Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3062. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas po skrajšanem postopku, stran 10008.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) župan Občine Prebold sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas po skrajšanem postopku
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) V letu 2008 je začel veljati Odlok o občinskem področnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče – Latkova vas (Uradni list RS, št. 76/08), ki določa pogoje umeščanja objektov, vrste gradenj in objektov in druge pogoje gradnje znotraj območju navedenega OPPN-ja (oznaka urejanja prostora po veljavnem ID OPN Prebold LA 31).
(2) V fazi priprave izvedbenih projektov in same izvedbe se je pokazalo, da za izvedbo predvidenega krožišča ne bo potrebno celotno po veljavnem odloku opredeljeno območje.
(3) Lastniki sosednjega zemljišča na katerem stoji stanovanjska stavba so izkazali interes po izgradnji manjšega poslovno stanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo znotraj južnega dela območja OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas.
(4) S spremembami in dopolnitvami OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas se zato korigira dovoljene vrste objektov ter funkcionalna in oblikovna merila ter druge pogoje za namen izgradnje manjšega poslovno stanovanjskega objekta znotraj OPPN. Predlagane spremembe ne bodo vplivale na rabo sosednjih zemljišč.
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN Krožišče – Latkova vas se nanašajo na območje južnega dela navedenega OPPN-ja in zajemajo zemljišča parc. št. 1161/4, del parc. št. 1164/8 in del parcele 1160/6 vse k.o. Latkova vas.
(2) Ker se spremembe in dopolnitve nanašajo le na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov se v postopku priprave sprememb in dopolnitev na podlagi 61.a člena ZPNačrt uporabi skrajšan postopek, in sicer se skrajšajo roki za pridobitev smernic in mnenj ter tudi trajanje javne razgrnitve.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN se izdelajo ustrezne rešitve za umestitev načrtovanih ureditev v prostor ter pridobijo pogoji nosilcev urejanja prostora in drugi potrebni podatki.
4. člen 
(roki za pripravo) 
Faza
Nosilec
Rok/dni
sklep o pripravi
občina
1
objava sklepa v Uradnem listu RS
občina
7
izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN
izdelovalec in občina
7
pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
izdelovalec
15
usklajevanje smernic in načrtovanje
izdelovalec in občina
5
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec in občina
15
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi
občina
7
javna razgrnitev in javna obravnava
občina in izdelovalec
15
stališča do pripomb
občina in izdelovalec
5
priprava predloga
izdelovalec in občina
10
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
izdelovalec
15
priprava usklajenega predloga za sprejem
izdelovalec in občina
5
sprejem na občinskem svetu
občina
15
objava odloka v Uradnem listu RS
občina
7
izdelava končnega dokumenta po objavi odloka v Uradnem listu RS
izdelovalec
7
5. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora so:
1. Občina Prebold,
2. Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za ceste,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območje Savinje,
4. Elektro Celje d.d.,
5. JKP Žalec d.o.o.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas so zagotovljena v proračunu občine.
7. člen 
(veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi pa se tudi na spletni strani Občine Prebold in se ga pošlje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.
Št. 430/18/2016-1
Prebold, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost