Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2016 z dne 25. 11. 2016

Kazalo

3150. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti, stran 10387.

  
V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki, kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez
naslednjo:
K O L E K T I V N O  P O G O D B O 
za poštne in kurirske dejavnosti 
A) SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe 
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen 
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe 
Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki so člani podpisnic te kolektivne pogodbe in na pridobiten način opravljajo dejavnost iz skupine 53. Poštna in kurirska dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 2/02, 69/07, 17/08).
3. člen 
Osebna veljavnost 
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in za delavce pri delodajalcih, ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije.
(2) Za poslovodne osebe, prokuriste in vodilne delavce velja ta kolektivna pogodba, razen če so s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in takšno osebo določena razmerja, pravice, dolžnosti ali odgovornosti urejena drugače.
(3) Kolektivna pogodba velja tudi za učence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
4. člen 
Časovna veljavnost 
(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas štirih let.
(2) Po prenehanju veljavnosti te kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar najdalj eno leto, še naprej uporabljajo določbe njenega normativnega dela.
B) NORMATIVNI DEL 
5. člen 
Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev 
Pravice delavcev in delodajalcev, ki niso urejene s to kolektivno pogodbo, se urejajo v skladu z določbami normativnega in tarifnega dela Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03), vključno z vsemi aneksi in njenimi spremembami in dopolnitvami.
C) OBLIGACIJSKI DEL KOLEKTIVNE POGODBE – PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK TER NAČIN REŠEVANJA SPOROV
6. člen 
Pravice in obveznost strank te kolektivne pogodbe 
Pravice in obveznosti strank te kolektivne pogodbe ter način reševanja sporov, ki niso urejeni s to kolektivno pogodbo, se urejajo v skladu z določbami obligacijskega dela Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03), vključno z vsemi aneksi in njenimi spremembami in dopolnitvami.
D) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
Pričetek veljavnosti in uporabe 
Kolektivna pogodba začne veljati in se uporabljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
Predstavnik delojemalcev: 
ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Generalna sekretarka 
Cvetka Gliha l.r.
 
Predstavnika delodajalcev: 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za promet in zveze 
Predsednik 
mag. Martin Mlakar l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije –
Združenje za promet 
Predsednik 
Rok Svetek l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 15. 11. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-4/2005-17 o tem, da je Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 43/4.

AAA Zlata odličnost