Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3330. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov, stran 11256.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba za izvajanje Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2015/2002 z dne 10. novembra 2015 o spremembi prilog IC in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1013/2006/ES) določa pristojni organ in postopke in ureditev kontrole pošiljanja odpadkov glede pošiljk odpadkov:
– ki so namenjene na ozemlje, z ozemlja ali čez ozemlje Republike Slovenije,
– med posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, če so pošiljke odpadkov povezane s tranzitom čez druge države,
– pri katerih mora biti ob njihovi prijavi v državi odpreme kot začetni pristojni organ udeležen inšpektorat, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), v skladu z drugo alinejo točke f) 15. člena Uredbe 1013/2006/ES, in
– ki so namenjene za predelavo ali odstranjevanje.
2. člen 
(samozadostnost ravnanja z odpadki) 
(1) Pri pošiljkah odpadkov iz Republike Slovenije, namenjenih za odstranjevanje, inšpektorat upošteva, da ima odstranjevanje odpadkov v Republiki Sloveniji prednost pred odstranjevanjem v tujini, če so za posamezno vrsto odpadkov v Republiki Sloveniji razpoložljive zadostne zmogljivosti objektov za odstranjevanje.
(2) Če je odstranjevanje odpadkov v tujini dovoljeno v skladu z Uredbo 1013/2006/ES in ni v nasprotju s prejšnjim odstavkom, inšpektorat upošteva, da ima odstranjevanje odpadkov v drugih državah članicah Evropske unije prednost pred odstranjevanjem v državi, ki ni članica Evropske unije.
(3) V skladu s petim odstavkom 3. člena Uredbe 1013/2006/ES se uporabljata prvi in drugi odstavek tega člena tudi za pošiljke mešanih komunalnih odpadkov, ki se razvrščajo med odpadke s seznama odpadkov s številko 20 03 01, zbranih od gospodinjstev, vključno z odpadki, ki se zberejo od drugih povzročiteljev.
II. PRISTOJNI ORGAN 
3. člen 
(pristojni organ in informator) 
(1) Pristojni organ iz 53. člena Uredbe 1013/2006/ES je inšpektorat.
(2) Informator iz 54. člena Uredbe 1013/2006/ES je uslužbenec inšpektorata, ki ga določi predstojnik inšpektorata.
III. DOKUMENTACIJA 
4. člen 
(dokumentacija) 
(1) Prijavitelj pošlje prijavo iz 4. člena Uredbe 1013/2006/ES inšpektoratu.
(2) Prijavitelj k prijavi poleg dokumentov iz 1. in 2. točke drugega odstavka 4. člena Uredbe 1013/2006/ES v skladu s 3. točko drugega odstavka 4. člena Uredbe 1013/2006/ES priloži tudi naslednjo dokumentacijo:
1. tehnični opis naprave za odstranjevanje ali predelavo odpadkov in kemično analizo odpadkov, kadar in kot jo zahteva pristojni organ ciljne države;
2. finančna garancija ali enakovredno zavarovanje v obliki bančne garancije ali zavarovalne police, veljavne za čas pošiljanja vse do dokončanja predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: finančna garancija);
3. overjeno kopijo pogodbe med prijaviteljem in prejemnikom odpadkov ali njen prepis o predelavi ali odstranjevanju odpadkov, v slovenskem ali angleškem jeziku, ki je veljavna najmanj do izdaje potrdila iz točke e) ali d) prvega odstavka 15. člena ali točke e) prvega odstavka 16. člena Uredbe 1013/2006/ES;
4. za pošiljke odpadkov čez ozemlje Republike Slovenije kopijo pogodbe med prijaviteljem in prejemnikom odpadkov;
5. za pošiljke odpadkov iz Republike Slovenije v državo, ki ni članica Evropske unije, mora prijava ali kopija prijave vsebovati tudi dokazilo, da upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje odpadkov razpolaga z ustreznim dovoljenjem ciljne države;
6. kopije dokumentov za pristojne organe drugih držav, ko je inšpektorat pristojni organ države odpreme;
7. če je prijavitelj hkrati tudi posrednik ali trgovec v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, dokazilo o razpolaganju z objektom za skladiščenje nevarnih odpadkov ali nevarnih snovi, če je prijavitelj prijavil nevarne odpadke, ali dokazilo o razpolaganju z objektom za skladiščenje, če je prijavil nenevarne odpadke;
8. pooblastilo iz četrte in pete alineje točke a) petnajstega odstavka 2. člena Uredbe 1013/2006/ES iz katerega mora biti razvidno, da bo povzročitelj, novi povzročitelj ali zbiralec z dovoljenjem vzel te odpadke nazaj; in
9. potrdilo o plačilu administrativnih in upravnih stroškov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko inšpektorat od prijavitelja, v skladu s 3. točko drugega odstavka 4. člena Uredbe 1013/2006/ES v zvezi s 14. točko 3. dela priloge II Uredbe 1013/2006/ES, zahteva tudi druge informacije, ki so nujne za presojo posamezne prijave.
5. člen 
(uporaba jezika) 
(1) V skladu s prvim odstavkom 27. člena Uredbe 1013/2006/ES se vse prijave, informacije, dokumentacija in druga obvestila predložijo inšpektoratu v slovenskem ali angleškem jeziku.
(2) Če prijave, informacije, dokumentacija in druga obvestila niso predloženi v navedenih jezikih, je treba na zahtevo inšpektorata predložiti overjene prevode v slovenski ali angleški jezik v skladu z drugim odstavkom 27. člena Uredbe 1013/2006/ES.
6. člen 
(finančna garancija) 
(1) Pošiljke odpadkov, namenjene na postopke vmesne predelave ali odstranjevanja v Republiko Slovenijo kot ciljno državo, za katere postopek nadaljnje predelave in odstranjevanja poteka v Republiki Sloveniji, mora, v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe 1013/2006/ES, po končani vmesni predelavi ali odstranjevanju pokrivati nova finančna garancija, ki jo odobri inšpektorat vključno z obliko, besedilom in višino v skladu s 6. členom Uredbe 1013/2006/ES.
(2) Za pošiljke odpadkov, namenjene na postopke vmesne predelave, mora biti predložena finančna garancija, veljavna za obdobje največ petih let ali za čas pošiljanja vse do dokončanja predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov.
(3) Za pošiljke odpadkov, namenjene brez postopkov vmesne predelave, mora biti predložena finančna garancija, veljavna za obdobje največ treh let ali za čas pošiljanja vse do dokončanja predelave ali odstranjevanja prijavljenih odpadkov.
(4) V primeru splošne prijave na podlagi 13. člena Uredbe 1013/2006/ES se lahko namesto finančne garancije za kritje celotne splošne prijave predloži finančno jamstvo, ki krije dele splošne prijave.
(5) Za pošiljke odpadkov čez ozemlje Republike Slovenije, ki hkrati pomeni tranzit teh odpadkov čez ozemlje Skupnosti, inšpektorat v skladu s 6. členom Uredbe 1013/2006/ES:
1. preveri višino finančne garancije in po potrebi določi dodatno finančno garancijo v skladu s 6. členom Uredbe 1013/2006/ES ne glede na to, da je finančno garancijo odobril pristojni organ države odpreme ali ciljne države, in
2. odobri finančno garancijo, vključno z obliko, besedilom in višino v skladu s 6. členom Uredbe 1013/2006/ES, če finančne garancije ni odobril pristojni organ države odpreme ali ciljne države.
7. člen 
(ugovori pošiljkam odpadkov) 
(1) Inšpektorat vedno ugovarja pošiljki odpadkov v skladu s točko c) prvega odstavka 11. člena ali točko d) prvega odstavka 12. člena Uredbe 1013/2006/ES, če je bil prijavitelj ali prejemnik spoznan za krivega kaznivega dejanja ali prekrška zaradi nezakonite pošiljke ali drugega nezakonitega dejanja, povezanega z varstvom okolja, in če rok za izbris te odločbe, sodbe ali sklepa o prekršku iz uradne evidence še ni potekel.
(2) Inšpektorat vedno ugovarja pošiljkam odpadkov v Republiko Slovenijo na podlagi 11. in 12. člena Uredbe 1013/2006/ES:
– v skladu s točko a) prvega odstavka 11. člena Uredbe 1013/2006/ES pošiljkam odpadkov, namenjenih v objekte za odstranjevanje v Republiki Sloveniji,
– v skladu s točko g) prvega odstavka 11. člena Uredbe 1013/2006 pošiljkam odpadkov, namenjenih v sežigalnice za predelavo trdnih komunalnih odpadkov, če se morajo zato odpadki, nastali v Republiki Sloveniji, odstraniti ali če je treba s temi odpadki ravnati v nasprotju s programi ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji, ali
– v skladu s točko b) prvega odstavka 12. člena Uredbe 1013/2006/ES pošiljkam odpadkov, namenjenih v objekte za predelavo, ali v skladu s točko b) prvega odstavka 11. člena Uredbe 1013/2006/ES, namenjenih v objekte za odstranjevanje, ki nimajo zadostnih zmogljivosti.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek inšpektorat v skladu s točko a) prvega odstavka 11. člena Uredbe 1013/2006/ES ugovarja pošiljkam odpadkov, ki se razvrščajo med odpadke s seznama odpadkov s številko 20 03 01, zbranih od gospodinjstev, vključno z odpadki, ki se zberejo od drugih povzročiteljev, pri čemer so za namene uporabe te uredbe mešani komunalni odpadki še vedno mešani komunalni odpadki tudi po postopku obdelave, ki njihovih lastnosti ni bistveno spremenil.
8. člen 
(zahteve za prevoz) 
(1) Prijavitelj mora izpolnjevati v soglasjih pristojnih organov določene pogoje v skladu s prvim do četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 1013/2006/ES in zagotoviti, da tudi prevoznik ali njegov pooblaščenec izpolnjujeta pogoje iz teh soglasij in druge pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz odpadkov.
(2) Pri pošiljkah odpadkov, poslanih v skladu s 4. do 17. členom, in v zvezi s prvim odstavkom 35. člena, petim odstavkom 37. člena, prvim odstavkom 38. člena, tretjim odstavkom 40. člena, prvim odstavkom 42. člena, prvim odstavkom 44. člena, 45. členom, prvim odstavkom 46. člena, 47. členom ali prvim in drugim odstavkom 48. člena Uredbe 1013/2006/ES mora:
– prijavitelj zagotoviti, da hrani pri sebi izvod transportnega dokumenta in izvode prijavnega dokumenta, ki vsebujejo pisna soglasja in pogoje, ki so jih izdali oziroma določili pristojni organi;
– prevoznik ali njegov pooblaščenec izpolniti ustrezne rubrike v transportnem dokumentu in podpisanega izročiti drugemu prevozniku ali njegovemu pooblaščencu in zagotoviti, da ta dokument ves čas spremlja prevoz odpadkov in da so izpolnjeni predpisani pogoji iz dokumenta;
– prejemnik izpolniti ustrezne rubrike v transportnem dokumentu in ga podpisanega izročiti upravljavcu objekta za predelavo ali odstranjevanje, če prejemnik ni upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
(3) Oseba, ki organizira pošiljanje odpadkov v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES, mora zagotoviti, da tudi prevoznik ali njegov pooblaščenec izpolnjujeta pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz odpadkov, ter da odpadke spremlja dokument iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES, ki ga mora pred pošiljanjem odpadkov tudi podpisati.
(4) Pri pošiljkah odpadkov v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES mora:
– oseba, ki organizira pošiljanje odpadkov v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES, zagotoviti, da hrani izvod dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
– prevoznik ali njegov pooblaščenec izpolniti ustrezne rubrike v dokumentu iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES in podpisanega izročiti drugemu prevozniku ali njegovemu pooblaščencu in zagotoviti, da ta dokument ves čas spremlja prevoz odpadkov in da so izpolnjeni predpisani pogoji iz dokumenta;
– prejemnik izpolniti ustrezne rubrike v dokumentu iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES in ga podpisanega izročiti upravljavcu objekta za predelavo ali odstranjevanje, če prejemnik ni upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
(5) Pri pošiljanju odpadkov preko meja mora prevoznik ali njegov pooblaščenec na zahtevo nadzornih organov iz 14. člena te uredbe predložiti kopijo transportnega dokumenta oziroma v primeru pošiljke odpadkov iz drugega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe 1013/2006/ES dokument iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES.
(6) Prevoznik oziroma voznik mora prevozno sredstvo ob vsakem prevozu odpadkov preko meja pravilno označiti, in sicer z veliko tiskano črko A na pravokotni tabli. Vzorec table je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen 
(oblika in način sporočanja) 
V skladu s prvim in drugim odstavkom 26. člena Uredbe 1013/2006/ES prijavitelj predloži inšpektoratu po pošti ali telefaksu in nato po pošti ali z elektronsko pošto brez digitalnega podpisa in nato še po pošti naslednje podatke in dokumente ali samo z elektronsko pošto z digitalnim podpisom:
– prijavo predvidene pošiljke v skladu s 4. in 13. členom Uredbe 1013/2006/ES,
– podatke in dokumente v skladu s 4., 7. in 8. členom Uredbe 1013/2006/ES,
– podatke o spremembah pošiljk po izdanem soglasju v skladu s 17. členom Uredbe 1013/2006/ES.
10. člen 
(upravni stroški) 
V skladu z 29. členom Uredbe 1013/2006/ES se za ustrezne in sorazmerne upravne stroške za izvajanje postopkov prijave štejejo stroški v višini 250 eurov.
11. člen 
(dopolnilne določbe v zvezi z obveznostjo prevzema odpadkov nazaj) 
(1) Ne glede na 22. oziroma 24. člen Uredbe 1013/2006/ES za pošiljke odpadkov, za katere v skladu z Uredbo 1013/2006/ES obstaja obveznost prevzema nazaj, ni treba vložiti nove prijave oziroma pridobiti pisnega soglasja inšpektorata, če se pristojni organi strinjajo, da zadostuje primerno obrazložena zahteva iz 24. člena Uredbe 1013/2006/ES, o čemer inšpektorat pisno obvesti začetni pristojni organ države odpreme.
(2) Inšpektorat v primeru iz prejšnjega odstavka o načinu in pogojih za vrnitev odpadkov pisno obvesti osebo, odgovorno za pošiljanje odpadkov preko meja, in ustrezni pristojni organ.
(3) Če obstaja obveznost plačila stroškov vrnitve odpadkov v skladu s 23. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES za odpadke, ki so bili poslani iz Republike Slovenije, se ta obveznost nanaša tudi na osebo, ki je organizirala nezakonite pošiljke odpadkov, posredovala pri njih ali jih izvedla ali kakorkoli drugače sodelovala pri nezakonitih pošiljkah odpadkov, pri čemer pa se ta obveznost ne nanaša na:
1. povzročitelja odpadkov, za katerega obstaja obveznost prevzema nazaj, če ta lahko dokaže, da je ob izročitvi odpadkov tretji osebi v Republiki Sloveniji ravnal v skladu s predpisi in ni sodeloval pri pošiljkah odpadkov,
2. izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ki je poslal odpadke v postopek odstranjevanja, če je bilo odstranjevanje odpadkov izbrano na podlagi javnega razpisa.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka opravijo pobot po določbah, ki urejajo solidarnost dolžnikov iz predpisa, ki ureja obligacije.
(5) Stroški inšpektorata, ki nastanejo v zvezi s prevzemom odpadkov nazaj, njihovo predelavo ali odstranjevanjem ali v zvezi s predelavo in odstranjevanjem na drug način, se zaračunajo zavezancem za plačilo stroškov v skladu s 23. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES. Inšpektorat lahko določi, da mora zavezanec za plačilo stroškov predvidene stroške, ki nastanejo v zvezi s prevzemom nezakonito poslanih odpadkov nazaj ali v zvezi s predelavo in odstranjevanjem na drug način, te plačati vnaprej.
(6) Če izterjava zavezanca za plačilo stroškov v skladu s 23. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES ni mogoča, stroške prevzema odpadkov nazaj ali stroške predelave in odstranjevanja na drug način z odbitkom stroškov, ki so jih inšpektoratu v skladu s prvim odstavkom tega člena povrnili povzročitelji in druge tretje osebe, za katere velja obveznost povračila stroškov, plača inšpektorat.
12. člen 
(roki za izdajo soglasja in veljavnost soglasja) 
(1) Inšpektorat izda pisno soglasje za vsako pošiljko odpadkov na ozemlje, z ozemlja ali čez ozemlje Republike Slovenije, za katero je potrebna prijava v skladu z Uredbo 1013/2006/ES.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za pošiljko odpadkov znotraj EU in s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, za katero niso podani pogoji v skladu z 10. členom ali ugovori v skladu z 11. ali 12. členom Uredbe 1013/2006/ES, šteje, da je dano tiho soglasje v skladu z 9. členom Uredbe 1013/2006/ES.
(3) Za izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji roki:
1. soglasje za pošiljko odpadkov znotraj EU se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države;
2. soglasje za pošiljko odpadkov znotraj EU s tranzitom skozi tretjo državo se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države;
3. soglasje za pošiljko odpadkov iz tretje države v Republiko Slovenijo se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države;
4. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo v tretjo državo iz Republike Slovenije, se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države;
5. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za odstranjevanje v tretjo državo iz Republike Slovenije, in pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo v eno od držav, za katere velja sklep OECD, s tranzitom skozi eno ali več držav, za katere sklep OECD ne velja, iz Republike Slovenije, se izda v skladu s točko b) drugega odstavka 35. člena Uredbe 1013/2006/ES oziroma točko b) petega odstavka 38. člena Uredbe 1013/2006/ES prej kot v 61 dneh;
6. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za odstranjevanje, zunaj EU s tranzitom skozi Republiko Slovenijo za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo, zunaj EU iz ene ali v eno od držav, za katere sklep OECD ne velja, s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, in za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo zunaj EU iz ene od držav, za katere sklep OECD ne velja, v eno od držav, za katere sklep OECD velja, in obratno, s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, se izda v skladu s točko b) drugega odstavka 35. člena Uredbe 1013/2006/ES oziroma točko b) petega odstavka 38. člena Uredbe 1013/2006/ES prej kot v 61 dneh;
7. soglasje za pošiljko odpadkov, namenjenih za predelavo, zunaj EU iz ene ali v eno od držav, za katere sklep OECD velja, s tranzitom skozi Republiko Slovenijo, se izda v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1013/2006/ES v 30 dneh po odposlani potrditvi pristojnega organa ciljne države.
(4) V pisnem soglasju k pošiljki odpadkov mora inšpektorat določiti rok veljavnosti soglasja in navesti pogoj, da je soglasje inšpektorata k pošiljki odpadkov veljavno le, če je prijavitelj pridobil tudi ustrezna soglasja drugih pristojnih organov.
(5) Ne glede na četrti in osmi odstavek 9. člena Uredbe 1013/2006/ES pisno soglasje preneha veljati, če:
a) preneha veljati pogodba, sklenjena med prijaviteljem in prejemnikom odpadkov;
b) inšpektorat prejme izjavo prijavitelja, da ne bo več izvedel nobene pošiljke odpadkov v okviru izdanega soglasja za pošiljanje odpadkov preko meja, oziroma izjavo, da je že izkoristil dovoljene količine odpadkov pred iztekom veljavnosti soglasja za pošiljanje odpadkov preko meja;
c) objekt za predelavo ali odstranjevanje odpadkov preneha obratovati;
č) objektu za predelavo ali odstranjevanje odpadkov poteče ustrezno dovoljenje;
d) inšpektorat prejme potrdilo o predelavi ali odstranjevanju prijavljenih odpadkov pred potekom veljavnosti soglasja.
13. člen 
(pridobivanje in uporaba podatkov) 
(1) Pridobivanje podatkov o imenu in naslovu, rojstnem datumu in rojstnem kraju, telefonu in telefaksu, elektronskem naslovu in podatkov o zavarovanjih, sklenjenih v zvezi s pošiljkami odpadkov, o osebah, ki sodelujejo pri pošiljkah odpadkov in z njimi povezani predelavi in odstranjevanju, ter o njihovih podjetjih, dejavnih na navedenem področju, vključno s podjetji, ki odpadke povzročajo, predelujejo in odstranjujejo, je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, dovoljeno za:
1. inšpekcijske preglede pošiljk odpadkov ter z njimi povezanih pregledov predelave in odstranjevanja;
2. preprečevanje in obravnavanje nezakonitih pošiljk odpadkov;
3. pošiljanje informacij pristojnim organom drugih držav, sekretariatu Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/93 in 23/04; v nadaljnjem besedilu: Baselska konvencija) in Komisiji;
4. načrtovanje ravnanja z odpadki, če to vključuje odpadke, namenjene pošiljkam odpadkov iz Republike Slovenije ali v Republiko Slovenijo.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka pridobivajo organi iz 14. člena in informator iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.
(3) Pridobivanje podatkov iz prvega odstavka tega člena je dovoljeno samo od neposredno vključene osebe. Brez njenega sodelovanja se lahko podatki zbirajo samo v primeru, če je to potrebno za opravljanje nalog iz 1. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Organi in informator iz drugega odstavka tega člena si lahko pridobljene podatke medsebojno izmenjujejo ter jih pošiljajo ministrstvom, pristojnim za finance, gospodarstvo, promet, zdravje in delo. Osebni podatki, ki so jih poslali organi iz šestega odstavka tega člena ali drugi tuji organi, se lahko dajo organom iz drugega odstavka tega člena, če je to potrebno za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena.
(5) Podatke iz prvega odstavka tega člena se lahko tudi brez predhodnega zaprosila pošlje sodiščem in organom kazenskega pregona, če je poznavanje teh podatkov potrebno za pregon kaznivih dejanj ali prekrškov.
(6) Podatke iz prvega odstavka tega člena se lahko pošlje informatorjem in organom, pristojnim za ravnanje z odpadki v drugih državah, sekretariatu Baselske konvencije ter Komisiji na podlagi utemeljene zahteve, če je poznavanje teh podatkov potrebno za opravljanje nalog iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena.
(7) Podatki, poslani v skladu s četrtim, petim in šestim odstavkom tega člena, se lahko uporabijo izključno v namen, za katerega so bili poslani, v druge namene pa le, če je to potrebno za preprečitev večje škode za javno dobro ali nevarnosti za javno varnost ali pregon kaznivih dejanj ali prekrškov.
IV. NADZOR 
14. člen 
(organi nadzora) 
(1) Organi, pristojni za izvajanje nadzora nad izvajanjem Uredbe 1013/2006/ES in te uredbe (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi), so inšpektorat, Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava) in Policija.
(2) Oseba, ki je stalno odgovorna za medsebojno sodelovanje z državami članicami EU v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES, je oseba, zaposlena na inšpektoratu ali ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki jo v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES s sklepom imenuje predstojnik inšpektorata ali minister, pristojen za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Oseba iz prejšnjega odstavka sporoča Komisiji v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES tudi imena oseb organov, določenih za medsebojno sodelovanje z državami članicami EU.
(4) Pri nadzoru pošiljk odpadkov, zlasti pri naključnem preverjanju pošiljk odpadkov, sodelujeta z inšpektoratom v skladu z drugim do četrtim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES Finančna uprava in Policija v skladu s to uredbo ter predpisom, ki ureja naloge in pooblastila Finančne uprave, oziroma predpisom, ki ureja naloge in pooblastila Policije.
15. člen 
(naloge organov nadzora) 
(1) Naloge inšpektorata so:
– opravljanje inšpekcijskih pregledov objektov in podjetij v okviru njegovih pristojnosti v skladu z drugim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES;
– naključna preverjanja pošiljk odpadkov ali z njimi povezane predelave ali odstranjevanja;
– odločanje, ali je pošiljka glede na predpise nezakonita;
– sodelovanje pri preprečevanju in preiskovanju nezakonitih pošiljk odpadkov na dvostranski ali večstranski ravni s pristojnimi organi nadzora drugih držav v skladu s petim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES in sprejemanje ukrepov inšpekcijskega nadzora na podlagi zahtev drugih držav članic EU v skladu s sedmim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES;
– vodenje koordinacije pristojnih organov za izvajanje nadzora iz prejšnjega člena in usklajevanje skupnih akcij nadzora ter
– priprava načrta inšpekcijskih nadzorov za nadzorne organe v skladu z drugim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES, ki se pregleda vsake tri leta in po potrebi posodablja.
(2) Finančna uprava in Policija pri izvajanju nadzora nad Uredbo 1013/2006 in to uredbo opravljata nadzor nad:
– dokumenti, ki morajo spremljati pošiljko odpadkov v skladu z določbami Uredbe 1013/2006/ES in te uredbe;
– dokumenti, ki jih države, ki niso članice OECD, zahtevajo za uvoz na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1418/2007 z dne 29. novembra 2007 glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta v nekatere države, za katere se Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne uporablja (UL L št. 316 z dne 4. 12. 2007, str. 6);
– usklajenostjo odpadkov, ki so predmet pošiljke, s podatki, navedenimi v izvodu transportnega dokumenta, pisnem soglasju pristojnega organa oziroma dokumentu iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES, in
– pravilno označenostjo prevoznih sredstev, ki prevažajo odpadke v skladu s šestim odstavkom 8. člena te uredbe.
(3) Finančna uprava in Policija določita osebo za sodelovanje v skladu s šestim odstavkom 50. člena Uredbe 1013/2006/ES in jo sporočita osebi iz drugega odstavka 14. člena te uredbe.
(4) Finančna uprava Republike Slovenije in Policija začasno zadržita pošiljko odpadkov in zadržita dokumente o prevozu, za katero obstaja sum, da je nezakonita, do pisnega obvestila inšpektorata oziroma največ za obdobje dveh ur. V pisnem obvestilu inšpektorat potrdi utemeljen sum nezakonite pošiljke odpadkov in odloči o zadržanju pošiljke. Nadzorni organ pošiljko pospremi do odobrenih prostorov ali objektov za varno skladiščenje nezakonitih pošiljk.
(5) Nadzorni organi imajo pravico do odvzema vzorcev ali odreditve odvzema akreditirani osebi, s katero je ministrstvo sklenilo pogodbo za vzorčenje in izvajanje analiz.
(6) Nadzorni organi imajo pravico vpogleda v:
– prijavni dokument in kopijo transportnega dokumenta, pisna soglasja, ki so jih izdali pristojni organi in ki vsebujejo ustrezne pogoje v zvezi s pošiljkami odpadkov;
– dokument iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES in
– dokazila iz četrtega a do četrtega c odstavka 50. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(7) Organom iz prejšnjega odstavka mora na njihovo zahtevo:
– prijavitelj izročiti dokumente iz prve alineje prejšnjega odstavka;
– oseba, ki organizira pošiljko odpadkov, izročiti dokumente iz druge alineje prejšnjega odstavka;
– oseba, ki ima v posesti zadevno snov ali predmet ali ki organizira prevoze snovi ali predmeta, izročiti dokazila iz tretje alineje prejšnjega odstavka in
– prevozno podjetje ali njegov pooblaščenec, oseba, ki neposredno opravlja prevoz, prejemnik in upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje, ki sprejme odpadke, izročiti dokumente v skladu s prvo in drugo alinejo prejšnjega odstavka.
(8) Nadzorni organi lahko za izvajanje nadzora zahtevajo informacije, navedene v prvem in drugem odstavku 18. člena Uredbe 1013/2006/ES, o pošiljkah odpadkov, ki so poslani v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES. Oseba, ki organizira pošiljko odpadkov, prejemnik in upravljavec objekta za predelavo ali odstranjevanje, ki sprejme odpadke, morajo na zahtevo nadzornih organov te informacije poslati pravočasno in v roku, ki ga določijo ti organi.
(9) Inšpektorat, Finančna uprava in Policija o odkritih nezakonitih pošiljkah odpadkov medsebojno izmenjujejo informacije skladno s protokolom, ki ga potrdijo predstojniki pristojnih nadzornih organov.
16. člen 
(priprava poročila in pošiljanje informacij) 
(1) Ministrstvo izdela poročilo v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Baselske konvencije in ga v skladu s prvim odstavkom 51. člena Uredbe 1013/2006/ES pošlje Komisiji.
(2) Ministrstvo v skladu z drugim odstavkom 51. člena Uredbe 1013/2006/ES pripravi poročilo in ga pošlje Komisiji.
(3) Organi iz 14. člena te uredbe morajo na podlagi pisne zahteve ministra pravočasno poslati informacije, potrebne za pripravo tega poročila.
17. člen 
(izdaja predhodnih soglasij) 
Ministrstvo v skladu s 14. členom Uredbe 1013/2006/ES z odločbo določi objekte za predelavo odpadkov, za katere se izdajo predhodna soglasja.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
(težji prekrški za prijavitelja ali osebo, ki organizira pošiljanje v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES) 
(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pošilja odpadke (prijavitelj ali oseba, ki organizira pošiljanje v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES), če:
1. pošlje odpadke tako, da je v skladu s 35. točko 2. člena Uredbe 1013/2006/ES pošiljka spoznana kot nezakonita pošiljka;
2. pošlje odpadke v nasprotju s pogoji, ki jih določijo pristojni organi v skladu z 10. členom Uredbe 1013/2006/ES;
3. v nasprotju s 16. členom Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni transportnega dokumenta;
4. v nasprotju z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
5. krši prepoved mešanja odpadkov med pošiljanjem iz 19. člena Uredbe 1013/2006/ES;
6. pošlje odpadke v nasprotju s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 1013/2006/ES ali ne prevzame nezakonite pošiljke nazaj v skladu s pisnim obvestilom inšpektorata o prevzemu nezakonitih pošiljk iz 24. člena Uredbe 1013/2006;
7. ne zagotovi vrnitve odpadkov v skladu z 22., 23., 24. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES;
8. krši prepoved pošiljanja odpadkov iz Republike Slovenije iz 34., 36., 39. in 40. člena Uredbe 1013/2006/ES ali
9. pošilja odpadke v državo, ki je v skladu z določbo točke a) tretjega odstavka 34. člena in točke a) drugega pododstavka prvega odstavka 37. člena Uredbe 1013/2006/ES prepovedala uvoz teh odpadkov.
(2) Z globo od 2000 eurov do 4100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
19. člen 
(lažji prekrški za prijavitelja ali osebo, ki organizira pošiljanje v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES) 
(1) Z globo od 5000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pošilja odpadke (prijavitelj ali oseba, ki organizira pošiljanje v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES), če:
1. na zahtevo nadzornega organa iz 14. člena te uredbe ne predloži transportnega dokumenta ali izvodov prijavnega dokumenta s pisnimi soglasji in pogoji zadevnih pristojnih organov v skladu s točko c) 16. člena Uredbe 1013/2006/ES ali dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
2. med osebo, ki organizira pošiljko odpadkov in prejemnikom, ki odpadke predela, ni sklenjena pogodba iz drugega odstavka 18. člena Uredbe 1013/2006/ES, če pogodba ne učinkuje pred pričetkom pošiljanja ali ne vsebuje obveznosti v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES;
3. ne hrani dokumentacije v zvezi s prijavljeno pošiljko odpadkov v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES;
4. organizira pošiljko odpadkov, pa ne hrani informacij, danih na podlagi prvega odstavka 18. člena v zvezi s pošiljko odpadkov v skladu z drugim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(2) Z globo od 1000 eurov do 2500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
20. člen 
(težji prekrški za prejemnika ali obrat, ki odpadke obdeluje) 
(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki prejme odpadke, če:
1. v nasprotju z določbami točke c), d) in e) prvega odstavka 15. člena, točke b), d) in e) prvega odstavka 16. člena, točke c) tretjega odstavka 35. člena in točke c) tretjega odstavka 42. člena Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni dolžnosti potrditve prejema pošiljke odpadkov, izdaje potrdila o dokončanju predelave ali odstranjevanja ali obveščanja o tem;
2. v nasprotju s 16. členom Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni transportnega dokumenta;
3. v nasprotju z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
4. prejme odpadke, za katere velja prepoved pošiljanja v EU iz 41. in 43. člena Uredbe 1013/2006/ES, ali
5. prejme odpadke, ki niso navedeni v dovoljenju za odstranjevanje ali predelavo.
(3) Z globo od 2000 eurov do 4100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
21. člen 
(lažji prekrški za prejemnika ali obrat, ki odpadke obdeluje) 
(1) Z globo od 5.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki prejme odpadke, če:
1. na zahtevo nadzornega organa iz 14. člena te uredbe ne predloži transportnega dokumenta ali izvodov prijavnega dokumenta s pisnimi soglasji in pogoji ustreznih pristojnih organov v skladu s točko c) 16. člena Uredbe 1013/2006/ES ali dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
2. ne hrani dokumentacije v zvezi s prijavljeno pošiljko odpadkov v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES;
3. ne hrani informacij, danih na podlagi prvega odstavka 18. člena v zvezi s pošiljko odpadkov v skladu z drugim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES.
(2) Z globo od 1000 eurov do 2500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
22. člen 
(prekrški za prevoznika odpadkov) 
(1) Z globo od 1.000 eurov do 5.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki prevaža odpadke, če:
1. ravna v nasprotju z drugo alinejo drugega odstavka ali drugo alinejo četrtega odstavka 8. člena te uredbe;
2. nadzornim organom ne predloži izvoda transportnega dokumenta v skladu s točko c) tretjega odstavka 35. člena, točko b) tretjega odstavka 38. člena, točko c) tretjega odstavka 42. člena, tretjim odstavkom 44. člena, 47. členom, prvim in drugim odstavkom 48. člena Uredbe 1013/2006/ES oziroma v primeru pošiljke odpadkov iz drugega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe 1013/2006/ES dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES ali
3. prevaža pošiljke preko meja, ne da bi prevozno sredstvo ustrezno označil, kot je določeno v šestem odstavku 8. člena te uredbe.
(2) Z globo od 400 eurov do 1200 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi voznik prevoznega sredstva, če prevoznega sredstva ni ustrezno označil, kot je določeno v šestem odstavku 8. člena te uredbe.
23. člen 
(težji prekrški za posameznika) 
Z globo od 800 eurov do 1200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. pošlje odpadke tako, da je na podlagi 35. točke 2. člena Uredbe 1013/2006/ES pošiljka spoznana kot nezakonita pošiljka;
2. pošlje odpadke v nasprotju s pogoji, ki jih določijo pristojni organi v skladu z 10. členom Uredbe 1013/2006/ES;
3. v nasprotju s 16. členom Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni transportnega dokumenta;
4. v nasprotju z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
5. krši prepoved mešanja odpadkov med pošiljanjem iz 19. člena Uredbe 1013/2006/ES;
6. pošlje odpadke v nasprotju s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 1013/2006/ES ali ne prevzame nezakonite pošiljke nazaj v skladu s pisnim obvestilom inšpektorata o prevzemu nezakonitih pošiljk iz 24. člena Uredbe 1013/2006;
7. ne zagotovi vrnitve odpadkov v skladu z 22., 23., 24. in 25. členom Uredbe 1013/2006/ES;
8. krši prepoved pošiljanja odpadkov iz Republike Slovenije v skladu s 34., 36., 39. in 40. členom Uredbe 1013/2006/ES;
9. pošilja odpadke v državo, ki je v skladu z določbami točke a) tretjega odstavka 34. člena in točke a) drugega pododstavka prvega odstavka 37. člena Uredbe 1013/2006/ES prepovedala uvoz teh odpadkov;
10. v nasprotju z določbami točke c), d) in e) prvega odstavka 15. člena, točke b), d) in e) prvega odstavka 16. člena, točke c) tretjega odstavka 35. člena in točke c) tretjega odstavka 42. člena Uredbe 1013/2006/ES ne izpolni dolžnosti potrditve prejema pošiljke odpadkov, izdaje potrdila o dokončanju predelave ali odstranjevanja ali obveščanja o tem;
11. prejme odpadke, za katere velja prepoved pošiljanja v EU iz 41. in 43. člena Uredbe 1013/2006/ES.
24. člen 
(lažji prekrški za posameznika) 
Z globo od 400 eurov do 800 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. na zahtevo nadzornega organa iz 14. člena te uredbe ne predloži transportnega dokumenta ali izvodov prijavnega dokumenta s pisnimi soglasji in pogoji ustreznih pristojnih organov v skladu s točko c) 16. člena Uredbe 1013/2006/ES ali dokumenta iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES;
2. med osebo, ki organizira pošiljko odpadkov, in prejemnikom, ki odpadke predela, ni sklenjena pogodba iz drugega odstavka 18. člena Uredbe 1013/2006/ES, če pogodba ne učinkuje ali ne vsebuje obveznosti v skladu z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES;
3. ne hrani dokumentacije v zvezi s prijavljeno pošiljko odpadkov v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES;
4. organizira pošiljko odpadkov, pa ne hrani informacij, danih na podlagi prvega odstavka 18. člena v zvezi s pošiljko odpadkov v skladu z drugim odstavkom 20. člena Uredbe 1013/2006/ES.
25. člen 
(drugi prekrški) 
(1) Z globo 600 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. v nasprotju s 16. členom Uredbe 1013/2006/ES izpolni transportni dokument nepravilno, nepopolno ali nepravočasno ali
2. v nasprotju z 18. členom Uredbe 1013/2006/ES izpolni dokument iz priloge VII Uredbe 1013/2006/ES nepravilno, nepopolno ali nepravočasno.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
26. člen 
(pristojni organ) 
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1013/2006/ES je do 31. decembra 2016 Agencija Republike Slovenije za okolje, od 1. januarja 2017 dalje pa Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
27. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe 1013/2006/ES o pošiljkah odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07).
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-51/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2015-2550-0054
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti