 
12. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev – pripojitev ali spojitev) 
(1) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti dokumentacijo iz 2. in 3. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(2) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzeta družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
1. če prevzemna družba ni borznoposredniška družba, dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 159. člena ZTFI, z vsebino, določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI,
2. če prevzemna družba hkrati vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev, dokumentacijo iz 2. in 3. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(3) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri spojitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
1. če prevzemna družba ne bo borznoposredniška družba, dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 159. člena ZTFI, z vsebino, določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI,
2. če namerava prevzemna družba opravljati investicijske storitve, dokumentacijo iz 2. in 3. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(4) V primeru iz 2. točke tretjega odstavka tega člena morajo borznoposredniške družbe, ki so udeležene pri spojitvi, v imenu in za račun prevzemne družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev priložiti dokumentacijo iz 2. in 3. poglavja tega sklepa, ki bo dokazovala izpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja za prevzemno družbo.
13. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev) 
(1) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri delitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev priložiti dokumentacijo iz 2. in 3. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(2) Če zaradi izvedbe delitve iz prvega odstavka tega člena nastane nova družba, ki bo opravljala investicijske storitve, mora borznoposredniška družba, ki je udeležena pri delitvi, v imenu in za račun nove družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev priložiti dokumentacijo iz 2. in 3. poglavja tega sklepa, ki bo dokazovala izpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja za novo družbo.
14. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala borznoposredniške družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe) 
Borznoposredniška družba, ki namerava povečati osnovni kapital s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala priložiti dokumentacijo iz 2. in 3. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
15. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za druga statusna preoblikovanja) 
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi pri izdaji dovoljenj za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je udeležena borznoposredniška družba.
16. člen 
(dokumentacija glede zajamčenih vlog) 
(1) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 12. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 463. člena ZTFI.
(2) Borznoposredniške družbe, ki so udeležene pri spojitvi, morajo zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 12. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 463. člena ZTFI.
5. DOKUMENTACIJA K OBVESTILU O NAMERI USTANOVITVE PODRUŽNICE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE V DRŽAVI ČLANICI 
17. člen 
(dokumentacija k obvestilu o nameri ustanovitve podružnice) 
(1) Dokumentacija iz drugega odstavka 170. člena ZTFI mora vsebovati podatke iz 2. in 3. poglavja tega sklepa v smiselnem obsegu.
(2) Borznoposredniška družba mora dokumentacijo iz drugega odstavka 170. člena predložiti Agenciji tudi v overjenem prevodu v angleški jezik.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za dokumentacijo v zvezi z obvestilom o spremembah glede podružnice v državi članici iz 173. člena ZTFI.
6. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE POSLOV BORZNEGA POSREDNIKA 
18. člen 
(dokumentacija za borznega posrednika) 
Kandidat za borznega posrednika mora zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 186. člena ZTFI priložiti:
1. dokazila o delovnih izkušnjah, ki dokazujejo strokovno usposobljenost pri poslovanju s finančnimi instrumenti iz 1. točke drugega odstavka 186. člena ZTFI,
2. izpisek iz kazenske evidence ali drugo oblika dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke drugega odstavka 186. člena ZTFI,
3. dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja za tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja.
7. OBLIČNOST DOKUMENTACIJE 
19. člen 
(obličnost dokumentacije) 
Dokumentacija iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa mora biti priložena po vrstnem redu, kot je predpisana oziroma z natančno navedbo mest v priloženi dokumentaciji, kjer se posamezna dokazila oziroma listine nahajajo.
8. KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 106/07).
21. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-29/2016-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-1611-0147
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.