Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo, stran 9998.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 27. 9. 2016.
Št. 0007-1/2008
Piran, dne 27. septembra 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji dne 27. septembra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme dopolnitev in sprememba Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi Javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo (Uradne objave Primorskih novic, št. 8/2008, uradno prečiščeno besedilo, št. 2/2011, 13/2011, 28/2016).
2. člen 
Besedilo 5. člena Odloka se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
»25.110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
35.119
Druga proizvodnja električne energije
35.140
Trgovanje z električno energijo
43.110
Rušenje objektov
43.210 
Zemeljska pripravljalna dela
43.130
Testno vrtanje in sondiranje
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290
Druga inštaliranja pri gradnjah
43.290
Fasaderska in štukaterska dela
43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 
Oblaganje tal in sten
43.341
Steklarska dela
43.342
Pleskarska dela
43.390
Druga zaključna gradbena dela
43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
46.770
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.762
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnih z rabljenim blagom
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
49.320
Obratovanje taksijev
49.500
Cevovodni transport
52.100
Skladiščenje
52.240
Pretovarjanje
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
74.100
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120
Dajanje tovornjakov v najem ali zakup
77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291
Dejavnost marin
96.090
Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.«
3. člen 
Prvi odstavek 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ima šest (6) članov, od katerih tri (3) člane imenuje in odpokliče občinski svet, dva (2) člana izvoli in odpokliče svet delavcev, enega (1) člana pa imenuje in odpokliče župan.«.
Tretji odstavek 12. člena se v celoti črta.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-1/2008
Piran, dne 27. septembra 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – T.C.U. – 2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U. – 2)
P R O M U LG O   I L  D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto concernente la trasformazione dell’ “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Piran” in “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata”, nonché la costituzione dell’ “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 27 settembre 2016.
N. 0007-1/2008
Pirano, 27 settembre 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato, 27/08 – sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – sentenza della Corte Costituzionale, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 15ª seduta ordinaria, il giorno 27 settembre 2016 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto concernente la trasformazione dell’ “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Piran” in “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata”, nonché la costituzione dell’ “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata 
Art. 1 
Con il presente Decreto si approva la modifica e integrazione al Decreto concernente la trasformazione dell’ “Azienda per i servizi pubblici e alloggi Okolje Piran” in “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata”, nonché la costituzione dell’ “Azienda Pubblica OKOLJE Piran, Società a responsabilità limitata (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 8/2008 – Testo Consolidato Ufficiale, n. 2/2011, 13/2011 e 28/2016).
Art. 2 
Il testo dell’articolo 5 del Decreto è completato con le seguenti attività:
»25.110 
Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
35.119 
Altra produzione di energia elettrica
35.140 
Commercio di energia elettrica
43.110 
Demolizioni di fabbricati
43.210 
Lavori di scavo preparatori 
43.130 
Trivellazioni e sondaggi 
43.210 
Installazioni elettriche
43.220 
Installazioni idrauliche, di riscaldamento e di condizionamento d’aria
43.290 
Altre installazioni nelle costruzioni
43.290 
Lavori di intonacatura
43.320 
Installazione di serramenti 
43.330 
Pavimentazione e rivestimento pareti
43.341 
Lavori di posa in opera di vetri 
43.342 
Lavori di tinteggiatura
43.390 
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.910 
Realizzazione di coperture
46.770 
Commercio all’ingrosso di rottami e rifiuti
47.762 
Commercio al dettaglio in esercizi specializzati con attrezzature di giardinaggio e animali domestici
47.790 
Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
47.810 
Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.890 
Commercio al dettaglio ambulante in bancarelle e mercati di altri prodotti
49.320 
Gestione trasporti con taxi
49.500 
Trasporto mediante condotte
52.100 
Stoccaggio
52.240 
Operazioni di carico/scarico
63.110 
Elaborazione dati e attività connesse
62.090 
Altre attività e servizi di tecnologie dell’informazione 
74.100 
Attività di design, decorazione, arrangiamenti
77.110 
Noleggio e leasing di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.120 
Noleggio e leasing di autocarri
77.310 
Noleggio e leasing di macchine e attrezzature agricole
77.320 
Noleggio e leasing di macchine operatrici e di altre attrezzature 
77.390 
Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali
81.220 
Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
81.300 
Sistemazione e manutenzione di aree verdi e zone circostanti
90.040 
Gestione di strutture per manifestazioni culturali
93.210 
Attività dei parchi di divertimento
93.291 
Funzionamento dei porti turistici
96.090 
Altre attività di servizi, non classificate altrove.«
Art. 3 
Il primo comma dell’articolo 12 del decreto è modificato come segue:
»La gestione aziendale della società è sotto la supervisione del Collegio sindacale, che si compone di sei (6) membri, di cui tre (3) membri sono nominati e revocati dal Consiglio comunale, due (2) membri sono eletti e revocati dal Consiglio dei lavoratori, un (1) membro viene nominato e revocato dal Sindaco.«
Il terzo comma dell’articolo 12 è integralmente soppresso.
Art. 4 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0007-1/2008
Pirano, 27 settembre 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost