Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3691. Pravilnik o uvrstitvi oseb na čakalni seznam zaradi zdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa, stran 12757.

  
Na podlagi drugega odstavka 18. člena in za izvajanje 30. člena Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o uvrstitvi oseb na čakalni seznam zaradi zdravljenja s presaditvijo delov človeškega telesa 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa način izbire oseb za zdravljenje s presaditvijo delov človeškega telesa (v nadaljnjem besedilu: deli telesa), uvrstitev na čakalne sezname prejemnikov (v nadaljnjem besedilu: čakalni seznam), način vodenja čakalnih seznamov, merila za dodeljevanje delov telesa in obravnavo prejemnikov po presaditvi delov telesa.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnih celic.
2. člen 
(1) Prejemniki delov telesa so osebe z okvaro dela telesa, ki je dosegla takšno stopnjo, da je ni več mogoče zdraviti z drugimi načini sodobne medicine, in osebe, ki so zaradi okvare dela telesa pri svojih življenjskih aktivnostih tako omejene, da potrebujejo zdravljenje s presaditvijo dela telesa.
(2) Za vsak del telesa transplantacijski center oziroma uporabnik tkiv in celic sprejme operativni postopek (v nadaljnjem besedilu: OP), v katerem se določijo indikacije in kontraindikacije za presaditev. OP se objavi na spletni strani transplantacijskega centra oziroma uporabnika tkiv in celic.
3. člen 
(1) V OP se določi za katere dele telesa se ugotavlja tkivna skladnost in se zanje uporabljajo tudi imunogenetska merila.
(2) Ugotavljanje tkivne skladnosti opravlja zdravstveni zavod z mednarodno akreditacijo, ki ga za to pooblasti ministrstvo, pristojno za zdravje.
4. člen 
(1) Transplantacijski centri oziroma uporabniki tkiv in celic delujejo na podlagi sprejetih OP.
(2) OP za organe se uskladi s priročnikom Eurotransplant, ki se objavi na spletni strani Slovenija-transplant.
(3) OP vsebujejo najmanj zahteve, ki jih določa ta pravilnik, predoperativno pripravo prejemnika, operativni poseg, postopek zdravljenja, postoperativno spremljanje, pravila za ponovno nujno presaditev ter postopek zagotavljanja kakovosti in varnosti dela.
(4) OP se strokovno preverjajo najmanj vsaki dve leti.
(5) OP so shranjeni povsod, kjer se obravnavajo prejemniki pred in po presaditvi delov telesa in so dostopni vsem zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ki zdravijo in negujejo te prejemnike.
II. NAČIN VODENJA ČAKALNIH SEZNAMOV ZA ČLOVEŠKE ORGANE 
5. člen 
(1) Za vsak posamezen človeški organ (v nadaljnjem besedilu: organ) se vodi čakalni seznam.
(2) Transplantacijski centri podatke o prejemnikih iz 42. člena Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15; v nadaljnjem besedilu: zakon) sporočajo Slovenija-transplant.
(3) Podatki o prejemnikih organov mrtvih darovalcev se lahko izmenjujejo s pristojnim ali pooblaščenim organom držav članic Evropske unije in tretjimi državami, s katerimi je vzpostavljeno vzajemno sodelovanje.
6. člen 
(1) Oseba se uvrsti na čakalni seznam na podlagi njene predhodne pisne privolitve.
(2) Na čakalni seznam se uvrščajo osebe, ki imajo status zavarovane osebe na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
(3) Oseba mora biti obveščena o zdravljenju, čakalni dobi na presaditev in načinu izbire prejemnika v skladu s predpisi o pacientovih pravicah in zakonom.
(4) Oseba, ki izpolnjuje indikacije in pri kateri ni kontraindikacij za presaditev organa, se predstavi interdisciplinarnemu konziliju strokovnjakov v transplantacijskem centru za področje presaditve organov (v nadaljnjem besedilu: interdisciplinarni konzilij).
(5) Odločitev o uvrstitvi na čakalni seznam za presaditev organa sprejme interdisciplinarni konzilij.
(6) V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja lahko interdisciplinarni konzilij postavi indikacijo za nujno presaditev organa.
7. člen 
(1) Pri izbiri prejemnikov organov se upoštevajo najmanj merila, določena s priročnikom Eurotransplant, in sicer:
– imunogenetska merila,
– medicinska merila, med katera sodi tudi stopnja nujnosti posega,
– čas čakanja,
– posebne okoliščine, določene v OP.
(2) Transplantacijski center v OP opredeli merila za vrstni red za izbiro prejemnika organov zaradi zdravljenja.
8. člen 
(1) Čakalni seznami iz 5. člena tega pravilnika se vodijo v elektronski obliki.
(2) Po odločitvi interdisciplinarnega konzilija klinični transplantacijski koordinator (v nadaljnjem besedilu: KTK) uvrsti prejemnika na čakalni seznam.
(3) Uvrstitev, vsako spremembo pri prejemniku in izbris iz čakalnega seznama je treba v čakalni seznam vnesti najpozneje v 24 urah.
(4) Kadar je presaditev organa nujna, se uvrstitev na čakalni seznam opravi takoj.
9. člen 
(1) Vsako spremembo zdravstvenega stanja prejemnika oziroma, ko se pojavijo kontraindikacije, ki začasno onemogočajo presaditev organa, se sporoči KTK, ki označi, da zaradi spremembe zdravstvenega stanja, prejemnik trenutno ne more prejeti organa.
(2) Ko se zdravstveno stanje prejemnika izboljša oziroma, ko niso več podane kontraindikacije, se po odločitvi interdisciplinarnega konzilija pri prejemniku izbriše oznaka iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja prejemnika interdisciplinarni konzilij sprejme odločitev glede nujne presaditve organa.
(4) Transplantacijski center v OP določi postopek spremljanja in sporočanja sprememb pri prejemniku, ki je uvrščen na čakalni seznam.
10. člen 
(1) Odločitev o izbrisu prejemnika iz čakalnega seznama na podlagi meril, določenih v OP transplantacijskega centra, sprejme interdisciplinarni konzilij.
(2) Prejemnik lahko na lastno željo in v pisni obliki poda zahtevo za izbris iz čakalnega seznama.
(3) Prejemnika, mlajšega od 18 let, in prejemnika, ki ni sposoben za razsojanje, se lahko izbriše iz čakalnega seznama na podlagi zahteve, ki jo poda njegov zakoniti zastopnik v pisni obliki. Prejemnika se ne sme izbrisati iz čakalnega seznama, če prejemnik temu izrecno nasprotuje in je sposoben razumeti pomen svoje izjave, razen če za presaditev obstaja medicinska kontraindikacija.
(4) Če prejemnik ni podal zahteve za izbris iz čakalnega seznama in na presaditev ni prišel, se ga izbriše iz čakalnega seznama. Odsotnost je opravičena, če gre za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek, ki je prejemniku fizično onemogočil prihod na izvedbo presaditve in je sporočena takoj, ko je to mogoče.
(5) Opravičenost odsotnosti iz prejšnjega odstavka ugotavlja interdisciplinarni konzilij.
(6) KTK prejemnika izbriše iz čakalnega seznama v primeru njegove smrti ali po izvedeni presaditvi, in sicer v 24 urah po prejemu obvestila o smrti prejemnika oziroma izvedeni presaditvi.
III. NAČIN VODENJA ČAKALNIH SEZNAMOV ZA TKIVA IN CELICE 
11. člen 
(1) Za vsako posamezno tkivo in celico se vodi čakalni seznam.
(2) Neuporabljena tkiva in celice se lahko ponudijo drugemu uporabniku tkiv in celic, kadar je to skladno z medicinskimi merili in OP.
(3) Uporabniki tkiv in celic podatke iz 18. člena Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07; v nadaljnjem besedilu: ZKVČTC), sporočajo Slovenija-transplant.
12. člen 
(1) Osebe se uvrsti na čakalni seznam na podlagi predhodne pisne privolitve.
(2) Na čakalni seznam se uvrščajo osebe, ki imajo status zavarovane osebe na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.
(3) Oseba mora biti obveščena o zdravljenju, čakalni dobi na presaditev in načinu izbire prejemnika v skladu s predpisi o pacientovih pravicah, zakonom in ZKVČTC.
(4) Odločitev o uvrstitvi na čakalni seznam sprejme lečeči zdravnik, ki bo opravil presaditev oziroma po potrebi interdisciplinarni konzilij, pristojen za področje presaditve tkiv in celic.
(5) V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja lahko lečeči zdravnik, ki opravi presaditev oziroma interdisciplinarni konzilij iz prejšnjega odstavka postavi indikacijo za nujno presaditev tkiva in celic.
13. člen 
(1) Pri izbiri prejemnikov tkiv in celic se upoštevajo naslednja merila:
– medicinska merila, med katera sodi tudi stopnja nujnosti posega,
– čas čakanja,
– posebne okoliščine, določene v OP.
(2) Uporabnik tkiv in celic v OP opredeli merila za vrstni red za izbiro prejemnika tkiv in celic zaradi zdravljenja.
14. člen 
(1) Čakalni seznami iz 11. člena tega pravilnika se vodijo v elektronski obliki.
(2) Po odločitvi lečečega zdravnika, ki bo opravil presaditev oziroma interdisciplinarnega konzilija iz četrtega odstavka 11. člena tega pravilnika, pooblaščena oseba uporabnika tkiv in celic uvrsti prejemnika v čakalni seznam.
(3) Uvrstitev, vsako spremembo pri prejemniku in izbris iz čakalnega seznama je treba v čakalni seznam vnesti najpozneje v 24 urah.
(4) Kadar je presaditev tkiva in celice nujna, se uvrstitev na čakalni seznam opravi takoj.
15. člen 
(1) Vsako spremembo zdravstvenega stanja prejemnika oziroma, ko se pojavijo kontraindikacije, ki začasno onemogočajo presaditev tkiva in celic, se sporoči pooblaščeni osebi uporabnika tkiv in celic, ki označi, da zaradi spremembe zdravstvenega stanja prejemnika trenutno ne more prejeti tkiva in celic.
(2) Ko se zdravstveno stanje prejemnika izboljša oziroma, ko niso več podane kontraindikacije, se po odločitvi lečečega zdravnika, ki bo opravil presaditev oziroma interdisciplinarnega konzilija iz četrtega odstavka 11. člena tega pravilnika, pri prejemniku izbriše oznaka iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja lečeči zdravnik, ki bo opravil presaditev oziroma interdisciplinarni konzilij, sprejme odločitev glede nujne presaditve tkiva in celic.
(4) Uporabnik tkiv in celic v OP določi postopek spremljanja in sporočanja sprememb pri prejemniku, ki je uvrščen na čakalni seznam.
16. člen 
(1) Odločitev o izbrisu prejemnika iz čakalnega seznama na podlagi meril, določenih v OP uporabnika tkiv in celic, sprejme lečeči zdravnik, ki bo opravil presaditev oziroma interdisciplinarni konzilij iz četrtega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(2) Prejemnik lahko na lastno željo in v pisni obliki poda zahtevo za izbris iz čakalnega seznama.
(3) Prejemnika, mlajšega od 18 let, in prejemnika, ki ni sposoben za razsojanje, se lahko izbriše iz čakalnega seznama na podlagi zahteve, ki jo poda njegov zakoniti zastopnik v pisni obliki. Prejemnika se ne sme izbrisati iz čakalnega seznama, če prejemnik temu izrecno nasprotuje in je sposoben razumeti pomen svoje izjave.
(4) Če prejemnik ni podal zahteve za izbris iz čakalnega seznama in na presaditev ni prišel, se ga izbriše iz čakalnega seznama. Odsotnost je opravičena, če gre za nepredvidljiv in neodložljiv dogodek, ki je prejemniku fizično onemogočil prihod na izvedbo presaditve in je sporočena takoj, ko je to mogoče.
(5) Opravičenost odsotnosti iz prejšnjega odstavka ugotavlja lečeči zdravnik, ki bo opravil presaditev oziroma interdisciplinarni konzilij iz četrtega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(6) Pooblaščena oseba uporabnika tkiv in celic prejemnika izbriše iz čakalnega seznama v primeru njegove smrti ali po izvedeni presaditvi, in sicer 24 ur po prejemu obvestila o smrti prejemnika oziroma izvedeni presaditvi.
IV. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PREJEMNIKA 
17. člen 
(1) Zdravstveno stanje prejemnika na čakalnem seznamu mora biti kontrolirano v rednih časovnih obdobjih v skladu s OP transplantacijskega centra oziroma uporabnika tkiv in celic.
(2) Časovno obdobje iz prejšnjega odstavka določi zdravnik, določen v skladu z OP.
(3) Prejemnik mora biti v času čakanja na presaditev ves čas dosegljiv na telefonski številki, ki jo navede ob uvrstitvi na čakalni seznam.
18. člen 
(1) Spremljanje prejemnika po presaditvi se vodi v skladu z OP.
(2) Prejemnik mora po presaditvi hoditi na redne kontrolne preglede v skladu s prejetimi navodili zdravnika, določenega v OP.
19. člen 
(1) Ponovna presaditev dela telesa je upravičena, kadar pride do dokončne odpovedi oziroma prenehanja funkcionalnosti že presajenega dela telesa.
(2) Prejemnik, pri katerem je predvidena ponovna presaditev, se uvrsti v skladu z istimi merili in na isti čakalni seznam kot prejemnik za prvo presaditev.
(3) Za ponovno nujno presaditev dela telesa veljajo posebna pravila, ki morajo biti opredeljena v OP transplantacijskega centra oziroma uporabnika tkiv in celic.
V. PREDHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(1) Transplantacijski centri ter uporabniki tkiv in celic sprejmejo OP v treh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika in jih objavijo na svojih spletnih straneh.
(2) Čakalni seznami se vzpostavijo v štirih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o načinu vodenja čakalnih seznamov ter imunogenetskih in medicinskih merilih za določitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delov človeškega telesa (Uradni list RS, št. 70/03, 121/04, 61/07 – ZKVČTC in 56/15 – ZPPDČT) in Pravilnik o načinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delov človeškega telesa (Uradni list RS, št. 70/03 in 56/15 – ZPPDČT).
22. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-28/2016/46
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-2711-0004
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost