Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3115. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 10221.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P 
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 
1. člen 
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) Spremembe in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra Žalec z ožjim vplivnim območjem, ki se vodi po skrajšanem postopku priprave in ga je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 788/16 v novembru 2016.
2. člen 
Gradivo OPPN iz prejšnje točke bo od 28. novembra 2016 do 12. decembra 2016 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec.
3. člen 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve,
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.
– ustno na javni obravnavi.
4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 7. 12. 2016 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen 
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0005/2016
Žalec, dne 9. novembra 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.