Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016, stran 11252.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 16. redni seji dne 29. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.237.541,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.195.996,56
70
DAVČNI PRIHODKI
4.495.561,56
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.593.167,00
703 Davki na premoženje
356.894,56
704 Domači davki na blago in storitve 
545.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
700.435,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
359.035,00
711 Takse in pristojbine 
8.000,00
712 Denarne kazni 
3.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
329.400,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
80.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgoročnih sredstev 
80.000,00
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
961.545,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
950.907,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
10.638,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.300.969,30
40
TEKOČI ODHODKI 
2.554.876,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
445.207,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
68.193,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.975.666,00
403 Plačila domačih obresti 
1.810,00
409 Rezerve 
64.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.500.071,77
410 Subvencije 
191.710,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
812.330,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
235.532,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.200.499,77
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.036.207,62
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.036.207,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
209.813,91
431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso PU
140.787,42
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
69.026,49
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.063,427,74
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
3.080,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3.080,00
750 Prejeta vračila danih posojil 
80,00
751 Sredstva prejeta s prodajo kapitalskih deležev
3.000,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
440 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
+3.080,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
50.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
50.000,00
550 Odplačila domačega dolga
50.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–1.110.347,74
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–50.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
1.063.427,74
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
1.110.347,74
S sprejetimi spremembami se uskladi tudi Načrt razvojnih programov občine za leto 2016.«
2. člen 
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00056/2015-08
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2016
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti