Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3327. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016, stran 11253.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 in 96/15), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 18. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 13/16 in 49/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina
OPIS
Proračun 2016 (v €)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.060.550
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.790.003
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.165.343
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.035.200
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
107.543
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
22.600
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
624.660
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
100.624
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500
712
DENARNE KAZNI 
3.160
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
370.568
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
148.807
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
18.740
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
17.660
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
1.080
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
251.807
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
251.807
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.149.695
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.241.604
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
364.002
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.596
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
795.782
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.224
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
23.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.246.767
410
SUBVENCIJE
79.840
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
721.321
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
165.044
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
280.563
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
621.883
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
621.883
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
39.440
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
39.440
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–89.145
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
598
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
598
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
598
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
108.049
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
108.049
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.)- (II.+V.+VIII.)
–196.596
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- VIII.)
–108.049
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
89.145
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
196.596
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine) 
Besedilo drugega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tišina v letu 2016 na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna več ne načrtuje odobrenih povratnih kreditnih sredstev iz naslova državnega proračuna za namen zadolževanja v višini 57.408 EUR.«
3. člen
(proračunski sklad) 
Besedilo drugega stavka prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 2.000 EUR«.
4. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0043/2016-1
Tišina, dne 25. novembra 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti