Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3304. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, stran 11181.

  
Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) v zvezi s 27. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 
1. člen 
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15 in 97/15) se v drugem odstavku 1. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. državna pomoč v skladu s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: smernice) in«.
2. člen 
V 3. členu se v 10. točki pika na koncu stavka nadomesti podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. veliko podjetje je veliko podjetje iz 14. točke pod (35) smernic.«.
3. člen 
6.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»6.a člen 
(shema državne pomoči v skladu s smernicami) 
(1) Nadomestilo se podeli kot državna pomoč v skladu s točkami (241) do (250) smernic.
(2) Nadomestilo se v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi pomočmi iz naslova državnih pomoči, če bi bili z združitvijo pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost pomoči, določene s smernicami, ne glede na to, ali se pomoč v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(3) Nadomestilo z upravičenimi stroški po tej uredbi, dodeljeno na podlagi smernic, se lahko združuje z vsako drugo pomočjo iz naslova državnih pomoči, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške.
(4) Nadomestilo se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim kumuliranjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v smernicah.
(5) Nadomestila ne vključujejo financiranja enakovrednih kmetijskih praks iz 43. člena Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608).
(6) Do nadomestila iz prvega odstavka tega člena niso upravičeni subjekti, ki so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.«.
4. člen 
V 9. členu se besedilo člena označi kot prvi odstavek.
Na koncu druge alineje se vejica nadomesti s podpičjem in črta beseda »in«.
Na koncu tretje alineje se pika nadomesti z vejico in doda beseda »in«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– izjavo o tem, da ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo iz šestega odstavka 6.a člena te uredbe.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je upravičenec veliko podjetje, mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi opis stanja brez pomoči in za to predložiti ustrezna dokazila.«.
5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se v 4. točki za besedilom »iz druge alineje« doda besedilo »prvega odstavka«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. pri upravičencu, ki je veliko podjetje, preveriti verodostojnost opisa stanja brez nadomestila in potrditi, da ima nadomestilo spodbujevalne učinke;«.
Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 6. do 10. točka.
V drugem odstavku se v drugi alineji besedilo »4. in 8. člena« nadomesti z besedilom »4., 8. ali drugega odstavka 9. člena«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-47/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2550-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti