Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3230. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G), stran 11043.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2016.
Št. 003-02-9/2016-9
Ljubljana, dne 30. novembra 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-G) 
1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS) se v 3. členu v 19. točki za tretjo alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– spravilo in odvoz okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda.«.
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
»24. Prost dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter drug dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost in je v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.«.
Za 32. točko se dodajo nove 33., 34., 35., 36. in 37. točka, ki se glasijo:
»33. Knjigovodska listina je listina, kot jo določajo Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15) v povezavi s Pravili skrbnega računovodenja (Uradni list RS, št. 95/15 in 98/15) in izpolnjuje pogoje iz tega zakona.
34. Rastiščni koeficient (v nadaljnjem besedilu: RK) je koeficient, ki odraža trajno lesno proizvodno spodobnost gozdne združbe v primeru, da gozdna združba ne bi bila spremenjena zaradi delovanja človeka. Rastiščni koeficient je relativni pokazatelj kakovosti gozdne združbe in se izraža v razponih od najslabše do najboljše gozdne združbe v odnosu na povprečni lesno proizvodni potencial drugih gozdnih združb.
35. Urejeno kurišče je prostor, na katerem se v gozdu lahko kuri in je urejen ter umeščen v gozd oziroma gozdni prostor v skladu s pogoji iz predpisa, ki ureja varstvo gozdov in protipožarno varstvo.
36. Gozdna združba je skupnost različnih rastlinskih vrst, kjer so osnovne graditeljice drevesne vrste. Določen tip gozdne združbe je razvit v podobnih življenjskih razmerah ter ga odlikuje posebna vrstna sestava in struktura.
37. Lokacija, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje podlubnikov, je center za zbiranje oziroma predelavo lesa (v nadaljnjem besedilu: center), ki ga organizira družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ali druga pravna oseba, mesto skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov ali druga lokacija, ki jo določi Zavod za gozdove Slovenije.«.
2. člen 
V prvem odstavku 11. člena se za peto alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– rastiščni koeficient.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote se lahko opredeli tudi dejavnosti, ki so potrebne za gospodarno in učinkovito gospodarjenje z gozdovi.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se dodajo nov sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Gozdne združbe so določene z gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot, s katerimi je za vsako gozdno združbo določen tudi RK. Najmanjša površina za določanje gozdne združbe, je 0,25 ha.
(8) Za vsako osnovno načrtovalno enoto se določi najnižji RK gozdne združbe v tej osnovni načrtovalni enoti. Posamezni gozdni parceli se določi RK osnovne načrtovalne enote, v kateri leži. Če se gozdna parcela nahaja v več osnovnih načrtovalnih enotah, se tej parceli določi RK tiste osnovne načrtovalne enote, v kateri je največji delež parcele.
(9) RK gozdne parcele se lahko na pobudo lastnika gozda prouči v postopku sprejema gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote in sicer od začetka priprave do konca javne razgrnitve osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote. Za obravnavo pobude veljajo določbe 14. člena tega zakona.
(10) RK gozdne parcele se lahko spremeni tudi v primeru spremembe meje parcele ali spremembe dejanske rabe zemljišča. Nastale materialne stroške nosi lastnik gozdne parcele.
(11) Natančnejši način določitve gozdne združbe ter natančnejši postopek določitve, proučitve in spremembe RK za gozdno parcelo predpiše minister.«.
3. člen 
17.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.b člen 
(1) Gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, zaradi spremljanja sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom spremlja knjigovodska listina iz 17.c člena tega zakona. Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) mora imeti knjigovodsko listino po njihovem nalaganju in med njihovim prevozom pri sebi ali v vozilu ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek knjigovodska listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda ali gre za prevoz v obliki sosedske ali sorodstvene pomoči v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali v vozilu dovoljenje za posek dreves (odločba o izbiri dreves za posek, odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda, odločba o negovalnih delih v gozdu) v izvirniku ali kopiji, ki ga je lastniku gozda izdal Zavod. Dokumenti se pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročijo na vpogled.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena knjigovodska listina oziroma dovoljenje za posek dreves nista potrebna, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdni lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov na debelejšem koncu (razen za lesne sekance in razcepljen les), če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih metrov in na vozilo niso hkrati naloženi tudi drugi gozdni lesni sortimenti.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena knjigovodska listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti in so predmet prodaje ali darila med dvema fizičnima osebama. V tem primeru prevoz gozdnih lesnih sortimentov spremlja izjava ali druga listina, v kateri je navedena vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, kraj in datum, pošiljatelj, prevoznik in prejemnik gozdnih lesnih sortimentov. Izjavo ali drugo listino pošiljatelj in prejemnik hranita pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov in jo morata podpisati pošiljatelj in prejemnik.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdne lesne sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali vnašajo iz drugih držav članic Evropske unije. V tem primeru mora prevoznik pooblaščeni uradni osebi za nadzor dokazati, da so uvoženi iz tretje države ali vneseni iz druge države članice Evropske unije.
(6) Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda.«.
4. člen 
17.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.c člen 
(1) Knjigovodska listina, ki jo izda pošiljatelj, mora vsebovati:
– podatke o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba v upravnem postopku na podlagi katere je izvršil posek dreves. Podatek o lastniku je na knjigovodski listini lahko zapisan z identifikacijsko številko, v tem primeru mora pošiljatelj voditi evidenco identifikacijskih številk ter jo na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled;
– podatke o pošiljatelju gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: pošiljatelj);
– podatke o prejemniku gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: prejemnik);
– podatke o prevozniku;
– vrsta in registrska številka vozila, kraj, datum in ura nakladanja, kraj in datum razkladanja;
– vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov in zaporedna številka knjigovodske listine.
Podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku, v primeru fizičnih oseb obsegajo osebno ime, naslov in davčno številko, v primeru pravnih oseb pa firmo in sedež firme ali davčno številko.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek podatkov o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba o poseku, na knjigovodski listini ni treba navesti, če pošiljatelj gozdne lesne sortimente pošilja z mesta skladiščenja, za katero mora biti vodeno materialno knjigovodstvo v skladu s predpisi. V tem primeru se navede mesto skladiščenja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primerih gozdnih lesnih sortimentov, pridobljenih iz gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda, na knjigovodsko listino vpišejo osebno ime in naslov ali firma in sedež lastnika parcele, parcelna številka in katastrska občina parcele.
(4) Šteje se, da so na vozilo naloženi gozdni lesni sortimenti ali se prevažajo po cesti brez knjigovodske listine, če:
– na knjigovodski listini niso vpisani podatki o lastniku, ki mu je bila izdana odločba o poseku, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku, ali če navedeni podatki niso pravilni oziroma popolni;
– na knjigovodski listini ni vpisana vrsta ali količina gozdnih lesnih sortimentov ali pa se na njej vpisana vrsta ali količina ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih sortimentov, naloženih na vozilo ali pri njihovem prevozu po cesti, pri čemer se šteje, da na knjigovodski listini vpisana količina gozdnih lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih metrih ali tonah, ne ustreza dejanskemu stanju, če je odstopanje večje od 10 odstotkov dejanske količine.
(5) Knjigovodska listina se sestavi v treh izvodih, od katerih vse tri izvode podpišejo in po en izvod hranijo pošiljatelj, prevoznik in prejemnik pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov.
(6) Če se pri nadzoru gozdnih lesnih sortimentov, ki so naloženi ali se prevažajo po cesti, ugotovi, da prevoznik nima knjigovodske listine, ali listin iz drugega in četrtega odstavka 17.b člena tega zakona, pristojni organ prepove vožnjo oziroma nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo. Prevoznik je dolžan najkasneje v roku dveh ur od izdaje odredbe nadzornemu organu predložiti knjigovodsko listino oziroma listine iz drugega in četrtega odstavka 17.b člena tega zakona. Ne glede na prejšnji stavek je rok za predložitev listin iz drugega in četrtega ostavka 17.b člena tega zakona v primeru gozdnih lesnih sortimentov, ki izvirajo iz sanitarne sečnje, 48 ur.
(7) Če prevoznik ne predloži listin iz prejšnjega odstavka se šteje, da ni izkazal lastništva gozdnih lesnih sortimetov, ki so naloženi ali se prevažajo z vozilom.«.
5. člen 
17.d, 17.e in 17.f člen se črtajo.
6. člen 
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen 
(1) Zaradi spremljanja in krepitve biotskega ravnovesja v gozdovih zagotavlja izvajanje varstvenih del:
– v gozdovih, na posamičnem gozdnem drevju zunaj naselij in na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov Zavod,
– na posamičnem gozdnem drevju v naseljih gozdarska inšpekcija.
(2) Lastniki gozdov in posamičnega gozdnega drevja ter gozdnih lesnih sortimentov izvajanja del iz prejšnjega odstavka ne smejo ovirati oziroma preprečevati.«.
7. člen 
V prvem odstavku 28. člena se za besedilom »drugi uporabniki gozdov« doda besedilo »oziroma lastniki gozdnih lesnih sortimentov«.
8. člen 
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod lastniku gozda in lastniku posamičnega gozdnega drevja zunaj naselij z odločbo v upravnem postopku določi sanitarne sečnje, spravilo in odvoz okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje škodljivih organizmov, preventivna varstvena dela ter rok, do kdaj jih mora opraviti. V odločbi se zavezanca tudi opozori, da se bodo, če odrejenih del ne opravi v določenem roku, odrejeni ukrepi izvedli na podlagi upravne izvršbe iz 29.a člena tega zakona. Zavod mora postopek iz tega člena voditi tako, da ne nastajajo prekomerni in nepotrebni stroški za zavezanca. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. Če ima posamično drevo status naravne vrednote, mora Zavod pred izdajo odločbe pridobiti mnenje organizacije, pristojne za varstvo narave. Lastnik mora o izvršenih odrejenih ukrepih obvestiti Zavod v roku treh dni.«.
9. člen 
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
(1) V primeru upravne izvršbe po drugi osebi, ki se izvaja na podlagi izvršljive odločbe o sanitarnih sečnjah, spravilu in odvozu okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda in izvajanju preventivnih varstvenih del po drugi osebi, se sanitarna sečnja in preventivna varstvena dela opravijo, gozdno lesni sortimenti spravijo in odpeljejo ter prodajo v imenu in za račun zavezanca. Prodajo izvede izvršitelj upravne izvršbe. Kupnino od prodanih gozdno lesnih sortimentov se deponira na poseben podračun, ki ga Zavod za ta namen odpre. Zavod v roku sedmih dni od prejema kupnine na podračun nakaže zavezancu kupnino, zmanjšano za stroške izvršbe (posek, spravilo, izvedba preventivnih varstvenih del), prevoza, vseh del, povezanih s skladiščenjem in stroške skladiščenja ter prodaje. O vseh stroških iz prejšnjega stavka in vrednosti prodanih gozdno lesnih sortimentih izda Zavod poseben sklep. Poseben sklep o stroških izda Zavod v roku, ki je krajši od roka za nakazilo kupnine. Pritožba zoper sklep o stroških ne zadrži njegove izvršitve.
(2) Če kupnina ne pokrije vseh ugotovljenih stroškov iz prejšnjega odstavka, plačilo razlike krije Zavod, ki jo izterja od zavezanca.
(3) Gozdne lesne sortimente iz prvega odstavka tega člena se proda centrom, ki jih izbere Zavod. Izbrani centri so gozdne lesne sortimente iz prvega odstavka tega člena dolžni odkupiti vsaj po minimalni ceni.
(4) Vlada določi postopek in natančnejše pogoje za izbiro centrov iz prejšnjega odstavka, minimalne cene in podrobnejši postopek prodaje gozdnih lesnih sortimentov.«.
10. člen 
V prvem odstavku 56. člena se črtata devetindvajseta in trideseta alineja.
11. člen 
V drugem odstavku 57.a člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Zavod lahko za opravljanje s tem zakonom določenih nalog šteje za lastnika tudi osebo, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, če pridobi listino, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo, ali se oseba sama izkaže za lastnika.«.
12. člen 
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za nadzor nad izvajanjem 17.b in 17.c člena tega zakona sta poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni tudi finančna uprava in policija, vsaka v skladu s svojimi pristojnostmi.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom finančna uprava vodi in odloča o postopkih zaradi kršitev iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 77.c člena, 4. in 5. točke prvega odstavka 80. člena, 1. do 3. točke prvega odstavka 81. člena tega zakona. Če finančna uprava pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom ugotovi kršitev predpisa, ima poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, pravico in dolžnost odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga določi. Policija v okviru izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom ugotavlja kršitve iz 2. do 7. točke prvega odstavka 77.c člena tega zakona.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če pristojni organ pri izvajanju nadzora v skladu s četrtim odstavkom tega člena pri gospodarskem subjektu iz točke (c) 2. člena Uredbe 995/2010/EU ugotovi, da so les ali izdelki iz lesa nezakonitega izvora oziroma, če ta gospodarski subjekt zakonitega izvora ne dokaže, pristojni organ gospodarskemu subjektu z odločbo prepove njihov promet.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
13. člen 
V 77.b členu se v drugem odstavku besedilo »carinskemu organu« nadomesti z besedilom »finančni upravi«.
14. člen 
Prvi odstavek 77.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.500 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. seka ali dovoli sečnjo gozdnega drevja, pridobiva okrasna drevesa ali opravlja premeno gozdov brez odločbe ali v nasprotju z njo (prvi, četrti in šesti odstavek 17. člena, osmi odstavek 37. člena);
2. ne izda prevozniku knjigovodske listine pred nalaganjem ali prevozom gozdnih lesnih sortimentov (prvi odstavek 17.b člena, prvi odstavek 17.c člena);
3. ne vodi materialnega knjigovodstva za skladišče, iz katerega so bili odpremljeni gozdni lesni sortimenti (drugi odstavek 17.c člena);
4. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sortimente brez knjigovodske listine (prvi odstavek 17.b člena, četrti odstavek 17.c člena);
5. knjigovodske listine ali listin iz drugega in četrtega odstavka 17.b člena na zahtevo pooblaščene uradne osebe ne izroči na vpogled (prvi, drugi in četrti odstavek 17.b člena);
6. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 17.b člena tega zakona;
7. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proizvode, oziroma daje na trg les in lesne proizvode, za katere ne dokaže zakonitega izvora (prvi odstavek 4. člena Uredbe 995/2010/EU) ali
8. ne izkaže lastništva gozdnih lesnih sortimentov po odredbi nadzornega organa (šesti in sedmi odstavek 17.c člena).«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Z globo od 300 eurov do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
(4) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem organu.«.
15. člen 
V prvem odstavku 79. člena se za 6. točko doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a opravlja dela v gozdu, čeprav ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne usposobljenosti za delo v gozdu (drugi odstavek 19. člena);«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 600 eurov do 2.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem organu.«.
16. člen 
V prvem odstavku 80. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. nima vzpostavljenega sistema potrebne skrbnosti v skladu s 6. členom Uredbe 995/2010/EU ali ravna v nasprotju z njim;«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 600 eurov do 1.500 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem organu.«.
17. člen 
Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi:
»80.a člen 
(1) Z globo od 1.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje nadzorna organizacija iz 8. člena Uredbe 995/2010/EU, če:
1. ne preverja pravilne uporabe svojega sistema potrebne skrbnosti pri gospodarskem subjektu (točka (b) prvega odstavka 8. člena Uredbe 995/2010/EU),
2. ne sprejme ustreznih ukrepov, če gospodarski subjekt sistema potrebne skrbnosti ne uporablja pravilno (točka (c) prvega odstavka 8. člena Uredbe 995/2010/EU).
(2) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba nadzorne organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
18. člen 
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 800 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 17.c člena tega zakona;
2. ne hrani knjigovodskih listin v skladu s petim odstavkom 17.c člena tega zakona;
3. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji odstavek 18. člena);
4. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za pogozditev (četrti odstavek 18. člena);
5. v gozdu oziroma gozdnem zemljišču organizira javni shod ali prireditev, ne da bi o tem obvestil Zavod (drugi odstavek 21.a člena);
6. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (drugi odstavek 24. člena);
7. predhodno ni obvestil Zavoda o začetku izvedbe sanitarne sečnje ali preventivnih varstvenih del (drugi odstavek 29. člena);
8. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim režimom uporabe (drugi odstavek 39. člena).«.
V tretjem odstavku se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob preseže dovoljene količine (prvi odstavek 5. člena).«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem organu.«.
19. člen 
Tretji odstavek 81.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 150 eurov do 400 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 300 eurov do 800 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem organu.«.
20. člen 
81.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»81.c člen 
(1) Za prekršek iz 8. točke prvega odstavka 77.c člena tega zakona se poleg predpisane globe lahko izreče tudi stranska sankcija odvzem gozdnih lesnih sortimentov.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka nadzorni organ zaseže gozdne lesne sortimente.
(3) Prevoz, hrambo in razpolaganje v javnem interesu z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti izvaja družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v imenu in za račun Republike Slovenije. Republika Slovenija sklene z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., pogodbo, s katero stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem nalog iz tega člena, zlasti glede višine nadomestila za opravljanje storitev, načina in rokov za zagotavljanje finančnih sredstev za opravljanje nalog ter načina in oblike nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, predvsem porabe sredstev ter kakovosti in pravočasnosti opravljanja nalog.
(4) Sredstva za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz proračunskega sklada za gozdove v skladu z zakonom, ki ureja gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije.
(5) Podrobnejše pogoje za izvajanje določb tretjega in četrtega odstavka tega člena predpiše vlada.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpis iz enajstega odstavka 11. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
22. člen 
Ne glede na določbo devetega odstavka 11. člena zakona, lahko lastnik gozda poda Zavodu pobudo za spremembo RK njegovih gozdnih parcel za vse veljavne gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot, sprejetih pred uveljavitvijo tega zakona, v roku petih let od uveljavitve tega zakona. Zavod pobudo prouči po metodi določitve RK in če se pobuda izkaže za upravičeno, gozdni parceli določi nov RK. V primeru spremembe RK, nastale materialne stroške nosi Zavod, v nasprotnem primeru pa lastnik gozdne parcele.
23. člen 
Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po tem zakonu.
Ne glede na prejšnji odstavek se inšpekcijski postopki in postopki izvršbe, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po dosedanjih predpisih.
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice za prevoz gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 31/14) in Pravilnik o obliki evidenčnega lista (Uradni list RS, št. 31/14).
25. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
Št. 323-01/16-12/20
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
EPA 1534-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost