Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3061. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke, stran 10007.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) S prenehanjem obratovanja večine lesarske dejavnosti se je v središču mesta Pivka pojavila priložnost uresničitve razvojne vizije naselja Pivka, določene z urbanističnim načrtom za naselje, in sicer celotno središče naselja nameniti centralnim (družbenim, oskrbnim in storitvenim) dejavnostim.
(2) Občina Pivka je sprejela pobudo za ureditev medgeneracijskega centra, muzejske in sorodnih družbenih dejavnosti na območju prostorske enote oziroma parcele z oznako T4-8 glede na OPPN središče Pivke.
(3) Območje EUP PI 26/1 je z urbanističnim načrtom za naselje Pivka opredeljeno kot območje prenove – območje prestrukturiranja gospodarske cone v območje osrednjih centralnih dejavnosti. Glede na prenehanje obratovanja večine lesarske dejavnosti v središču naselja, je Občina Pivka v povezavi z zgoraj opisano pobudo sprejela tudi pobudo za opredelitev severnega nepozidanega dela območja EUP PI 26/1 kot območja, namenjenega centralnim dejavnostim.
(4) Občina Pivka namerava občinski podrobni prostorski načrt za območje središča Pivke spremeniti, dopolniti ter razširiti na območje severnega dela industrijskega območja v središču Pivke s ciljem zagotoviti ustrezne pogoje za prostorski razvoj mestnega središča, in sicer se območje, namenjeno stavbam z javno rabo in ureditvijo parka razširi na njegovo zaledje, pri čemer je potrebno ustrezno obravnavati prehod med območjem centralnih dejavnosti in proizvodno cono.
2. člen 
(pravna podlaga) 
(1) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (v nadaljevanju SD OPPN središče Pivke) je 55. člen ZPNačrt, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, v nadaljevanju Pravilnik) in sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke (Uradni list RS, št. 62/13, v nadaljevanju OPPN središče Pivke).
(2) Pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta na severnem delu industrijskega območja v središču naselja Pivka je 55. člen ZPNačrt, Pravilnik in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni list RS, št. 79/10, 79/11 – obvezna razlaga, 62/13 – obvezna razlaga, 17/14 – Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, 60/15 – obvezna razlaga, v nadaljevanju OPN Pivka), ki za območje EUP PI 26/1 opredeljuje obveznost izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta v primeru celovitih sprememb funkcionalnih ali oblikovnih značilnosti območja in obvezno izvedbo javnega natečaja kot strokovno podlago za pripravo OPPN. Navedena obveznost izvedbe javnega natečaja se ohrani za pretežen del EUP PI 26/1 (7,2 ha), medtem ko se za manjši del območja EUP PI 26/1 (2 ha) vsebinsko naveže na rešitve OPPN središče Pivke.
(3) Postopek sprejema SD OPPN središče Pivke se izvede po rednem postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. člen 
(območje in vsebina) 
(1) Predmet SD OPPN središče Pivke je:
– območje načrtovane parcele z oznako T4-8 glede na OPPN središče Pivke: zemljišča s parcelnimi št.: 4148/17, 4148/18, 4148/19, 4148/22, 4148/85, del 4148/84, del 4148/98, del 4148/64 in 4381/5, vse k.o. Petelinje,
– območje EUP PI 26/1-del in PI 26/2-del glede na OPN Pivka: zemljišča s parcelnimi št.: del 4148/86, 4148/28, del 4148/98, del 4148/30, del 4148/31, 4148/32, 4148/33, del 4148/24, vse k.o. Petelinje.
(2) Območje T4-8 je glede na OPPN središče Pivke namenjeno:
– delni prenovi stavbe z oznako Kolodvorska 9a s priporočljivo javno rabo stavbe,
– vzdrževanju stavbe z oznako T4-8/1 z obvezno ohranitvijo javne rabe stavbe in
– celoviti prenovi objekta z oznako T4-8/2 na parceli z oznako T4-8.
(3) V območje se dodatno vključi še zemljišča, ki so nujna za funkcioniranje območja:
– območje načrtovane parcele z oznako P1-2 glede na OPPN središče Pivke: zemljišča s parcelnimi št.: 4200/10, del 4148/84, obe k.o. Petelinje in manjši del območje načrtovane parcele z oznako T4-2 glede na OPPN središče Pivke: zemljišče s parcelno št. 4200/8, k.o. Petelinje in
– območje gospodarske javne infrastrukture, zemljišča s parcelnimi št.: 4148/98 in 4148/68, obe k.o. Petelinje, ki v naravi predstavljata nepozidan koridor za dostop do Snežniške ceste in ločnico med SV in J delom obstoječe gospodarske cone.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se izdelajo v skladu z določili ZPNačrt pri čemer se uporabi vse že izdelane strokovne podlage za potrebe utemeljitve in obrazložitve spremembe lokacijskih pogojev na delu, kjer je uveljavljen OPPN središče Pivke.
(2) Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za sprejem enovitega OPPN se izdelajo v skladu z določili ZPNačrt, pri čemer se zagotavlja povezljivost vsebin severnega nepozidanega industrijskega območja predvsem z vsebinami OPPN središče Pivke in širše z vsebinami mestnega središča.
(3) Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPPN središče Pivke ugotovi, da so pomembne za kvalitetno in strokovno pripravo akta.
(4) Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov lahko posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen 
(roki za pripravo in posamezne faze) 
(1) Posamezne faze za pripravo SD OPPN središče Pivke so:
– sprejem sklepa o pripravi akta (november 2016),
– izdelava prikaza stanja prostora in osnutka akta za pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitve MOP o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (februar 2017),
– pridobivanje prvih mnenj in odločitve MOP o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (marec 2017),
– izdelava dopolnjenega osnutka akta za javno razgrnitev (april 2017),
– javna razgrnitev akta z javno obravnavo (maj 2017),
– priprava stališč do pripomb javnosti z javne razgrnitve (junij 2017),
– obravnava v 1. branju na Občinskem svetu Občine Pivka (junij 2017),
– izdelava predloga za pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (julij 2017),
– pridobivanje drugih mnenj (avgust, september 2017),
– izdelava usklajenega predloga za sprejem na Občinskem svetu Občine Pivka (oktober 2017),
– sprejem in uveljavitev prostorskega akta (november 2017).
(2) Rok za pripravo SD OPPN središče Pivke je 12 mesecev. Predviden rok se lahko spremeni zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin npr. v primeru potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) V postopku priprave SD OPPN središče Pivke sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica),
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Oddelek povodja Jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, 6210 Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper in
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
(2) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana odloči o obveznosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. člen 
(obveznost financiranja) 
Sredstva za izdelavo SDR OPPN središče Pivke in strokovnih podlag zagotovi pobudnik – Občina Pivka.
8. člen 
(veljavnost in objava sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2016-39
Pivka, dne 7. novembra 2016
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost