Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3499. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2017, stran 12103.

  
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 - ZGO-1, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US, 93/05 - ZVMS in 90/12 - ZdZPVHVVR) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvrševanje petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C in 40/14 - ZIN) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O 
o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2017 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odredba določa ukrepe, ki jih zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali v letu 2017 izvajajo:
– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarska organizacija),
– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI),
– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
– izvajalci, ki imajo koncesijo za peroralno cepljenje lisic in
– izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih živalskih vrst.
2. člen 
(1) Uradni veterinar območnega urada (v nadaljnjem besedilu: OU) organa, pristojnega za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava), po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe, če roki niso določeni v tej odredbi ali v programu, ki ga pripravi Uprava za izvedbo posameznih del.
(2) Veterinarska organizacija pred začetkom izvajanja del iz te odredbe o tem obvesti uradnega veterinarja OU Uprave.
(3) Veterinarska organizacija mesečno, do petega dne v mesecu za pretekli mesec, vnese podatke o opravljenih delih iz te odredbe v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).
(4) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu za pretekli mesec izpolni prilogo k računu, ki vsebuje podatke o izvedenih delih iz te odredbe, in jo posreduje uradnemu veterinarju OU Uprave v pregled in potrditev. Vzorec priloge k računu je objavljen na spletni strani Uprave.
(5) Uradni veterinar OU Uprave na podlagi podatkov iz EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te odredbe opravljena v skladu z določbami te odredbe in to potrdi s podpisom priloge do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec. V primeru neskladij pozove veterinarsko organizacijo za ustrezno uskladitev in popravke priloge. Ko je predpisana priloga potrjena s strani uradnega veterinarja, veterinarska organizacija izstavi e-račun. Potrjena priloga v pdf obliki je obvezna priloga e-računu.
(6) Po potrditvi priloge veterinarska organizacija usklajeno prilogo k računu pošlje v elektronski obliki na obrazcu iz četrtega odstavka tega člena na elektronski naslov: porocila.uvhvvr@gov.si.
3. člen 
(1) NVI mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnese podatke o opravljenih delih iz 25. do 27. člena te odredbe v EPI.
(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe NVI vnese v EPI v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.
(3) NVI do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec pošlje glavnemu uradu (v nadaljnjem besedilu: GU) Uprave zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec.
4. člen 
Izvajalci iz tretje, četrte in pete alineje 1. člena te odredbe, ki opravljajo dela po tej odredbi, poročajo v skladu s pogodbami o izvedbi del.
5. člen 
(1) Veterinarske organizacije in NVI odvzamejo vzorce iz te odredbe, jih označijo in vnesejo podatke v EPI v skladu s predpisom, ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija in NVI podatke o odvzemu vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, številka zapisnika o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu (ZOVT), naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je vzorce odvzel) vneseta v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu. V dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu, veterinarska organizacija vpiše tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tej odredbi (tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih kliničnih pregledih in njihovih rezultatih.
6. člen 
(1) Veterinarske organizacije podatke o opravljenih cepljenjih v skladu s to odredbo vnesejo v EPI v skladu s predpisom, ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija podatke o opravljenem cepljenju (datum in vrsta cepljenja, številko zapisnika o opravljenem cepljenju, naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je cepljenje opravil) vnese v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu, v skladu s predpisom, ki ureja sledljivost zdravil.
(3) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki so lahko v prometu v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja zdravila.
(4) Če za določeno bolezen ni ustreznega cepiva iz prejšnjega odstavka, se opravi cepljenje s cepivom, ki ima dovoljenje organa, pristojnega za zdravila, za vnos zdravila v Republiko Slovenijo.
7. člen 
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati na predpisan način in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU Uprave.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, je treba živali, pri katerih se izvajajo dela iz te odredbe, razen perutnine, čebel in rib, individualno označiti s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi znamkami, tetovirati ali označiti na način, ki omogoča njihovo nedvoumno prepoznavnost v zvezi z izvedenimi deli oziroma rezultati preiskav iz te odredbe.
8. člen 
Veterinarske organizacije, NVI in druge organizacije, ki se pri svojem delu seznanijo s podatki, pridobljenimi na podlagi te odredbe, osebne podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Druge podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, varujejo kot poslovno skrivnost in jih brez predhodnega dovoljenja Uprave ne smejo obdelovati in objavljati.
9. člen 
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe NVI pošlje uradnemu veterinarju OU Uprave, ki je izdal odločbo, s katero je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
(2) Rezultate preiskav iz 25. do 30. člena ter druge alineje prvega odstavka 31. člena te odredbe pošlje NVI na OU Uprave, z območja katerega je bil vzorec poslan, v primeru pozitivnih ali sumljivih rezultatov pa tudi na GU Uprave.
10. člen 
Stroški izvajanja sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali iz te odredbe se krijejo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU 
11. člen 
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s 1. točko poglavja C Priloge X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) Uredbo Komisije (EU) 2016/1396 z dne 18. avgusta 2016 o spremembi nekaterih prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 255 z dne 19. 8. 2016, str. 76), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Laboratorijsko testiranje na BSE je treba opraviti:
– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe Komisije z dne 28. septembra 2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9. 2009, str. 35), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/851 z dne 26. maja 2016 o spremembi Priloge k Odločbi 2009/719/ES glede pooblastitve Hrvaške za revizijo njenega letnega programa spremljanja BSE (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013, str. 131), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/719/ES); vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje goveda, preiskave pa opravi NVI;
– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke 2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje goveda, preiskave pa opravi NVI;
– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48 mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v obratih iz točke h) prvega odstavka 24. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: odobreni obrati kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti) in opravi preiskave;
– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri vsem govedu ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave; ob vsakem sumu na BSE je treba opraviti tudi potrditvene in ločevalne preiskave, ki jih opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi GU Uprave.
(3) Za laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka se uporabljajo metode in protokoli iz točke 3.1. poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES in hitri testi iz 4. točke poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
12. člen 
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske goveje levkoze, je treba:
– serološko preiskati vzorce krvi vsega goveda, starejšega od 12 mesecev, v skladu s programom vzorčenja, ki ga pripravi Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI;
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri postmortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave pa opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU Uprave in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
13. člen 
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba prijaviti primere abortusov pri govedu, za katere se sumi, da bi lahko bili posledica bruceloze, poslati abortiran material v preiskavo na brucelozo na NVI ter o tem obvestiti uradnega veterinarja OU Uprave.
14. člen 
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba:
– z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati vse govedo, starejše od šestih tednov, v 25 odstotkih čred; program pripravi Uprava, intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali, najpozneje do 20. novembra 2017;
– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri postmortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave pa opravi NVI.
15. člen 
(1) Zaradi zgodnjega odkrivanja prisotnosti vozličastega dermatitisa je treba opraviti klinične preglede v rejah goveda v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Preglede opravijo veterinarske organizacije.
16. člen 
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, o tem pisno, z obrazložitvijo, obvesti OU Uprave.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI 
17. člen 
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skladu s 1. točko poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Laboratorijsko testiranje na TSE je treba opraviti:
– pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri najmanj 2500 poginulih in usmrčenih ovcah in 500 poginulih in usmrčenih kozah, starejših od 18 mesecev; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri vseh ovcah in kozah, zaklanih v odobrenih klavnicah, starejših od 18 mesecev; vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave pa opravi NVI;
– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in kozah, starejših od 18 mesecev, ki izvirajo iz tropov, ki so v postopku zatiranja klasičnega ali atipičnega praskavca; seznam rej, ki so v postopku eradikacije, zagotovi uprava, vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in koze iz tropov, ki imajo status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za klasični praskavec, starejših od 18 mesecev; seznam rej, ki imajo status zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja za klasični praskavec, je dostopen na spletni strani Uprave, vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri usmrčenih ovcah in kozah, starejših od 18 mesecev, v skladu z odločbo uradnega veterinarja OU Uprave v okviru zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v okuženem tropu; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(3) Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka je treba izvesti v skladu z metodami in protokoli iz točke 3.2. in hitrimi testi iz 4. točke poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES. Ob vsakem sumu na TSE pri drobnici je treba opraviti potrditvene preiskave ter dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorni testi) vseh pozitivnih primerov TSE in BSE, če ne gre za atipični praskavec. Preiskave opravi NVI.
(4) Z metodo genotipizacije – A iz priloge, ki je sestavni del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje klasičnega praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na klasični praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI;
– pri naključnem vzorcu zaklanih ovac, ki izhajajo iz tropov iz prejšnje alineje; naključni vzorec določi Uprava, vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac, preiskave pa opravi NVI;
– odbranim ovnom na testnih postajah, in ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI.
(5) Z metodo genotipizacije – B iz priloge te odredbe je treba določiti genotip pri najmanj 100 naključno izbranih poginulih ali usmrčenih ovcah in pri vseh pozitivnih primerih TSE pri ovcah. Program naključnega vzorčenja pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
18. člen 
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella melitensis serološko preiskati vzorce krvi petih odstotkov drobnice, starejše od šestih mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi Uprava.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH 
19. člen 
(1) Za vzdrževanje statusa države, proste bolezni Aujeszkega, je treba:
– na prašičerejskih gospodarstvih preiskati vzorce krvi prašičev v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije na gospodarstvih in uradni veterinarji v klavnicah, preiskave pa opravi NVI;
– preiskati merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI.
(2) Vzorce krvi iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2017.
20. člen 
Na prisotnost virusa klasične prašičje kuge je treba preiskati en odstotek poginjenih prašičev, ki jih zbira veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS). Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
21. člen 
Vzorce iz prejšnjega člena je treba preiskati tudi na prisotnost virusa afriške prašičje kuge.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI 
22. člen 
(1) Proti atipični kokošji kugi morajo biti imune:
– jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic in pegatk na gospodarstvu, ki ima skupaj nad 350 teh živali;
– matične jate fazanov in jerebic;
– reje nojev.
(2) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se v jatah iz prejšnjega odstavka opravi:
– v matičnih jatah kokoši: en hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva vsakih šest tednov;
– v jatah nesnic konzumnih jajc: en hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva pri starosti ne manj kot 18 tednov oziroma pred razselitvijo;
– v jatah pitovne perutnine: en hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) v vsakem objektu reje z več kot 350 živalmi iz prejšnjega odstavka; preiskave se opravi na eni vselitvi v letu;
– v matičnih jatah fazanov in jerebic: enkrat letno na gospodarstvih, ki so vključena v program iz 23. člena te odredbe.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI.
23. člen 
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI.
(2) Vzorce iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2017.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH 
24. člen 
(1) Na infekciozni metritis kopitarjev (CEM) je treba v času od 15. avgusta do 31. decembra 2017 dvakrat v razmaku sedmih dni pregledati žrebce na pripustnih postajah.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih predsemenske tekočine ali semena žrebcev in genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis, ki jih zagotovi imetnik oziroma skrbnik živali.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH 
25. člen 
(1) Na virusno hemoragično septikemijo in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, preiskati plemenske jate postrvi in lipanov.
(2) V ribogojnicah, ki dajejo v promet oziroma trgujejo z živimi ribami, je treba v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat letno preiskati organe rib dovzetnih vrst.
(3) NVI opravi klinični pregled, odvzame vzorce in opravi preiskave iz tega člena.
IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH 
26. člen 
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege in tropilelozo je treba pregledati čebelje družine v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede, odvzem vzorcev in preiskave iz prejšnjega odstavka opravi NVI.
27. člen 
(1) Čebelnjake je treba pregledati na prisotnost malega panjskega hrošča v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede, odvzem vzorcev in preiskave v skladu s programom iz prejšnjega odstavka opravi NVI.
X. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH 
28. člen 
(1) Za preprečevanje stekline izvajalec peroralnega cepljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati:
– uplenjene lisice v skladu s programom Uprave;
– vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih pobere VHS.
(3) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba lisice iz prve alineje prejšnjega odstavka pregledati tudi na prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles ter jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja in določitev starosti.
(4) Zaradi zagotavljanja ugodne epizootiološke situacije morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice, ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso namenjene za preiskavo na steklino, in jih oddati VHS.
(5) Veterinarske organizacije uplenjene lisice iz drugega odstavka tega člena oddajo VHS za nadaljnje preiskave na steklino skupaj s spremnim obrazcem, ki ga izpolni uplenitelj in je dostopen na spletni strani Uprave. Če lisice niso opremljene s spremnim obrazcem, se jih ne pošlje v preiskavo.
(6) Spremni obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje vsaj naslednje podatke:
– podatke o uplenitelju (osebno ime, ime lovske družine oziroma lovišča s posebnim namenom, telefon);
– podatke o živali (vrsta živali, datum uplena oziroma najdbe, starost, podatke o odstrelu oziroma najdbi, kontakti z drugimi živalmi, ljudmi ipd.);
– podatke o lokaciji odstrela oziroma najdbe (redni odstrel, najdba poginjene oziroma povožene, odstrel na dvorišču, ime lovske družine oziroma lovišča s posebnim namenom, revir, koordinate ipd.);
– podpis uplenitelja;
– potrdilo veterinarske organizacije o prevzemu diagnostičnega materiala.
(7) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
29. člen 
(1) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba odvzeti vzorce krvi, bezgavk in jeter odstreljenih divjih prašičev in jih preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in afriški prašičji kugi ter na tuberkulozo (M. bovis).
(2) Na prisotnost bolezni iz prejšnjega odstavka je treba preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje prašiče, ki jih pobere VHS.
(3) Vzorce krvi, bezgavk in jeter odvzamejo lovci lovskih družin in lovišč s posebnim namenom v skladu s programom Uprave, vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.
30. člen 
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce v skladu s programom iz prejšnjega odstavka odvzamejo izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih vrst in NVI.
(3) Preiskave opravi NVI.
XI. SISTEM ZGODNJEGA ODKRIVANJA BOLEZNI ŽIVALI 
31. člen 
(1) V okviru zagotavljanja sistema zgodnjega odkrivanja bolezni se izvajata:
– kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovarnosti in
– ugotavljanje vzroka pogina.
(2) Biovarnost iz prve alineje prejšnjega odstavka je sistem ukrepov na gospodarstvu za zmanjševanje tveganja vnosa povzročiteljev bolezni ter njihovega širjenja v reji.
(3) Kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovarnosti iz prve alineje prvega odstavka tega člena se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(4) Ugotavljanje vzroka pogina iz druge alineje prvega odstavka tega člena se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, preiskave pa opravi NVI.
XII. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI 
32. člen 
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti prežvekovalce in enoprste kopitarje na območjih vraničnega prisada ter tiste prežvekovalce in enoprste kopitarje, ki se krmijo s krmo, ki izvira s teh območij, oziroma se ženejo na pašo na območja vraničnega prisada. Območje vraničnega prisada je območje, na katerem je bil v zadnjih 50 letih uradno potrjen primer vraničnega prisada. Seznam območij vraničnega prisada je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne, preden se živali ženejo na pašo, oziroma vsaj tri tedne pred začetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z območij vraničnega prisada.
(3) Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske organizacije.
33. člen 
Za spremljanje, preprečevanje širjenja in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika je treba:
– cepiti govedo in drobnico; cepljenje se opravi v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; cepljenje opravijo veterinarske organizacije;
– serološko pregledati vzorce krvi goveda oziroma drobnice v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– opraviti entomološki nadzor; program entomološkega nadzora pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava, preiskave opravi NVI.
XIII. KONČNA DOLOČBA 
34. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-8/2016
Ljubljana, dne 15. decembra 2016
EVA 2016-2330-0039
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost