Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3263. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Debeli hrib, stran 11125.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Debeli hrib 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(podlaga za prostorski akt) 
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Debeli hrib.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt Debeli hrib je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetskega načrta (GEOSTYLE, Gregor Miklavčič s.p., Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi),
– Prikaza stanja prostora za Občinski podrobni prostorski načrt Debeli hrib (JUKUM d.o.o., Črni potok 39c, 1275 Šmartno pri Litiji),
– Prometne študije (JUKUM d.o.o., Črni potok 39c, 1275 Šmartno pri Litiji),
– Pogojev in smernic soglasodajavcev ter ostalega gradiva, ki so jih v postopku sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
(3) Občinski podrobni prostorski načrt Debeli hrib je izdelalo podjetje JUKUM d.o.o., Črni potok 39c, 1275 Šmartno pri Litiji, pod številko projekta 10/2014.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa: opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev.
(2) Sestavine Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib iz prejšnjega odstavka so podrobneje navedene v 3. členu tega odloka.
3. člen 
(sestavni del) 
I. Besedilni del:
Besedilo odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Debeli hrib
II. Grafični del:
List 1
LEGA PROSTORSKE UREDITVE V ŠIRŠEM OBMOČJU
List 2
IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKEGA PLANA OBČINE IVANČNA GORICA
List 3
GEODETSKI NAČRT
List 4
OBMOČJE OBRAVNAVE
List 5
VPLIVNO OBMOČJE NAČRTOVANE UREDITVE
List 6
NAČRT OBSTOJEČE PARCELACIJE Z ZAKOLIČBENIMI TOČKAMI
List 7
OBSTOJEČE ZAKOLIČBENE TOČKE IN VELIKOST OBMOČJA
List 8
REGULACIJSKA KARTA Z NOVIMI ZAKOLIČBENIMI TOČKAMI
List 9
NOVE ZAKOLIČBENE TOČKE
List 10
NAČRT UREDITVE (ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV)
List 11
OBSTOJEČI IN PREDVIDENI KOMUNALNI VODI
List 12
NAČRT POŽARNEGA VARSTVA
III. Priloge:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Prometna študija
II. SKUPNA DOLOČILA 
4. člen
(prostorska ureditev) 
(1) Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Debeli hrib se znotraj ureditvenega območja predvidi sanacija obstoječega objekta namenjenega kmečkemu turizmu, sanacija obstoječih stanovanjskih objektov s pripadajočimi pomožnimi objekti in sanacija obstoječih opornih zidov. Dopustna je ureditev za potrebe partizanskega doma (rekonstrukcija oziroma širitev doma in ureditev pripadajočih zunanjih površin (zelenice, parkirna mesta)) in dopustne so ureditve za potrebe vinogradniškega turizma s pripadajočimi zunanjimi površinami (zelenice, parkirna mesta). Določi se tudi ureditev parkirišča zadostne kapacitete, parkovnih ureditev z otroškim igriščem, športnih površin. Podajo se tudi ustrezne rešitve za avtobusni dovoz do območja.
(2) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib se lahko poveča z namenom, da se zagotovijo celostne urbanistične, funkcionalne in prometne površine.
5. člen 
(ureditveno območje) 
(1) Ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib zajema zemljišče s parcelnimi številkami 802-del, 536/3, 536/5-del, 536/11, 536/12-del, 536/8, 536/10, 536/7-del, 536/9, 535, 536/1-del, 550/5, 550/7-del, 803-del, vse k.o. Temenica (šifra k.o. 1807) in 17/6, 753-del, 16/2, 17/9, 17/17, 17/18, vse k.o. Male dole (šifra k.o. 1808).
(2) Površina ureditvenega območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib znaša 7769 m2. Ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib se je zaradi sanacije opornega zidu povečalo za 10 m2.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
6. člen
(vplivno območje) 
Vplivno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib bo v času gradnje zajemalo vse zemljišče znotraj Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib, to je zemljišče s parcelnimi številkami 802-del, 536/3, 536/5-del, 536/11, 536/12-del, 536/8, 536/10, 536/7-del, 536/9, 535, 536/1-del, 550/5, 550/7-del, 803-del, vse k.o. Temenica (šifra k.o. 1807) in 17/6, 753-del, 16/2, 17/9, 17/17, 17/18, vse k.o. Male Dole (šifra k.o. 1808).
7. člen 
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji) 
(1) Območje urejanja meji na sledeče obstoječe dejanske rabe prostora:
– na severu, zahodu in jugu s kmetijskimi površinami,
– na vzhodu z gozdnimi površinami.
(2) Obravnavana gradnja ne bo negativno vplivala na varnost pred požarom ter na higiensko in zdravstveno varstvo okolice.
(3) Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.
IV. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV 
8. člen
(vrsta dopustnih dejavnosti) 
Dovoljene so naslednje dejavnosti: družbene in turistične dejavnosti, centralne dejavnosti (trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, zaščite in reševanja, izobraževanja, zdravstvo in socialno varstvo, kultura, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, prometne površine, zelene površine in parki) in stanovanjske dejavnosti.
9. člen 
(vrsta dopustnih gradenj) 
Na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– legalizacije,
– gradnja novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
10. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
(1.1) V enoti z oznako A so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(1.2) V enoti z oznako A so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
(2.1) V enoti z oznako B so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 12713 Stavbe za spravilo izdelka,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2.2) V enoti z oznako B so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
(3.1) V enoti z oznako C so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(3.2) V enoti z oznako C so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
(4.1) V enoti z oznako D so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega le nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih, javne sanitarije in podobno,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(4.2) V enoti z oznako D so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– urbana oprema,
– ekološki otok.
(5.1) V enoti z oznako E so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 12730 Kulturni spomeniki, od tega le kipi in spomeniki,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(5.2) V enoti z oznako E so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– začasni objekti,
– športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun),
– vadbeni objekti,
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
(6.1) V enoti z oznako F so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12713 Stavbe za spravilo izdelka,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(6.2) V enoti z oznako F so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
(6.1) V enoti z oznako G so dovoljeni naslednji manj zahtevni objekti:
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega le nadstrešnice za potnike na avtobusnih postajališčih, javne sanitarije in podobno,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(6.2) V enoti z oznako G so dovoljeni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet,
– začasni objekti,
– športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun),
– spominska obeležja,
– samostojno parkirišče,
– urbana oprema.
11. člen 
(lega objektov na zemljišču in odmiki) 
(1) Pri določanju lege objektov se upoštevajo regulacijske črte, ki določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in zasebnega prostora.
Regulacijske črte so:
– regulacijske linije, ki razmejujejo površine, namenjene javni rabi, od površin, namenjenih zasebni rabi,
– gradbene linije, ki predstavljajo linijo, na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej liniji,
– gradbene meje določajo linijo, katere novozgrajeni objekt ne sme presegati, lahko pa je odmaknjen od nje v notranjost gradbene parcele. Gradbene meje ob vseh rangih cest so določene s profili cest. Gradbene meje ob javnih poteh so enake, kot veljajo za lokalne ceste. Gradbene meje ne smejo biti oddaljene od roba vozišča manj kot 0,35 m. Odstopanja so dopustna zaradi omejenih prostorskih razmer in tehničnih možnosti, ob soglasju lokalne skupnosti,
– kjer regulacijske črte niso določene v grafičnem delu Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib, se le-te povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih stavb na območju. Postavitev stavb mora slediti obstoječi razpoznavni regulacijski črti naselja ali dela naselja ali ulice oziroma ceste.
(2) Pri določanju kote pritličja objektov na meji z javnim prostorom se zagotovi, da se objekt s pritličjem navezuje na koto javnega prostora, tako da je višinska razlika med koto javnega prostora in pritličjem objekta čim manjša.
(3) Na območjih ohranjenih vaških jeder (na območjih naselbinske kulturne dediščine) je treba pri določitvi lege stavbe slediti zasnovi vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. Kjer je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na posestne meje, se novo stavbo praviloma locira na mejo.
(4) Odmiki od javnih zemljišč: nove stavbe morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljene glede na določila tega odloka v zvezi z regulacijskimi črtami in v skladu s cestno-prometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste.
(5) Odmiki od mej sosednjih zemljišč:
– stavbe (nad terenom in pod njim) morajo biti, razen v primeru gradnje v nizu, od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4 m oziroma 3 m od najbolj izpostavljenega dela objekta,
– objekti GJI se lahko gradijo do meje sosednjih zemljišč,
– na območjih proizvodnih dejavnosti, ki mejijo na območja stanovanj, centralnih dejavnosti in posebnih območij, morajo biti nove stavbe od meje navedenih območij oddaljene najmanj 5 m,
– odmiki objektov so lahko manjši, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na zemljišča na vplivnem območju, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in če z zmanjšanim odmikom soglašajo lastniki vseh zemljišč v oddaljenosti do 4 m od objekta,
– enostavni in nezahtevni objekti so od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 1,5 m od najbolj izpostavljenega dela objekta,
– odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov so lahko manjši, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na zemljišča na vplivnem območju, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in če z zmanjšanim odmikom soglašajo lastniki vseh zemljišč v oddaljenosti do 1,5 m od objekta.
(6) Medsebojni odmiki med objekti: od obstoječih stavb morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobnotehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi pogoji ter da je mogoče vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.
12. člen 
(oblikovanje in zunanja podoba objektov) 
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
(1) V enoti z oznako A:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,60 m,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna streha ali enokapnica,
– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
– kritina: rdeča, rjava barva,
– fasade: klet oblečena v kamen ali v temnih tonih; zgornji del v svetlih tonih, lahko poudarek v močnejših tonih do 25 % fasade; poudarjena vertikalna členitev fasade, zaradi zmanjšanja volumna,
– okna, vrata: rjava barva.
(2) V enoti z oznako B:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,40 m, pod pogojem da je fasada vertikalno členjena,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna streha ali enokapnica,
– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
– kritina: rdeča, rjava, svetlo in temno siva,
– fasade: svetli toni, lahko poudarek v močnejših tonih do 25 % fasade,
– dovoljena skupna dozidava do max. 30 % zazidane tlorisne površine objekta v vse smeri, razen v smeri javne ceste in do gradbene meje,
– dovoljena je dozidava do max. 30 % zazidane tlorisne površine objekta na parceli 536/9 k.o. Temenica v smeri javne ceste in do gradbene meje, vendar samo v kletni etaži, ki je v celoti vkopana pod dvoriščem.
(3) V enoti z oznako C:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,60 m,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna streha ali enokapnica,
– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
– kritina: rdeča, rjava, svetlo in temno siva,
– fasade: svetli toni, lahko poudarek v močnejših tonih do 25 % fasade,
– dovoljena skupna dozidava do max. 80 % zazidane tlorisne površine objekta v vse smeri, razen v smeri javne ceste in do gradbene meje.
(4) V enoti z oznako F:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,20 m,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna streha ali enokapnica,
– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
– kritina: rdeča, rjava, svetlo in temno siva,
– fasade: svetli toni, lahko poudarek v močnejših tonih do 25 % fasade,
– dovoljena skupna dozidava do max. 15 % zazidane tlorisne površine objekta v vse smeri, razen v smeri javne ceste in do gradbene meje.
13. člen 
(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo) 
(1) Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo mora biti prilagojena namembnosti in velikosti objekta. V območju urejanja mora biti usklajena z lego sosednjih objektov in s konfiguracijo terena in mora upoštevati posestno mejo.
(2) Pri določanju gradbenih parcel obstoječim stavbam, ki gradbene parcele še nimajo določene, se gradbena parcela glede na namembnost objekta določi v površini, ki omogoča rabo objekta ali stavbe ali sklopa objektov z zunanjimi ureditvami.
(3) Do vsake parcele stavbe mora biti zagotovljen dostop z javne ceste.
14. člen 
(stopnja izkoriščenosti zemljišča) 
(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji je razmerje med zazidano tlorisno površino vseh objektov (vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti) in celotno površino parcele namenjeni gradnji. Faktor znaša največ 0,5.
(2) Faktor izrabe zemljišča in faktor odprtih bivalnih površin v območju urejanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib nista predpisana.
15. člen 
(zunanja ureditev) 
(1) Vse zelene površine na obravnavanem območju je treba urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.
(2) Na prostih površinah ob stavbah se uredijo tlakovana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
16. člen
(pogoji za prometno urejanje) 
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izdanih smernic, ki jih je izdala Občina Ivančna Gorica.
(2) Načrt prometne ureditve vključuje ureditev razširitve dostopnih poti, ureditve cestnih priključkov do posameznih objektov, ureditev parkirišča za potrebe kmečkega turizma in partizanskega doma, ureditev postajališča oziroma obračališča za avtobus, ureditev parkirišča za avtobus, ureditev dodatnih javnih parkirnih mest.
(3) Vhod-dostop na območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib je iz javne poti JP 63S 352 Debeli hrib–Temenica in je obstoječ in se ga bo kot takega ohranilo.
(4) Prečni profil dovozne poti za avtobus obsega 4,00 m vozne površine, prečni profil dovozne poti do kmečkega turizma pa obsega 3,50 m vozne površine.
(5) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskih objektih bo potrebno na vsakem zemljišču namenjenem za gradnjo predvideti najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
Parkirna mesta se bodo zagotovila na parcelah na prostih površinah ob objektu, v garaži in/ali pod nadstrešnico ter prosto na dvorišču.
(6) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskem objektu na parceli 536/9 k.o. Temenica se bo uredilo samo eno parkirno mesto.
(7) Za ureditev mirujočega prometa za kmečki turizem se bo uredilo parkirišče z 10 parkirnimi mesti. Eno dodatno parkirno mesto bo namenjeno invalidni osebi.
(8) Za ureditev mirujočega prometa ob Partizanskem domu na parcelah 536/3, 536/5 in 536/11 k.o. Temenica se bo uredilo točno število parkirnih mest šele v projektni dokumentaciji za gradbeno dovoljenje, glede na tip in število dejavnosti, katere se bodo uredile v Partizanskem domu.
(9) Na parceli 16/2 k.o. Male dole se bo uredilo 6 parkirnih mest v javni rabi za potrebe Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib. Ostala parkirna mesta na gradbenih parcelah objektov v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib so zasebna in pripadajo le tem objektom.
(10) Na območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib je v času poznega jesenskega in zimskega obdobja od 15. 11. do 15. 3. prepovedan dostop oziroma dovoz z velikimi avtobusi.
(11) Za območje urejanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib je bila izdelana tudi Prometa študija št. 10/2014 z dne februar 2015.
(12) Obračališče se izvede z zunanjim radijem 8,70.
17. člen 
(oskrba s pitno vodo) 
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izdanih smernic, ki jih je izdalo Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
(2) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib je s pitno vodo oskrbljeno iz javnega vodovodnega omrežja vodovodnega sistema Debeli hrib.
(3) Na zahodnem delu območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib v obstoječi cesti poteka javna napajalna cev. Preko omenjenega cevovoda se bodo oskrbovati vsi obstoječi objekti ter vsi predvideni objekti znotraj Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.
(4) Za vsak načrtovani stanovanjski objekt, objekt spremljajočih dejavnosti (trgovina, gostinstvo ...) se bo izvedel samostojni vodovodni priključek. Merilno mesto se bo izvedlo kot zunanji vodomerni jašek, lociran na lastnem zemljišču.
18. člen 
(odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode) 
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izdanih smernic, ki jih je izdalo Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
(2) Območje naselja Debeli hrib nima javnega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod. Prav tako za predmetno naselje Operativni program opremljanja ne določa izgradnje javnega kanalizacijskega sistema.
(3) Odvajanje odpadne komunalne vode iz vsakega objekta bo izvedeno v malo čistilno napravo z zmogljivostjo manjšo od 50 PE. Prečiščena voda iz male čistilne naprave bo speljana v ponikovalnico. Mala čistilna naprava bo locirana na lastnem zemljišču.
(4) Meteorna voda iz vsakega objekta bo preko meteorne kanalizacije odvedena v ponikalnico locirano na lastnem zemljišču. Meteorna voda iz streh in tlakovanih, voznih površin bo odvedena direktno, le preko peskolovov, medtem ko pa bodo cestne, parkirne in druge vozne površine odvedene v ponikalnico preko loviIca olj.
(5) Odvodnjavanje meteorne vode z javnih cestnih površin bo speljano samo po javnih površinah in ne bo vodeno na površine lastnikov sosednjih zemljišč.
19. člen 
(oskrba z elektriko) 
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izdanih smernic, ki jih je izdal Elektro Ljubljana d.d.
(2) Preko območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib že potekajo nizkonapetostni nadzemni in podzemni vodi, ki pomenijo sestavni del NN izvoda »4-Partizanski dom« in se napajajo iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Mihelca. Omenjen NN izvod je namenjen oskrbi obstoječih objektov z električno energijo na obravnavanem območju.
(3) Objekti so priključeni na elektroenergetsko omrežje in hkrati ni predvidena povečava v priključni moči. Ob morebitni sanaciji obstoječih objektov oziroma dozidavi le-teh in ureditvi pripadajočih zunanjih površin so omenjeni posegi v prostor znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektra Ljubljane d.d., možni.
(4) Priključno merilne omarice morajo biti locirane na stalno dostopnih mestih.
20. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izdanih smernic, ki jih je izdal Telekom Slovenije d.d.
(2) Na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib se že nahajajo telekomunikacijski objekti in naprave v upravljanju podjetja Telekom Slovenije d.d.
(3) Objekti se lahko priključijo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
21. člen 
(ogrevanje) 
Znotraj območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib je predviden individualni način ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko usmeritvijo občine.
22. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izdanih smernic, ki jih je izdalo Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto se lahko nahaja v objektu ali na pripadajoči parceli. Velikost zbirnega mesta mora ustrezati številu zabojnikov za odpadke. Zbirno mesto mora biti utrjeno, da je možno čiščenje in mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko tehničnim ter požarnovarnostnim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. V času odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta, dostopna vozilom za odvoz.
(3) Na vrtovih je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov za predelavo v kompost.
(4) Za ločeno zbiranje posameznih frakcij se v bližini, ob krožnem prometu javne poti, nahaja ekološki otok.
(5) Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba deponirati na za to urejenih odlagališčih.
23. člen 
(odstopanja) 
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodovod in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih vodov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve. Dopustna so tudi odstopanja glede lokacij parkirnih mest in individualnih cestnih priključkov ter individualnih dostopnih poti. Odstopanja niso dopustna glede določitve javnega cestnega omrežja.
(2) V skladu s pogoji upravljalcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib ni bilo mogoče predvideti.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
24. člen
(ohranjanje kulturne dediščine) 
(1) Obravnavano območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib ne posega na registrirane enote kulturne dediščine.
(2) Na obravnavanem območju prostorskega akta ni registriranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.
(3) V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. V tem primeru naj lastnik zemljišča/ investitor/ odgovorni vodja o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Ljubljana vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 
25. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov) 
(1) Obravnavano območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib se ne nahaja na vodovarstvenem območju in po razpoložljivih podatkih ni erozijsko in poplavno ogroženo. Na območju urejanja ni površinskih vodotokov.
(2) Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno zemljo pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvajanjem gradbenih del.
(3) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev.
(4) Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se ob sušnem in vetrovnem vremenu preprečijo emisije prahu z vlaženjem. Predvideti je treba nujne ukrepe za ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
(5) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati in predati pooblaščenim organizacijam.
(6) V stavbah je treba zagotoviti racionalno (učinkovito) rabo energije na področjih toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, priprave tople vode in razsvetljave.
26. člen 
(varstvo zraka) 
Po končani izvedbi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
27. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib je opredeljeno s III. In IV. stopnjo varstva pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.
28. člen 
(ohranjanje naravne dediščine) 
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib leži izven posebnega varstvenega območja (območje natura 2000), izven območja daljinskega vpliva na posebno varstveno območje in izven zavarovanega območja.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
29. člen
(splošne določbe) 
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
30. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) 
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izdanih smernic, ki jih je izdalo Ministrstvo za obrambo.
(2) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila.
(3) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(4) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati določila veljavnih podzakonskih aktov.
(5) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnove požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študije požarne varnosti. Požarno manj zahtevni objekti in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(6) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 0,175 g (Atlas okolja) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
IX. NAČRT PARCELACIJE 
31. člen
(parcelacija) 
Parcelacija se izvede po grafičnih prilogah »Načrt parcelacije z zakoličbenimi točkami in Regulacijska karta z zakoličbenimi točkami«. Načrt vsebuje tehnične elemente za prenos novih mej zemljišča, namenjenega za gradnjo objektov v naravo. Zemljišče, namenjeno gradnji, je določeno z lomnimi točkami, ki so v Gauss – Krugerjevem sistemu.
32. člen 
(javno dobro) 
V območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib bo kot javno dobro opredeljeno zemljišče pod enoto urejanja z oznako D.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
33. člen
(etapnost izvedbe) 
Izvajanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib je opredeljeno v več faz izvajanja, in sicer:
Prva faza vključuje predvideno parcelacijo, s katero bo ločeno javno dobro (oznaka D) od zasebnih zemljišč. Predvidena parcelacija se lahko izvede fazno, v večih delih postopoma.
Druga faza vključuje legalizacijo obstoječih objektov na celotnem območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.
Tretja faza vključuje izvedbo skupne komunalne in energetske infrastrukture ter prometne infrastrukture na celotnem območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.
Četrta faza vključuje gradnjo objektov. Gradnja objektov se lahko izvaja fazno, in sicer tako, da fazna gradnja pomeni gradnjo posameznega objekta v celoti. Vsaka gradnja objekta se lahko izvaja samostojno in ni odvisna od druge gradnje objekta.
Peta faza vključuje hortikulturno ureditev območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.
XI. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
34. člen 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je veljavni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 102/09, Spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 17/13), oziroma veljavni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje.
XII. USMERITVE GLEDE HRAMBE NAČRTA 
35. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne republiške in občinske inšpekcijske službe.
36. člen 
(vpogled občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na Občini Ivančna Gorica.
37. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2014-11
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.