Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Piran, stran 9996.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 27. 9. 2016.
Št. 426-0005/2016
Piran, dne 27. septembra 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 25. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji dne 27. septembra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Piran 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o turistični taksi v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 23/2004, 29/2008).
2. člen 
Doda se novi, 2.a člen z naslednjim besedilom:
»Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki upravljajo s turističnimi privezi v Občini Piran, so dolžne pobirati pavšalno turistično takso od lastnikov plovil, ki so zavezanci za plačilo turistične takse v pavšalnem znesku.
Osebe javnega in zasebnega prava, ki sklepajo pogodbe o najemu turističnih privezov v turističnih pristaniščih, so dolžne vsako leto najkasneje do 28. februarja občini dostaviti podatke o sklenjenih pogodbah za preteklo leto, ki bodo pristojnemu organu služili za izdajo skupne odločbe za plačilo turistične takse.«
3. člen 
V 3. členu odloka se v točki (2.b) pod alinejo »plovila nad 10 m« črta število 1.600 in napiše pravilno število 1.200.
4. člen 
Doda se novi, 7.a člen z naslednjim besedilom:
»(1) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je dolžna pobirati pavšalno turistično takso ali turistično takso, če ne:
– predloži mesečnega poročila o številu prenočitev in znesku pobrane turistične takse v skladu s predpisano metodologijo do roka določenega v 6. členu tega Odloka;
– posreduje poročila o sklenjenih pogodbah v skladu z 2.a členom tega odloka.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec ali kmet, ki sprejema turiste na prenočevanje.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-0005/2016
Piran, dne 27. septembra 2016
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – T.C.U. – 2, 76/08, 79/09, 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U. – 2)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla tassa di soggiorno nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 27 settembre 2016.
N. 426-0005/2016
Pirano, 27. settembre 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 25 della Legge in materia di promozione turistica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 2/04, 57/12 e 17/15) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale 2), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 15ª seduta ordinaria, il giorno 27 settembre 2016 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla tassa di soggiorno nel Comune di Pirano 
Art. 1 
Con il presente decreto è modificato e integrato il Decreto sulla tassa di soggiorno nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, n. 23/2004, 29/2008).
Art. 2 
Al Decreto è aggiunto un nuovo articolo 2 a con il seguente testo:
»Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato che gestiscono approdi e/o ormeggi a scopi turistici nel Comune di Pirano, sono tenute a riscuotere la tassa di soggiorno, in importo forfettario, da parte dei proprietari delle imbarcazioni, tenuti a versare la tassa di soggiorno sotto forma di un importo forfettario.
Le persone di diritto pubblico e privato che stipulano contratti di locazione di ormeggi di natanti in porti turistici, sono tenute con scadenza annuale, entro il 28 febbraio dell’anno corrente, a recapitare al Comune i dati in materia di contratti conclusi nel corso dell’anno precedente, che serviranno alle autorità competenti per il rilascio di una decisione unica di pagamento della tassa di soggiorno.«
Art. 3 
All’articolo 3 del Decreto, punto (2 b), all’alinea recante la dicitura »natanti di oltre 10 metri di lunghezza« è soppressa la cifra »1.600« ed è inserita la cifra corretta di »1.200«.
Art. 4 
Al Decreto è aggiunto un nuovo articolo 7.a, con il seguente testo:
»(1) Si applica una sanzione amministrativa pari a 2.000 Euro a carico della persona giuridica che ha l’obbligo di riscuotere la tassa di soggiorno giornaliera o la tassa di soggiorno nell’importo forfettario, resasi inadempiente in ragione delle seguenti infrazioni:
– per la mancata presentazione dei rapporti mensili sul numero di pernottamenti e sull’importo della tassa di soggiorno riscossa in conformità con la metodologia prescritta, entro il termine di cui all’articolo 6 del presente Decreto;
– per il mancato invio del report sui contratti conclusi a norma dell’articolo 2 a del presente Decreto.
(2) Si applica una sanzione amministrativa pari a 200 Euro a carico della persona responsabile della persona giuridica, resasi inadempiente in ragione delle infrazioni di cui al comma precedente.
(3) Si applica una sanzione amministrativa pari a 1.000 Euro a carico dell’imprenditore autonomo che gestisce strutture ricettive turistiche, resosi inadempiente in ragione delle infrazioni di cui al primo comma del presente articolo. (4) Si applica una sanzione amministrativa pari a 100 Euro a carico dell’affittacamere o imprenditore agricolo che offre servizi di pernottamento a scopi turistici, resosi inadempiente in ragione delle infrazioni di cui al primo comma del presente articolo«.
Art. 5 
Il presente decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 426-0005/2016
Pirano, 27. settembre 2016
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost