Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3646. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 12612.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16 in 58/16) se v 13. členu 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. v Ministrstvu za pravosodje:
– Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice,
– Direktorat za civilno pravo,
– Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo;«.
V 12. točki se na koncu tretje alineje podpičje nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– Direktorat za dolgotrajno oskrbo;«.
2. člen 
V šestem odstavku 52. člena se črta besedilo »lahko ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka«.
3. člen 
Za enajstim odstavkom 54. člena se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Ne glede na prilogo I a se za nazive višjih vojaških uslužbencev tretjega kariernega razreda, ki so zdravniki, določi šest mesecev delovnih izkušenj.«.
4. člen 
Priloga V se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s to uredbo uskladijo najpozneje v šestdesetih dneh od njene uveljavitve.
6. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0046
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik