Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3694. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025), stran 12760.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025), št. 07-07/16 z dne 31. avgusta 2016, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2016do 31. decembra 2025 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Žužemberk, ki meri 14.372,28 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Žužemberk, oziroma v katastrskih občinah Gornji Križ, Reber, Žužemberk, Šmihel pri Žužemberku, Žvirče, Hinje, Sela pri Hinjah, Veliko Lipje, Stavča vas, Dvor, Ajdovec in Brezova Reber.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Žužemberk je s 1. januarjem 2016 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,1 % državnih gozdov in 1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 9.635,04 ha, od katere je 9.605,17 ha večnamenskih gozdov in 29,87 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 283,5 m3/ha, od tega 45,1 m3/ha iglavcev in 238,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,03 m3/ha, od tega 1,97 m3/ha iglavcev in 7,06 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Žužemberk določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 9.426,16 ha,
– ekološke funkcije na površini 664,43 ha ter
– socialne funkcije na površini 225,48 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žužemberk za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2025 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 666.000 m3, od tega 103.375 m3 iglavcev in 562.625 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.789,44 ha,
– nega drogovnjaka na površini 257,78 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 600 dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 400 kosov,
– nega habitatov prostoživečih živali, in sicer košnja travinj na površini 30 ha, vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, omejkov, protivetrnih pasov in gozdnega roba na površini 4 ha, vzdrževanje vodnih virov in kalov v obsegu 20 kosov, vzdrževanje večjega vodnega vira v obsegu 2 kosa, sajenje sadik plodonosnega drevja v obsegu 700 sadik, puščanje stoječe biomase v obsegu 300 m3 in ohranjanje biotopov na površini 5 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žužemberk v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2025 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, krajevne enote Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk (2016–2025).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-357/2016
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2016-2330-0013
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano