Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3318. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 11210.

  
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 3/12) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 16. redni seji dne 16. novembra 2016 sprejel
O D L O K 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa način in pogoje opravljanja gospodarskih javnih služb dejavnosti pogrebnih in pokopaliških storitev ter dejavnost storitev urejanja in vzdrževanja pokopališč, ki sta z Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah Občine Dobrova - Polhov Gradec opredeljeni kot obvezni lokalni javni gospodarski službi.
2. člen 
Za javne gospodarske službe, opredeljene v 1. členu tega odloka, ta odlok določa:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe in način oblikovanja tarife in obračun storitev javne službe,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe.
II. POKOPALIŠKI RED 
S tem pokopališkim redom je podrobneje določeno izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
3. člen 
(1) Javne gospodarske službe, ki jih opredeljuje ta odlok, se izvajajo na celotnem območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, in sicer na:
1. pokopališču Dobrova,
2. pokopališču Polhov Gradec,
3. pokopališču Dvor pri Polhovem Gradcu,
4. pokopališču Črni Vrh,
5. pokopališču Šentjošt nad Horjulom.
(2) Uporaba javnih gospodarskih služb, ki jih opredeljuje ta odlok je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
4. člen 
(1) Upravljavec pokopališč navedenih v prejšnjem členu tega odloka je Občina Dobrova - Polhov Gradec, ki v okviru svojega režijskega obrata (v nadaljevanju: upravljavec) zagotavlja izvajanje pokopališke dejavnosti, ki se nanaša na upravljanje ter urejanje pokopališč in obsega:
1. oddajanje prostorov za grobove v najem in
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč.
(2) Občina lahko določene naloge pri upravljanju s pokopališči prenese na posamezne Krajevne skupnosti.
(3) Pogrebna dejavnost, ki obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, je obvezna občinska gospodarska javna služba.
(4) Prevoz, priprava in upepelitev pokojnika ter priprava in izvedba pogreba je pogrebna dejavnost in je gospodarska dejavnost, ki jo lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, če izpolnjujejo zakonske in podzakonske določbe. Pogrebna dejavnost se izvaja skladno z odlokom in v dogovoru z upravljavcem pokopališča, na katerem se vrši pokop.
(5) V primeru da del pogrebnih storitev, opredeljenih z zakonom (24-urna dežurna služba) sodi med javno službo, jo izvaja režijski obrat in jo lahko prenese v podizvedbo izvajalcem pogrebne dejavnosti s predpisi ki urejajo javno naročanje. V primeru, da bi to obvezno GJS izvajal neposredno izbrani izvajalec, lahko občina za to podeli neposredne pravice javnemu podjetju.
2. Vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev
5. člen 
(1) Pogrebne storitve v okviru gospodarske dejavnosti obsegajo:
1. urejanje dokumentacije in javno obveščanje,
2. ureditev in prevoz umrlega,
3. upepelitev umrlega,
4. ureditev krste, žare in pietetnega ambienta,
5. čuvanje umrlega v mrliški vežici,
6. prenos umrlega na pokopališče,
7. izkop in zasutje jame ter zaščita sosednjih grobov,
8. izvajanje pogrebne svečanosti,
9. prva ureditev groba,
10. prekop umrlega,
11. opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom in krajevnimi običaji.
(2) Pokopališka dejavnost obsega:
1. Oddajanje prostorov za grobove v najem, kar obsega:
1. sklepanje najemnih pogodb, 
2. oddajanje prostorov za grobove v najem, 
3. obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove in 
4. vodenje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopališču (v nadaljevanju: pokopališka knjiga in kataster grobov) in evidenc prekopov in 
5. vodenje evidenc najemnikov grobov in najemnih pogodb. 
2. Urejanje in vzdrževanje pokopališč, kar obsega:
1. upravljanje s pokopališči, 
2. razdelitev na posamezne zvrsti grobov in vodenje pokopališkega načrta, 
3. vzpostavitev in vodenje katastra pokopališke infrastrukture, 
4. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih, 
5. reguliranje posegov v prostor pokopališča, 
6. zagotavljanje uporabe mrliške vežice, 
7. obnova in vzdrževanje mrliških vežic in opreme, 
8. obnova in vzdrževanje ostale komunalne opreme in naprav na pokopališčih, 
9. storitve vzdrževanja in urejanja samih pokopališč, kar obsega čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov na odlagališče, košnja zelenic, urejanje poti, urejanje živih mej, različna vzdrževalna dela ipd.), 
10. pietetno izvajanje del na pokopališču, 
11. izdajanje dokumentov v postopku za prekop ali pokop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov, 
12. prekop grobov in opustitev pokopališč, 
13. razširitev ali izgradnjo novih pokopališč, 
14. ostala dela povezana z nemotenim obratovanjem pokopališč. 
6. člen 
(1) Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec se pokopi vršijo na pokopališčih navedenih v 3. členu tega odloka.
(2) Na pokopališčih Dobrova, Polhov Gradec, Dvor pri Polhovem Gradcu, Črni Vrh, Šentjošt nad Horjulom se pokopavajo pokojni ne glede na veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso, in sicer:
1. vsi, ki so imeli (v času smrti) stalno prebivališče v Občini Dobrova - Polhov Gradec,
2. vsi, ki niso imeli stalnega prebivališča v Občini Dobrova - Polhov Gradec, vendar imajo na pokopališču Občine Dobrova - Polhov Gradec grob (družinski grob) svojci s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec in je tako želel pokojnik v soglasju z nosilcem najemne pravice,
3. vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega so pokopališča namenjena, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo njihovi svojci.
(3) Na pokopališču Dobrova se pokopavajo pokojni naslednjih vasi:
Dobrova, Brezje, Podsmreka, Komanija, Draževnik, Razori, Stranska vas, Šujica, Hruševo, Gabrje, Osredek pri Dobrovi, del Kozarij.
(4) Na pokopališču Polhov Gradec se pokopavajo pokojni naslednjih vasi:
Polhov Gradec, Pristava pri Polhovem Gradcu, Podreber, Srednja vas, Briše, Praproče, Setnik, Setnica, Selo na Polhovem Gradcu.
(5) Na pokopališču Dvor pri Polhovem Gradcu se pokopavajo pokojni naslednjih vasi:
Dvor, Hrastenice, Log pri Polhovem Gradcu, Belica, Babna Gora, Dolenja vas.
(6) Na pokopališču Črni Vrh se pokopavajo pokojni naslednjih vasi:
Črni Vrh, Smolnik, Srednji Vrh, Rovt, del Bukovega Vrha.
(7) Na pokopališču Šentjošt nad Horjulom se pokopavajo pokojni naslednjih vasi:
Šentjošt, Planina nad Horjulom, Butajnova, del Samotorice nad Horjulom.
Na pokopališču Šentjošt se lahko pokopavajo tudi pokojniki iz kraja Smrečje, ki spada v Občino Vrhnika.
(8) Neidentificirane osebe, ki so umrle na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec se pokopljejo na pokopališkem območju, kjer je bila oseba najdena ali pa na pokopališču Žale.
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev pokopališke dejavnosti
7. člen 
(1) Upravljavec, kot edini izvajalec javne službe pokopališke dejavnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec, mora:
1. zagotoviti uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje javne službe,
2. zagotoviti vsem uporabnikom pokopaliških storitev po tem odloku storitve pod enakimi pogoji in v enakem obsegu,
3. pri izvajanju storitev upoštevati sprejete predpise, standarde in normative,
4. skrbeti za razvoj dejavnosti in zagotoviti ustrezne podlage pri oblikovanju programov razvoja dejavnosti ter pripravljati letne plane upravljanja in vzdrževanja pokopališč,
5. voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune, skladno z Zakonom o javnih financah in ostalimi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje režijskih obratov,
6. pripraviti letni finančni načrt, v katerem so opredeljeni predvideni prihodki in odhodki ter predvidene aktivnosti posameznega proračunskega leta,
7. pripraviti kalkulacijo cen storitev skladno s predpisi in jo posredovati v sprejem Občinskemu svetu Občine Dobrova - Polhov Gradec ter opravljati storitve po potrjenih cenah,
8. pripraviti pokopališki red, izdelati pokopališki načrt in opremiti pokopališča skladno z zahtevami tega odloka,
9. uporabljati in vzdrževati infrastrukturne objekte in naprave v skladu z načeli dobrega gospodarja,
10. zagotoviti izvedbo obveznosti v rokih, ki jih določa ta odlok,
11. izvajati ostale aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno opravljanje pokopaliških storitev in njihovo dostopnost uporabnikom.
(2) Izvajalec javne službe pogrebnih storitev, ki jih uporabniki iščejo prosto na trgu, morajo:
1. biti registrirani za izvajanje dejavnosti po tem odloku, oziroma morajo imeti obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ostala potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
2. zagotavljati izvajanje storitev v skladu z zakonodajo in predpisanimi standardi in normativi,
3. spoštovati pokopališki red in
4. uporabljati infrastrukturne objekte in naprave v skladu z načeli dobrega gospodarja.
8. člen 
(1) Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi ureditvenega načrta, ob tem pa se upošteva potrebe za najmanj 30 let.
(2) Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.
(3) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo, zidom oziroma zimzelenim rastlinjem in mora biti odmaknjeno od drugih objektov.
(4) Pokopališče mora imeti shrambo za orodje in urejen prostor za odlaganje odpadkov. Pokopališče ima praviloma tudi mrliško vežico s sanitarijami, prostorom za svojce in prostor za začetek pogrebnih svečanosti.
9. člen 
(1) Za vsako pokopališče mora upravljavec imeti izdelan pokopališki načrt z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove.
(2) Pokopališki oddelki, vrste grobov in grobovi morajo biti oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v pokopališko knjigo in kataster grobov, ki jo vodi upravljavec.
(3) Načrt vrstnega reda grobov mora biti javno izobešen na vhodu na pokopališče.
10. člen 
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
1. klasični grobovi (enojno grobovi, dvojni grobovi, družinski grobovi, otroški grobovi in grobnice),
2. žarni grobovi, namenjeni shranjevanju žar s pepelom umrlih (v enem žarnem grobu je lahko shranjenih več žar, žare pa se lahko shranjujejo tudi v klasične grobove),
3. prostor za anonimne pokope,
4. skupna grobišča, kamor se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna pogodba, po poteku določene dobe,
5. prostor za raztrositev pepela.
(2) Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
(3) Na pokopališču ali zunaj njega v njegovi neposredni bližini, mora biti zagotovljen prostor za kostnico, torej za skupne pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah.
11. člen 
(1) Velikost grobov, širino glavne dostopne poti, poti med vrstami grobov in poti med grobovi se določi s pokopališkim redom.
(2) Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
1. enojni grob: širina do vključno 1,10 m, dolžina do 2,0 m, globina prvega pokopa najmanj 2,0 m,
2. dvojni grob: širina od 1,11 m, dolžina do 2,0 m, globina prvega pokopa najmanj 2,0 m,
3. žarni grob: širina in dolžina do 1,0 m, globina najmanj 0,60–0,70 m.
(3) V kolikor so dolžine in širine grobnega prostora določene s projektno dokumentacijo, se upoštevajo dimenzije po projektni dokumentaciji.
(4) Dimenzije grobov se meri od zunanjega roba grobnega prostora oziroma spomenika, grobne ograje ali robnika.
(5) Pri vsakem klasičnem pokopu mora biti plast zemlje nad krsto najmanj 50–70 cm, v nasprotnem primeru je potrebno odrediti žarni pokop. Žarni grob se sme poglobiti.
(6) Če se žara shrani v enojni, dvojni ali otroški grob, se tak grob ne obravnava kot žarni grob.
(7) V primeru več zaporednih pokopov se jama lahko poglobi tako, da znaša pokrivna plast zemlje najmanj 1,50 m.
(8) Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze, ki poteka med vrstami grobov, mora biti za vse grobove enaka. Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,6 m, vendar ne več kot 1 m.
(9) Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastline, ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m. Med grobnimi prostori v vrsti je razdalja največ 0,40 m. V kolikor je razdalja med grobnimi prostori v vrsti določena s projektno dokumentacijo, se upoštevajo dimenzije po projektni dokumentaciji.
12. člen 
(1) Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po poteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in na istem grobu.
(3) Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
(4) Pred potekom mirovne dobe se sme grob odpreti le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drugi grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba sicer pa le z dovoljenjem občinskega urada.
13. člen 
(1) Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so bile uradno odrejene na zahtevo pravosodnih organov, se opravljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, ko temperature ozračja ne presegajo +10 oC.
(2) Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev pogrebne dejavnosti
14. člen 
(1) Pokop umrlega prijavi upravljavcu njegov družinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po predpisih morala vzdrževati in zanj skrbeti. Če takih oseb ni lahko pokop prijavi delodajalec, občina, pristojen center za socialno delo, uprava bolnišnice oziroma druga zdravstvena ali socialna ustanova ali skupnost stanovalcev. Pokop umrlega lahko upravljavcu prijavi tudi izvajalec pogrebnih storitev.
(2) Prijavi iz prvega odstavka tega člena je potrebno priložiti uradno izdano listino o prijavi smrti.
15. člen 
(1) Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, opravi izvajalec pogrebnih storitev skladno z zakonom.
(2) Izjemoma, kot to določa zakon, se lahko umrli prenese ali prepelje tudi na drug način.
16. člen 
(1) Umrli praviloma leži v mrliški vežici.
(2) Čuvanje umrlega na domu ni dovoljeno v večstanovanjskih objektih.
(3) Izjemoma lahko leži umrli tudi na drugem kraju. Izjeme so mogoče le ob soglasju upravljavca in skladno z Odlokom o pokopališkem redu v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
17. člen 
K pokopu ali upepelitvi se pristopi v rokih in na način, ki ga določa zakon.
18. člen 
(1) Pokop v smislu tega odloka je pokop posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi s pokopom in jih, skladno z zakonom, tem odlokom in dogovorom s svojci umrlega, izvede izvajalec pogrebnih storitev.
(2) Svojci umrlega so: oseba, ki je stalno živela z umrlim (zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skupnost z umrlim ima po zakonu pravne posledice kot zakonska zveza), polnoletni otroci umrlega, posvojenci, starši umrlega in drugi, ki so stalno živeli z umrlim oziroma njegovi najbližji sorodniki.
19. člen 
(1) Pokop se opravi na pokopališču, kjer bo pokop. O pokopu upravljavec pokopališča praviloma obvesti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali vaške skupnosti. Vrste pokopov so opredeljene z zakonom.
(2) Pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pepela umrlega iz žare na določenem kraju izven pokopališča je dovoljen samo v izjemnih primerih in na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega organa.
20. člen 
(1) Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni značaj. Pogrebna svečanost se mora opraviti z vso pieteto do umrlega.
(2) Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega in pokopališkim redom, ki natančneje opredeljuje način pokopa in pogrebne svečanosti. Pokop se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev oziroma osebe, ki poravna stroške pokopa.
(3) Če umrli ni izrazil svoje volje, odločijo o tem svojci. Če umrli nima svojcev, odloča o načinu pokopa občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec.
(4) Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne svečanosti:
1. javna pogrebna svečanost,
2. pokop v družinskem krogu,
3. anonimni pokop.
(5) Za organizacijo pogrebne svečanosti poskrbi izvajalec pogrebne dejavnosti v dogovoru s svojci umrlega. Čas pogrebne slovesnosti in pokopa določi upravljavec pokopališča v dogovoru z naročnikom pogreba in izvajalcem pogrebne dejavnosti.
(6) Na željo naročnika pogreba se lahko v mrliški vežici postavi žalno knjigo.
21. člen 
(1) Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom pokojnika s poslovilnega odra. Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v jamo opravijo pogrebniki upravljavca, sosedje, stanovski predstavniki ali pogrebna služba. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke. Pogrebna svečanost se v primeru verskega pogrebnega obreda prične z obredom verske skupnosti, če pa pri njej sodeluje tudi godba oziroma pevci, le-ti še pred pričetkom pogrebnega sprevoda zaigrajo oziroma zapojejo žalostinko, sledijo pa lahko še poslovilni govori.
(2) Pogrebni sprevod se odvija s kraja, kjer se prične pogrebna svečanost v verski objekt ali do groba na pokopališču.
(3) Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednja: na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba, v primeru verskega pogrebnega obreda pa še nosilec verskega znamenja. Za njimi se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda dostojanstvenik verske skupnosti, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba. Razpored v pogrebnem sprevodu se lahko na željo najbližjega sorodnika oziroma naročnika pogreba izvede tudi drugače. Državni simboli ne gredo v ustanove raznih verskih skupnosti. Pri pokopu umrlega, ki ni slovenski državljan, se v pogrebnem sprevodu državna zastava ne uporablja.
(4) Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, državna zastava ter prapori, nosilci odlikovanj in priznanj, v primeru verskega pogrebnega obreda pa tudi dostojanstvenik verske skupnosti in nosilec verskega znamenja. Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi obred verske skupnosti, če gre za verski pogrebni obred. Temu sledijo še nastop godbe oziroma pevcev in poslovilni govori, obred pa se zaključi na krajevno običajen način.
(5) Če se pri pogrebu tudi zvoni, lahko zvonjenje traja v skladu s predpisi verske skupnosti. Med govorom, petjem in igranjem godbe se ne sme zvoniti.
(6) Najkasneje v roku ene ure po končanem pogrebu je izvajalec pogrebnih storitev dolžan grob zasuti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
(7) Najemnik grobnega prostora mora najpozneje v 15 dneh po pogrebu poskrbeti za odstranitev vencev in odvečnega cvetja z groba.
(8) Pokop se lahko opravi kot:
– pokop posmrtnih ostankov umrlega v grob v krsti ali žari,
– pokop žare z upepeljenimi ostanki umrlega v žarni grob ali žarno nišo,
– raztros upepeljenih ostankov umrlega, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču, če pokopališče ima za to določen prostor.
(9) V pogrebnem sprevodu sodeluje zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom.
(10) V pogrebno svečanost je v skladu z voljo umrlega ali njegovih svojcev lahko vključen poseben protokol verske, vojaške, lovske, gasilske ali druge organizacije.
(11) Če pri pogrebni svečanosti sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častne salve v zadnji pozdrav umrlemu, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren vodja te enote.
(12) Javne pogrebne svečanosti se lahko udeleži vsakdo, ki upošteva pravila dostojanstva in pieteto do umrlega.
22. člen 
(1) Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop in pogrebne storitve, ali če jih ni mogoče takoj ugotoviti, začasno tisti, pri katerem je bil pred svojo smrtjo.
(2) Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega bivališča umrlega, stroške pokopa poravna Občina Dobrova - Polhov Gradec.
(3) V primeru, da poravna stroške pokopa Občina Dobrova - Polhov Gradec, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
23. člen 
Čas pokopov in obratovalni čas pokopališč in mrliške vežice določi upravljavec s pokopališkim redom.
5. Oddajanje prostorov za grobove v najem
24. člen 
(1) Prostore za grobove (v nadaljevanju: grobni prostor) daje v najem upravljavec v skladu s tem odlokom in zakonom.
(2) Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo med najemnikom in upravljavcem in v skladu s tem odlokom.
(3) Najemna pogodba mora določati najmanj:
1. oseba najemnega razmerja;
2. čas najema oziroma uporabe groba;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. višino letne najemnine in način plačevanja;
5. obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov;
6. ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe.
(4) V primeru, da najemnik ne sporoči spremembe naslova, zaradi česar mu ni možno vročiti računa za najemnino groba in ostale pošte, lahko upravljavec sam pridobi podatke o bivališču najemnika od uradnih institucij.
25. člen 
(1) Grobni prostor se daje v najem za nedoločen čas. Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas, po preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati. Za leto, v katerem se sklene najemna pogodba za nov grob, se najemnina za najem grobnega prostora plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(2) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
(3) Pravico do najema grobnega prostora ima tisti, ki je poravnal stroške pokopa. To pravico je mogoče prenesti na drugega samo s spremembo najemne pogodbe.
26. člen 
(1) Najemnina za grobni prostor se plačuje letno, na podlagi računa izstavljenih s strani upravljavca glede na vrste grobov navedenih v 11. členu tega odloka.
(2) Višino najemnine določa Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec s cenikom.
(3) Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.
27. člen 
(1) Najemnik lahko odpove pogodbo, vendar pa odpoved stopi v veljavo s 1. januarjem prihodnjega leta, od dne ko je najemnik upravljavcu pisno sporočil odpoved.
(2) Najmanj dva meseca pred koncem leta, ko stopi odpoved v veljavo, mora upravljavec pisno opozoriti najemnika o prenehanju najemne pogodbe in ga opozori, da je dolžan odstraniti opremo groba najkasneje v 15 dneh po poteku in razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške.
(3) Obveznosti upravljavca navedene v prvem odstavku tega člena veljajo tudi v primeru, da upravljavec sam razveljavi najemno pogodbo.
28. člen 
(1) V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
(2) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.
29. člen 
Upravljavec razveljavi najemno pogodbo v naslednjih primerih:
1. če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna svojih obveznosti,
2. če najemnik kljub opozorilom ne vzdržuje groba skladno s tem odlokom, pogodbo in pokopališkim redom,
3. ob opustitvi pokopališča,
4. kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
30. člen 
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
31. člen 
(1) Upravljavec pokopališča lahko robnike, spomenik in drugo opremo groba odstrani, in po šestih mesecih odda prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe za grobove iz 12. člena tega odloka), v naslednjih primerih:
1. če najemnina za grob ni plačana več kot tri leta,
2. če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti),
3. če upravljavcu ni znan najemnik oziroma, če le-ta ni sporočil spremembe bivališča ali imena.
(2) Upravljavec mora robnike, spomenik in drugo opremo groba hraniti na določenem prostoru šest mesecev.
6. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih
32. člen 
(1) Na območju pokopališča ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
2. odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora,
3. druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov na območju pokopališča,
4. postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča,
5. vodenje živali na pokopališče,
6. vožnja z motornimi vozili in s kolesi,
7. vožnja s prevoznim sredstvom izven časa, ki ga določi upravljavec pokopališča.
(2) Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov, in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le s predhodnim soglasjem upravljavca. Upravljavec mora zagotavljati enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev storitev na pokopališču. Enako velja tudi za določila tega pokopališkega reda.
(3) Na pokopališču in v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebne svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje, moteči zvoki in podobno). Upravljavec pokopališča povzročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne svečanosti.
(4) Pokopališki red mora biti izobešen na pokopališču.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
33. člen 
Uporaba storitev javnih služb po tem odloku je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
34. člen 
(1) Uporabniki pokopališke dejavnosti, ki jo izvaja izključno upravljavec, imajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tega odloka, pokopališkega reda in najemne pogodbe za grobni prostor.
(2) Uporabniki pogrebnih storitev, katerih izvajalca si izberejo prosto na trgu, pravice in obveznosti dogovorijo z izbranim izvajalcem.
35. člen 
(1) Najemniki grobov so dolžni:
1. skleniti najemno pogodbo,
2. vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
3. spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
4. redno plačevati najemnino za grob,
5. urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca,
6. najpozneje v 15 dneh po pogrebu poskrbeti za odstranitev vencev in odvečnega cvetja z groba.
(2) Pravica do najema grobnega prostora se pridobi s sklenitvijo najemne pogodbe.
(3) To pravico je mogoče prenesti znotraj sorodstvenega razmerja najemnika pogodbe z oporoko ali sklepom o dedovanju na drugo osebo, ki stanuje v pokopališkem območju s sklenitvijo aneksa k pogodbi.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 
36. člen 
Upravljavec ima naslednje pravice in obveznosti:
1. ugotavlja pravilnost mrliških dokumentov za dovolitev pokopa,
2. skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča z vsemi objekti in napravami, vključno s funkcionalnimi površinami posameznih objektov,
3. skrbi za red in čistočo na pokopališču ter v in ob objektih in njihovi neposredni okolici,
4. oddaja prostore za grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
5. določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,
6. izdelati mora pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami, in o tem voditi ustrezno evidenco,
7. izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, z datumom pokopa,
8. skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
9. opravlja pokope in prekope pokojnikov in nadzira razna dela na pokopališču ter skrbi za ustrezno zavarovanje sosednjih grobov,
10. skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč žrtev vojn in njihovih obeležij na območju pokopališč,
11. daje soglasja za ureditev grobov in postavitev spomenikov,
12. pobira najemnino za grobove,
13. pri prekopu najdene vrednostne predmete shrani in jih izroči upravičencu, če je ta znan oziroma ravna v skladu s predpisi.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBLIKOVANJA VIŠINE NAJEMNINE ZA GROBNI PROSTOR IN CEN OSTALIH STORITEV JAVNE SLUŽBE 
37. člen 
(1) Izvajalec javne službe pokopališke dejavnosti pridobiva sredstva:
1. iz najemnin za grobne prostore,
2. iz najemnin za mrliško vežico,
3. iz prodaje ostalih storitev,
4. iz proračuna občine in
5. iz drugih virov.
(2) Izvajalec javne službe pogrebnih storitev pridobiva finančna sredstva iz plačil za storitve, ki jih zaračunava uporabnikom neposredno.
38. člen 
(1) Stroški, ki oblikujejo ceno storitev najemnine za grobne prostore in najemnine za uporabo mrliške vežice obsegajo predvsem:
1. strošek električne energije,
2. strošek odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov,
3. strošek porabe vode,
4. strošek zavarovalnih premij,
5. stroške tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,
6. stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,
7. strošek storitev,
8. strošek dela,
9. amortizacijo,
10. druge stroške vezane na zagotavljanje nemotenega delovanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav.
(2) Cene najema grobnega prostora se diferencirajo glede na velikost grobnega prostora.
(3) S sklepom Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec se določa:
1. najemnina za najem grobnega prostora,
2. najemnina za uporabo mrliške vežice,
3. pristojbina za gradnjo in širitev pokopališč.
(4) Občina lahko subvencionira ceno najema s posebnim sklepom s katerim opredeli katerim skupinam uporabnikov bo iz proračuna krila del cene izvajanja pokopališke dejavnosti. Z upoštevanjem višine potrjene cene izvajalca pokopališke dejavnosti in akta, s katerim se opredeli subvencija občine za posamezne skupine ali vse uporabnike, se izdela cenik storitev za uporabnike, ki ga izvajalec uporablja pri zaračunavanju dela svoje cene neposredno uporabnikom.
(5) Pri oblikovanju cen ostalih storitev, ki jih izvajalec pokopaliških storitev lahko ponuja uporabnikom pokopališč, vendar pa niso predmet izvajanja javne gospodarske službe, se upošteva tudi morebitne ostale stroške storitev in materiala ter stanje na trgu.
(6) Stroški, ki oblikujejo ceno pogrebnih storitev so v pristojnosti izvajalca pogrebnih storitev, ki svoje cene oblikuje skladno z zakonodajo in trgom.
39. člen 
(1) Oblikovanje, potrditev in uveljavitev cen iz prvega, drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena tega odloka, poteka skladno z zakonom in ostalimi predpisi, potrdi pa jih Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec.
(2) Za oblikovanje in pravilno potrditev in uveljavitev cen iz četrtega odstavka prejšnjega člena je odgovoren izvajalec pogrebnih storitev po tem odloku.
VI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
40. člen 
(1) Infrastrukturni objekti in naprave potrebne za izvajanje javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku so v lasti ali v najemu izvajalca pokopaliških storitev, in so:
1. pokopališki zid,
2. mrliška vežica in prostor za svojce,
3. prostor za orodje,
4. vodovodni priključek,
5. javna razsvetljava,
6. opremljen prostor za odlaganje smeti.
(2) Naprave in oprema potrebna za izvajanje javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku so v lasti ali najemu izvajalca pokopališke dejavnosti, in so:
1. oprema mrliške vežice in spremljajočih prostorov,
2. prapori in zastave,
3. oprema prostorov za odlaganje smeti,
4. orodje za vzdrževanje in urejanje pokopališča.
(3) Oprema in naprave, ki jih potrebuje izvajalec pogrebnih storitev, so v lasti ali najemu izvajalca le-teh.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 
41. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec, pristojni prekrškovni organ in občinska inšpekcija skladno s tem odlokom in zakonom.
(2) Nadzor nad spoštovanjem določb iz 32. člena tega odloka izvaja tudi občinsko redarstvo.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
42. člen 
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izvaja gospodarske javne službe po tem odloku:
1. če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
2. če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, uporabnik storitev gospodarskih javnih služb, ki jih opredeljuje ta odlok ali posameznik:
1. če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
2. če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(3) Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila iz prvega odstavka 32. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
43. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi akti Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki so urejali področje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja pokopališč na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec in so bili v veljavi do uveljavitve tega odloka.
44. člen 
(1) Občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec, mora preko svojega režijskega obrata, kot izvajalca gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti po tem odloku, najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka zagotoviti pokopališki načrt in kataster komunalnih naprav za vsa pokopališča, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje pokopališč in predvideno širitev.
(2) Izvajalec pokopališke dejavnosti po tem odloku najkasneje v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka:
– skleniti najemne pogodbe z najemniki grobnih prostorov,
– vzpostaviti kataster grobov,
pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje.
(3) Določila tega odloka glede velikosti grobnega prostora in višine nagrobnih spomenikov se za obstoječe grobove ne uporabljajo, ob pogoju, da obstoječi grobovi ne kvarijo splošen izgled pokopališča.
(4) Na novih pokopališčih morajo biti velikosti grobnega prostora v skladu z določbami tega odloka ter upravljavca pokopališča.
45. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2016-2
Dobrova, dne 16. novembra 2016
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti