Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3056. Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica, stran 9994.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. oktobra 2016 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Odlok o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok) določa upravičence, pogoje, postopek in višino subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: subvencioniran prevoz pitne vode).
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
(1) Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva oziroma uporabniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: uporabniki), ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, kot edini vir pitne vode pa uporabljajo vodnjak, ki se polni s kapnico, oziroma so priključeni na drug, v sušnem obdobju presihajoč vodni vir. Voda se dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
(2) Subvencioniran prevoz vode ne pripada uporabnikom, katerim je omogočen priklop na zgrajeno vodovodno omrežje, vendar priklopa še niso izvedli.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE 
3. člen 
Do subvencioniranega prevoza pitne vode je uporabnik upravičen pod pogojem, da vodo uporabi izključno za lastne potrebe. Subvencioniranje prevoza pitne vode ne pripada za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti.
4. člen 
(1) Subvencioniran prevoz pitne vode se izvaja v sušnem obdobju, ko uporabnik ne razpolaga s potrebno količino pitne vode za lastne potrebe.
(2) Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, kateremu je bila na podlagi vloge izdana odločba o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode. Vloga se poda pri oddelku občinske uprave Mestne občine Nova Gorica, pristojnem za gospodarstvo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni oddelek). Iz vloge mora izhajati, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa ta odlok, in sicer:
– da uporabnik nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, o čemer je v primeru dvoma potrebno mnenje izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: izvajalec),
– da gre za porabo vode za lastne potrebe,
– da ne gre za porabo vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge pridobitne dejavnosti,
– da se voda dostavlja na naslov stalnega prebivališča uporabnika.
(3) V kolikor so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, občinska uprava izda odločbo o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode (v nadaljevanju: Evidenca). V nasprotnem primeru se vloga z odločbo zavrne. Zoper odločbo o zavrnitvi je možna pritožba na župana občine.
(4) Občina Evidenco sproti ažurira in jo posreduje izvajalcu prevoza pitne vode (v nadaljevanju: dobavitelja). Vpis uporabnika v Evidenco je pogoj za subvencioniranje prevoza pitne vode.
5. člen 
(1) Uporabnik naroča dobavo pitne vode neposredno dobavitelju.
(2) Dobavitelj je dolžan uporabniku dostaviti vodo čim prej, oziroma najkasneje v štiriindvajsetih urah po prejemu naročila.
(3) Dobavitelj je organizacija, ki je skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in akti občine vključena v sistem zaščite reševanja in pomoči v občini in je ustrezno opremljena za dobavo pitne vode. Praviloma so to Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter prostovoljna gasilska društva s sedežem v občini.
(4) Občina in dobavitelj skleneta pogodbo, s katero dogovorita naloge ter medsebojne pravice in obveznosti glede subvencioniranega prevoza pitne vode.
6. člen 
(1) Uporabnik je dolžan dostavnemu vozilu za prevoz pitne vode zagotoviti neoviran dostop do vodnjaka oziroma do mesta polnjenja. V ta namen mora dostope primerno vzdrževati in čistiti tako, da morebitno vejevje dreves ne poškoduje površine dostavnega vozila.
(2) Uporabnik je odgovoren za higiensko ustreznost vodnjaka oziroma mesta polnjenja.
(3) Dobavitelj je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu ter v lastnih cevovodih, ki jih uporablja pri polnjenju.
7. člen 
(1) Dobavitelj odvzem pitne vode lahko opravi samo na za to določenih mestih, ki so opremljena z merilniki iztočene vode in po predhodno pridobljenem pisnem soglasju izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo. Odvzem vode se praviloma izvede na mestu, ki je najbližje uporabniku.
(2) Izvajalec javne službe za prevzeto pitno vodo izstavi račun uporabniku.
IV. CENA VODE IN VIŠINA SUBVENCIJE 
8. člen 
(1) Ob vsakem opravljenem prevozu vode izda dobavitelj dobavnico oziroma nalog o količini dobavljene vode ter jo preda uporabniku v potrditev.
(2) Dobavitelj na podlagi potrjene dobavnice izstavi občini račun za subvencijo pitne vode, potrjeno dobavnico posreduje izvajalcu javne službe, na podlagi katere le-ta izda uporabniku račun za dostavljeno pitno vodo.
(3) Dobavitelj občini izstavi račun iz prejšnjega odstavka praviloma enkrat mesečno. Računu za subvencijo mora dobavitelj priložiti tudi kopijo dobavnice oziroma naloga, potrjenega s strani uporabnika.
9. člen 
(1) Uporabniki so na podlagi prejetega računa dolžni poravnati strošek dobavljene pitne vode po ceni, ki velja za gospodinjstva v Mestni občini Nova Gorica z vključenimi prispevki.
(2) Občina poravna stroške prevoza pitne vode v celoti iz namenske proračunske postavke.
10. člen 
Uporabniku občina subvencionira praviloma največ en prevoz pitne vode na tri tedne (8 m3) in največ osem prevozov na leto. Izjemoma je upravičen do največ devet prevozov letno uporabnik, ki redi živino za lastne potrebe in ne kot pridobitno dejavnost.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 1. 2017.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju prevoza pitne vode (Uradni list RS, št. 69/04), uporablja pa se do 31. 12. 2016.
Št. 007-9/2016-3
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost