Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016

Kazalo

3347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem, stran 11348.

  
Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in spremembe, v nadaljevanju ZSPJS) in 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15, uradno prečiščeno besedilo – Statut UP-UPB2) je Upravni odbor Univerze na Primorskem na 6. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem 
1. člen 
V Pravilniku o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem (Uradni list RS, št. 31/09, v nadaljevanju pravilnik) se v 5. členu spremeni drugi odstavek ter dodata novi tretji in četrti odstavek, tako da se glasijo:
»(2) Vsak element delovne uspešnosti se lahko oceni z oceno:
– visoko nad pričakovanji,
– nad pričakovanji,
– v skladu s pričakovanji,
– delno pod pričakovanji in
– v celoti pod pričakovanji.
(3) Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena visoko nad pričakovanji s 5 točkami, ocena nad pričakovanji s 4 točkami, ocena skladno s pričakovanji s 3 točkami in ocena delno pod pričakovanji z 2 točkama. Ocena v celoti pod pričakovanji se ne točkuje.
(4) Pri dodelitvi ocene je potrebno upoštevati sledeče kriterije:
– ocena visoko nad pričakovanji pomeni delo, ki bistveno presega povprečne kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju. Ocena visoko nad pričakovanji se lahko dodeli le na podlagi dodatnih dokazil, ki izkazujejo izjemno delo;
– ocena nad pričakovanji pomeni delo, ki presega povprečne kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju;
– v skladu s pričakovanji pomeni dobro opravljeno delo, povprečno delovno uspešnost, ki je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju;
– delno pod pričakovanji pomeni zadovoljivo opravljeno delo v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju;
– v celoti pod pričakovanji pomeni nezadovoljivo opravljeno delo v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.«
Dosedanji tretji odstavek postane novi peti odstavek.
2. člen 
Besedilo tretjega in četrtega odstavka 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri postopku ocenjevanja se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi javni uslužbenci, ki so odsotni več kot šest mesecev iz naslednjih razlogov:
– zaradi napotitve s strani delodajalca na izobraževanje, raziskovanje ali drugo delo;
– zaradi poškodbe pri delu;
– zaradi poklicne bolezni;
– zaradi starševskega dopusta.
(4) Prisotnost na delu je osnovni predpogoj, da se javnega uslužbenca lahko oceni. Javnega uslužbenca, ki na podlagi določb prejšnjega odstavka ni mogoče oceniti, se oceni ob naslednjem roku ocenjevanja iz drugega odstavka tega člena.«
3. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izpolnjevanje preverjanja pogojev se ugotovi na podlagi seštevka treh letnih ocen. Letna ocena je povprečje doseženih točk po vseh elementih ocenjevanja v posameznem letu. Pri ugotavljanju povprečne ocene se rezultat od 0,5 naprej zaokrožuje navzgor.
(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:
– ob prvem napredovanju najmanj 11 točk,
– ob drugem, tretjem in četrtem najmanj 12 točk,
– ob petem najmanj 13 točk,
– ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.
(3) Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, napredujejo za dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju dosežejo najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk.
(4) Javnemu uslužbencu, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Javni uslužbenec napreduje, ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja.
(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj v skladu s pričakovanji.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Število napredovanj, ki so določena v drugem in tretjem odstavku 12. člena, se javnemu uslužbencu ugotavlja od uveljavitve tega pravilnika dalje.
5. člen 
Pri ugotavljanju pogojev za napredovanje se ocene, ki jih je javni uslužbenec pridobil pred uveljavitvijo tega pravilnika upoštevajo in smiselno prevedejo tako, da se ustrezno upošteva ocenjevalna lestvica.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-06/16
Koper, dne 5. maja 2016
Predsednik Upravnega odbora UP 
doc. dr. Igor Stubelj l.r.

AAA Zlata odličnost