Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3092. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij, stran 10171.

  
Na podlagi prvega ter tretjega odstavka 138. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
Ta sklep določa:
1. podrobnejša pravila o predložitvi informacij po 133. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) ter
2. podrobnejša pravila o dostopu do nadzorovanih informacij.
2. člen 
(pojmi) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. PRAVILA O PREDLOŽITVI INFORMACIJ 
3. člen 
(predložitev nadzorovanih informacij) 
(1) Predložitev nadzorovanih informacij Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) se izvede s posredovanjem vsebine nadzorovane informacije v sistem za centralno shranjevanje informacij (v nadaljevanju: sistem za CSI).
(2) Javna družba, ki namerava zamenjati sistem za CSI, obvestilo o tem objavi, preden začne posredovati nadzorovane informacije v drug sistem za CSI. Obvestilo o zamenjavi sistema za CSI javna družba objavi na enak način, kot objavlja obvestila o nadzorovanih informacijah.
(3) Če javna družba oziroma oseba, ki je brez njenega soglasja zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (v nadaljevanju: družba) objavi nadzorovano informacijo, vsebino te objave predloži Agenciji in jo obvesti o načinu te objave.
3. PRAVILA O DOSTOPU DO NADZOROVANIH INFORMACIJ 
4. člen 
(sistem za CSI) 
Sistem za CSI izpolnjuje vsaj zahteve iz 137. člena ZTFI in Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/1437 z dne 19. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop do predpisanih informacij na ravni Unije.
5. člen 
(obveznost posredovanja nadzorovanih informacij v sistem za CSI) 
(1) Javna družba zagotovi posredovanje nadzorovane informacije v sistem za CSI hkrati s posredovanjem nadzorovane informacije v javno objavo, pri čemer zagotovi, da je nadzorovana informacija v sistemu za CSI javno dostopna šele po dejanski objavi nadzorovane informacije na način, kot je za posamezno vrsto nadzorovane informacije predpisano z ZTFI oziroma za notranjo informacijo s 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES in na njegovi podlagi sprejeto Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2016/1055 z dne 29. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tehničnimi rešitvami za ustrezno razkritje notranjih informacij javnosti in za odložitev razkritja notranjih informacij javnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.
(2) Podrobnejši postopek posredovanja nadzorovanih informacij za objavo v sistem za CSI je glede na naravo in čas nastopa nadzorovane informacije določen v tehničnih navodilih upravljavca sistema za CSI.
6. člen 
(arhiv nadzorovanih informacij) 
(1) Upravljavec sistema za CSI vodi arhiv nadzorovanih informacij, kjer je možno pregledovati vse nadzorovane informacije najmanj glede na:
– dan oziroma obdobje objave,
– vrsto nadzorovane informacije,
– izdajatelja (firmo in sedež ter LEI številko izdajatelja),
– oznako finančnega instrumenta, na katerega se nanaša nadzorovana informacija.
(2) Upravljavec sistema za CSI omogoča brezplačen dostop do objavljenih nadzorovanih informacij iz prvega odstavka tega člena na svoji spletni strani vsem zainteresiranim osebam.
4. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prehodna določba) 
V arhivu iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa se pregledovanje nadzorovanih informacij glede na LEI številko izdajatelja omogoči od 1. januarja 2017.
8. člen 
(razveljavitev predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07).
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-24/2016-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
EVA 2016-1611-0121
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost