Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2016 z dne 5. 12. 2016

Kazalo

3309. Uredba o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, stran 11201.

  
Na podlagi šestega odstavka 46. člena in petega odstavka 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) v zvezi s 36. členom Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 
1. člen 
V Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) S to uredbo se v skladu z Direktivo 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 1), določajo obveznosti upravljavcev obratov, ki uporabljajo nevarne snovi, da izdelajo načrte zaščite in reševanja za primer nesreče ter opravijo druge obveznosti v zvezi z načrti.«.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena se prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
»– so v skladu s predpisom na področju varstva okolja, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za ljudi in okolje, uvrščene med obrate večjega tveganja za okolje;
– ne sodijo med obrate večjega tveganja iz prejšnje alineje, vendar v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo jedrske snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreče; za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo;«.
3. člen 
V dodatku se 2. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. Organizacije, ki na področju energetike opravljajo dejavnosti:
a) prenosa, distribucije električne energije ali proizvodnje elektrike s proizvodnimi napravami z močjo nad 10 MW,
b) proizvodnje in distribucije toplote za daljinsko ogrevanje, ki imajo najmanj 5000 odjemnih mest.
4. Organizacije, ki upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek nesreče, kadar gre za nasipe in druge objekte za zadrževanje ali zbiranje vode ali drugih snovi, razen zgodovinskih visokih pregrad:
a) če je pregrada nasipa ali objekta višja od 15 metrov, ne glede na volumen objekta za zadrževanje ali skladiščene vode ali drugih snovi,
b) če je volumen objekta za zadrževanje ali skladiščene vode ali drugih snovi večji od tri milijone m³ in je pregrada nasipa ali objekta višja od pet metrov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Organizacije morajo načrte zaščite in reševanja, ki so na novo predpisani s to uredbo, izdelati in sprejeti najkasneje v treh letih po uveljavitvi te uredbe.
5. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-10/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-1911-0015
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti