Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3665. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2017, stran 12681.

  
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16) je župan Občine Dobje dne 20. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2017
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2017, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16).
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2016. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2016 = 114.918,52 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-0065/2016(01)
Dobje, dne 20. decembra 2016
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.