Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3709. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države, stran 12794.

  
Na podlagi 1. točke 163. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora investicijsko podjetje tretje države priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16-ZRPPB; v nadaljevanju ZTFI) oziroma Uredbe EU št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL EU L št. 176 z dne 27. junija 2013, str.1; v nadaljevanju Uredba 575/2013/EU).
(2) Za namen drugega poglavja tega sklepa se uporabljajo opredelitve pojmov, kot jih določa Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/2016; v nadaljevanju sklep o upravljanju).
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA USTANOVITEV PODRUŽNICE INVESTICIJSKEGA PODJETJA TRETJE DRŽAVE 
3. člen
(splošno o dokumentaciji) 
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (v nadaljevanju podružnica) je potrebno poleg prilog iz 1. do 11. točke drugega odstavka 183. člena ZTFI priložiti naslednjo dokumentacijo, iz katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati investicijske storitve in posle (v nadaljevanju investicijske storitve), na katere se nanaša zahteva:
(a) dokumentacijo o ureditvi notranjega upravljanja,
(b) potrdilo o depozitu v skladu s tretjim odstavkom 183. člena ZTFI,
(c) dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev.
(2) Zahtevi je potrebno priložiti kopijo potrdila o plačilu takse.
2.1. Dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja
4. člen 
(dokumentacija o ureditvi notranjega upravljanja) 
Dokumentacija za ugotavljanje stabilnosti načrtovane ureditve notranjega upravljanja iz 128. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju ZBan-2) v zvezi z 193. členom ZTFI za upravljanje s tveganji, ki jim bo podružnica izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov, mora vsebovati dokumentacijo iz 5. do 8. člena tega sklepa o:
(a) organizacijski strukturi,
(b) procesih upravljanja tveganj,
(c) mehanizmih notranjih kontrol,
(d) politikah in praksah prejemkov.
5. člen 
(dokumentacija o organizacijski strukturi) 
Dokumentacija za presojo organizacijske strukture podružnice mora vsebovati:
(a) organigram, iz katerega je razvidno, da so upoštevana temeljna načela organiziranja, vključno z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter poročevalskih tokov med različnimi hierarhičnimi in organizacijskimi ravnmi,
(b) pravilnike, navodila in druge akte, ki opredeljujejo izvajanje vseh delovnih postopkov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
(c) dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
(d) dokumentacijo, iz katere so razvidne odgovornosti poslovodje podružnice ter način zagotavljanja učinkovitega nadzora matičnega investicijskega podjetja nad poslovodjo podružnice,
(e) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za preprečevanje nastanka nasprotja interesov,
(f) dokumentacijo:
– iz katere je razvidno število zaposlenih, ki bodo izvajali investicijske storitve oziroma storitve upravljanja MTF, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost;
– ki dokazuje strokovno usposobljenost poslovodje podružnice ter drugih nosilcev ključnih funkcij,
(g) dokumentacijo, iz katere je razvidna politika za doseganje visokih strokovnih standardov in etičnih vrednot pri poslovanju.
6. člen
(dokumentacija o procesih upravljanja tveganj) 
Dokumentacija za presojo učinkovitosti procesov upravljanja tveganj podružnice mora vsebovati:
(a) strnjeno izjavo upravljalnega organa o tveganju iz točke (f) prvega odstavka 435. člena Uredbe 575/2013/EU,
(b) strategije in politike prevzemanja in upravljanja tveganj iz 5. in 6. člena sklepa o upravljanju,
(c) opis procesov upravljanja tveganj iz 20., 21., 23. in 24. člena sklepa o upravljanju,
(d) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 25. člena sklepa o upravljanju,
(e) politiko odobritve novih produktov iz 28. člena sklepa o upravljanju,
(f) politiko uporabe zunanjih izvajalcev iz 29. člena sklepa o upravljanju.
7. člen 
(dokumentacija o mehanizmih notranjih kontrol) 
Dokumentacija za presojo primernosti mehanizmov notranjih kontrol podružnice mora vsebovati:
(a) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost mehanizmov notranjih kontrol z opisom pravil in kontrol nad izvajanjem organizacijskih, poslovnih in delovnih postopkov podružnice (notranje kontrole),
(b) dokumentacijo, iz katere je razvidna organiziranost in raven delovanja:
– službe notranje revizije pri vseh delovnih procesih v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja z MTF, vključno s strategijo službe notranje revizije ter opisom notranjega revidiranja in obsega aktivnosti v prvih dveh letih poslovanja pri posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja z MTF,
– funkcije upravljanja tveganj in funkcije skladnosti poslovanja, kadar je ta organizirana, vključno z internim aktom, ki določa namen, pomen in naloge posamezne funkcije, hierarhičnim položajem vodje posamezne funkcije ter letnim načrtom posamezne funkcije.
8. člen 
(dokumentacija o politikah in praksah prejemkov) 
Dokumentacija za presojo ustreznosti politike prejemkov podružnice mora vsebovati politiko prejemkov iz prvega odstavka 169. člena ZBan-2 v zvezi s 1. točko drugega odstavka 184. člena ZTFI, ki upošteva temeljna načela za določanje politike in praks glede prejemkov.
2.2. Dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev
9. člen 
(dokumentacija o izpolnjevanju drugih pogojev) 
Dokumentacija za ugotavljanje izpolnjevanja drugih pogojev za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice mora vsebovati:
(a) finančni načrt, vključno s projekcijo zagotavljanja finančnega premoženja oziroma zavarovanja iz tretjega odstavka 183. člena ZTFI,
(b) dokumentacijo o izpolnjevanju posameznih določb Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 85/16) v zvezi z investicijskimi storitvami oziroma storitvami upravljanja MTF, ki jih bo podružnica dejansko opravljala,
(c) dokumentacijo glede tehnične opremljenosti prostorov, ki omogoča varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF ter zagotavlja ustrezno ločitev posameznih funkcij poslovanja in možnost njihove medsebojne povezave,
(d) dokumentacijo o uporabljenih informacijskih sistemih ter strategijo razvoja informacijskih sistemov in politiko varnosti informacijskih sistemov, ki bo zagotavljala varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov v okviru opravljanja investicijskih storitev oziroma upravljanja MTF,
(e) dokumentacijo glede sposobnosti pravočasnega, točnega in standardiziranega poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev in drugim nadzornim institucijam.
10. člen 
(opis jamstva za terjatve vlagateljev) 
Investicijsko podjetje tretje države mora zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja v državi sedeža investicijskega podjetja. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic ter obveznosti vlagateljev oziroma investicijskih podjetij ter opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti.
3. KONČNI DOLOČBI 
11. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 106/07).
12. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2016-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-1611-0153
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost