Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3279. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, stran 11139.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, v nadaljnjem besedilu: OPPN.
(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12 – popr., 7-8/13, 12/14, Uradni list RS, št. 97/12, 110/13, 53/15, v nadaljnjem besedilu: OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot CDo – trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti.
(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podal zastopnik lastnikov zemljišč (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), namerava pa se graditi dva prostostoječa trgovska objekta. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.
(4) Strokovne podlage, ki so bile na podlagi 135. člena OPN za območje predvidenega OPPN izdelane v aprilu 2015, je potrebno upoštevati kot podlage za izdelavo OPPN.
(5) OPPN mora biti usklajen z veljavnimi predpisi in razvojnimi koncepti občine.
2. člen 
(območje podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Obravnavano območje OPPN se nahaja ob glavni cesti G2 102/1461 v jugozahodnem delu Dolenjega Logatca, in obsega zemljišča znotraj enote urejanja prostora BL-67.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 1340/2, 1341/2, 1343/1, 1344/3, 1346, 1345/2, 1657/3-del in 1696-del, vse k. o. Blekova vas.
(2) Površina območja meri okvirno 7900 m2.
(3) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel.
(4) Zemljiščem iz drugega odstavka tega člena se lahko tekom postopka dodajo druga zemljišča znotraj območja OPPN.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte Občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi dodatne strokovne podlage ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih v fazi postopka lahko zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora, ali se izkažejo za koristne.
4. člen 
(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Okvirni terminski plan za OPPN:
– Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa,
– Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– Priprava usklajenega predloga OPPN je predvidena en mesec po prejemu mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa.
(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(3) V primeru zahteve po vodenju postopka Celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja in zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen 
(navedba nosilcev urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – prometna infrastruktura,
– Komunalno podjetje Logatec, d. o. o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec – komunalna infrastruktura,
– Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana – energetska infrastruktura,
– Telekom Slovenije, d. d., PE Ljubljana, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura,
– Adriaplin, d. o. o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana – druga infrastruktura,
– Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ljubljana, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana.
(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek CPVO.
(3) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(4) Če se v postopku priprave podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega prostorskega načrta) 
(1) Pripravo OPPN financira pobudnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Logatec in investitorjem.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Logatec, logatec.si.
Št. 3505-11/2016-2
Logatec, dne 29. novembra 2016
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost