Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3066. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur, stran 10012.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 13. redni seji dne 18. oktobra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda: Ulica skladateljev Ipavcev 30, Šentjur.«
2. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano: Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 30, Šentjur.«
3. člen 
V 17. členu se za osemnajsto alinejo doda nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,«
Dosedanja devetnajsta alineja postane dvajseta alineja.
4. člen 
V tretjem odstavku 24. člena se za dvanajsto alinejo dodajo nova trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasijo:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,«
Dosedanja trinajsta alineja postane šestnajsta alineja.
5. člen 
V 26. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.«
6. člen 
V tretjem odstavku 32. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,«
Dosedanja sedma alineja se spremni tako, da se glasi:
»– voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,«
Za sedmo alinejo se dodajo nova osma, deveta in deseta alineja, ki se glasijo:
»– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«
7. člen 
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim ministrstvom.«
8. člen 
Drugi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.«
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-12/2003(242)
Šentjur, dne 18. oktobra 2016
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost