Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3643. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti, stran 12581.

  
Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o navzkrižni skladnosti 
1. člen 
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15 in 18/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina) 
Ta uredba določa pravila o navzkrižni skladnosti za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo,zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen 
V 2. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kmetijske površine so površine iz pododstavka (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU.«.
3. člen 
V drugem odstavku 7. člena se beseda »Upravičencu« nadomesti z besedo »Zavezancu«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo za zavezance za PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC in PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST iz priloge 1 te uredbe, ki izjemoma kosijo vsaj enkrat do 15. oktobra naslednjega leta, kadar gre za trajno travinje, za katero se v tekočem letu uveljavlja ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v okviru operacij »Trajno travinje I« z obvezno zahtevo TRZ_I_NPAS, »Trajno travinje II« z izbirno zahtevo TRZ_II_NPAS, »Posebni traviščni habitati« z izbirno zahtevo HAB_NPAS, »Traviščni habitati metuljev« z obvezno zahtevo MET_NPAS, »Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov« z izbirno zahtevo VTR_NPAS ali »Steljniki« iz predpisa, ki ureja ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.«.
4. člen 
V prilogi 1 v tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika, DKOS 5: MINIMALNO UPRAVLJANJE ZEMLJIŠČ (EROZIJA), se besedilo v vrstici z zahtevo 26 spremeni tako, da se glasi:
»
26. Na kmetijskih površinah ni očitnih sledi zaradi neprimerne uporabe mehanizacije.
«. 
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Prst in zaloga ogljika, DKOS 6: VZDRŽEVANJE RAVNI VSEBNOSTI ORGANSKE SNOVI V TLEH, se besedilo v stolpcu UKREP v vrstici z zahtevo 28 spremeni tako, da se glasi:
»
Žetveni ostanki na ornih strniščih se ne smejo kuriti.
«. 
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost, PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC, se besedilo v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS v vrsticah z zahtevama 29 in 30 spremeni tako, da se glasi:
»
Na vseh območjih Natura (območja iz Poglavja 1 Priloge 2 k Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000 – ptice)) z varstvenimi cilji ohraniti sedanji obseg ali povečati obseg trajnih travnikov, kot so določeni v 9. členu te uredbe, ali ohraniti obstoječe razmerje med gozdnimi in travniškimi površinami, ali ohraniti obstoječe ekološke značilnosti ekstenzivno obdelovanih travišč, pri čemer za vse zavezance iz 3. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) travniške površine velja, da deleža teh površin ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju.
Na vseh območjih Natura 2000 – ptice z varstvenim ciljem ohraniti sedanji delež ekstenzivnih sadovnjakov (če ne izpolnjuje prve in druge alineje tretjega odstavka 25. člena Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev), pri čemer za vse zavezance iz 3. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) take sadovnjake velja, da se površine ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju.
«. 
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost, PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST, se besedilo v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS v vrsticah z zahtevama 32 in 33 spremeni tako, da se glasi:
»
Na vseh območjih Natura (območja iz Poglavja 1 Priloge 2 k Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000 – habitati)) z varstvenimi cilji ohraniti sedanji obseg ali povečati obseg trajnih travnikov, kot so določeni v 9. členu te uredbe, ali ohraniti obstoječe razmerje med gozdnimi in travniškimi površinami, ali ohraniti obstoječe ekološke značilnosti ekstenzivno obdelovanih travišč, pri čemer za vse zavezance iz 3. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali najemu) travniške površine velja, da deleža teh površin ne smejo zmanjšati na račun površin v zaraščanju.
Tehnike obdelave zemljišča morajo omogočati normalno uspevanje habitatov – travnikov. Agresivne tehnike košnje in/ali mulčenja, ki poškodujejo travno rušo niso dovoljene.
«. 
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Krajina, minimalna raven vzdrževanja, DKOS 7: OHRANJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, se v stolpcih UKREP, SMERNICE in ZAHTEVE v vrstici z zahtevo 35 besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
Tujerodne vrste z invazivnim potencialom se redno odstranjuje.
Kmetje morajo na celotnem kmetijskem gospodarstvu obstoječe sestoje tujerodnih vrst z invazivnim potencialom odstranjevati s puljenjem, košnjo in pašo ali na druge načine preprečevati njihovo širjenje. Seznam tujerodnih vrst z invazivnim potencialom, na katere se zahteva nanaša: 
– rudbekija/deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
– kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
– orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)
– enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
– ambrozija/pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia), s katero se ravna v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/10)
35. Na kmetijskih površinah ni tujerodnih vrst z invazivnim potencialom.
«. 
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Krajina, minimalna raven vzdrževanja, DKOS 7: OHRANJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, se na koncu tabele za zahtevo 35 doda nova zahteva 36, ki se glasi:
»
Prepoved rezanja žive meje in sekanja dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri ptičih.
Ozaveščen gospodar ne posega v mejice in drevesa v času gnezdenja ptic, saj s tem prispeva k raznovrstnosti živalskih vrst v svojem okolju, ne dela nepotrebne škode in ohranja zavetje vrstam, ki uničujejo škodljivce na njegovih površinah. 
36. Izkrčitev in obrezovanje ter redčenje mejic in dreves ni dovoljeno v času od 1. marca, oziroma v primeru, da še niso olistana, od olistanja mejic ali dreves do 1. avgusta.
3
«. 
Dosedanje zahteve 36 do 44 postanejo zahteve 37 do 45.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Varnost hrane, PZR 4: VARNOST ŽIVIL IN KRME, se v stolpcih ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA in ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih zahtevah 45, 46, 52, 53 in 57, ki postanejo zahteve 46, 47, 53, 54 in 58, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
46. Nosilec živilske dejavnosti vodi in hrani evidence/dokumente:
– dnevnik veterinarskih posegov,
– izsledke vseh laboratorijskih preiskav vzorcev, odvzetih živalim, ali drugih vzorcev, odvzetih za diagnostične namene,
– zapisnike in poročila o preverjanjih, opravljenih na živalih ali proizvodih živalskega izvora,
– vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo živalim.
3
47. Nosilec živilske dejavnosti vodi in hrani evidence/dokumente o:
– kakršni koli uporabi fitofarmacevtskih sredstev in biocidov,
– izsledkih vseh analiz, pomembnih za zdravje ljudi, opravljenih na rastlinam odvzetih vzorcih ali na drugih vzorcih, odvzetih za diagnostične namene.
3
53. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo upošteva izsledke vseh laboratorijskih preiskav vzorcev iz primarnih proizvodov ali drugih vzorcev, ki so pomembni za varnost krme.
3
54. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo vodi in hrani evidence/dokumente o:
– morebitni uporabi proizvodov za zaščito rastlin in biocidov,
– uporabi gensko spremenjenih semen,
– viru in količini vseh surovin za krmo ter namembnem kraju in količini vse proizvedene krme.
3
58. Nosilec živilske dejavnosti in/ali nosilec dejavnosti poslovanja s krmo razpolaga s podatki o izvoru rejnih živali in vseh snovi, ki jih uporablja pri proizvodnji živil, viru in količini vseh surovin za krmo ter s podatki, komu je dobavil živila ali krmo.
3
«. 
Dosedanje zahteve 47 do 51 postanejo zahteve 48 do 52.
Dosedanje zahteve 54 do 56 postanejo zahteve 55 do 57.
Dosedanje zahteve 58 do 71 postanejo zahteve 59 do 72.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Identifikacija in registracija živali, PZR 6: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA PRAŠIČEV, se v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih zahtevah 72 in 74, ki postaneta zahtevi 73 in 75, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
do vključno 10 živali na KMG 
 
 
do vključno 20 % neoznačenih živali oziroma ena neoznačena žival, 
 
11 ali več živali na KMG 
 
 
do vključno 10 % neoznačenih živali
 
 
 
več kot 20 % do vključno 50 % neoznačenih živali oziroma več kot ena neoznačena žival, 
 
 
 
več kot 10 % do vključno 30 % neoznačenih živali
 
 
 
več kot 50 % neoznačenih živali oziroma več kot ena neoznačena žival, 
 
 
 
 
več kot 30 % neoznačenih živali
(MK) 
do vključno 7 zamujenih dni 
 
 
več kot 7 do vključno 60 zamujenih dni
 
 
 
 
več kot 60 zamujenih dni
«. 
Dosedanja zahteva 73 postane zahteva 74.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Identifikacija in registracija živali, PZR 7: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI, se v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih zahtevah 75, 76 in 79, ki postanejo zahteve 76, 77 in 80, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
do vključno 3 živali na KMG 
 
 
do vključno 50 % neoznačenih živali oziroma do vključno ena neoznačena živali 
 
4 živali ali več na KMG 
 
 
do vključno 5 % neoznačenih živali oziroma do vključno ena neoznačena žival
 
 
 
več kot 50 % neoznačenih živali oziroma več kot ena neoznačena žival 
 
 
 
 
 
več kot 5 % do vključno 30 % neoznačenih živali oziroma več kot ena neoznačena žival
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
več kot 30 % neoznačenih živali 
do vključno 10 živali na KMG 
 
(MK) 
 
do vključno 20 % nepopolno označenih živali oziroma do vključno ena nepopolno označena žival 
 
 
več kot 20 % nepopolno označenih živali oziroma več kot ena nepopolno označena žival 
 
11 živali ali več na KMG 
 
(MK) 
 
do vključno 10 % nepopolno označenih živali 
 
 
več kot 10 % do vključno 20 % nepopolno označenih živali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
več kot 20 % do vključno 50 % nepopolno označenih živali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
več kot 50 % nepopolno označenih živali 
(MK) 
 
do vključno 7 zamujenih dni 
 
1
 
do vključno 25 % kršitev nad 7 do vključno 60 zamujenih dni
 
 
 
 
 
več kot 25 % kršitev nad 7 do vključno 60 zamujenih dni in/ali do vključno 25 % kršitev nad 60 dni in/ali do vključno 2 premika, ki sta evidentirana kot nepravilnost
 
 
 
 
 
več kot 25 % kršitev nad 60 zamujenih dni in/ali več kot 2 premika, ki sta evidentirana kot nepravilnost
«. 
Dosedanji zahtevi 77 in 78 postaneta zahtevi 78 in 79.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Identifikacija in registracija živali, PZR 8: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA OVC IN KOZ, se v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih zahtevah 81 in 84, ki postaneta zahtevi 82 in 85, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
do vključno 10 živali na KMG 
 
 
do vključno 20 %, neoznačenih žival oziroma do vključno ena neoznačena žival. 
 
11 ali več živali na KMG 
 
 
do vključno 10 % neoznačenih živali
 
 
 
več kot 20 % do vključno 50 % neoznačenih živali oziroma več kot ena neoznačena žival. 
 
 
 
več kot 10 % do vključno 30 % neoznačenih živali
 
 
 
več kot 50 % neoznačenih živali oziroma več kot ena neoznačena žival. 
 
 
 
 
 
več kot 30 % neoznačenih živali
(MK) 
 
do vključno 7 zamujenih dni 
 
 
več kot 7 do vključno 60 zamujenih dni
 
 
 
 
 
več kot 60 zamujenih dni
«. 
Dosedanji zahtevi 82 in 83 postaneta zahtevi 83 in 84.
Dosedanje zahteve 85 do 97 postanejo zahteve 86 do 98.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Proizvodi za zaščito rastlin, PZR 10: PRAVILNA UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, se v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanji zahtevi 98, ki postane zahteva 99, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
3
«. 
Dosedanje zahteve 99 do 110 postanejo zahteve 100 do 111.
V tabeli PODROČJE: Dobrobit živali, GLAVNA ZADEVA: Dobrobit živali, PZR 11: DOBROBIT TELET se v stolpcih ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA in ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih zahtevah 111 do 113, ki postanejo zahteve 112 do 114, in pri zahtevi 116, ki postane zahteva 117, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
112. Oprema za napajanje in krmljenje je oblikovana, grajena, nameščena in vzdrževana tako, da je onesnaženje vode in krme čim manjše in do so možnosti poškodb zaradi prerivanja za vodo in krmo med teleti čim manjše. 
3
113. Vsem teletom, mlajšim od dveh tednov, je zagotovljen nastil.
3
114. Teletom je treba zagotoviti ustrezno prehrano, primerno njihovi starosti, telesni teži ter etološkim in fiziološkim potrebam. 
Krma za teleta mora vsebovati dovolj železa, ki zagotavlja povprečno stopnjo krvnega hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l.
Teleta od drugega tedna starosti imajo na razpolago dovolj strukturne krme glede na starost, težo ter etološke in fiziološke potrebe. 
Teletom je prepovedano natikati nagobčnike.
3
117. Vsako tele prejme kolostrum čim prej po rojstvu, vsekakor pa v prvih šestih urah življenja.
3
«. 
Dosedanji zahtevi 114 in 115 postaneta zahtevi 115 in 116.
Dosedanje zahteve 117 do 137 postanejo zahteve 118 do 138.
V tabeli PODROČJE: Dobrobit živali, GLAVNA ZADEVA: Dobrobit živali, PZR 12: DOBROBIT PRAŠIČEV se v stolpcuZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, pri dosedanjih zahtevah 138 in 139, ki postaneta zahtevi 139 in 140, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
139. (MK) Svinje in mladice imajo v tednu pred prasitvijo na voljo material (slamo) za gradnjo gnezda, razen če uporabe materiala ne dopušča način reje (sistem preluknjanih tal in sistem odgnojevanja).
140. Za brejo svinjo ali mladico v porodnem boksu je dovolj prostora, da se omogoči nemotena prasitev ali pomoč pri prasitvi. V prasitvenih boksih je pujskom zagotovljena možnost umika.
«. 
Dosedanje zahteve 140 do 154 postanejo 141 do 155.
V tabeli PODROČJE: Dobrobit živali, GLAVNA ZADEVA: Dobrobit živali, PZR 13: DOBROBIT REJNIH ŽIVALI se v stolpcih ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA in ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL, pri dosedanjih zahtevah 155 in 156, ki postaneta zahtevi 156 in 157, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»
156. Vse živali morajo imeti dostop do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop do napajanja na drug način.
3
157. Oprema za krmljenje in napajanje mora biti načrtovana, zgrajena in nameščena tako, da so možnost kontaminacije vode in krme in poškodbe zaradi prerivanja za vodo in krmo med živalmi čim manjše.
3
«. 
Dosedanje zahteve 157 do 160 postanejo zahteve 158 do 161.
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-39/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0147
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost