Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3240. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru, stran 11054.

  
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 23. člena, prvega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. člena, drugega odstavka 30. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 8. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru 
1. člen 
V Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09) se v prvem odstavku 2. člena v prvi in drugi alineji za besedama »zakonskih zvez« doda vejica in besedi »partnerskih zvez«.
2. člen 
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar sta ime in priimek ali ime ali priimek sestavljena iz več kakor dveh besed oziroma nedeljivih celot, mora izjava o določitvi osebnega imena vsebovati tudi izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet, v skladu z zakonom, ki ureja osebno ime.«.
3. člen 
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo »v določenem roku«.
4. člen 
V naslovu III. poglavja se za besedo »zakonske« dodata besedi »oziroma partnerske«.
5. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen 
(podlaga vpisa) 
Zakonska oziroma partnerska zveza, sklenjena v Republiki Sloveniji, se v register vpiše na podlagi listine o sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze, ki jo podpišejo zakonca oziroma partnerja, pooblaščena oseba, priči in matičar, ali odločbe pristojnega organa.
Listina o sklenitvi zakonske zveze se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 2, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost pa na obrazcu, ki je Priloga št. 3 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 4 tega pravilnika.
Listina o sklenitvi partnerske zveze se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 5, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost pa na obrazcu, ki je Priloga št. 6 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 7 tega pravilnika.
Listine določene s tem členom, so sestavni del tega pravilnika in so objavljene skupaj z njim.«.
6. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(priimek po sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze) 
V register se vpiše tisti priimek, ki ga je vsak zakonec oziroma partner izbral za priimek po sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze, v skladu z zakonom, ki ureja osebno ime.«.
7. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
(listine za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze) 
Za dokazovanje osebnega statusa tujca in izpolnjevanje pogojev za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze, izpiski in druge listine ne smejo biti starejši od šest mesecev. Izjema velja za države, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat in dokazuje le posamezno matično dejstvo, ne pa osebnega statusa vpisanega.
Če je za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze izdana odločba, na podlagi katere se dovoli sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze (spregled zadržkov, sklenitev po pooblaščencu, sklenitev izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa), mora biti to razvidno iz registra. Odločba je priloga listine o sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze.
Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski oziroma partnerski zvezi se izda brez zaznamka.«.
8. člen 
V drugem odstavku 22. člena se v četrti alineji za besedo »zakoncu« dodata besedi »oziroma partnerju«.
9. člen 
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba priimka se lahko v register vpiše tudi na podlagi izjave nekdanjega zakonca oziroma partnerja, podane v šestih mesecih po razvezi ali razveljavitvi zakonske oziroma partnerske zveze. Vpiše se lahko samo priimek, ki ga je oseba imela pred sklenitvijo zakonske oziroma partnerske zveze ob pogoju, da priimka v času sklenjene zakonske oziroma partnerske zveze ni spreminjala.«.
10. člen 
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba se v register vpiše s podatki o osebnem stanju ob pridobitvi državljanstva. Če je oseba v zakonski oziroma partnerski zvezi, se v register vpišejo tudi podatki o sklenjeni zakonski oziroma partnerski zvezi in zakoncu oziroma partnerju.«.
11. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(neveljavnost ali prenehanje zakonske oziroma partnerske zveze) 
Neveljavnost ali prenehanje zakonske oziroma partnerske zveze se v register vpiše na podlagi odločbe sodišča ali vpisa smrti zakonca oziroma partnerja.
V primeru prenehanja zakonske oziroma partnerske zveze se izpisek iz matičnega registra o rojstvu izda brez zaznamka, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski oziroma partnerski zvezi pa se izda z zaznamkom o prenehanju zakonske oziroma partnerske zveze.«.
12. člen 
V drugem odstavku 42. člena se za besedo »zakonske« dodata besedi »oziroma partnerske«.
13. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen 
(vrste izpiskov) 
Iz registra se izdajajo naslednji izpiski:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni partnerski zvezi,
– izpisek iz matičnega registra o smrti,
– izpisek iz matičnega registra.
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 8 tega pravilnika. V primeru, da so starši posameznika, za katerega se izpisek izdaja, istega spola, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 9 tega pravilnika. Na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, se izpisek o rojstvu izda na obrazcu, ki je Priloga št. 10 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 11 tega pravilnika. V primeru, da so starši posameznika, za katerega se izpisek izdaja, istega spola, pa na obrazcu, ki je Prilogašt. 12 oziroma na obrazcu, ki je Prilogašt. 13 tega pravilnika.
Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 14 tega pravilnika, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 15 oziroma na obrazcu, ki je Prilogašt. 16 tega pravilnika.
Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni partnerski zvezi se izda na obrazcu,ki je Priloga št. 17 tega pravilnika, na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, pa na obrazcu, ki je Prilogašt. 18 oziroma na obrazcu, ki je Prilogašt. 19 tega pravilnika.
Izpisek iz matičnega registra o smrti se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 20 tega pravilnika. V primeru smrti posameznika, ki je v sklenjeni partnerski zvezi, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 21 tega pravilnika. Na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, se izpisek o smrti izda na obrazcu, ki je Priloga št. 22 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 23 tega pravilnika. V primeru smrti posameznika, ki je v sklenjeni partnerski zvezi, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 24 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 25 tega pravilnika.
Izpisek iz matičnega registra se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 26 tega pravilnika. V primeru, da so starši posameznika, za katerega se izpisek izdaja, istega spola, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 27 tega pravilnika. Na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, se izpisek iz matičnega registra izda na obrazcu, ki je Priloga št. 28 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 29 tega pravilnika. V primeru, da so starši posameznika, za katerega se izpisek izdaja, istega spola, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 30 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 31 tega pravilnika.
Obrazci izpiskov iz registra, določeni s tem členom, so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.«.
14. člen 
Drugi odstavek 53.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpiski se izdajajo iz matičnega registra ali matičnih knjig na naslednjih obrazcih:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izdan na podlagi Dunajske konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 32 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, izdan na podlagi Dunajske konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 33 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o smrti, izdan na podlagi Dunajske konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 34 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izdan na podlagi Pariške konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 35 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, izdan na podlagi Pariške konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 36 tega pravilnika,
– izpisek iz matičnega registra o smrti, izdan na podlagi Pariške konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 37 tega pravilnika.«.
15. člen 
V prvem odstavku 54. člena se za besedo »zvezi« doda vejica in besedilo »sklenjeni partnerski zvezi«.
16. člen 
Prvi odstavek 55. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uporabe Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16).
Št. 007-271/2016 (1322-09)
Ljubljana, dne 25. novembra 2016
EVA 2016-1711-0044
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti