Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3247. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”, stran 11107.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju” 
1. 
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju” (v nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).
2. 
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN in razlogi za pripravo) 
(1) Odlok o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju” (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 43/14, 16/15, 20/15, 39/15) opredeljuje območje med Dečkovo cesto, Ipavčevo ulico, Stritarjevo ulico in športnim kompleksom Kladivar kot območje obstoječih in predvidenih objektov za grafično, papirno industrijo AERO. Podrobnejša namenska raba tega območja je po Celjskem prostorskem planu (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljena kot območje servisnih in proizvodnih dejavnosti (šifra 90202). Pogoji gradnje in oblikovanja objektov so podani za namen gradnje objektov grafične industrije, oziroma za namen gradnje za potrebe osnovnega uporabnika za isto namembnost.
(2) Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega parc. št. 608/112, 608/113, 608/114, 608/115, 635/8, 608/32, vse k.o. 1075 – Ostrožno.
(3) Vpetost območja lahke industrije v mestne stanovanjske soseske onemogoča nadaljnji razvoj industrije, hkrati pa postaja obravnavani prostor zaradi bližine mestnega središča, lahke dostopnosti do šol in drugih institucij zanimiv za drugačno namembnost. Sprememba in dopolnitev ZN bo obsegala funkcionalno dopolnitev objektov z novo namembnostjo, vendar z ohranitvijo izraženih urbanističnih konstant, kot je obstoječe parkirišče z zelenimi otoki in drevnino.
3. 
(predmet, programska izhodišča in namen) 
(1) S spremembo in dopolnitvijo ZN se spreminjajo pogoji toleranc, ki se nanašajo na območje spremembe in dopolnitve ZN. Z dopolnitvijo besedila odloka na območju, kjer je dovoljena gradnja zgolj za potrebe osnovnega uporabnika, torej industrije, želi pripravljavec omogočiti spremembo namembnosti obstoječih objektov znotraj iste cone za trgovinsko dejavnost, z dopustnostjo gradnje nujnih funkcionalnih posegov.
(2) Dopolnitev besedila odloka bo kot toleranca veljavnega odloka vključevala s strani strokovne službe potrjen idejni projekt, ki bo sestavni del odloka.
4. 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci) 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na spremembo izvedbenih pogojev, s katero se opredeljuje racionalna raba obstoječega objekta s pripadajočimi zemljišči, se v skrajšani postopek spremembe in dopolnitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora, v spremembi in dopolnitvi ZN pa se predvidi njihovo vključitev v projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga poseg zahteva.
5. 
(roki za postopek sprejemanja) 
Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) po skrajšanem postopku.
6. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
7. 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2016-3
Celje, dne 23. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.