Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3244. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij, stran 11098.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 172. člena in 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) izdaja v.d. direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije:
S P L O Š N I  A K T 
o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta splošni akt ureja zbiranje, uporabo in način dostopa do podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
II. ZBIRANJE PODATKOV 
2. člen 
(zbiranje podatkov) 
(1) Operaterji omrežja oziroma izvajalci storitev (v nadaljnjem besedilu: operaterji) so dolžni posredovati zahtevane podatke in informacije, tako da izpolnijo obrazec za posredovanje podatkov in informacij (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). Vprašalnik je dostopen v elektronski obliki na spletnem portalu agencije. Operaterji so dolžni posredovati zahtevane podatke in informacije tudi preko drugih oblik vprašalnikov.
(2) Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in informacij za preteklo koledarsko leto (letni vprašalnik) so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta.
(3) Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in informacij za posamezna četrtletja koledarskega leta (četrtletni vprašalnik) so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje v 15 dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta.
(4) Podatki o prometu in prihodkih se morajo nanašati na celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju.
(5) Podatke in informacije so operaterji dolžni posredovati brezplačno, v elektronski obliki ter v roku in na način, ki ga določi agencija. Operaterji morajo agenciji posredovati popravke napačnih podatkov, ugotovljene manjkajoče podatke ali zahtevane informacije v roku 3 delovnih dni od prejetja obvestila s strani agencije o nepravilnih, nepopolnih podatkih ali informacijah v nasprotju z zahtevo agencije, kar določi uradna oseba agencije, glede na obseg potrebnih popravkov.
(6) Operater mora o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij pisno obvestiti agencijo in obvestilu priložiti dokaze o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij.
(7) Operaterji so agenciji ob vpisu v uradno evidenco operaterjev v obvestilu iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15; v nadaljnjem besedilu: zakon) dolžni pisno sporočiti podatke o kontaktni/h osebi/ah za posredovanje podatkov in informacij oziroma izpolnjevanje vprašalnikov, in sicer ime in priimek, telefonsko številko in elektronski naslov. Operaterji so tudi dolžni sporočiti agenciji spremembo podatkov v 30 dneh po nastanku spremembe.
3. člen 
(varovanje poslovne skrivnosti) 
(1) Operaterji morajo skladno z zakonom označiti tiste podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za katere želijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem primeru morajo agenciji predložiti akt, ki skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, opredeljuje te podatke kot poslovno skrivnost. Operaterji posredujejo akt agenciji preko spletnega portala za zbiranje podatkov in informacij. Podatki in informacije, ki so že javno objavljeni, ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.
(2) V kolikor agencija ugotovi, da so bili podatki oziroma informacije, ki jih je operater označil kot poslovno skrivnost, javno objavljeni, oznake poslovna skrivnost za te podatke ne upošteva in ga o tem seznani.
III. UPORABA PODATKOV 
4. člen 
(namen in uporaba podatkov) 
Agencija poleg namenov naštetih v zakonu uporabi zbrane podatke in informacije med drugim tudi za:
– spremljanje razvitosti trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji,
– primerjave z drugimi zbranimi podatki in informacijami.
5. člen 
(posredovanje podatkov) 
(1) Zbrani podatki in informacije se posredujejo Statističnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) za namene državne statistike v skladu z zakonom, ki ureja državno statistiko in so opredeljeni z veljavnim letnim programom statističnih raziskovanj SURS.
(2) Zbrani podatki in informacije se na podlagi utemeljene zahteve posredujejo Evropski komisiji in drugim regulativnim organom ter nacionalnim organom in mednarodnim organizacijam, ki imajo pristojnosti na področju elektronskih komunikacij.
(3) Evropska komisija, drugi regulativni organi ter nacionalni organi in mednarodne organizacije, pristojne na področju elektronskih komunikacij, morajo v primeru, da zaprosijo agencijo za podatke in informacije, ki jih ta zbira na podlagi 201. člena zakona in jih ta organ potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti, svojo zahtevo ustrezno utemeljiti. Podatki in informacije morajo biti uporabljeni primerno in sorazmerno namenu, zaradi katerega so bili posredovani.
(4) Pri posredovanju oziroma uporabi podatkov in informacij, ki so označeni kot poslovna skrivnost, sta agencija in prejemnik podatkov dolžna ohranjati stopnjo zaupnosti, kot to določa 3. člen tega splošnega akta. Pri tem agencija prejemnika podatkov pozove, da je dolžan ohraniti stopnjo zaupnosti posredovanih podatkov, kar pa ne velja za podatke iz drugega odstavka 3. člena tega splošnega akta.
6. člen 
(objava podatkov) 
(1) Agencija lahko objavi obdelane podatke v ustrezni obliki na svojih spletnih straneh, ob upoštevanju 3. člena tega splošnega akta, vedno pa lahko objavi podatke in informacije, ki jih operaterji niso označili kot poslovno skrivnost oziroma ki so bili že javno objavljeni.
(2) Če operater agenciji posreduje dokument, ki delno vsebuje poslovne skrivnosti, agencija pri objavi takega dokumenta poskrbi, da so poslovne skrivnosti ustrezno zakrite.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 62/13).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-5/2016/10
Ljubljana, dne 29. novembra 2016
EVA 2016-3330-0025
mag. Tanja Muha l.r.
v.d. direktorja 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti