Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3055. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 Gramoznica Gameljne – del, stran 9993.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 Gramoznica Gameljne – del
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 Gramoznica Gameljne – del, za enoto urejanja prostora ŠG-471 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Območje OPPN je nepozidan prostor, ki je bil v preteklosti skladno s prostorskim izvedbenim aktom deloma namenjen pridobivanju gramoza. Del prostora je degradiran in v zaraščanju.
Del območja sedaj ureja Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za gramoznico G-2 Šmartno I. faza (Uradni list SRS, št. 2/80 in Uradni list RS, št. 78/10).
Območje OPPN se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga in 63/16; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na območju, kjer je namenska raba zemljišč K1 – najboljša kmetijska zemljišča.
Občinski prostorski načrt za območje določa pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občinski prostorski načrt določa, da je v območju dopustno izboljšati ekološko stanje tal z nasipavanjem zemljišč pri vzpostavitvi novega stanja tal. Na celotnem območju je treba izvesti nasipavanje z zemljino iz izkopov do nivoja sosednjega okoliškega terena. Za nasipavanje je treba izdelati sanacijski načrt s končno ureditvijo v najboljša kmetijska zemljišča, pri čemer je treba za nasipavanje uporabiti zemljino in takšno tehnologijo, ki ustreza pogojem glede varstva vodnih virov. Določa tudi, da je vse ureditve treba prilagoditi obstoječemu 220 kV daljnovodu.
Namen načrta je omogočiti deponiranje zemljine, pridobljene v zvezi s projektom zagotavljanja poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane, sanirati zaradi izkoriščanja gramoza degradiran prostor in ga oblikovati v območje, primerno za kmetijsko dejavnost.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šmarna gora, v katastrski občini (1749) Gameljne, nahaja se zahodno od naselja Spodnje Gameljne ter južno od naselij Srednje in Zgornje Gameljne, po občinskem prostorskem načrtu obsega enoto urejanja prostora ŠG-471.
Obravnavano območje obsega zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 785/3, 786/2, 786/3, 790, 792, 795, 796/1, 796/2, 797, 798, 800/1, 804/2, 805/1, 805/2, 808, 809, 810, 811, 812/1, 812/2, 813, 814, 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 822/1, 822/3, 1425/10, 1425/3, 1425/4, 1425/5, 1425/6, 1425/8, 1425/9, 1426, 1429, 1500/1, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/6, 1500/7, 1500/8, 1501/1, vse v katastrski občini (1749) Gameljne.
Površina območja znaša približno 7 hektarjev.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
3. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
5. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
7. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
8. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
9. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
lokalni nosilci urejanja prostora:
10. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
11. Javna razsvetljava d.d.,
12. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
13. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
14. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
18. Plinovodi d.o.o.,
drugi udeleženci:
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
20. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
21. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
22. Telemach d.o.o.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za pripravo OPPN bo rešitev, ki bo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja in MOL ter strokovnih podlag.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med MOL in investitorjem.
8. 
Uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani MOL www.ljubljana.si.
Št. 3505-25/2015-8
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost